Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA WYKPIS"

CHARAKTERYSTYKA ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ WIELOWARSTWY Ni/Cu

Czytaj za darmo! »

Zastosowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) oraz metodę klasyczną do określenia odporności korozyjnej wielowarstwy metalicznej złożonej z podwarstw niklu i miedzi. Odporność korozyjną wielowarstwy porównano z odpornością korozyjną podłoża stalowego. Badania prowadzono w roztworze 5M KOH. W metodzie klasycznej rejestrowane zależności j = f(E) w zakresie [...]

WPŁYW KOBALTU NA WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK Zn-Ni

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki stopowe Zn‐Ni i Zn‐Ni‐Co otrzymywano metodą galwanostatycznego osadzania. Jako podłoże zastosowano stal węglową St3S. Określono wpływ kobaltu na morfologię powierzchni, skład chemiczny i fazowy oraz odporność korozyjną powłok Zn‐Ni. Porównaniu poddano właściwości niepasywowanych chemicznie powłok Zn‐Ni‐Co oraz Zn‐Ni przed i po pasywacji w roztworze zawierającym Cr(VI). Badania strukturalne powłok wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich, stosując dyfraktometr firmy Philips oraz promieniowanie lampy CuKα. Morfologię powierzchni oraz skład chemiczny powłok otrzymano za pomocą mikroskopu skaningowego (JSM‐6480) z przystawką EDS. Badania ogólnej odporności korozyjnej prowadzono klasyczną metodą Sterna. Odporność korozyjną zlokalizowaną określono za pomocą techniki skaningowej elektrody wibrującej (SVET). Stwierdzono, że powłoki stopowe Zn‐Ni poddane pasywacji w roztworze zawierającym toksyczny Cr(VI) charakteryzują się nieco lepszą ogólną odpornością korozyjną w porównaniu do powłok nie pasywowanych. Świadczą o tym niższe wartości potencjału korozyjnego oraz wyższe wartości oporu polaryzacji pasywowanych powłok Zn‐Ni. Obecność kobaltu poprawia ogólną i lokalną odporność korozyjną powłoki cynkowo‐niklowej. Powłoki Zn‐Ni‐Co mogą spełniać zatem rolę ochrony korozyjnej dla podłoża stalowego, w stopniu zbliżonym do powłoki Zn‐Ni poddanej pasywacji w roztworze Cr(VI). Słowa kluczowe: powłoki Zn‐Ni, Zn‐Ni‐Co, elektroosadzanie, korozja, SVET THE INFLUENCE OF COBALT ON PROPERTIES OF Zn-Ni COATINGS Electrolytic Zn‐Ni and Zn‐Ni‐Co coatings were deposited under galvanostatic conditions. These coatings were plated on St3S steel substrates. The influence of cobalt on the surface morphology, chemical and phase composition and the corrosion resistance of Zn‐Ni coatings was determined. The propertie[...]

WPŁYW STĘŻENIA PODFOSFORYNU SODOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH POWŁOK CYNKOWO-NIKLOWYCH


  Elektrolityczne powłoki stopowe Zn‐Ni‐P otrzymywano w warunkach galwanostatycznych na podłożu stali węglowej (St3S). Badano wpływ stężenia podfosforynu sodowego (NaH2PO2) w kąpieli galwanicznej na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną powłok Zn‐Ni‐P. Porównywano właściwości otrzymanych powłok Zn‐Ni‐P z właściwościami Zn‐Ni. Badania strukturalne powłok wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich, stosując dyfraktometr firmy Philips oraz promieniowanie lampy CuKα. Morfologię oraz powierzchniowy skład chemiczny warstw stopowych określono za pomocą mikroskopu skaningowego JOEL JSH‐6480 z przystawką EDS. Badania odporności korozyjnej prowadzono klasyczną metodą Sterna. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stężenie podfosforynu sodowego w kąpieli galwanicznej do otrzymywania elektrolitycznych powłok Zn‐Ni wpływa na morfologię powierzchni, skład chemiczny oraz ilościowy fazowy osadzanych powłok. Ze wzrostem stężenia podfosforynu sodowego w kąpieli galwanicznej od 0,001 M do 0,01 M wzrasta zawartość fosforu w powłoce od 1,1 % at. do 4,5 % at., przy równoczesnym wzroście tendencji do ograniczenia anomalii osadzania cynku w obecności niklu. Wyniki badań odporności korozyjnej wykazały, że obecność fosforu w powłokach cynkowo‐niklowych poprawia odporność korozyjną powłok Zn‐Ni. Spośród badanych powłok, najwyższą odporność korozyjną wykazała powłoka osadzona z kąpieli galwanicznej zawierającej 0,001 M NaH2PO2. Słowa kluczowe: powłoki Zn‐Ni‐P, elektroosadzanie, odporność korozyjna THE INFLUENCE OF CONCENTRATION OF SODIUM HYPOPHOSPHITE ON THE PROPERTIES OF ELECTROLYTIC ZINC-NICKEL COATINGS Zn‐Ni‐P coatings were deposited under galvanostatic conditions on steel (St3S) substrate. The influence of NaH2PO2 concentration in a bath on the surface morphology, chemical and phase composition and the corros[...]

