Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta Sabara"

Analiza procesu syntezy Mo2C w układzie (NH4)6Mo7O24·4H2O-węgiel aktywny

Czytaj za darmo! »

Węgliki metali przejściowych mają coraz większe znaczenie w nowoczesnych technologiach. Są one odporne na wysoką temperaturę i wykazują dużą twardość. Są stosowane jako materiały do budowy aparatów pracujących w wysokiej temperaturze, na narzędzia tnące i jako materiały ścierne [1]. Węglik molibdenu (Mo2C) jest atrakcyjnym technologicznie materiałem. Stosuje się go bezpośrednio oraz jako półprodukt, np. podczas syntezy kompozytów MoSi2-SiC [2]. W sposób tradycyjny (metoda metalurgiczną) otrzymuje się Mo2C o mikrometrycznych wymiarach cząstek. Metodami roztworowymi uzyskuje się Mo2C o nanometrycznych wymiarach cząstek (rzędu 3 nm), o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych [2]. Sposób ten jest prostszy i znacznie tańszy w porównaniu z metodami tradycyjnymi [3] oraz umożliwia wymieszanie składników na poziomie molekularnym [4, 5]. część eksperymentalna Stosowano (NH4)6Mo7O24·4H2O (firmy Sigma Aldrich) oraz węgiel aktywny (Carbo Activ firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.). Próbki do badań otrzymywano w dwóch etapach. W pierwszym (niskotemperaturowym) metodą zol-żel otrzymywano MoO3. W kolejnym etapie - wysokotemperaturowym próbki poddawano karbotermicznej redukcji węglem aktywnym. Próbki do syntezy otrzymano, mieszając 5 g (NH4)6Mo7O24·4H2O z 30 cm3 alkoholu etylowego. Potem dodano węgiel aktywny w ilości odpowiadającej proporcji C/MoO3 = 3 mol/mol. Produkty mieszano przez 24 h. Składniki ciekłe odparowywano na łaźni wodnej. Suchy proszek rozdrabniano w moździerzu agatowym. W ten sposób otrzymano próbkę bazową. Próbki o większej zawartości węgla uzyskano, dodając do próbki bazowej węgiel aktywny i rozdrabniając w moździerzu agatowym. Tak przygotowane próbki stosowano podczas syntezy. Syntezę prowadzono w piecu w temperaturze 1000°C i 1250°C Prowadząc karbotermiczną redukcję w piecu określono wpływ zawartości węgla (wyrażonego proporcją C/MoO3) i czasu na przebieg syntezy. Skład fazowy próbek określono meto[...]

Analiza procesu wytwarzania proszków SiC metodą zol-żel

Czytaj za darmo! »

Węglik krzemu, obok TiC, ZrC i innych, należy do grupy materiałów charakteryzujących się wysoką temperaturą topnienia, dużą twardością i odpornością na zużycie, małą rozszerzalnością cieplną oraz dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym [1]. Właściwości te wyznaczają szeroki zakres zastosowań węglików w wielu gałęziach przemysłu, w tym narzędziowym, maszynowym, motoryzacyjnym, chemicznym i elektronicznym. Proces badania karbotermicznej redukcji tlenków do odpowiednich węglików sięga XIX wieku i jest nadal przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków badawczych [1÷10]. Opracowane na skalę przemysłową metody wytwarzania węglików metali przejściowych należą do technologii wysokotemperaturowych i energochłonnych. Na podstawie obliczeń termodynamicznych ustalono, że temperatura początkowa karbotermicznej redukcji SiO2 wynosi 1470 K [5]. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszą się procesy wytwarzania węglików, azotków i borków metodą zol-żel. Wyniki badań dotyczące syntezy SiC metodą redukcji karbotermicznej można znaleźć w publikacjach [11, 12]. Istotne znaczenie do oceny przebiegu procesu redukcji karbotermicznej i jakości otrzymywanych węglików ma zawartość w materiale po syntezie tlenu i wolnego węgla. Dla technologii ich otrzymywania ważne znaczenie ma wyznaczenie składu początkowego mieszaniny, określanego proporcją C/MeO2, temperatury i czasu wygrzewania oraz udziałów CO i CO2, powstających podczas redukcji karbotermicznej [9, 10]. Część eksperyment alna Jako prekursor stosowano Si(OC2H5)4 - TEOS. Czynnikiem redukującym był węgiel aktywny (Carbo Activ firmy Aflorafm Fabryka Leków Sp.z o.o.). TEOS mieszano z alkoholem etylowym. Zawarty w tym roztworze TEOS adsorbowano na węglu aktywnym. W etapie tym cząsteczki TEOS zostały równomiernie rozmieszczone w porowatej strukturze węgla. Zapewniało to lepszy kontakt reagentów i ograniczało, przez rozmieszczenie TEOS w kapilarach, rozrost powstających podczas karbonizacji cząstek Si[...]

 Strona 1