Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Sobczak"

Anizotropowe parametry pianki poliuretanowej stosowanej jako rdzeń płyt warstwowych DOI:10.15199/33.2015.03.15

Czytaj za darmo! »

Poliuretany stosowane są w budownictwie jako materiały termoizolacyjne, m.in.stanowiąrdzeń płyt warstwowych. W przypadku zautomatyzowanej produkcji płyt warstwowych powstaje ciągły i jednorodny materiał izolacyjny, który zapewnia brak liniowychmostków cieplnych oraz pofalowania okładzin występujących w przypadku płyt z rdzeniami nieciągłymi. Płyty powstają przez natryskiwanie płynnego poliuretanu pomiędzy dwie wyprofilowane okładziny, który pęczniejąc, dokładnie wypełnia przestrzeń między tymi okładzinami.Gwarantuje to zarówno bardzo dobrą [...]

Procesy korozyjne bezołowiowych stopów lutowniczych typu SnZn


  Ze względu na właściwości ołowiu i jego związków, które stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego niezbędne jest wytwarzanie i poznanie właściwości nowych stopów lutowniczych nie zawierających w swoim składzie dodatków Pb. W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych bezołowiowych stopów lutowniczych typu Sn-Zn oraz komercyjnego stopu Sn-Ag-Cu. Właściwości korozyjne określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych (krzywe polaryzacji) oraz widm impedancyjnych zarejestrowanych w roztworze Na2SO4 o stężeniu 0,5 M i o pH = 2. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, metody elektrochemiczne, lutowia bezołowiowe Corrosion processes of lead-free solders SnZn type The development of lead-free solders has become an important task for material scientists, mainly due to health and environmental concerns induced by the lead content of conventional solders. The corrosion resistance of the next generation solders is one of the key factors responsible for reliability of solder joints. The paper focuses on the comparative studies of corrosion behaviour of Pb-free solder candidates of binary Sn-Zn systems and commercial alloy Sn-Ag-Cu (SAC305). The tests were done by means of voltametric and electrochemical impedance spectroscopy measurements carried out in the sulfate solution (pH = 2). Keywords: corrosion resistance, electrochemical methods, lead-free solders ochrona przed korozja 11/2012 s. 488-490 1. Wstęp Proces lutowania polega a łączeniu metali, pozostających w stanie stałym, za pomocą roztopionego metalu, czyli spoiwa (stopu [...]

Wpływ reaktywnych dodatków stopowych na zwilżalność w układzie Ag/C

Czytaj za darmo! »

Znaczenie zjawisk międzyfazowych w układach metal/metal i metal/ ceramika jest niezwykle istotne w różnych dziedzinach inżynierii materiałowej, takich jak na przykład wytwarzanie materiałów kompozytowych, czy szeroko pojęte spajanie materiałów. Z praktycznego punktu widzenia szczególnie ważnym problemem jest uzyskanie wysokiej adhezji pomiędzy dwiema fazami w stanie stałym. Powszechnie uważa się [1, 2] , że jest ona ściśle związana z adhezją ciało stałe-ciecz w tym samym układzie. Projektując proces technologiczny spajania materiałów, warto określić energię adhezji w układzie ciecz-ciało stałe, nawet jeśli nie przewiduje się spajania z fazą ciekłą [3]. Jednym z często badanych układów, o dużym znaczeniu w dziedzinie materiałów kompozytowych, jest układ srebro/węgiel. Ciekłe srebro nie zwilża węgla, ponieważ w układzie Ag/C składniki nie reagują ze sobą i nie rozpuszczają się wzajemnie - wartość kąta zwilżania > 90°. Praca adhezji (WA) w tym układzie może być zatem opisana przez równanie Younga-Dupré: WA = σlv(1 + cosθ) (1) gdzie: σlv - energia powierzchniowa na granicy faz ciecz/gaz, θ - kąt zwilżania. W układach niereaktywnych, do jakich należy układ Ag/C, na powierzchni międzyfazowej ciecz/ciało stałe dominują oddziaływania wynikające z sił van der Waalsa. Wartość tych sił jest wprost proporcjonalna do gęstości atomów na powierzchniach kontaktu i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości [4, 5]. Powoduje to, że adhezja i zwilżalność zależy od gęstości atomów na powierzchni kontaktu i związanej z nią orientacji krystalograficznej podłoża, co potwierdzają wyniki badań prezentowane między innymi w pracach [4, 5]. Autorzy pracy [5] badali wpływ orientacji krystalograficznej na zwilżalność w układach niereaktywnych typu metal/C (diament). W przypadku diamentu gęstość atomów na płaszczyznach krystalograficznych maleje w kolejności (111) > (110) > (100). Dla badanych w pracy metali (Bi, Pb, Sn, Ag, [...]

