Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR TOMCZYK"

Selected factors determining the development of direct carbon solid oxide fuel cells Wybrane czynniki warunkujące rozwój technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.742


  Type of ceramic cell used for construction, chem. compn. of composite C solid fuel and surface compn. of the anode material were taken into consideration. The surface modification of Ni/YSZ cermet anode with Fe or addn. of Fe to the solid fuel improved considerably the operating parameters of the cell. Przedstawiono możliwości rozwojowe technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla (DC-SOFC). Zbadano wpływ doboru: (i) typu ogniwa ceramicznego zastosowanego do budowy ogniwa paliwowego, (ii) składu chemicznego kompozytowego paliwa węglowego oraz (iii) modyfikacji składu chemicznego powierzchni materiału anodowego na wielkości generowanych prądów i mocy z ogniwa stałotlenkowego bezpośrednio zasilanego węglem. Stwierdzono, że modyfikacja powierzchni materiału anodowego żelazem, a także dodatek żelaza do paliwa stałego prowadzą do znacznej poprawy parametrów pracy ogniw DC-SOFC. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano kierunki rozwoju technologii DC-SOFC.W ostatnich latach na świecie prowadzone są intensywne badania nad ogniwami paliwowymi bezpośrednio zasilanymi stałym paliwem węglowym DCFC (direct carbon fuel cell). Sproszkowany węgiel jest wprowadzany bezpośrednio do przestrzeni anodowej i tam utleniany do CO2. Elektrolitami w tych ogniwach mogą być roztwory wodorotlenków, stopione węglany lub tlenkowe elektrolity ceramiczne. Powstały również konstrukcje hybrydowe, w których zastosowano kombinacje ogniw paliwowych o różnych elektrolitach1-3). Węgiel jest najbardziej rozpowszechnionym surowcem energetycznym na Ziemi. Jego zasoby stanowią ok. 60% wszystkich surowców energetycznych. Paliwo węglowe do zasilania ogniw typu DCFC może być również wytwarzane z biomasy i odpadowych materiałów węglonośnych (tworzywa sztuczne, płyty meblowe, wióra drzewne, inne rodzaje biomasy lub produkty odpadowe)4-8). Rozwój tej technologii ogniw paliwowych może zatem otworzyć nowe kierunki wykorzyst[...]

Tajemnica sylfionu - pierwszej znanej rośliny wytępionej przez człowieka DOI:


  Cyrenajka (Kyrene) była starożytną grecką kolonią ze stolicą w Cyrenie, położoną na afrykańskich wybrzeżach Morza Śródziemnego. Jej głównym towarem eksportowym był sylfion (inaczej silphium, od greckiego σίλφιον - sílphion). Gospodarka Kyrene była bardzo silnie uzależniona od eksportu tego towaru. U schyłku starożytności sylfion nagle wymarł. Dziś nie potrafimy nawet określić, do jakiego gatunku należała ta roślina. W połączeniu z jej niezwykłą popularnością w przeszłości nadaje jej to nimbu tajemniczości. Zacznijmy jednak od początku. Ogromny popyt na sylfion wynikał, po pierwsze, z jego właściwości leczniczych. Traktowano go jako panaceum, sam Pliniusz Starszy nazywał tę roślinę jednym z najcenniejszych darów natury. Silphium miało liczne zastosowania: w tak poważnych przypadkach, jak trąd czy różnego rodzaju zatrucia, jak i kwestiach kosmetycznych - pomagało na porost włosów, usuwało kurzajki i brodawki. Miało leczyć także przypadłości przewlekłe (migrenę, bóle reumatyczne) kończąc na drobnych problemach zdrowotnych (ból gardła i [...]

