Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ADAM SMYK"

Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem ciepła sieciowego, stosowanego dotychczas w Polsce głównie do celów ciepłowniczych, do zasilania agregatów absorpcyjnych, służących do wytwarzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacji. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom technicznym i ekonomicznym rozwoju rynku chłodu. Omówiono zagadnienia związane z optymalnym wyborem parametrów zasilania agregatów absorpcyjnych oraz określeniem ceny chłodu, zapewniającej opłacalność wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu w bromolitowych agregatach absorpcyjnych.W POLSCE w dużych aglomeracjach miejskich zasilanych w ciepło z elektrociepłowni występują korzystne warunki do skojarzenia procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła do pozyskiwania chłodu na potrzeby klimatyzacji. Rozwój układów trójgeneracyjnych jest następnym, po kogeneracji, krokiem w kierunku zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej i ograniczenia emisji CO2. Ich wprowadzenie pozwala jednocześnie wyeliminować, szkodliwe dla środowiska, czynniki chłodnicze stosowane w agregatach sprężarkowych. Trójgeneracja z wykorzystaniem ciepła sieciowego do produkcji chłodu może także przyczynić się do poprawy efektywności ekonomicznej krajowych systemów ciepłowniczych. W stosunku do indywidualnych, sprężarkowych instalacji chłodniczych, pozyskiwanie chłodu w układzie skojarzonym należy traktować, jako sposób istotnej poprawy efektywności energetycznej nie tylko zaopatrzenia w ciepło, ale także dostawy dwóch pozostałych nośników energii, tj. wody lodowej i energii elektrycznej. Odbiorcami chłodu sieciowego mogą być hotele, supermarkety, urzędy, szkoły, szpitale, budynki użyteczności publicznej, przemysł, handel, a także indywidualni odbiorcy komunalni. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w okresie letnim, głównie na potrzeby ciepłej wody użytkowej, powoduje "zamrożenie" mocy zainstalowanej w źródłach ciepła i niepełne wykorzystanie [...]

50 lat działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ciepłownictwa dla SPEC SA i krajowego ciepłownictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (OBRC SPEC SA) obchodzi w bieżącym roku 50-lecie istnienia i działalności w polskim ciepłownictwie. Jest to zarazem ostatni rok istnienia OBRC pod tą nazwą. Z dniem 4 lipca 2012 roku Ośrodek będzie funkcjonował w nowych warunkach organizacyjnych i własnościowych, jako Heat- Tech Center, Research and Innovation w ramach Grupy Dalkia. Jako wieloletni pracownicy i odchodzący dyrektorzy Ośrodka przedstawiamy w skrócie historię OBRC.Ośrodek od początku swojego istnienia był związany ze SPEC, w związku z tym, jego historię przedstawiamy łącznie z historią powstania SPEC. Za datę powstania SPEC przyjmuje się 1952 rok, w którym Minister Energetyki powołał Zakład Sieci Cieplnych Warszawa w Budowie i powierzył mu budowę oraz eksploatację sieci cieplnej. Zakład ten po połączeniu z Miejskimi Ciepłowniami przekształcił się w 1957 roku w Stołeczne Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej (SPGC). Po połączeniu w 1960 roku SPGC z Przedsiębiorstwem Warszawskich Inwestycji Cieplnych powstało Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC). Za datę powstania Ośrodka przyjmuje się 1962 rok, chociaż 5 lat wcześniej przy Dziale Technicznym SPGC utworzono Laboratorium. Głównym powodem powstania Laboratorium było przejęcie do eksploatacji w 1957 roku przez SPGC około tysiąca kotłowni lokalnych i osiedlowych, dotychczas eksploatowanych przez Miejskie Ciepłownie. Laboratorium wykonywało: - badania jakości wody w kotłowniach i instalacjach wewnętrznych budynków, - badania jakości paliwa w kotłowniach lokalnych i osiedlowych, - pomiary parametrów pracy kotłów oraz określanie ich sprawności. Budowa nowych elektrociepłowni (EC Żerań i EC Siekierki) i zasilanie w ciepło sieciowe coraz większych obszarów Warszawy spowodowały, że Ministerstwo Gospodarki Komunalnej na podstawie Laboratorium istniejącego w SPEC powołało w 1962 rok[...]

