Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir CIEŚLIK"

Przyłączenie farmy wiatrowej o mocy znamionowej 8 MW do szyn rozdzielni SN w stacji elektroenergetycznej WN/SN zasilającej elektroenergetyczną sieć dystrybucyjną

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono praktyczne aspekty analizy możliwości przyłączenia jednostki wytwórczej (farmy wiatrowej) o mocy znamionowej 8 MW do pola liniowego w rozdzielni średniego napięcia w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV. Uwagę skoncentrowano na ciągle aktualnych zagadnieniach: relacji pomiędzy mocą przyłączeniową jednostki wytwórczej a mocą zwarciową w węźle jej przyłączenia, wpływu przyłączanej jednostki na skutki cieplne prądów zwarciowych w początkowych odcinkach linii elektroenergetycznych wyprowadzanych z pól liniowych rozdzielni SN oraz wpływu jednostki na pracę przełączników zaczepów w transformatorach WN/SN. Abstract. The practical sides of the 8-th MW wind farm connection to 15 kV switching station in distributed power system is presented in this paper. The aim of this paper is to review the connection requirements of wind farms to the electric grid. The relation between rated power of wind farm and short-circuit power in common point, the wind farm influence on the short-circuit thermal effects in energy transmission lines and wind farm influence on transformer switch for tap-changing HV/MV transformers are discussed in the article. (Connection of 8-th MW wind farm to MV switching station in HV/MV substation in distribution network). Słowa kluczowe: przyłączanie jednostek wytwórczych do sieci, farmy wiatrowe, źródła energii odnawialnej. Keywords: connection of power units to the power network, wind farms, renewable power sources. Wstęp Zasadniczym problemem w zakresie przyłączania do polskiego systemu elektroenergetycznego nowych jednostek wytwórczych o dużych mocach przyłączeniowych (rzędu kilkudziesięciu MW) jest konieczność przebudowy znacznej części elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Rozbudowa lub tylko modernizacja istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej do przesyłu energii elektrycznej wymaga znacznych nakładów finansowych, a także stosunkowo długiego okresu realizacji. Z tego powodu (chociaż nie [...]

Digital Simulators as an Assessment Tool of the Impact of Distributed Generation on Power Grid Infrastructure

Czytaj za darmo! »

The paper presents digital simulators used for the analysis of steady states in the medium voltage power grids and also transient states in the HV/MV substations. The simulator is built of a typical PC equipped with A/D and D/A transducers to enable the simulator to co-operate with automatic power safety systems or control systems and regulations in real time. Original dedicated software has been devised containing mathematical models of power grid components that can be easily modified. Simulations results of some exemplary transient states of the power grid with the distributed generation system were presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono symulatory cyfrowe do analizy stanów ustalonych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia oraz stanów przejściowych w stacji elektroenergetycznej WN/SN. Symulator zbudowany jest na bazie klasycznego komputera osobistego, w którym zainstalowano przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, pozwalające na współpracę symulatora z rzeczywistymi układami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej lub układami sterowania i regulacji w czasie rzeczywistym. Opracowano oryginalne oprogramowanie specjalistyczne, zawierające modele matematyczne elementów sieci elektroenergetycznej, które mogą być w łatwy sposób modyfikowane. Przedstawiono wyniki symulacji przykładowych stanów przejściowych systemu elektroenergetycznego z generacją rozproszoną. (Narzędzia informatyczne do oceny wpływu generacji rozproszonej na infrastrukturę elektroenergetyczną). Keywords: power systems, digital simulators, mathematical models, steady state analysis, transient state analysis, simulation results. Słowa kluczowe: systemy elektroenergetyczne, symulatory cyfrowe, modele matematyczne, analiza stanów ustalonych, analiza stanów przejściowych, wyniki symulacji. Introduction Considering the current state of national electric power infrastructure, particularly transmission grids, it would be reas[...]

