Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Witold Bogusz"

Problemy projektowania czterostopowych fundamentów pod napowietrzne linie energetyczne w świetle norm DOI:10.15199/33.2018.04.24


  Zgodnie z wytycznymi IEEE [2] oraz normy PN-EN 50341-1 [6], nośność na wyciąganie fundamentów bezpośrednich ma istotny wpływ przy ich projektowaniu na potrzeby posadowienia konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych. Fundamenty te są często chętniej stosowane niż palowe, ponieważ nie wymagają specjalistycznego sprzętu podczas realizacji ani głębokiego rozpoznania warunków geotechnicznych podłoża. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia oraz problemy dotyczące projektowaniawyciąganych fundamentówstopowych, głównie w kontekście wymagań PN-EN1997-1 [5] oraz PN-EN50341-1 [6]. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji [1]. Dodatkowo, na uwagę zasługuje fakt, że z uwagi na swoją specyfikę, konstrukcjewsporcze linii napowietrznych zostały wyszczególnione w projekcie no[...]

Geotechniczna analiza oddziaływania obiektów w przestrzeni podziemnej DOI:10.15199/33.2017.02.05


  Wprzypadku lokalizacji nowo projektowanych obiektów na terenach silnie zurbanizowanych, jednym z istotnych problemów na etapie przygotowania inwestycji jest konieczność ograniczenia niekorzystnych wpływów na obiekty istniejące. Dobór właściwych rozwiązań projektowych [14] w kontekście zarządzania ryzykiemgeotechnicznymwymaga przeprowadzenia analizy oddziaływania oraz oceny wpływu realizacji inwestycji, najczęściej wyrażonej w postaci wartości przewidywanych przemieszczeń. Otrzymanie wiarygodnych rezultatów jest możliwe tylko w przypadku zastosowania właściwych modeli obliczeniowych oraz na podstawie odpowiedniego rozpoznania geotechnicznego podłoża. Dobór modeli obliczeniowych powinien zależeć od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, projektowanej konstrukcji oraz rodzaju i charakterystyki obiektów sąsiednich. Na bazie doświadczeń z realizacji głębokich wykopów orazmetrawWarszawie,wartykule przedstawione zostały zagadnienia związane[...]

Posadowienie chłodni kominowej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych DOI:10.15199/33.2016.05.11


  Konieczność racjonalnego projektowania obiektów budowlanych sprawia, że uzasadnione jest dokładne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz przeprowadzenie zaawansowanych analiz numerycznych. Przedstawiona w artykule analiza dotyczyła chłodni kominowej elektrowni konwencjonalnej, o konstrukcji powłokowej wrażliwej na zmiany sztywności podłoża, posadowionej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Słowa kluczowe: chłodnia kominowa, MES, współczynnik podatności sprężystej podłoża, osiadanie.Problemdotyczy nowej chłodni kominowej o wysokości 185,0 m składającej się z trzech podstawowych elementów: fundamentu pierścieniowego o średnicy zewnętrznej 113,5 m; szerokości 6,0 m i wysokości 1,5 m; 36 słupów radialnych podpierających powłokę hiperboloidalną oraz powłoki żelbetowej o wysokości 176,1mod krawędzi dolnej (rysunek 1). Rozpoznane grunty,występującewpodłożu na terenie elektrowni, pomimo znacznego zróżnicowania litologiczno-genetycznego stanowią w większości nośne podłoże budowlane. Chłodnia kominowa usytuowana jestwskomplikowanychwarunkach geotechnicznych (rysunek 2). Badania wskazały, że deniwelacje starszego podłożamają formę kopalnej krawędzi tektoniczno- erozyjnej, występującej na głębokości 5 ÷ 15 m p.p.t. Część północno-wschodnia chłodni została posadowiona bezpośrednio nad jego krawędzią,[...]

Wpływ procesu instalacji turbozespołu na zmiany przemieszczeń jego fundamentu DOI:10.15199/33.2018.04.11


  Projektowanie geotechniczne na potrzeby branży energetycznej w istotny sposób różni się od praktykowanego w przypadku innych obszarów budownictwa, zarówno ze względu na skalę problemów, jak i zakres oraz wymaganą dokładność analiz [1]. Dotyczy to również projektowania fundamentów w przypadku posadowieniamaszyn, np. turbozespołów [2]. Dotychczas w Polsce w takiej sytuacji stosowano normę PN-80/B-03040 [3], ale została ona zastąpiona przez Eurokod 7 [4], zawierający tylko zestaw ogólnych wytycznych. Choć planowane jest uzupełnienie norm europejskich o zagadnienia związane np. z kryteriami użytkowalności w przypadku posadawiania fundamentów podmaszyny [5], to nadal kwestie te będą wymagały indywidualnego podejścia i znacznej wiedzy eksperckiej, aby właściwie ocenić poziomniezawodności obiektu w kontekście jego współpracy z podłożem. Powszechnie stosowane oprogramowanie do wymiarowania konstrukcji zazwyczaj upraszcza opis odpowiedzi ośrodka gruntowego do współczynników podatności sprężystej, definiowanych zgodnie z teorią Winklera. Na potrzeby analizy prezentowanej w artykule, obliczenia wykonano w programie ZSoil 3D, dedykowanym do zastosowania w g[...]

 Strona 1