Nośność połączeń zakładkowych w energetycznych stalowych słupach kratowych w świetle najnowszych badań DOI:10.15199/74.2018.8.1


  Jako konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych stosowane są słupy o różnej konstrukcji, schematach i budowie, a także różnych rozwiązaniach materiałowych. W praktyce można spotkać się ze słupami: drewnianymi, betonowymi, stalowymi oraz kompozytowymi. W przypadku konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia dominują słupy stalowe. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią słupy kratowe (rys. 1), zbudowane z pojedynczych elementów składowych, z reguły kątowników walcowanych na gorąco. Cechą znamienną tego typu konstrukcji jest bardzo duża liczba połączeń na śruby. Z uwagi na stosowane przekroje poprzeczne elementów połączenia szczególnie przy elementach wykratowania, z reguły są kształtowane jako mimośrodowe, łączone jednym ramieniem kątownika (rys. 2). Na rys. 2 pokazano również połączenia śrubowe prętów głównych słupa, tzw. krawężników, które łączone są oboma ramionami. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wymogów normowych i omówiono wyniki badań laboratoryjnych połączeń kątowników jednym ramieniem. Prace badawcze prowadzone były w ramach realizacji zadań do projektu nr RPMA.01.02.00-14-5672/16 "Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110 kV". Normowe wymagania dla połączeń śrubowych słupów energetycznych W projektowaniu połączeń na śruby rozróżnia się: połączenia zakładkowe, przenoszące obciążenia prostopadle do trzpieni łączników oraz doczołowe, w których łączniki są obciążone równolegle do trzpieni. Oba typy połączeń mogą być wykonywane jako niesprężone lub sprężone. Schematy przekazywania sił dla obu odmian połączeń zakładkowych pokazano na rys. 3. W połączeniach elementów konstrukcji kratowych słupów elektroenergetycznych zasadniczo stosuje się połączenia niesprężane (rys. 3a). W tego typu połączeniach łączniki przenoszą obciążenia przez ścinanie i docisk do ścianki otworu. W przypadku połączeń ciernych obciążenia przenoszone są wskutek[...]

Jak wylesienie doprowadziło do katastrofy - przypadek Wyspy Wielkanocnej DOI:10.15199/2.2018.12.2


  Dla Europejczyków Wyspa Wielkanocna (Rapa Nui) została odkryta w 1772 r. przez Holendra, Jacoba Roggeveena - w Niedzielę Wielkanocną, stąd jej nazwa. Na wyspie żyło wtedy około 3 tys. ubogich mieszkańców (Rapanujczyków) i była całkowicie bezleśna, stanowiąc "osamotnione, biedne pustkowie". W przeszłości rósł tam jednak bujny tropikalny las, a według niektórych szacunków mogło żyć nawet 20 tys. ludzi [6]. Jak do tego doszło i co się tam wydarzyło? Wyspa Wielkanocna jest jednym z najbardziej odizolowanych lądów na świecie. Sama mierząc około 164 km2 oddalona jest od najbliższego kontynentu, Ameryki Południowej, o 3700 km, a od innego najbliższego lądu, wyspy Pitcairn o 2086 km [3]. Kiedy pojawili się na niej pierwsi ludzie (polinezyjscy osadnicy), 70% powierzchni lądu pokrywały bujne lasy, zdominowane przez palmy Paschalococos disperta; według dzisiejszych szacunków mogło ich tam rosnąć nawet 16 mln [5]. W lasach rosły również drzewa z rodziny bobowatych (Sophora toromiro), kapary (Capparis sp.), pokrzywce (Acalypha sp.), paprocie drzewiaste oraz przedstawiciele rodzajów Triumfetta, Trema, Coprosma oraz rodzin: mirtowate (Myrtaceae) DOI: 10.15199/2.2018.12.2 Rys. 1. Jubaea chilensis to prawdopodobnie najbliższy żyjący krewny wymarłej palmy z Wyspy Wielkanocnej (źródło: Wikimedia Commons, na licencji Creative Commons 2.0, autor: Scott Zona) 10 12/2018 AURA musieli przyczynić się do zagłady gatunku. Różne są jednak domysły, w jaki sposób do tego doszło. Pierwsza, najpopularniejsza hipoteza zakłada, że przyczyną wyniszczenia palmy było jej drewno, używane do transportu moai oraz wyrobu łodzi (kanu) [...]

