Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Anna KISIEL"

Właściwości piezoelektryczne niejednorodnych laminatów z polipropylenu


  Badania nad naturą zjawiska piezoelektrycznego występującego w różnych materiałach wykazały, że może ono być wynikiem działania kilku mechanizmów [1-2]. Wśród nich wyróżnia się efekt piezoelektryczny związany z niejednorodnością własności mechanicznych struktury dielektrycznej, przy jednoczesnym występowaniu w niej ładunku przestrzennego [1-3]. Struktury niejednorodne, wykonane z dielektryków wykazujących dobre właściwości elektretowe, mogą stanowić podstawę do opracowania materiałów wykazujących silne i trwałe własności piezoelektryczne. Materiały takie mogą znaleźć zastosowanie w budowie wszelkiego rodzaju czujników i przetworników wykorzystywanych, np. do konwersji energii z otoczenia w energię elektryczną (tzw. harvesterów). Największy wpływ na zastosowanie harvestera ma wybór odpowiedniego materiału piezoelektrycznego do jego budowy [4-5]. Analiza właściwości piezoelektrycznych dostępnych folii elektromechnicznych, jak również warstwowych struktur niejednorodnych [6-8] wskazuje na możliwość wykorzystania ich, np. w konstrukcji mikrogeneratorów energii wykorzystujących ciśnienie fali akustycznej oraz naprężenia ściskające. Elastyczne folie i [...]

The influence of technological parameters on photovoltaic properties of TiO2

Czytaj za darmo! »

The aim of the study was to obtain structures of TiO2 thin films with photovoltaic properties. The layers were produced by magnetron sputtering. The influence of basic process parameters (power, frequency and duration of sputtering) on the of photovoltaic properties was investigated. The results obtained showed that the power of magnetron sputtering and annealing temperature of samples is crucial for the proper formation of the crystalline structure and photovoltaic activity of titanium oxide films. Streszczenie. Celem pracy było otrzymanie cienkowarstwowych struktur TiO2 o właściwościach fotowoltaicznych. Warstwy wytwarzane były metodą rozpylania magnetronowego. Wyniki badań wykazały, że moc rozpylania oraz temperatura wygrzewania próbek ma decydujący wpływ na powstanie odpowiedniej struktury krystalicznej i aktywność fotowoltaiczną warstw tlenku tytanu. (Wpływ parametrów procesu technologicznego na właściwości fotowoltaiczne warstw TiO2). Keywords: titanianum dioxide, photovoltaics, magnetron sputtering. Słowa kluczowe: dwutlenek tytanu, fotowoltaika, rozpylanie magnetronowe. Introduction Production of electricity from renewable energy sources causes increasing interest in the world. This is due to many factors. One of the most important is the elimination of harmful effects on the environment, e.g. excessive noise and pollution. Renewable energy does not increase greenhouse gas concentrations in the atmosphere and the same does not introduce alarming climate change. An important advantage of renewable energy sources is the fact, that in contrast to the conventional sources, they are available around the world, although not everywhere in the same extent. Nowadays predominant source of energy is still oil (it makes 40 percent of total energy consumption), next coal (27%), methane (23%) and nuclear energy (7%). Alternative sources of energy currently represent only about 3% of total energy consumption, but the future is to be a si[...]

