Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław WOŁOSZYN"

Współczesne systemy magnetometryczne

Czytaj za darmo! »

Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne. Abstract. Magnetometric systems are used e[...]

Disturbances of magnetic field of plane caused by eddy currents

Czytaj za darmo! »

Results of the numerical analysis of the magnetic disturbances of a plane caused by eddy currents induced in conducting elements of the plane were presented in this paper. Magnetic disturbances of the object’s model were carried out in Opera 3D. Computer simulation of the magnetic disturbances allows to check Leliak model of these disturbances. Computer analysis confirmed correctness of this model. Computer simulation allows also to check the algorithms applied in the digital magnetic compensator of the magnetic disturbances. Streszczenie. W pracy przedstawiono numeryczną analizę zakłóceń magnetycznych samolotu wywołanych przez prądy wirowe indukowane w metalowych elementach statku powietrznego. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w pakiecie Opera 3D v.12. Symulacja komputerowa[...]

A Circuital Model of Electric Arc in a Circuit Breaker

Czytaj za darmo! »

The paper presents a circuital model of arc in a circuit breaker. The model is intended to be used in simulations of the electric circuits transients. It was implemented in the ATP simulation program. The article presents also a few simulation examples of simple DC and AC circuit containing described arc model. The results show good compatibility with curves available in the literature. Streszczenie. W artykule zaprezentowano obwodowy model łuku elektrycznego w wyłączniku. Jest on przeznaczony do wykorzystania w symulacjach stanów przejściowych w obwodach elektrycznych. Przedstawiono także wyniki przykładowych symulacji w obwodzie prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem opisanego modelu. Uzyskano pełną zgodność otrzymanych wyników z przebiegami podawanymi w literaturze (Obwodow[...]

Mobilny system do detekcji obiektów ferromagnetycznych z magnetometrami pompowanymi optycznie

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono mobilny system do detekcji obiektów ferromagnetycznych. Każdy obiekt ferromagnetyczny zaburza w swoim otoczeniu równomierność pola magnetycznego Ziemi. Zaburzenie to może być zmierzone za pomocą precyzyjnych magnetometrów. W prezentowanym mobilnym systemie zastosowano magnetometry pompowane optycznie pracujące w układzie różnicowym. W pracy opisano magnetometryczny system do detekcji obiektów ferromagnetycznych, program komputerowy oraz zaprezentowano wyniki badań. Abstract. The paper presents a mobile system for the detection of ferromagnetic objects. Each ferromagnetic object disturbs the uniformity of the magnetic field of the Earth. This disturbation can be measured with precision magnetometers. In the present mobile system uses an optically pumped magnetometers operating in the differential system. This paper describes a system for detecting ferromagnetic objects, computer program, and presents the results of experimental studies. A mobile system for the detection of ferromagnetic objects based on optically pumped magnetometers Słowa kluczowe: pole magnetyczne, obiekt ferromagnetyczny, magnetometr, detekcja. Keywords: magnetic filed, ferromagnetic object, magnetometer, detection. Wstęp Wykrywanie obiektów ukrytych pod ziemią i w wodzie dotyczy głównie materiałów wybuchowych, zbiorników z różnego rodzaju mediami (chemiczne, biologiczne) oraz militariów. Ważne jest wykrywanie materiałów wybuchowych i improwizowanych ładunków wybuchowych. Problem ten jest istotny na obszarach działań wojennych oraz obszarach powojennych. Istnieje szereg różnych meto[...]

Analysis of degaussing process of ferromagnetic objects

Czytaj za darmo! »

Results of the analytical and numerical analysis of the degaussing process phenomena of ferromagnetic objects were presented in this paper. The screening effectiveness of the electromagnetic field of magnetic screens in most cases depends on thickness, conductivity , magnetic permeability  of the screen and angular frequency  of degaussing currents. The magnetic field inside thin-layer ferromagnetic object was presented in this paper. Numerical calculations for the quasi-steady state for chosen frequency band were carried out in the Opera 3D. Streszczenie. W pracy przedstawiono analityczną i numeryczną analizę zjawisk występujących podczas procesu demagnetyzacji obiektów ferromagnetycznych. Efektywność ekranowania pola elektromagnetycznego ekranów magnetycznych[...]

Analysis of resistive and inductive heating of railway turnouts DOI:10.15199/48.2016.04.14

Czytaj za darmo! »

Electric heating of railway turnouts is a significant technical and economic problem. For these reasons, research is needed to optimise the heating system of railway turnouts. This paper presents a comparative analysis of energy loss during heating of railway turnouts performed using two different methods. The analysis of the heating of railway was carried out using the ANSYS computer simulation software. Streszczenie. Elektryczne ogrzewanie rozjazdów kolejowych jest istotnym problemem technicznym i ekonomicznym. Z tych względów potrzebne są badania w celu optymalizacji systemu ogrzewania rozjazdów kolejowych. W artykule przedstawiono analizę porównawczą strat energii podczas ogrzewania rozjazdów kolejowych z wykorzystaniem dwóch różnych metod. Analiza ogrzewania rozjazdów przeprowadzono w programie ANSYS.(Analiza oporowego i indukcyjnego nagrzewania rozjazdów kolejowych) Keywords: railway turnouts, resistive heating, inductive heating. Słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, nagrzewanie oporowe, nagrzewanie indukcyjne. Introduction Railway turnouts in winter conditions must be heated to maintain operability during snowfall, wind and trains blowing snow on to the rails as well as during freezing rain [1, 2, 3, 4]. The space between the fixed rail and the moveable rail must be free of ice and snow in order to facilitate the change of the turnout position. Railway turnouts are most frequently heated using electric resistance heaters whereas induction heaters are used less often [1, 2]. Due to considerable energy intensity of the heating process, optimisation of the heating system of railway turnouts has become a significant issue. This paper presents the results of comparative analysis of energy loss during electric heating of railway turnouts using a traditional method and using an induction heater. The heating process was analysed by performing computer simulations in the ANSYS programme. Models of heating of railway turnouts For the [...]