Dobór optymalnej średnicy rurociągów rozgałęźno-pierścieniowej sieci w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni DOI:10.15199/9.2015.4.1

Czytaj za darmo! »

W Polsce systemy ciepłownicze pokrywają zapotrzebowanie na ciepło ponad 40% mieszkańców kraju. Łączna długość sieci wchodzących w ich skład to prawie 20 000 km, z czego 1700 km należy do największego w kraju systemu warszawskiego. Ciepłownictwo w naszym kraju, podobnie jak na całym kontynencie, będzie ulegać licznym modyfikacjom zmierzającym do poprawy stanu środowiska i efektywności energetycznej. Skala rozwoju systemów ciepłowniczych w Polsce wskazuje między innymi na potrzebę racjonalizacji kosztów przesyłania ciepła, na które składają się między innymi koszty stałe od nakładów inwestycyjnych na sieć i armaturę oraz eksploatacji i obsługi sieci, a także koszty pompowania i koszty strat ciepła. Jednym ze sposobów spełnienia tej potrzeby jest dobór optymalnej średnicy rur sieci ciepłowniczej. W artykule [2] przedstawiono algorytm i wyniki optymalizacji prostych pojedynczych odcinków sieci ciepłowniczej. Taka optymalizacja ma wiele ograniczeń, m. in. nie pozwala na uwzględnienie dopuszczalnych spadków ciśnienia w poszczególnych fragmentach sieci. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia optymalizacji nominalnych średnic DN rur sieci rozgałęźno-pierścieniowej w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni. Zaprezentowano również proces optymalizacji, omówiono sposób jego wykorzystania i analizę wyników obliczeń wykonanych za pomocą algorytmu przykładowego wariantu fragmentu sieci ciepłowniczej.1. Kryterium optymalizacji Dobierając optymalną średnicę rur sieci ciepłowniczej w układzie złożonym, tj. rozgałęźnym i pierścieniowym, brane są pod uwagę koszty całkowite, w tym roczne koszty budowy i eksploatacji sieci. Kryterium doboru w tych układach jest minimum tych kosztów, które stanowią sumę rocznych kosztów budowy i eksploatacji wszystkich odcinków wchodzących w skład analizowanego systemu ciepłowniczego. Spełnienie tego kryterium jest równoznaczne z osiągnięciem minimum jednostkowych kosztów przesyłania ciepła[...]

Zastosowanie stałej wartości efektywności cieplnej do wyznaczania wylotowej temperatury wody chłodzącej ze skraplacza dla zmiennych warunków pracy DOI:10.15199/8.2016.3.1


  Efektywność skraplacza jest funkcją współczynnika przenikania ciepła, powierzchni wymiany ciepła i strumienia pojemności cieplnej czynnika ogrzewanego. W literaturze można też znaleźć inne aproksymacyjne zależności, które są funkcją parametrów wlotowych i zawierają stałe współczynniki, które trzeba określić na podstawie danych pomiarowych. W artykule przedstawiono zależność na efektywność skraplacza w funkcji parametrów wlotowych i odpowiadających im parametrów dla stanu odniesienia. Proponowana zależność ma prostą postać i zawiera tylko parametry wejściowe i parametry w stanie odniesienia. Z analizy proponowanej zależności wynika, że efektywność skraplacza w otoczeniu parametrów odniesienia można przyjąć jako stałą, równą efektywności skraplacza dla warunków odniesienia. Przyjęcie stałej wartości efektywności skraplacza pozwala na przykład w prosty sposób określić temperaturę wylotową wody chłodzącej z zadowalającą dokładnością dla zmiennych warunków pracy dla szerokiego zakresu zmian parametrów wejściowych. Słuszność przyjętego założenia sprawdzono na podstawie danych uzyskanych z symulatora skraplacza dla bloku 200 MW i danych pomiarowych. Słowa kluczowe: efektywność skraplacza, zmienne warunki pracy, osiągi skraplacza, parametry odniesienia Condenser effectiveness is a function of an overall heat transfer coefficient, heat transfer area, and the heat capacity rate of the heated fluid. In the literature, other approximate equations can be found being functions of inlet parameters and containing constant coefficients which have to be established based on measurement data. The present paper provides an equation for the condenser effectiveness being a function of parameters at the condenser inlet and ones that correspond to the inlet parameters and are relevant in a reference state. The proposed equation has simple form and contains only the inlet and reference parameters. An analysis of the proposed equation shows that the con[...]