OTRZYMYWANIE I WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH POWŁOK KADMOWYCH MODYFIKOWANYCH MANGANEM DOI:10.15199/67.2015.2.2


  Elektrolityczne powłoki kadmowe i kadmowo-manganowe otrzymywano w kwaśnych kąpielach: siarczanowej oraz siarczanowo- chlorkowej. Elektroosadzanie prowadzono na podłożu stalowym (S235), w warunkach galwanostatycznych. Morfologię powierzchni określono przy użyciu mikroskopu skaningowego (JEOL JSH-6480), a skład chemiczny wyznaczono metodą EDS. Badania ogólnej odporności korozyjnej powłok prowadzono w 5 % roztworze NaCl, metodą potencjodynamiczną oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Badania lokalnej odporności korozyjnej przeprowadzono metodą skanowania sondą Kelvina (Scanning Kelvin Probe, SKP). Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano możliwość współosadzania kadmu i manganu, w warunkach galwanostatycznych. Stwierdzono, że obecność nawet niewielkiej zawartości manganu w powłokach kadmowych (ok. 0,3÷0,5 % at.) poprawia ich jednorodność powierzchni i powoduje wzrost zarówno ogólnej, jak i lokalnej, odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: powłoki Cd-Mn, elektroosadzanie, odporność korozyjna PRODUCTION AND PROPERIES OF ELECTROLYTIC CADMIUM COATINGS MODIFIED BY MANGANESE The electrolytic cadmium and cadmium-manganese coatings were deposited from acid sulphate and sulphate-citrate baths. The coatings were deposited on (S235) steel substrate, under galvanostatic conditions. The surface morphology of the electrodeposits were carried out by using a scanning electron microscope (JEOL JSH-6480) and their chemical composition was determined by EDS method. The studies of corrosion resistance were carried out using potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) method. The studies of electrochemical corrosion resistance were carried out in a 5 % NaCl water solution, using potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods. The studies of local corrosion were carried out using Scanning Kelvin Probe (SKP) method. On the basis of the research, the possibility of co-deposition of manganese and[...]

Otrzymywanie i właściwości korozyjne powłok stopowych Zn-Ni-Co

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni-Co otrzymywano w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu gęstości prądu j = 10-40 mA·cm-2. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną. Otrzymane powłoki Zn-Ni-Co zawierały około 12-15% at. niklu i 11-14% at. kobaltu. Stwierdzono, że ze wzrostem gęstości prądowej osadzania, spada odporność powłok Zn-Ni-Co na korozję w 5% NaCl. Spośród badanych powłok Zn-Ni-Co, najwyższą odporność korozyjną wykazała powłoka osadzona przy gęstości prądowej j = 10 mAcm-2. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Ni-Co, elektroosadzanie, odporność korozyjna The production and corrosion properties of Zn-Ni-Co coatings The Zn-Ni-Co coatings were obtained under galvanostatic conditions at the current density j = 10-40 mA·cm-2. The infl uence of current density of deposition on the surface morphology, phase and surface chemical composition and the corrosion resistance of obtained coatings, was investigated. The deposited Zn-Ni-Co coatings contain from about 12 to 15% at. of nickel and 11-14% at. of cobalt. It was found that corrosion resistance of Zn-Ni-Co coatings in 5% NaCl decreases with an increase in current density of deposition. The coating deposited at current density j = 10 mA·cm-2 showed the highest corrosion resistance among these all investigated Zn-Ni-Co coatings. Keywords: Zn-Ni-Co coatings, electrodeposition, corrosion resistance 1. Ws[...]