Mikrogeneracja w obiektach budowlanych- wpływ przyłączenia jednostki wytwórczej na warunki zasilania odbiorców w sieci niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

Przyłączanie jednostek wytwórczych do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej jest zagadnieniem ciągle aktualnym [3-6]. W świetle nowych uregulowań formalnoprawnych, które mają ułatwić rozwój mikrogeneracji w sieci, preferujących wykorzystanie energii słońca, temat ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Stosowanie dopłat dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej skłania do instalowania jednostek wytwórczych i wprowadzania do sieci energii przetworzonej np. z elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej. Przy mikrogeneracji jedną z istotnych kwestii jest zagadnienie magazynowania energii elektrycznej. Najlepiej tego uniknąć, ponieważ obecnie jest ono bardzo kłopotliwe. W takim przypadku należy mieć możliwość wprowadzenia do sieci ewentualnej nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej. Zatem naturalne staje się pytanie: jak to wpłynie na warunki zasilania innych użytkowników instalacji? W artykule opisano i analizowano przykład przyłączenia jednostki wytwórczej do istniejącej instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym, np. domku jednorodzinnym. Analizowano wpływ przyłączenia jednostki wytwórczej o mocy od kilku do kilkunastu kilowatów na napięcia w linii niskiego napięcia a także zmianę mocy czynnej odbiorów oraz straty mocy czynnej. Opis modelowego układu Na rys. 1 przedstawiono schemat poglądowy modelowanej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Linia wyprowadzona jest ze stacji transformatorowej SN/nN, w której zabudowany jest transformator o danych znamionowych: SN = 63 kVA, UN = 15,75/0,42 kV, uk = 4,5%, ΔP0 = 150 W, ΔPobc. = 1,2 kW, Yzn5. Moc zwarciowa na szynach 15 kV stacji transformatorowej wynosi Sk "=308 kVA. Elektroenergetyczna linia niskiego napięcia została wykonana jako napow[...]

Jubileusz 90-lecia Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich DOI:10.15199/74.2018.6.4


  15 lipca 1927 r. w hotelu Lengning w Bydgoszczy (dziś jest to Hotel Ratuszowy, ul. Długa 37) odbyło się zebranie sześcioosobowej grupy elektryków: Karola Klucka, Stefana Ciszewskiego, Bronisława Ziętaka, Stanisława Lechowskiego, Józefa Buchty i Ireneusza Pietzonki. Zebranie miało na celu zorganizowanie jednostki terenowej Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Bydgoszczy. 20 stycznia 1928 r. … … powołano jednostkę terenową Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich o nazwie Koło Bydgoskie SEP, które po zmianie nazwy stowarzyszenia na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, dzisiaj jest Oddziałem Bydgoskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Alfonsa Hoffmanna. Dziewięćdziesiąt lat później … … 18 stycznia 2018 r. w Operze Nova w Bydgoszczy prezes Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Sławomir Cieślik zainaugurował obchody 90-lecia Oddziału słowami: (…) Jest mi niezmiernie miło powitać znamienitych gości, którzy zaszczycili Stowarzyszenie Elektryków Polskich swoją obecnością na Jubileuszu 90-lecia Oddziału Bydgoskiego. Oddział Bydgoski SEP koncentruje się na działalności dającej satysfakcję swoim członkom, ale również ważna jest współpraca z pozostałymi Oddziałami SEP i innymi stowarzyszeniami, szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, szkołami średnimi oraz ośrodkami akademickimi w całej Polsce. Z wielkim zadowoleniem, jako Stowarzyszenie Elektryków Polskich, przyjęliśmy udział w uroczystości przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych wicemarszałka województwa kujawsko- pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, zastępcy prezydenta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza oraz dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego Pauliny Wenderlich (rys. 1). Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentował prezes SEP Piotr Szymczak, a zaprzyjaźnione stowarzyszenia i otoczenie gospodarcze reprezentowali: prof. Adam Podhorecki (prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Technolog[...]

Magazyny energii elektrycznej w klastrowych sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia DOI:10.15199/74.2019.5.11