Porównanie równoległej i szeregowo- -równoległej konfiguracji skraplaczy bloku energetycznego dużej mocy na parametry nadkrytyczne DOI:10.15199/8.2017.7-8.3


  W elektrowniach parowych w celu skroplenia pary wypływającej z części niskoprężnej turbiny stosuje się płaszczowe wymienniki zwane skraplaczami. W blokach małej i średniej mocy występuje jedna część niskoprężna turbiny i jeden skraplacz znajdujący się pod częścią niskoprężną turbiną. W elektrowniach dużej mocy na parametry nadkrytyczne mamy do czynienia z kilkoma częściami niskoprężnymi turbiny, z których para kierowana jest do oddzielnych skraplaczy. W zawiązku z tym nasuwa się pytanie w jaki sposób połączyć skraplacze aby uzyskać największą moc i sprawność bloku energetycznego. W dużych blokach energetycznych (800-1000 MW) najczęściej stosowane jest równoległe połączenie skraplaczy, w którym poszczególne skraplacze mają identyczne parametry wody chłodzącej na wlocie, a zatem równe ciśnienie kondensującej pary w każdym z nich. Strumień całkowity wody chłodzącej rozdzielany jest równo na wszystkie skraplacze. Pozwala to na utrzymanie prędkości wody chłodzącej w dopuszczalnym zakresie (2-3 m/s) przy zachowaniu długości rurek skraplacza odpowiadającej szerokości kadłubów NP turbiny. W literaturze można również znaleźć informację, że korzystne może być wprowadzenie szeregowego przepływu wody chłodzącej przez kolejne skraplacze [1]. Coraz częściej pojawiają się publikacje na temat różnej konfiguracji połączenia skraplaczy [2-4]. Porównanie osiągów bloku dla połączenia równoległego i szeregowego dla dwóch skraplaczy można znaleźć w artykule [2], a dla trzech skraplaczy w artykule [3]. W publikacji [4] dokonano analizy porównawczej dla trzech skraplaczy dla układu równoległego, szeregowego i szeregowo-równoległego (konfiguracja mieszana). Ograniczono się do analizy tylko układu chłodzenia z pominięciem pozostałej części bloku energetycznego. Ponadto w publikacji tej dla zachowania dopuszczalnej prędkości wody w rurkach skraplacza zmieniano jego długość (w zakresie 5.4-16.4 m), co w praktyce nie może być zasto[...]

Wykorzystanie MES do obliczania strat ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienie wyznaczania strat ciepła w m.s.c. za pomocą metod numerycznych. Przeanalizowano problem prawidłowego ustalenia warunków brzegowych. Wyniki obliczeń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES) dla przykładowych sieci kanałowych porównano z wynikami uzyskanymi innymi metodami oraz z pomiarami rzeczywistymi. Na wykresach przedstawiono wpływ parametrów wody sieciowej na wielkość jednostkowych strat ciepła. Zmienność strat przesyłania ciepła w funkcji temperatury wody sieciowej ma istotne znaczenie przy optymalizacji wykresów regulacyjnych. jest również niezbędna do oceny konsekwencji wzrostu temperatury wody sieciowej w okresie letnim na potrzeby wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła sieciowego. STRATy CIEPŁA w miejskich sieciach ciepłownicz[...]