Synthesis and physicochemical properties of proton ceramic conductors containing modified BaCe0.9Y0.1O3 Synteza i właściwości fizykochemiczne ceramicznych przewodników protonowych zawierających modyfikowany BaCe0,9Y0,1O3 DOI:10.12916/przemchem.2014.2042


  BaCe0.9Y0.1O3 and Ba0.95 M0.05Ce0.9Y0.1O3 (M = Sr or Ca) oxides were synthesized by sol-gel methods in presence of citric acid (optionally with HO(CH2)2OH or ethylenediaminetetraacetic acid) at 600-1200°C. The oxides showed isometric particles (50-100 nm). The partial replacing Ba with Ca or Sr resulted in an increase in elec. cond. in H2- contg. atm. The Ca-contg. oxide was recommended as an electrolyte in electrochem. devices. Zbadano możliwość otrzymywania jednofazowych proszków BaCe0,9Y0,1O3 (BCY), Ba0,95Sr0,05Ce0,9Y0,1O3 (BS5CY) oraz Ba0,95Ca0,05Ce0,9Y0,1O3 (BC5CY) metodami zolżel. Jako czynniki kompleksujące zastosowano kwas cytrynowy, kwas cytrynowy z dodatkiem glikolu etylenowego oraz kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA). Zastosowanie metod analizy termicznej (DTA/DSC-TG) pozwoliło na zbadanie efektów cieplnych oraz określenie strat masy występujących podczas ogrzewania w temp. 25-1000°C w powietrzu bezpostaciowych prekursorów tych proszków. Na podstawie analizy składu fazowego proszków BCY, BS5CY i BC5CY syntezowanych w temp. 600-1200°C stwierdzono, że w najniższej temp. 1000°C jednofazowe proszki BCY, BS5CY i BC5CY można otrzymać, stosując metodę zol-żel z wykorzystaniem kwasu EDTA jako czynnika kompleksującego. Na podstawie obserwacji preparatów proszkowych pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym zauważono, że otrzymane proszki charakteryzują się izometrycznym pokrojem cząstek, których rozmiary wynoszą 50-100 nm. Analiza zmian przewodności elektrycznej gazoszczelnych spieków BaCe0,9Y0,1O3 i Ba0,95M0,05Ce0,9Y0,1O3 (M = Ca2+, Sr2+) wskazuje, że częściowe podstawienie kationów Ba2+ kationami Ca2+ lub Sr2+ prowadzi do wzrostu przewodności elektrycznej spieku BaCe0,9Y0,1O3 w atmosferze gazowej zawierającej wodór. Na podstawie wyznaczonych wielkości przewodności elektrycznej oraz odporności na kruche pękanie KIC stwierdzono, że otrzymany materiał Ba0,95Ca0,05Ce0,9Y0,1O3 jest bardziej predysponowanym elektr[...]

Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. DOI:10.12915/pe.2014.12.60

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy natężeń pól elektrycznych i magnetycznych w środowisku przemysłowym. Badania przeprowadzono w Zakładach Azotowych Puławy S.A. Analizie poddano wyniki pomiarów natężeń pól o częstotliwości 50Hz oraz emisji z zakresu radiowego 30MHz- 3GHz. Otrzymane wyniki porównano z dopuszczalnymi limitami. Abstract. The article describes the analysis of the intensities of electric and magnetic fields in an industrial environment. Measurements done in Zakłady Azotowe Puławy S.A. The analysis concerns the results of measurements of intensities fields of 50 Hz, and the emission of radio range 30MHz-3GHz. The results were compared with acceptable limits. (Analysis of electromagnetic emissions in an industrial environment of Zakłady Azotowe Puławy S.A.). Słowa kluczowe: ekspozycja na pola elektryczne i magnetyczne, kompatybilność elektromagnetyczna Keywords: exposure to electric and magnetic fields, electromagnetic compatibility. doi:10.12915/pe.2014.12.60 Wstęp Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne w postaci pól elektromagnetycznych zawsze występowało w środowisku naturalnym. Pochodzi ono od naturalnych źródeł, jakimi jest Słońce, Kosmos, Ziemia czy zjawiska atmosferyczne. Sztuczne pola elektromagnetyczne zaczęły pojawiać się w środowisku właściwie od kilkuset lat i są związane z techniczną działalnością człowieka. Rozwój cywilizacji, w tym technologii elektrotechnicznych potęguje wzrost emitowanych poziomów. Zwiększenie liczby nadajników radiowo telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej, wi-fi oraz ciągły rozwój sieci energetycznych przesyłowych i rozdzielczych utrzymuje tendencje wzrostowe emisji, a to wywołuje duże zainteresowanie szczególnie w zakresie oddziaływania pól EM na człowieka [1]. Dodatkowo, istniejące pola mogą oddziaływać na inne urządzenia i instalacje elektryczne wywołując nieharmoniczne współistnienie (brak kompatybilności elektromagnetycznej). W odniesieniu do środowiska mieszkalnego,[...]