Właściwości korozyjne powłok Zn-Mn elektroosadzanych w kąpieli siarczanowej zawierającej tiomocznik

Czytaj za darmo! »

Powłoki stopowe na osnowie cynku ze względu na dobrą odporność korozyjną stanowią alternatywę dla toksycznych powłok kadmowych stosowanych jako materiały ochronne dla wyrobów stalowych. Wśród znanych elektrolitycznych stopów cynkowych największe zastosowanie antykorozyjne zyskały powłoki cynku dwu- i trójskładnikowe z metalami grupy żelaza [1÷6]. Zainteresowanie powłokami Zn-Mn wynika ze zdolności tych powłok do autopasywacji na skutek tworzenia się trudnorozpuszczalnych tlenków manganu, relatywnie niskiej ceny oraz małej szkodliwości dla środowiska naturalnego [6÷10]. Proces elektroosadzania powłok stopowych Zn-Mn prowadzi się najczęściej w kwaśnych kąpielach siarczanowych zawierających kwas cytrynowy jako związek buforująco-kompleksujący. Z powodu niestabilności składu chemicznego tej kąpieli osadzone w niej powłoki cechuje niejednorodność i porowatość, co obniża ich odporność korozyjną. Poprawę stabilności kąpieli galwanicznej, a tym samym poprawę właściwości otrzymanych powłok Zn-Mn, można uzyskać m.in. przez wprowadzenie do kąpieli galwanicznej organicznych lub nieorganicznych związków kompleksująco-buforujących, takich jak np. glicyna, kwas borowy, siarczan amonowy [10]. Celem pracy było określenie wpływu obecności tiomocznika w siarczanowej kąpieli galwanicznej na morfologię powierzchni, skład chemiczny i fazowy oraz odporność korozyjną elektrolitycznych powłok Zn-Mn. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA Powłoki Zn-Mn otrzymano w kąpieli galwanicznej o składzie (g·dm-3): ZnSO4 × 7H2O - 71,8, MnSO4 × H2O - 84,5, Na3C6H5O7 × 2H2O - 176,5, tiomocznik (TCA) - 2,25 g·dm-3 oraz w celach porównawczych w analogicznej kąpieli bez dodatku TCA. pH kąpieli galwanicznych wynosiło 5,3, a temperatura ich pracy t = 20°C. Jako podłoże do osadzania stosowano stal węglową St3S. Przygotowanie podłoża do osadzania polegało kolejno na wstępnym odtłuszczaniu roztworem detergentu, trawieniu w roztworze kwasu solnego (1:1) przez 1 minutę oraz katodo[...]

Otrzymywanie i właściwości elektrolitycznych warstw stopowych Zn-Ni osadzanych pulsowo

Czytaj za darmo! »

Warstwy stopowe Zn-Ni otrzymywano metodą elektrolitycznego osadzania z zastosowaniem impulsowego źródła prądu. Jako podłoże zastosowano stal austenityczną (OH18N9). Określono skład fazowy oraz powierzchniowy skład chemiczny warstw stopowych Zn-Ni, osadzonych przy katodowej gęstości prądu jk = 5-25 mA/cm2. Badania strukturalne warstw Zn-Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich, stosując dyfraktometr fi rmy Philips oraz promieniowanie lampy CuK. Obrazy powierzchni warstw oraz rozkład powierzchniowy pierwiastków otrzymano za pomocą mikroskopu skaningowego JOEL JSH-6480. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano możliwość otrzymywania warstw stopowych Zn-Ni zawierających około 8-9% at. Ni. Zaproponowano optymalne warunki pulsowego osadzania warstw Zn-Ni tj. jk = 20 m[...]