  Od początku lat 90. ub.w. podmioty prywatne w Polsce mogły przyłączać do sieci średniego napięcia jednostki wytwórcze o mocach znamionowych równych nawet kilkaset kilowatów, inne niż małe elektrownie wodne. Były to głównie turbozespoły wiatrowe. Zmiana wyobrażenia o funkcjonowaniu elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych Jedną z pierwszych jednostek wytwórczych przyłączonych przez prywatnego wytwórcę była elektrownia wiatrowa we Wrockach (województwo kujawsko-pomorskie). Był to turbozespół wiatrowy o mocy znamionowej 160 kW (polskiej produkcji). W tamtym czasie (1995 r.), aby przyłączyć jednostkę wytwórczą do linii elektroenergetycznej średniego napięcia, niezbędne było pismo z prośbą o wydanie warunków przyłączenia jednostki wytwórczej wraz ze specyfikacją techniczną maszyny i tytułem prawnym do korzystania z obiektu (nieruchomości). Przez ostatnie 30 lat zmianie ulegało prawo i struktury firm energetycznych, dynamicznie rozwijały się technologie pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej (m.in. elektrownie: wiatrowe, fotowoltaiczne i biogazowe), a co najważniejsze zmieniła się mentalność zarówno indywidualnych wytwórców energii elektrycznej, jak i operatorów systemów elektroenergetycznych w zakresie funkcjonowania szeroko rozumianych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (rozdzielczych). W [4] (1977 r.) pod określeniem sieci elektroenergetycznej rozumie się, w ogólnym ujęciu, zestaw urządzeń i obiektów służących do: przesyłania, transformowania i rozdzielania energii elektrycznej. Pod względem napięcia wyróżnia się tam m.in. elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia (poniżej 1 kV). Podstawowe funkcje sieci rozdzielczych (dystrybucyjnych) polegają na przekazywaniu energii elektrycznej z głównych punktów zasilających do przyłączy poszczególnych odbiorców lub odbiorników. W [2] (2004 r.) podaje się definicję elektroenergetycznej sieci rozdzielczej jako zbiór urządzeń: linii napowietrznych, [...]

Application of genetic algorithm for optimal placement of wind generators in the MV power grid

Czytaj za darmo! »

The paper presents a modelling method of optimal connection of wind generators to a medium voltage (MV) power grid taking into account minimum active power losses. A genetic algorithm was applied to optimize active power losses in the power grid. Streszczenie. W Pracy przedstawiono metodę modelowania optymalnego podłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. Minimalizowano straty mocy czynnej w sieci stosując w tym celu algorytm genetyczny. (Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalnego rozmieszczenia turbozespołów wiatrowych w elektroenergetycznej sieci średniego napięcia) Keywords: genetic algorithm, wind generators, power grid. Słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, elektrownie wiatrowe, sieci elektroenergetyczne. Introduction Due to a great interest in connecting wind generators into medium voltage power grids, a current problem arises of using the existing power grid infrastructure in an optimal way. In this case it is reasonable to consider two optimization aspects: - operating optimization of the existing power generating units (or their possible reconstruction), - or, optimal placement of power generating units to be installed at specific places. The former problem was presented in paper [1], the latter is considered below. The paper presents an example of an optimal solution of placing wind generators over a specific area using a method based on a genetic algorithm. The area analyzed encompasses a surface of 81 square kilometers including the existing medium voltage infrastructure. Figure 1 presents a topological segment of a medium voltage power grid where a connection of wind generators is planned. The aim of the optimization procedure is to determine the connection nodes for wind generators characterized by specific rate powers in such a way as to obtain minimum power losses in the analyzed segment. The planned objective should be reached considering the following limitati[...]

Koncepcja uwzględniania rzeczywistych charakterystyk regulatorów w symulacji układów elektroenergetycznych na przykładzie układu kompensacji mocy biernej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję cyfrowego symulatora układu kompensacji mocy biernej niskiego napięcia współpracującego z rzeczywistym regulatorem, jako przykład symulacji układów elektroenergetycznych z uwzględnieniem rzeczywistych charakterystyk regulatorów. W części pierwszej zaprezentowano model matematyczny symulowanego układu, w drugiej rozwiązanie sprzętowe elastycznej platformy cyfrowej zbudowanej z wykorzystaniem elementów DSP/CPLD/FPGA, która stanowi symulator pracujący w czasie rzeczywistym. Abstract. This paper shows the conception of the digital simulator of reactive power compensation in low voltage power system which cooperates with the real power factor regulator. The first part of the paper presents the mathematical model of simulate system. The mathematical model was adapted to digital platform requirements which allows for the simulator operate in the real time. In the second part the hardware solution of flexible digital platform built with DSP/CPLD/FPGA elements are presented. (The idea of taking into account the real characteristics of controllers in simulation of power systems on the example of reactive power compensation). Słowa kluczowe: symulator cyfrowy, kompensacja mocy biernej, symulatory pracujące w czasie rzeczywistym. Keywords: digital simulator, reactive power compensation, real-time simulators. Wstęp Jednym z kluczowych zastosowań symulatorów cyfrowych było i jest testowanie układów sterowania i zabezpieczeń [1]. Na świecie pracuje wiele zespołów naukowo-badawczych, których prace koncentrują się wokół konstrukcji profesjonalnych pakietów symulacyjnych, pracujących w czasie rzeczywistym [2,3]. Specyfika symulatorów tego typu wymaga stosowania zaawansowanych technologii sprzętowych, ale również optymalnych metod numerycznych [4,5]. W Polsce prace nad zastosowaniami cyfrowych symulatorów układów elektromechanicznych i elektroenergetycznych, pracujących w czasie rzeczywistym, prowadzone są w Instytuc[...]