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano nakłady inwestycyjne oraz jednostkowe straty ciepła rurociągów preizolowanych tradycyjnych (z czarną rurą przewodową), podwójnych typu "Twin" (z dwiema rurami przewodowymi o takiej samej średnicy w jednej rurze osłonowej) i giętkich (z cienkościenną karbowaną rurą przewodową ze stali odpornej na korozję.W SYSTEMACH ciepłowniczych istotną rolę odgrywają sieci ciepłownicze. Mają one znaczący wpływ na koszty ciepła loco odbiorca, na straty przesyłania ciepła, ale także na niezawodność jego dostawy do odbiorców, a więc i bezpieczeństwo energetyczne. Od lat 90. XX wieku tradycyjne sieci kanałowe zastępowane są preizolowanymi. Rurociągi preizolowane, odpowiednio wykonane u producenta i starannie zmontowane przez wykonawcę, spowodują obniżenie kosztów przesyłania ciepła, w tym kosztów strat ciepła w rurociągach transportujących nośnik ciepła. Rozwój technologii sprawił, że na rynku dostępne są obecnie zarówno "tradycyjne’ rurociągi preizolowane, składające się z przewodu zasilającego i powrotnego w oddzielnych płaszczach osłonowych, z czarną sztywną rurą przewodową, z izolacją o grubości takiej samej na zasilaniu i powrocie, jak i rurociągi giętkie, z karbowaną, cienkościenną rurą przewodową ze stali nierdzewnej austenitycznej - odpornej na korozję1) oraz podwójne, składające się z przewodu zasilającego i powrotnego we wspólnym płaszczu osłonowym. W artykule porównano straty przesyłania ciepła, nakłady inwestycyjne oraz koszty przesyłania ciepła dla ruro- ) X5CrNi18-10 (1.4301); X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571); X2CrNi- 1Mo7-12-2 (1.4404) ciągów preizolowanych: tradycyjnych, podwójnych i giętkich. Informacje te są niezbędne w analizach technicznoekonomicznych dotyczących wyboru rodzaju rurociągów w trakcie wymiany lub modernizacji sieci ciepłowniczej. Przedmiotem analizy nie były rury preizolowane z barierą antydyfuzyjną, ani rury preizolowane wyprodukowane metodą ciągłą tzw. CONTI. Górna granica średnic nomi[...]

Dobór odpowiedniej średnicy rurek skraplacza na podstawie minimum liniowego oporu cieplnego i liniowego strumienia generacji entropii DOI:10.15199/8.2016.9.3


  W artykule dokonano weryfikacji doboru średnicy wewnętrznej rurek skraplacza na podstawie minimum liniowego oporu cieplnego i minimum liniowego strumienia generacji entropii. Weryfikację średnicy rurki przeprowadzono dla skraplacza bloku 200 MW, który w ramach retrofitu tych bloków również często podlega modernizacji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że metoda minimum generacji strumienia entropii ma prostszą postać w porównaniu z metodą minimum liniowego oporu cieplnego, a ponadto ujmuje zarówno procesy wymiany ciepła, jak i oporów przepływu. Słowa kluczowe: średnica rurek skraplacza, optymalizacja, minimalizacja liniowego oporu cieplnego, minimalizacja liniowego strumienia generacji entropii The paper aims to verify the determination of the diameter of condenser tubes based on a minimum thermal resistance per unit length and a minimum entropy generation rate per unit length. The tube diameter was examined for a 200-MW unit condenser which is often upgraded in the course of retrofitting these units. The analysis shows that the method of the minimum entropy generation rate is simpler in form than that of the minimum thermal resistance per unit length and accounts both for heat transfer and flow resistance processes. Keywords: diameter of condenser tubes, optimisation, minimization of thermal resistance per unit length, minimization of entropy generation rate per unit length Przyjęte oznaczenia A - powierzchnia wymiany ciepła, m2 C - stała, - d2w - średnica wewnętrzna rurek, m d2z - średnica zewnętrzna rurek, m g - przyśpieszenie ziemskie, m/s2 k - chropowatość bezwzględna, m L - długość rurki, m m . - strumień masy przepływający przez jedną rurkę, kg/s n - liczba rurek, - Nu2 - liczba Nusselta od strony wody, - p2 - średnie ciśnienie wody, bar Δp - spadek ciśnienia po stronie wody, bar/m Pr2 - liczba Prandtla od strony wody, - Q . - strumień przekazywanego ciepła, W q . - strumień ciepła na jednost[...]

