Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adrian BARASIŃSKI"

The influence of electromagnetic interference of electrical work in fire

Czytaj za darmo! »

Na poprawność działania urządzeń wpływa wiele czynników takich jak: wahania częstotliwości, impulsy napięciowe i przepięcia, spadki napięć, zaniki zasilania, czy zmiana rezystancji kabli zasilających. Jakość dostarczanej energii elektrycznej do silników klap dymowych, wind pożarowych czy też pomp wodnych ma duży wpływ na poprawność działania tych urządzeń, a tym samym na sprawność przeprowadzania ewakuacji. Przeprowadzone badania mają na celu skonfrontowanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych wynikających z jakości dostarczonej energii elektrycznej na moment silnika 3 fazowego prądu przemiennego dla wybranych warunków obciążenia. Badania zostaną przeprowadzone w laboratorium Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Abstract. For the operation of the device is affected by many factors such as: frequency swing, impulse voltages and spikes, voltage drops, power failures or resistance changes in the lead wires. The quality of energy supply has great impact on the performance of smoke damper motors, fire lifts or water pumps, thereby influencing the evacuation efficiency. The aim of the research is to study the effect of electromagnetic interference associated with energy supply quality on the moment of inertia of a three-phase motor under selected loading conditions. The research will be conducted in the laboratory in The Central School of the State Fire Service in Czestochowa. (Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na pracę urządzeń elektrycznych w warunkach pożaru) Słowa kluczowe: urządzenia elektryczne, zakłócenia elektromagnetyczne, warunki pożaro[...]

Instalacje elektroenergetyczne w budownictwie energooszczędnym DOI:10.15199/48.2015.01.23

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań pracy instalacji elektroenergetycznej w budownictwie energooszczędnym. Podczas długotrwałego przepływu prądu przez przewody elektryczne umieszczone w ścianach izolowanych cieplnie, o niewielkim współczynniku przenikania ciepła, mogą one ulec przegrzaniu w wyniku którego nastąpi zmniejszenie rezystancji izolacji bądź nawet zwarcie, a w konsekwencji może powstać zagrożenie pożarowe. Wyniki badań mają posłużyć projektantom nowych obiektów, jak i modernizowanych do uwzględnienia tych zagrożeń, a także są sugestią do zaktualizowania istniejącej normy w tym zakresie. Abstract. During prolonged flow of electric current by wiring placed in walls which are thermally isolated. This walls has small ratio of warm penetration and the electric cables can overheat and this will cause decrease resistance of isolation or short circuit and in consequence cause the fire. Results of research should serve planners of new buildings and for the buildings which are modernized. They are also suggestion to update norms. (Electrical installations in building energy-saving in the aspect of the fire hazard). Słowa kluczowe: instalacje elektroenergetyczne, budownictwo energooszczędne, zagrożenie pożarowe, audyt energetyczny. Keywords: power installations, construction energy-saving, fire hazard, energy audit. Wstęp Instalacje elektroenergetyczne stanowią nieodzowny element wyposażenia budynków. Postęp cywilizacyjny sprawił, że ludzkość stała się uzależniona od prądu. Każdy dom, każde biuro czy też zakład pracy posiada od kilku do kilkudziesięciu odbiorników energii elektrycznej. Sprawia to, że powstające instalacje elektryczne zaczęły się rozrastać. Zwiększona została liczba punktów (gniazd), średnica przekroju przewodu oraz ich ilość. Zadanie takiej instalacji nie polega jedynie na współpracy elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, ale również na zapewnieniu bezpiecznego jej użytkowania. Biorąc pod[...]

 Strona 1