Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kolbrecki"

Zasady uwzględniania małych składników w klasyfikacjach reakcji na ogień i rozprzestrzeniania ognia

Czytaj za darmo! »

W2004 r. Instytut Techniki Budowlanej opracował Instrukcję 401/2004 pt. Przyporządkowanie określeniomwystępującymw przepisach techniczno- -budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN. Jej celem było umożliwienie stosowania wyrobów budowlanych sklasyfikowanych wg zasad stosowanych w Unii Europejskiej, w zakresie zgodnymz polskimi przepisami techniczno- budowlanymi. W Instrukcji ujęto określenia stosowane w przepisach techniczno-budowlanych dotyczące stopnia palności i rozprzestrzeniania ognia, z wyjątkiem rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od zewnątrz, gdyż system klas reakcji na ogień jest oparty na scenariuszach pożaru wewnętrznego. Oznacza to, że klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ocieplenia i elewacje wg PN-90/B-02867 jest nadal wymagana, a klasy reakcji na ogień jej nie obejmują. W Instrukcji nie ujęto także toksyczności produktów spalania, gdyż[...]

Przekrycia dachowe i naświetla z tworzyw sztucznych a bezpieczeństwo pożarowe


  Wymagania dotyczące odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia przekryć dachów wynikają z postanowień obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w rozporządzeniuMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 216 ust. 1 odnoszą się do całego układu przekrycia warstwowego oraz zależą od klasy odporności pożarowej budynku. Nie dotyczą naświetli dachowych, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otworywpołaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. Wymagania w zakresie rozprzestrzeniania ognia są podane w § 216.2 i zgodnie z nimi przekrycie dachowe powinno być nierozprzestrzeniające ognia (w niektórych wypadkach podanych w wymienionym paragrafie dopuszcza s[...]

Bezpieczeństwo pożarowe część XVI Środki ogniochronne

Czytaj za darmo! »

Po raz szesnasty zapraszamy do lektury artykułu z cyklu "bezpieczeństwo pożarowe", który rozpoczął się w październiku 2005 r. w ramach Podręcznika fizyki budowli. Dotychczas omówiono: oddziaływanie pożaru; funkcje elementów budynku w warunkach pożaru; właściwości stali, stopów aluminium, betonu i elementów murowych w podwyższonej temperaturze; efekty oddziaływania termicznego na beton; klasyf[...]

Badania odporności mebli na zapalenie

Czytaj za darmo! »

Statystyki pożarowe podają, że pożary mebli tapicerowanych powodują śmierć 49%ofiar pożarów w domach i 15% ofiar w budynkach publicznych. Najczęściej (w 40%) pożary mebli tapicerowanych są zapoczątkowane od papierosów i zapałek. Po okresie tlenia lub ukrytego "spalania" pojawia się otwarty płomień. Wtedy rozwój spalania może być tak szybki, że nie wystarczy czasu do ucieczki. Przy ocenie ogniowejmebli tapicerowanych należy zwrócić uwagę na: ● prawdopodobieństwo zapalenia od tlącego papierosa; ● prawdopodobieństwo zapalenia od płomienia zapałki (i innych źródeł płomieniowych); ● konsekwencje zapalenia (wydzielanie ciepła, rozwój spalania, wydzielanie toksycznych produktówspalania i dymu); ● udziałmebli tapicerowanych w pożarze (jeśli nie zapalaj[...]

Wymagania i metody badań ogniowych płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną


  Wartykule podano aktualne wymagania wg przepisów technicznych oraz metody badań reakcji na ogień i odporności ogniowej ścian nienośnych osłonowych i działowych, dachów i sufitów podwieszonych z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną. Słowa kluczowe: płyty warstwowe, okładzina perforowana, reakcja na ogień, odporność ogniowa, badania.Od kilku lat produkowane są w Europie płyty warstwowe ścienne, dachowe i sufitowe z rdzeniem z wełny mineralnej z okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej z jedną okładziną perforowaną, która ma otwory okrągłe o średnicy najczęściej 5 mm, równomiernie rozłożone na całej powierzchni lub pasami w odległości 8 mm od środka otworów. Perforacja stanowi 30 - 35% całej powierzchni okładziny i jest wykonana w celu poprawienia parametrów akustycznych ścian działowych, ścian zewnętrznych nienośnych, dachów oraz sufitów podwieszonych z płyt warstwowych. Płyty warstwowe z perforacją z jednej strony są montowane takimi samymi łącznikami oraz z takimi samymi obróbkami blacharskimi jak płyty z okładzinami pełnymi. Okładziny z perforacją zazwyczaj mają grubość 0,50 i 0,60 mm. Wymagania dotyczące elementów budynku z płyt warstwowych Z płyt warstwowych wykonywane są ściany nienośne, dachy i sufity podwieszone, rzadziej okładziny ścian istniejących. Poziom wymagań uzależniony jest od sposobu i miejsca zastosowania. Wymagania w zakresie reakcji na ogień dotyczą ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej, sufitów podwieszonych i przekrycia dachu od strony wewnętrznej. Zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [1] i podane na trzy sposoby: 1) w odniesieniu do określeń dotyczących palności (niepalności i stopnia palności): niepalny; niezapalny; trudno zapalny. Wymagania odnoszące się do płyt warstwowych: - niepalnośćw§ 216 ust. 3; 232 ust. 1, 3; 235 ust. 2, 3; 243 ust. 3; 249 ust. 3; 262 ust. 1, 2; 283; - niez[...]

Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń DOI:10.15199/33.2019.07.01


  Wartykule przedstawiono własne metody bazujące na określeniu rozwoju pożaru w konkretnym przypadku na podstawie zasad projektowania eksperymentów, które były wykorzystane do zmniejszania gęstości obciążenia ogniowego. W PN-B-02852:2001 [2] podano zasady obliczania obciążenia ogniowego. Jego wartość ma wpływ na klasyfikację budynków w zakresie kategorii bezpieczeństwa pożarowego, wielkość strefy pożarowej oraz obliczenia wody do gaszenia pożaru.Wniektórych przypadkach jest możliwe nieuwzględnianie lub zmniejszanie obciążenia ogniowego. Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego nie należy uwzględniać materiałów zanurzonych w wodzie i roztworach wodnych oraz o zawartości wody przeszło 60%. Natomiast w przypadku następujących materiałów palnych uwzględnia się tylko 10%ich masy rzeczywistej: ● papierwrolach o średnicy co najmniej 0,5 m i o długości co najmniej 1 m; ● papier w belach o wymiarach co najmniej 0,20 x 1 x 1 m; ● drewno okrągłe o średnicy co najmniej 0,2 m; ● węgiel kamienny i kokswpryzmach i zwałach o wysokości co najmniej 1 m; ● zboże, wysłodki buraczane itp. w stosach i pryzmach wysokości powyżej 1 m; ● płyty drewnopochodne, ułożone w stosy ściśle, bez przekładek, o wymiarach stosów 1 x 1 x 1 m; ● zboże w zasiekach i komorach wykonanych z materiałów niepalnych; ● mrożonki owocowo-warzywne w kartonach, workach papierowych, foliowych itp., złożone na paletach drewnianych, w tym foliowanych; ● przetwory owocowo-warzywne w puszkach, słoikach, butelkach, na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych i z tworzyw sztucznych oraz kartonach; ● napoje niegazowane i gazowane, składowane jako wyrób gotowy na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych, z tworzyw sztucznych oraz kartonach. Materiały palne przyjmowane do obliczeń w ilości 20% ich rzeczywistej masy, to: ■ zboże, cukier, mąka[...]

Wymagania dotyczące stosowania kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budynkach ze względu na reakcję na ogień DOI:10.15199/33.2019.07.03


  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) [11], kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe zaliczono do wyrobów budowlanych. Wkonsekwencji w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2016/364 [12] określono zasady ustalania klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień także w odniesieniu do kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych, przyjmując analogicznie oznaczone główne klasy reakcji na ogień:Aca; B1ca; B2ca; Cca;Dca; Eca oraz Fca. Sens oznaczeń literowych klas reakcji na ogień kabli elektrycznych i innychwyrobówbudowlanych, a także metody badań poszczególnych klas są różne, natomiast odwołania literowe odpowiadają ustalonym poziomom udziału wyrobu w pożarze. Wnormie wyrobu PN-EN 50575 [10] określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Norma dotyczy: ● kabli elektroenergetycznych - żył izolowanych i przewodów stosowanych np. do zasilania energią elektryczną; ● kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych - przewodów, kabli symetrycznych oraz współosiowych z żyłami metalowymi stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych; ● kabli światłowodowych stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz w urządzeniach sygnalizacyjnych i aparaturze sterowniczej. Zgodnie z PN-EN50575, kablomelektroenergetycznym, służącymdo przesyłania elektryczności i komunikacji, instalowanym w budowlach (m.in. w tunelach, budynkach użyteczności publicznej) i stosowanym podczas robót budowlanych stawia się wymagania dotyczące reakcji na ogień oraz wydzielania substancji niebezpiecznych [2, 3, 4].Wszyst[...]

Stan normalizacji badań w Europie dotyczących rozprzestrzeniania ognia po fasadach DOI:10.15199/33.2015.07.02


  W artykule omówionometody badań rozprzestrzeniania ognia po fasadach stosowane w wybranych krajach Europy, a także metody badań proponowane w ramach EOTA i ISO. Przedstawiono również wymagania dotyczące rozprzestrzeniania ognia w tych krajach. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, rozprzestrzenianie ognia po fasadach.Przy rozpatrywaniu zagrożenia pożarowego fasad i ścian kurtynowych należy wziąć pod uwagę różne oddziaływania źródła ognia [1]: ● wewnątrz pomieszczenia; ● wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (płomienie wychodzące przez okno); ● na zewnątrz budynku, ale blisko niego (pożar śmieci, blisko zaparkowanego samochodu, pożar drzewa i krzaków); ● od budynku sąsiedniego. Poszczególne przypadki oddziaływania źródła ognia przedstawiono na rysunku 1. Pierwszy przypadek (Case 1) dotyczy możliwości penetracji ognia pomiędzy kondygnacjami przez połączenia systemu fasady ze stropem (jest to związane z odpornością ogniową). Drugi przypadek (Case 2) to możliwość penetracji ognia na fasadzie do następnej kondygnacji (przez ścianę lub przez okno), co jest również związane z odpornością ogniową.Wprzepisach ta kwestia jes[...]

 Strona 1  Następna strona »