Analiza współpracy systemu ciepłowniczego z wybranymi lokalnymi OZE DOI:10.15199/9.2018.8.3


  1. Wstęp W artykule przedstawiono wyniki analizy techniczno- -ekonomicznej wprowadzenia do nowo budowanych energooszczędnych budynków wielorodzinnych odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, współpracujących z miejskim systemem ciepłowniczym (MSC) o obniżonych parametrach wody w sieci ciepłowniczej zasilającej węzły ciepłownicze budynków energooszczędnych. Poruszana tematyka jest związana z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi redukcji zużycia energii pierwotnej i emisji substancji szkodliwych, a w tym i CO2 zawartych w spalinach. Wymagania te wynikają ze strategii i dyrektyw EU oraz zobowiązań Polski względem EU związanych ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w energetyce krajowej, a szczególnie w ciepłownictwie. Rozwój nowoczesnych technologii ciepłowniczych oraz konieczność ograniczania zużycia ciepła do ogrzewania budynków pozwoliło w krajach Europy Zachodniej na znaczne obniżenie temperatury wody w sieci ciepłowniczej i tym samym na dołączenie do systemu różnych odnawialnych źródeł energii, jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz siłownie wiatrowe [3], [7], [8], [13], [14], [17], [20]. W ciepłownictwie duże znaczenie mają również pompy ciepła zarówno powietrzne, jak i gruntowe, gdyż umożliwią one w sposób w miarę efektywny wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł OZE oraz odpadowe ciepło przemysłowe [11], [21]. Powiązanie źródeł OZE z systemami ciepłowniczymi o obniżonych parametrach wody sieciowej może przyczynić się nie tylko do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, ale również obniżenia jednostkowych kosztów ciepła loco odbiorca. Przedmiotem analizy dotyczącej pokrycia zapotrzebowania na ciepło był energooszczędny, 6-kondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni podstawy 600 m2. Podstawo306 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/8 (2018) we parametry techniczne budynku: powierzchnia użytkowa - 4760 m2 , liczba kondygnacji - 6; grubość warstwy styropianu w izolacji - 20[...]

Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A.


  rurociągi preizolowane, złącza preizolowane, badania elementów preizolowanych, badania izolacji, współczynnik przewodzenia ciepła, aparat rurowy, skrzynia z piaskiem, EN 253, EN 489, Laboratorium Badawcze OBRC SPEC SA Streszczenie W Laboratorium Badawczym OBRC SPEC SA prowadzone są badania elementów preizolowanych oraz izolacji przeznaczonych do stosowania na rurociągach ciepłowniczych. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i znajduje się na liście referencyjnej europejskiego stowarzyszenia ciepłowników EuroHeat&Power. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne stanowiska badawcze, unikalne w skali krajowej i europejskiej, zaprojektowane i wykonane przez Pracowników Ośrodka Keywords: pre-insulated pipelines, pre-insulated connectors, insulated component testing, insulation testing, thermal conductivity coefficient, pipe apparatus, box of sand, EN 253, EN 489, Research Laboratory OBRC SPEC SA. Abstract An investigation of insulation materials and pre-insulation components, provided for use in the heating pipes, have been carried out in the Research Laboratory OBRC SPEC SA. The Laboratory has been accredited by Polish Accreditation Centre, presented at the reference list of the European association of heat engineers (Euro Heat &Power). The laboratory is equipped with modern research stands, unique on the national and European scale, designed and made by the workers of the Centre. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved 1) Mgr inż. Ewa Kręcielewska; ewa.krecielewska@spec.waw.pl 2) Mgr inż. Katarzyna Abatorab, 3) Mgr inż. Jadwiga Bojek, 4) Dr inż. Adam Smyk - ITC P.W. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A. Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. Description of Laboratory Stands and Research Methods in OBRC Research Laboratory SPEC S.A. EWA KRĘCIELEWSKA1) KATARZYNA ABATORAB2) JADWIGA BOJEK3) ADAM SMYK4) 1. Informacje[...]

 Strona 1