Analysis of the influence of ferromagnetic contaminations in plastics on the measurements of disturbances of magnetic field of the Earth DOI:10.15199/48.2016.04.45

Czytaj za darmo! »

Plastics can be contaminated with small particles or filings with ferromagnetic properties. These contaminations cause significant disturbances in the magnetic field in the case of taking measurements of very low magnetic fields. The analysis of the influence of contaminated plastics on magnetic measurements is presented in this paper. Streszczenie. Tworzywa sztuczne mogą być zanieczyszczone objętościowo lub powierzchniowo przez ferromagnetyczne wtrącenia o bardzo małych rozmiarach posiadające właściwości ferromagnetyczne. Wtrącenia te powodują istotne zaburzenia pola magnetycznego w przypadku pomiarów bardzo słabych pól magnetycznych. W pracy przedstawiono analizę wpływu zanieczyszczonych objętościowo tworzyw na wyniki pomiarów pola magnetycznego. Analiza wpływu ferromagnetycznych wtrąceń w tworzywach sztucznych na pomiary zaburzeń pola magnetycznego Ziemi Keywords: magnetic field, magnetic dipole, plastics, magnetometer. Słowa kluczowe: pole magnetyczne, dipole magnetyczne Introduction The paper presents an analysis of ferromagnetic intrusions which represent contamination of structural elements of a measurement site for the measurement of very weak magnetic fields, made of plastics, for example for the purpose of measuring the disturbances of the Earth’s magnetic field. This is a highly specialized problem and it is related to the development of very sensitive magnetometric systems. So far, the subject has not been analyzed in detail in the subject literature. The development of a magnetometric system using precise magnetometers requires appropriate materials to be used for the set-up of the measurement site, most often plastics. Objects built of plastic elements not contaminated by ferromagnetic intrusions do not disturb the magnetic field. During the process of production or technological processing of plastics, the material may be contaminated with ferromagnetic materials. The contaminations may occur in the process [...]

Analysis of magnetic field inside of vessel during degaussing process

Czytaj za darmo! »

The magnetic field inside the vessel during the degaussing process may be harmful to electronic devices. The degaussing process is crucial for the minimization of the permanent magnetization of the vessel. The results of the analysis of the magnetic field inside the vessel during the degaussing process are presented in this paper. The analysis of the magnetic field was performed in OPERA 3D. St[...]

Analiza pola magnetycznego wewnątrz cienkościennego obiektu ferromagnetycznego podczas demagnetyzacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu pola magnetycznego wewnątrz rury ferromagnetycznej o skończonej długości. Rura otoczona jest uzwojeniem, w którym płynie prąd sinusoidalnie zmienny. Obliczenia przeprowadzono dla różnych grubości ścianek rury, względnej przenikalności magnetycznej materiału rury oraz różnych wartości konduktywności. Obliczenia rozkładów pola magnetycznego wykonano w programie Opera 3D. Abstract. The results of the numerical analysis of the distribution of the magnetic field inside the finite thin-walled ferromagnetic pipe were presented in this paper. The analysis for different values of the thickness walls, relative magnetic permeability and electric conductivity of the pipe was carried out. The analysis of the magnetic field was performed in Opera 3D. ([...]

Badania pola magnetycznego modelu okrętu podczas demagnetyzacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono system pomiarowy do badania pola magnetycznego modelu okrętu. System ten będzie wykorzystany przy opracowaniu algorytmów demagnetyzacji okrętów wojennych. Omówiono sposób kompensacji zakłóceń magnetycznych występujących w środowisku. Abstract. A measurement system for investigations of the magnetic field of a ship model is presented in the study. The system will be applied in order to work out algorithms for degaussing process of warships. A method of magnetic disturbances compensation occurring in the environment is discussed. (Investigations of magnetic field of model of ship during degaussing process). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, demagnetyzacja, model okrętu, pomiary magnetyczne. Keywords: magnetic field, degaussing, model of ship, magnetic measurements. Wstęp Okręty wojenne ulegają w ziemskim polu magnetycznym namagnesowaniu. Rozróżnia się dwa rodzaje takiego namagnesowania: namagnesowanie indukowane zależne od kursu okrętu oraz namagnesowanie stałe, najczęściej wynikające z długotrwałego postoju w stałym zewnętrznym polu magnetycznym np. w porcie [1]. W przypadku okrętów wojennych namagnesowanie indukowane minimalizowane jest dzięki zastosowaniu automatycznego urządzenia demagnetyzacyjnego (AUD), które steruje prądami w cewkach umieszczonych wewnątrz okrętu zależnie od kursu. Namagnesowanie stałe również częściowo minimalizuje AUD, ale w przypadku większego namagnesowania okrętu zwiększa się potencjalne zagrożenie ze strony min morskich. W takiej sytuacji istnieje potrzeba minimalizacji namagnesowania stałego okrętu, które przeprowadza się na stacji demagnetyzacji. Proces demagnetyzacji okrętu jest złożony i czasochłonny. Mimo istniejących rozwiązań demagnetyzacji okrętów, w wielu ośrodkach badawczo-rozwojowych trwają prace nad nowymi, efektywniejszymi metodami. W pracy przedstawiono stanowisko badawcze i zastosowaną metodę kompensacji zakłóceń magnetycznych podczas badania pola magnetycznego modelu o[...]

 Strona 1  Następna strona »