Fotowoltaiczne właściwości cienkich warstw Zn-In-O

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było wytworzenie i zbadanie fotowoltaicznych właściwości cienkich warstw tlenku cynku z indem. Do otrzymania warstw Zn-In-O zastosowano technikę rozpylania magnetronowego. Właściwości fotowoltaiczne uzyskanych warstw określano przez pomiar wartości natężenia prądu w zależności od długości fali i wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych. Wartość fotoprądu ulegała zmianie w zależności od długości fali świetlnej. Wielkość tych zmian zależała od wartości częstotliwości zastosowanej podczas nanoszenia warstw ZnInO. Abstract. The aim of the study was to manufacture and investigation of photovoltaic properties of Zn-In-O thin films obtained by magnetron sputtering method. Photovoltaic properties were tested by measurement of photocurrent intensity as a function of wavelength and determination of current-voltage characteristics. The results obtained indicate that photocurrent value varied with wavelength change. These changes depended on the impulse group frequency value applied during formation of layers (Photovoltaic properties of Zn-In-O thin films). Słowa kluczowe: rozpylanie magnetronowe, fotowoltaika, fotoprąd, cienka warstwa. Keywords: magnetron sputtering, photovoltaics, photocurrent, thin film.Wzrost cen paliw konwencjonalnych, spowodowany zmniejszającym się zasobem kopalnianych surowców naturalnych, oraz troska o ochronę środowiska spowodowały szczególne zainteresowanie źródłami odnawialnymi. Ogniwa fotowoltaiczne są jednym z alternatywnych źródeł energii elektrycznej [1], jednak technologia ich otrzymywania jest jeszcze stosunkowo droga, dlatego poszukiwane są nowe sposoby wytwarzania materiałów o właściwościach fotowoltaicznych [2, 3]. Ze względu na niewielkie zużycie materiału oraz niższe koszty produkcji ogniwa cienkowarstwowe cieszą się cor[...]

Wpływ narażeń środowiskowych na napięcie Volty przetwornika E-U

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było zbadanie wpływu czynników środowiskowych na zmianę napięcia kontaktowego elementów układu przetwarzania wykonanych z różnych metali. Otrzymane wyniki pomiarów wskazują, że dla wszystkich badanych materiałów przebieg zależności napięcia kontaktowego napięcia Volty w funkcji czasu ma podobny charakter. Abstract. These instructions give you guidelines for preparing papers for “Przegląd Elektrotechniczny". The authors are requested to prepare the paper according to given below recommendation. The length of the abstract should be not larger than four lines. (The influence of environmental exposure on Volta potential of E-U transducer). Słowa kluczowe: miernik pola elektrycznego, napięcie kontaktowe. Keywords: electric field meter, contact voltagel.Jednym z problemów ograniczających czułość i stabilność mierników pól typu młynek polowy są szumy w układzie przetwarzania wynikające z niestabilnego kontaktu występującego pomiędzy obracającą się przesłoną a masą przyrządu. Źródłem zakłóceń mogą być także zmiany napięcia kontaktowego wynikające z powstawania w trakcie eksploatacji (pomiaru) warstw pośrednich (zabrudzeń) na powierzchniach elementów tworzących układ przetwarzania, jak również trudne do opisania właściwości styku obracającej się przesłony i masy [1]. Innym problemem, związanym z napięciem kontaktowym, jest dryft zera lub "płynięcie" charakterystyki przetwarzania przetwornika. O ile w przetworniku pracującym w warunkach laboratoryjnych napięcie kontaktowe można skompensować, a jego stabilność poprawić przez złocenie elementów wchodzących w układ przetwarzania, to w przypadku monitoringu pola elektrycznego, kiedy pr[...]

Szybkość zaniku ładunku elektrycznego w kompozytach PVDF z nanonapełniaczami DOI:10.15199/48.2017.08.47

Czytaj za darmo! »

Postęp w dziedzinie inżynierii materiałów jest jednym z głównych czynników wpływających na rozwój techniki, a szczególnie układów automatyki, monitoringu, czy diagnostyki. Kluczowymi elementami takich systemów są róż-nego typu czujniki, detektory, przetworniki, których parame-try i zakres działania uwarunkowane są przede wszystkim właściwościami materiału zastosowanego do ich budowy [1]. Wśród wielu grup materiałów czujnikowych wyróżnić można m.in. ceramikę, polimery i kompozyty. Te ostatnie należą według wielu badaczy do materiałów przyszłości. Możliwość tworzenia różnorodnych związków na bazie ceramik, mieszanin polimerowo-ceramicznych, czy polimerów z dodatkiem popularnych w ostatnich latach nanocząstek odkrywa przed naukowcami wiele nowych ścieżek i prowadzi do wytwarzania materiałów o nieznanych, często do końca nieprzewidzianych właściwościach [2]. Jednym z takich zaskakujących materiałów były kompozyty polimerowe z dodatkiem nanorurek węglowych [3], lub kompozyty, w których zastosowano glinokrzemiany do modyfikacji procesu otrzymywania polimerów o właściwościach piezoelektrycznych [4,5]. Właśnie ta ostatnia z wymienionych grup jest przedmiotem badań przedstawionych w pracy. Wśród krzemianów warstwowych stosowanych jako nanonapełniacze najczęściej stosowane są: montmorylonit (MMT), hektorit i saponit. Jako matrycę polimerową najpowszechniej wykorzystuje PVDF (polifluorek winylidenu) lub jego kopolimery. PVDF jest polimerem cechującym się wyjątkowymi właściwościami piezo-, piro- i ferroelektrycznymi, ale wykazuje je tylko jedna z jego faz - faza β. Otrzymywanie jej zazwyczaj zachodzi poprzez prasowanie pod wysokim ciśnieniem, lub rozciąganie. Dodatek nanocząstek w postaci glinokrzemianów jest zupełnie nową metodą indukowania fazy β w polimerze. Zainteresowanie tego typu materiałami wynikało początkowo z istotnej poprawy właściwości mechanicznych i termicznych kompozytów już przy niewielkim udziale wagowym[...]

