Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Żołnierczyk"

Dobór technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych na przykładzie nowej instalacji w Elektrowni Opole DOI:10.15199/17.2018.10.6


  Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, zarówno przez sektor odbiorców indywidualnych, jak również zakłady przemysłowe, powoduje konieczność nieustannego rozwoju sektora energetycznego. Obecny od kilku lat na terenie Unii Europejskiej trend zwiększenia udziału odnawialnych źródeł, także zaczyna być zauważalny w krajowej gospodarce. Niemniej jednak, ze względu na położenie geograficzne i związane z tym warunki klimatyczne, a także zasoby naturalne złóż kopalnych, energetyka konwencjonalna jest w dalszym ciągu najbardziej ekonomicznym i powszechnym rozwiązaniem. Zgodnie z przedstawionymi danymi statystycznymi [1] zużycie węgla kamiennego w 2016 r. wynosiło powyżej 74 mln ton, z czego aż 59% wykorzystano w sektorze energii. Równolegle z rozwojem nowych technologii wysokosprawnych kotłów oraz obiegów wodno-parowych, zmianie uległy wymagania dla parametrów pary, stanowiącej główny czynnik napędowy. Ze względu na większą podatność turbin w wysokoprężnych obie- *) mgr inż. Maciej Żołnierczyk - SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa, e-mail: maciej.zolnierczyk@seen.pl dr inż. Katarzyna Kalemba - SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa, katrzyna.kalemba@seen.pl Dobór technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych na przykładzie nowej instalacji w Elektrowni Opole Selection of water treatment technologies for industrial purposes based on the example of a new installation in the Opole Power Plant Maciej Żołnierczyk, Katarzyna Kalemba*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2018 379 gach na oddziaływanie zanieczyszczeń zawartych w parze, znacznemu zaostrzeniu uległy także graniczne parametry wody uzupełniającej [2]. Wymagani[...]

Preliminary studies on modified Fenton and UV/H2O2 processes for purification of wastewater from 2-ethylhexyl nitrate production Badania wstępne wykorzystania zmodyfikowanych procesów Fentona i UV/H2O2 do oczyszczania ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego DOI:10.15199/62.2016.1.21


  In the title process, com. CaO2 (purity 75%) was used as a source of H2O2 for removal of org. impurities (COD) from wastewater. The COD in the wastewater under optimum conditions of the UV/H2O2 process (CaO2 addn. 2.0 g/L, pH 1.5, reaction time 60 min) and of the Fenton process (CaO2 addn. 4.0 g/L, Fe2+/CaO2 ratio 0.2, pH 2.5, reaction time 75 min) was reduced by 71.4% and 92.4%, resp. In both cases, the BOD5/COD ratio increased from 0.015 to 0.11 and 0.37 resp., and wastewater became more susceptible for biodegrdn. Zastosowano modyfikacje procesu UV/H2O2 oraz odczynnika Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych (ChZT) ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego. Źródłem H2O2 był nadtlenek wapnia (CaO2) w formie produktu handlowego Ixper 75C (75% CaO2). Uzyskane wartości ChZT umożliwiały odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych. Zastosowanie obu metod zwiększało także podatność ścieków na biodegradację (wzrost ilorazu BZT5/ChZT) oraz zwiększenie BZT5, co świadczyło o rozkładzie substancji niedegradowalnych biologicznie do produktów biodegradowalnych w trakcie chemicznego utleniania. Potwierdzono, że CaO2 może być wykorzystany jako alternatywne źródło H2O2 w procesach pogłębionego utleniania. W celu zwiększenia liczby cetanowej paliw (oleju napędowego) jako dodatek powszechnie stosuje się azotan 2-etyloheksylowy (2-EHN). Produkcja 2-EHN polega na estryfikacji 2-etyloheksanolu mieszaniną kwasów azotowego i siarkowego oraz wiąże się z generowaniem ścieków1). Niskie pH, zawartość substancji toksycznych, a także bardzo mała wartość ilorazu BZT5/ChZT świadczy o braku podatności tych ścieków na biologiczne oczyszczanie. W oczyszczaniu tego typu ścieków coraz większe znaczenie odgrywają metody pogłębionego utleniania AOP (advanced oxidation pocessess) 2-4). W Polsce istnieją potencjalnie szerokie możliwości stosowania technologii z grupy AOP, wśród których odczynnik Fentona i proces H2O2/UV są uważane za jedne z[...]

 Strona 1