Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek MARSZYCKI"

Wpływ sposobu napawania rur kotłowych na ich mikrostrukturę i własności


  Artykuł zawiera wyniki oceny wpływu metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostrukturę i wła- sności podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625. Rury zostały dostarczone do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. przez czterech dostawców, stosujących różne metody napawania, a mianowicie CMT, MIG i TIG. Badania wykazały, że mikrostruktura i własności mechaniczne rur napawanych istotnie zależą od zastosowanej metody napawania oraz od składu chemicznego materiału podłoża. Paper presents results of investigation of cladding method applied to the boiler pipes from P235GH and 16Mo3 steels on the microstructure and properties of substrates and coatings. The investigations were made on the boiler pipes cladded with Inconel 625 delivered by different suppliers and overlaid at various conditions (CMT, MIG and TIG). The investigations showed that the microstructure and tensile properties of arc cladded boiler pipes considerably depend on the cladding methods as well as chemical composition of steel. Słowa kluczowe: napawanie, Cold Metal Transfer (CMT), MIG, TIG, mikrostruktura, własności mechaniczne Key words: cladding, Cold Metal Transfer (CMT), MIG, TIG, microstructure, mechanical properties.1. Wprowadzenie. Rozwiązania problemu utylizacji odpadów szukano już pod koniec XIX wieku. Pierwsza instalacja do spalania odpadów, z możliwością odzysku energii, powstała w Anglii w 1897 roku. Obecnie, instalacje do odzyskiwania energii cieplnej zawartej w odpadach komunalnych, zwane spalarniami stanowią nieodłączny element nowoczesnych systemów kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych. Tworzące się podczas spalania odpadów spaliny zawierają jednak bardzo agresywne i szkodliwe dla środowiska związki, m.in. siarczki, chlorki i fluorki [1, 2]. Wysoka temperatura oraz chemicznie agresywne spaliny wymagają odpowiednich zabezpieczeń stykających się z nimi elementów kotłów. E[...]

Wpływ sposobu napawania rur kotłowych na mikrostrukturę i skład chemiczny napoin


  W kotłach spalających odpady komunalne i przemysłowe trwałość elementów najbardziej narażonych na korozję zwiększa się często przez napawanie powłok ze stopów niklu [1, 2]. Podstawowymi kryteriami technologicznymi, jakie powinna spełniać napawana powłoka ze stopu na osnowie niklu, jest mała zawartość żelaza mierzona na jej powierzchni oraz grubość powłoki nie większa niż 2,5 mm. Zwiększona zawartość Fe w napoinie ma niekorzystny wpływ m.in. na jej odporność korozyjną [3, 4]. Do napawania stosuje się często stop na osnowie Ni Inconel 625 zawierający do 0,5% Fe. Zwiększenie zawartości Fe w powłoce wynika z przetopienia i rozpuszczania materiału podłoża w nanoszonym materiale. Napawanie jest procesem nanoszenia materiału na powierzchnię wyrobów metodami spawalniczymi. Powłoki napawane w porównaniu z powłokami nanoszonymi innymi metodami, ze względu na przetopienie materiału nanoszonego i pewnej warstwy podłoża, charakteryzują się silnym połączeniem z podłożem. Ponadto w ten sposób można względnie łatwo wytworzyć warstwę nie zawierającą porów i innych wad [5]. W napoinie podobnie jak w spoinie materiałów różnoimiennych występują cztery strefy mikrostruktury: przetopiona, częściowego wymieszania, częściowo stopiona oraz wpływu ciepła (rys. 1). W strefie przetopionej wymieszanie nanoszonego materiału z podłożem jest całkowite, dlatego skład chemiczny tej strefy jest makroskopowo jednorodny. W strefie częściowego wymieszania skład chemiczny zmienia się od składu warstwy przetopionej do składu materiału podłoża. Do strefy częściowego wymieszania przylega strefa częściowo stopiona, w której skład chemiczny nie zmienia się i jest taki sam jak materiału podłoża. Temperatura podczas napawania w tym obszarze zmienia się od temperatury likwidusu do temperatury solidusu materiału rodzimego. Strefa wpływu ciepła obejmuje obszar materiału podłoża, w którym podczas napawania następuje wzrost temperatury aż do temperatury solidusu materiału [...]

 Strona 1