Otrzymywanie i właściwości korozyjne powłok stopowych Zn-Mn


  Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Mn otrzymywano w kąpieli siarczanowo-cytrynianowej, w warunkach galwanostatycznych. Określono morfologię powierzchni, skład fazowy, skład chemiczny oraz odporność korozyjną osadzonych powłok. Stwierdzono, że właściwości powłok Zn-Mn zależą zarówno od warunków prądowych ich osadzania jak i stężenia jonów Mn2+ w kąpieli galwanicznej. Przeprowadzone badania wykazały możliwość otrzymania elektrolitycznych powłok stopowych Zn-Mn, zawierających 0,2÷9% at. manganu. Spośród badanych powłok Zn-Mn, najwyższą odporność korozyjną wykazała powłoka zawierająca 9% at. manganu, osadzona przy gęstości prądowej j = 50 mA·cm-2 w kąpieli galwanicznej o wyższej zawartości jonów Mn2+ (0,9 M). Słowa kluczowe: powłoki Zn-Mn, elektroosadzanie, odporność korozyjna The production and corrosion properties of Zn-Mn coatings The Zn-Mn coatings were obtained under galvanostatic conditions, from a sulfate-citrate bath. The surface morphology, phase and chemical composition and the corrosion resistance of deposited coatings were investigated. It was found that these properties of the Zn-Mn coatings depends on both current conditions of deposition and Mn2+ ions concentration in a galvanic bath. The possibility of obtaining of electrolytic Zn-Mn coatings containing from 0,2 to 9% at. of manganese was shown. The Zn-Mn coating containing 9% at. Mn, deposited [...]

Wpływ warunków prądowych na właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych Zn-Ni+Ni

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni otrzymywano w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu katodowej gęstości prądu j = 15-30 mA·cm2. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok. Badania strukturalne powłok Zn-Ni+Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny badano za pomocą mikroskopu skaningowego JEOL JSM-6480. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono dla powłok Zn-Ni+Ni poddanych obróbce cieplnej w atmosferze argonu. Wykazano możliwość zabudowania proszku niklu z kąpieli zawiesinowej do osnowy stopowej Zn-Ni, podczas galwanostatycznego osadzania. Stwierdzono, że morfologia powierzchni, skł[...]

OTRZYMYWANIE ELEKTROLITYCZNYCH POWŁOK Zn-Mn W OBECNOŚCI ZWIĄZKÓW KOMPLEKSUJĄCYCH


  Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Mn otrzymywano w kwaśnej kąpieli siarczanowo-cytrynianowej, z dodatkiem związków kompleksujących: EDTA, sarkozyny lub kwasu metoksyoctowego. Powłoki osadzano w warunkach galwanostatycznych, na podłożu stalowym (S235). Morfologię powierzchni określono przy użyciu mikroskopu skaningowego (JEOL JSM-6480), a skład chemiczny wyznaczono metodą EDS. Badania odporności korozyjnej powłok prowadzono metodą potencjodynamiczną oraz na podstawie testu w komorze solnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rodzaj związku kompleksującego w kąpieli galwanicznej wpływa zdecydowanie na morfologię powierzchni i skład chemiczny otrzymanych powłok Zn-Mn, co warunkuje obserwowane różnice ich właściwości korozyjnych. Obecność EDTA, sarkozyny lub kwasu metoksyoctowego w siarczanowo-cytrynianowej kąpieli galwanicznej, daje pozytywne efekty dotyczące poprawy jej stabilności oraz wzrostu odporności korozyjnej otrzymanych powłok Zn-Mn. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Mn, elektroosadzanie, odporność korozyjna PRODUCTION OF ELECTROLYTIC Zn-Mn COATINGS IN A PRESENCE OF COMPLEXING COMPOUNDS The electrolytic Zn-Mn coatings were deposited from an acid sulphate-citrate bath with an additions of EDTA, sarcosine or methoxyacetic acid, as complexing agents. The coatings were deposited in galvanostatic conditions, on steel substrate (S235). The surface morphology of the electrodeposits were carried out by using the scanning electron microscope (JEOL JSM-6480) and their chemical composition was determined by the EDS method. The studies of corrosion resistance were carried out using a potentiodynamic method and a salt spray test. On the basis of the research, it was ascertained that the kind of the complexing compound in the galvanic bath, influences morphology and chemical compositions of Zn-Mn coatings, what determines the observed differences in their corrosive properties. The presence of EDTA, sarcosine or methoxyacetic acid in t[...]

 Strona 1  Następna strona »