Zastosowanie metody SPM do badania struktury powierzchni zgorzeliny utworzonej w trakcie utleniania stali Crofer22APU

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań obrazowania topografi i powierzchni zgorzelin otrzymanych w trakcie utleniania stali Crofer22APU w atmosferze powietrza przy zastosowaniu metody SPM. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że metoda SPM umożliwia dokładne obrazowanie powierzchni a w szczególności obserwacje defektów struktury, a także nieciągłości, porów, rys i wydzieleń. Słowa kluczowe: SPM, Crofer22APU, utlenianie, zgorzelina Structure investigations of scale surface formed during high temperature oxidation of Crofer22APU by SPM method The paper reports the results of surface topography characterization of the Crofer22APU steel obtained by oxidation in air by means of scanning probe microscopy (SPM). On the basis of their analysis, the method enables the imaging of the surface in particular observations of such structural defects and discontinuities, pores, cracks and precipitators. Keywords: SPM, Crofer22APU, oxidation, scale 1. Wstęp Do opisywania zagadnień dotyczących korozji wysokotemperaturowej wymagane jest posiadanie dokładnych informacji o wyglądzie, strukturze i budowie produktów powstających w trakcie tych procesów. Obecnie najczęściej wykorzystuje się dane obrazowe pozyskiwane dzięki metodzie SEM oraz TEM. Do zbierania informacji o powierzchni zgorzelin można również wykorzystać jedną z nowocześniejszych technik jakim jest mikroskop skaningowy z ruchomą sondą (SPM - Scanning Probe Microscope). Jest to urządzenie działające na podobnej zasadzie jak mik[...]

Właściwości korozyjne wybranych lutowi bezołowiowych


  Ołów ze względu na swoje toksyczne własności zaliczany jest do związków chemicznych, które stanowią największe zagrożenie dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego. Negatywnie wpływa na pracę centralnego i ośrodkowego systemu nerwowego, układu krwiotwórczego oraz nerek i wątroby. Jest mutagenny i może powodować rozwój komórek rakowych. Jednakże ze względu na swoje właściwości wykorzystywany jest w wielu dziedzinach przemysłu. W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych lutowi bezołowiowych: dwuskładnikowych SnZn9, SnZn13.5 oraz trójskładnikowych SnZn9Cu1, SnZn13.5Cu1. Właściwości korozyjne określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych zarejestrowanych w roztworze Na2SO4 o stężeniu 0,5 M i o pH = 2. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, metody elektrochemiczne, lutowia bezołowiowe Corrosion properties of selected lead-free solders Due to health and environmental concerns induced mainly by the lead content of conventional solders. Lead (Pb) compounds have been cited by the Environmental Protection Agency (EPA) as one of the top 17 chemicals posing the greatest threat to human life and the environment [1]. When Pb accumulates in the body, it can have adverse health effects. Lead binds strongly to proteins and inhibits normal processing and functions of the human body. Nervous and reproductive system disorders, delays in neurological and physical development, cognitive and behavioral changes, reduced production of hemoglobin resulting in anemia and hypertension [2] are some of the adverse effects of lead on human health. The corrosion resistance of the next generation solders is one of the key factors responsible for reliability of solder joints. The paper focuses on the comparative studies of corrosion behaviour of Pb-free solder candidates of binary Sn-Zn and ternary Sn-Zn-Cu systems. The tests were done by means of voltametric measurements carried out in the sulfate solution (pH=2). Keywords: corrosion resi[...]

Effect of MgO single crystal orientation on microstructure of reaction products formed in liquid Al/MgO couples

Czytaj za darmo! »

Aluminium is a common alloying addition in many industrially important high temperature alloys, while MgO is either main constituent or sintering aid in advanced refractories used in melting and casting of such alloys. Thus information on reactivity in Al/MgO system is of a great practical importance. Furthermore, knowledge on interaction at the Al/MgO interface is vital for understanding the mechanism of in-situ synthesis of DIMOX (Direct Matrix Oxidation) type composites, i.e. Al-Al2O3 [1, 2]. The early wetting experiments [3?€6] performed in vacuum with Al/MgO system showed that liquid Al reacts with MgO to form inside the substrate a thick reaction product region (RPR). Both its thickness and structure were found to depend on substrate structure (monocrystalline or polycrystalline, crystallographic orientation). Mcevoy et al. [3] suggested the formation of MgAl2O4 inside the RPR, while Fujii and Nakae [4] reported Al2O3. However, the more recent study of the group led by Fujii [5] clearly evidenced that both MgAl2O4 and Al2O3 phases can be formed. Simultaneously, they claimed that the type of alumina formed in RPR depends on the substrate orientation, i.e. ?ż-Al2O3 for (100) MgO and ?Č?Ś- ?Č- and ?Â-Al2O3 for (110) MgO and (111) MgO, respectively. Our experiments involving [100], [110] and [111] MgO substrates showed that in all cases, the reaction starts with the formation of Al2O3 separated by Al channels [6?€8]. Only in later stages, locally the layer composed of MgAl2O4 and Al starts to form as well [6, 7]. The analysis of the electron diffraction patterns acquired from the Al2O3 crystallites indicated that they were always of the same corundum ?ż-Al2O3 type, independently of substrate orientation. The characterization of RPR microstructure in the Al/MgO is as important as phase identification but the former so far gained much less attention. The early investigation performed with the help of optical micros[...]

 Strona 1