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA W WALCE Z MIKROORGANIZMAMI DOI:10.15199/67.2017.10.20


  W 2011 r. w szpitalach w Stanach Zjednoczonych 1 na 25 pacjentów doznał infekcji związanej z opieką zdrowotną. Na 722000 przypadków zachorowań, 75000 pacjentów zmarło w trakcie hospitalizacji. Natomiast całkowity, roczny koszt związany z tymi infekcjamim wynosił 9,8 mln USD [4]. Uważa się, że ok. 1/3 przypadków zakażeń szpitalnych można było zapobiec [2]. Źródłem zakażenia mogą być przedmioty szpitalne: łóżka, meble, klamki, sedesy, nocniki, kaczki, butelki, mydelniczki, a także uchwyty, które są stale dotykane przez pacjentów i personel medyczny, stanowiąc ogniska infekcji [1, 3]. Do stałych rezydentów na dłoniach należą m.in. mikroorganizmy, takie jak Pseudomonas aeruginosa, wywołująca głównie zakażenie dolnych dróg oddechowych [2]. Podobny problem dotyczący rozprzestrzeniania się zakażeń przenoszonych drogą kontaktu bezpośredniego (dotyk), pojawia się on także w środkach komunikacji miejskiej, takich jak: metra, tramwaje oraz autobusy, co dowiodły badania prowadzone od 20.07.2010 do 21.09.2010 przez Markę Dett[...]

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIA MATERIAŁU STYKOWEGO Ag-CrxN NA DRODZE KONSOLIDACJI DYFUZYJNEJ I PLASTYCZNEJ W PROCESIE SPIEKANIA, WYCISKANIA I CIĄGNIENIA DOI:10.15199/67.2019.9.3


  WSTĘP Ciągły rozwój w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań w projektowaniu współczesnych technologii. Fakt ten powoduje postęp w dziedzinie materiałów stykowych, których parametry lub cena będą konkurencyjne w stosunku do obecnie stosowanych. Najpopularniejszym kompozytem używanym w produkcji łączników niskoprądowych jest kompozyt na bazie srebra z dodatkiem tlenku cyny. Często stosuje się także materiał zawierający 90% wag. srebra i 10% wag. Ni, jednakże według [5] nikiel jest metalem toksycznym działającym mutagennie i alergicznie. Jako alternatywę w stosunku do wymienionych kompozytów, autorzy [4, 6, 7] proponują użycie Ag-Cr2N, jako dobrego zamiennika o podobnych parametrach i działaniu do wycofanego już z użycia materiału stykowego AgCdO10, ze względu na trujące działanie tlenku kadmu. Autor pracy [3] przedstawia wynik prób elektroerozyjnych szeregu materiałów stykowych m.in. AgCdO15, Ag(SnO2)9,6(In2O3)2,4, Ag(Cr2N)12, AgZnO12. Próby odporności na działanie łuku elektrycznego prowadzono na nakładkach użytych w stycznikach jednobiegunowych SU-310 przy napięciu 468-665 V oraz natężeniu prądu stałego 119-160 A z częstotliwością łączeń 1300 na godzinę. Najlepszym wynikiem charakteryzował się materiał z dodatkiem azotku chromu. W pracy [7] opisano badania elektroerozyjne kompozytowych materiałów stykowych na bazie srebra. Testy wykonano przy napięciu 440 V i prądzie stałym 20 A wykonując 250000 łączeń. Ag(Cr2N)13 plasuje się w środku badanych materiałów, co wskazuje na jego przydatność, jako kompozytu do wytwarzania nakładek stykowych. Należy jednak nadmienić, że wspomniane materiały nie były konsolidowane plastycznie na drodze wyciskania i ciągnienia, co zdecydowanie wpływa na obniżenie ich wła- DARIUSZ KOŁACZ KRZYSZTOF RUDNICKI KATARZYNA BILEWSKA MARIUSZ STASZEWSKI MAŁGORZATA KAMIŃSKA ŁUKASZ WIERZBICKI STANISŁAW KSIĘŻAREK MARIAN CZEPELAK PIOTR TOMCZYK 14 DOI 10.15199/67.2[...]

 Strona 1