Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WŁADYSŁAW GĘBCZYK"

BADANIA STAPIANIA PERSPEKTYWICZNYCH MATERIAŁÓW OŁOWIONOŚNYCH Z POLSKICH HUT MIEDZI


  W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań procesu wytapiania ołowiu surowego z perspektywicznych mate-riałów ołowionośnych przemysłu miedziowego. Badania wykonano bez oraz z dodatkiem galeny do wsadu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykonano bilanse masowe z uwzględnieniem rozdziału metali towarzyszących do uzyskanych produktów oraz zbadano składy chemiczne i własności fizykochemiczne otrzymanych produktów. Słowa kluczowe: ołów surowy, żużel poołowiowy, perspektywiczne materiały ołowionośne, pyły z pieca elektrycznego.STUDIES INTO SMELTING OF PERSPECTIVE LEAD-BEARING MATERIALS FROM POLISH COPPER SMELTERS The paper presents results of laboratory test for smelting of crude lead from perspective lead-bearing materials of copper industry. The studies were made without and with addition of galena to the charge. Based on the performed studies mass balances were prepared, taking under account separation of by-product metals from products, and chemical composition and physicochemical properties of generated products were determined. Keywords: crude lead, slag from smelting of lead-bearing materials, perspective lead-bearing materials, dusts from electric furnace Wprowadzenie Ołów jest jednym z głównych metali domieszek w wielu półproduktach pochodzących z różnych etapów produkcji miedzi. Obecnie (przy istniejących dwóch technologiach stapiania koncentratów miedziowych: szybowej i zawiesi-nowej) metal ten jest wytapiany w piecach wahadłowo-obrotowych z następujących materiałów ołowionośnych przemysłu miedziowego:  szlamy szybowe,  pyły z procesu konwertorowania kamienia miedziowe-go,  pyły z pieca elektrycznego do odmiedziowania żużla zawiesinowego,  szlamy z procesu konwertorownia stopu CuPbFe,  pyły i spieki zwrotne z procesu przetapiania materiałów ołowionośnych w piecach obrotowo-wahadłowych,  szlikry z procesu rafinacji ołowiu. Jednak w związku z planowaną zmianą technologii [...]

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z MIEDZI OTRZYMANEJ Z MATERIAŁÓW WTÓRNYCH W PROCESIE RAFINACJI OGNIOWEJ DOI:10.15199/67.2015.4.5


  Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań rafinacji ogniowej miedzi pochodzącej z przetapiania złomów ZSEE. Proces prowadzono w kilku wariantach z zastosowaniem dodatków rafinujących w postaci piasku, sody i kamienia wapiennego. Uzyskane produkty poddano analizie chemicznej. Na podstawie badań wykazano możliwość obniżenia stężeń metali - zanieczyszczeń do niskich końcowych zawartości w miedzi anodowej. Dowiedziono, że proces rafinacji ogniowej miedzi konwertorowej otrzymanej w wyniku stapiania ZSEE należy prowadzić w dwóch etapach: kwaśnym (z dodatkiem piasku) i zasadowym (z dodatkiem sody i kamienia wapiennego), co zapewnia zadowalający stopień rafinacji miedzi od zanieczyszczeń i ich usunięcie do poziomu wymaganego przez proces rafinacji prowadzonej w przemyśle. Słowa kluczowe: miedź, rafinacja ogniowa, materiały wtórne REMOVAL OF POLLUTIONS FROM COPPER OBTAINED IN THE REFINING FIRE PROCESS FROM SECONDARY MATERIALS The results of laboratory tests of copper fire refining obtained from melting WEEE are presented. The process was conducted in several variants with using additives in the form of sand, soda ash and limestone. The resulting products were subjected to chemical analysis. The studies shows the possibility of reducing the concentrations of metals - pollutants into the low end of the anode copper content. It was proven that the process of fire refining of blister copper obtained by the melting of WEEE should be carried out in two stages: acid (with addition of sand) and basic (with addition of soda ash and limestone), which provides a satisfactory degree of refining of copper impurities and remove them to the level required by the refining process in the industry. Keywords: copper, fire refining, secondary materials Wprowadzenie Zmniejszający się strumień miedzi w rudach krajowych stał się przyczyną stopniowego wzrostu roli recyklingu złomów miedzi jako łatwej i ekonomicznej metody stabilizacji poziomu produkcji m[...]

 Strona 1