Badania symulacyjne dokładności klasycznych i polarymetrycznych przekładników prądowych przeznaczonych od pomiaru natężenia prądu w przewodach linii elektroenergetycznej 110 kV

Czytaj za darmo! »

Opracowano model matematyczny zwarcia przemijającego dwóch i trzech przewodów fazowych linii elektroenergetycznej 110 kV. Następnie korzystając z symulacji komputerowej przeprowadzonej w środowisku MATLAB Simulink określono dokładność pomiaru natężenia prądu płynącego w przewodach fazowych linii elektroenergetycznej 110 kV za pomocą klasycznego przekładnika prądowego i polarymetrycznego czujnika natężenia prądu z cewką pomiarową wykonaną z jednomodowego światłowodu telekomunikacyjnego różnego typu. Analizę dokładności pomiaru natężenia prądu przeprowadzono w oparciu o klasyczną teorię błędów pomiarowych. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące pomiaru prądów zwarciowych w liniach elektroenergetycznych 110 kV. Abstract. A mathematical model of the transient fault two and three phase conductors of high-voltage power line 110 kV was prepared. Then, using the computer simulation carried out in MATLAB Simulink environment specified the accuracy of current flowing in the phase conductors of highvoltage power line 110 kV using the classic CT and polarimetric current sensor with the measuring coil made of a different types of single-mode telecommunication optical fiber. The analysis of the current measurement accuracy was carried out based on the theory of measurement errors. Have been formulated the general conclusions concerning the measurement of fault currents in the high-voltage power lines 110 kV. (The simulation analysis of the accuracy of the conventional and optical current transformers using to the measure of current in the wires of high-voltage power line 110 kV). Słowa kluczowe: pomiar natężenia prądu, polarymetryczny czujnik natężenia prądu, zabezpieczeniowy przekładnik prądowy Keywords: current measurement, polarimetric current sensor, current transformer (CT) Wstęp W artykule porównano dwa sposoby pomiaru natężenia prądu w przewodach linii elektroenergetycznej 110 kV. Pierwszy z wykorzystaniem klasycznych - magnetycznych (zabezpiecz[...]

Optymalizacja pracy jednostek wytwórczych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną

Czytaj za darmo! »

Szansą na realne zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w najbliższych kilkunastu latach jest przemyślany rozwój generacji rozproszonej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia. Do udowodnienia tej tezy wykorzystane zostały doświadczenia autorów artykułu zdobyte przy wykonywaniu ekspertyz wpływu przyłączanych jednostek wytwórczych na krajowy system elektroenergetyczny lub elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne. Dla przykładu podano wybrane wyniki badań, mających na celu optymalizację pracy źródeł wytwórczych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną. Polska podjęła bardzo ambitne zobowiązania znacznego zwiększenia udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Stan obecny i perspektywy wypełnienia zobowiązań w sposób zwięzły zostały przedstawione w artykule [3]. Według danych publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki w 2008 roku, z trudem wypełniliśmy nasze zobowiązania w tym zakresie. W kolejnych latach będzie coraz trudniej sprostać oczekiwaniom wynikającym z dyrektyw europejskich. Trudności będą wynikały nie z tego, że brakuje zainteresowanych rozwojem elektroenergetyki opartej na źródłach odnawialnych, którzy są gotowi inwestować duże pieniądze w nowoczesne technologie pozyskiwania energii elektrycznej z tych źródeł, ale z tego, że polskie sieci przesyłowe nie są w stanie przyjąć potencjalnie generowanej energii, oraz w wielu przypadkach nie umożliwiają odpowiednich przepływów mocy jako reakcji na zachwianie stabilności napięciowej, spowodowanej na przykład zmianami generacji energii elektrycznej w farmach wiatrowych. Rozbudowa lub tylko modernizacja istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej do przesyłu energii elektrycznej wymaga znacznych nakładów finansowych, które musi ponieść operator systemu. Jest to jedno, ale nie jedyne ograniczenie rozwoju infrastruktury przesyłowej. Drugim równie istotnym og[...]

 Strona 1