System zasilania głowic atomizacyjnych do wytwarzania elektro-aerozoli

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono problematykę wysokonapięciowego zasilania układu do elektryzacji indukcyjnej cząstek aerozoli wytwarzanych w głowicach z naddźwiękowym rozpraszaniem pneumatycznym w dyszy de Lavala. Do zasilania elektrod indukcyjnych głowic zastosowano indywidualne zasilacze wysokiego napięcia stałego małej mocy, pracujące w układzie rezonansowych przetwornic dc-dc. Zasilacze zamontowano na belce prototypowego, elektro-aerozolowego opryskiwacza agrotechnicznego bezpośrednio przy głowicach w celu ograniczenia do minimum połączeń w obwodzie WN. System zasilania wysokonapięciowego wyposażono w zdalny układ sterujący oraz opto-akustyczny sygnalizator stanu systemu wielogłowicowego. W pracy przedstawiono właściwości typowego zasilacza małej mocy oraz zwrócono uwagę na problematykę zagrożeń porażeniowych, jakie mogą wystąpić w warunkach awaryjnych. Oszacowano energię gromadzoną w układzie powielacza wysokiego napięcia, która może być rozproszona w warunkach niekontrolowanego rozładowania lub zwarcia, np. przez ciało człowieka. Abstract. The paper discuses problems related to HV supply system for induction charging of aerosol droplets generated in supersonic pneumatic atomizing heads fitted with de Laval nozzle. Individual low power DC HV supply units, configured as resonant DC-DC converters, are applied for induction electrode charging. Supply units are installed on a drag-bar of prototype electro-aerosol agricultural spraying machine directly next to atomizing heads in order to minimize HV wiring length. The HV supply system is fitted with remote unit and opto-acoustic indicator for multi-head system state control. Operational characteristics of a standard HV low-power supply unit are presented and attention is drawn to problems related to electric shock hazards, which may arise in case of HV supply failure. Energy accumulated in HV multiplier subsystem, which may be discharged in case of any uncontrolled shorting (e.g. involving human body),[...]

Electrical electrodes of Ni-Me (Me=Ag, Mo, Cu) on YBa2Cu3Ox surface

Czytaj za darmo! »

The quality of metallic electrodes affects the measured critical temperature Tc and critical current Ic of high-temperature ceramic superconductors. In this paper the YBa2Cu3Ox system with thin metallic film mono- and bi-layer conductors as a current and voltage electrodes is described. The influence of contact layer systems Ni-Cu, Ni-Ag and Ni-Mo on critical temperature and current density was examined. The simple model of physical phenomena in superconductor-metal interlayer has been presented. Streszczenie. Jakość wykonania metalicznych elektrod ma istoty wpływ na mierzone wartości temperatury krytycznej Tc i prądu krytycznego Ic ceramicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych. W pracy przedstawiono wyniki badań elektrod dwuwarstwowych. Elektrody te wykonano w celu poprawienia właściwości elektrod niklowych. Zastosowano rozpylanie magnetronowe z odpowiednich targetów w połączeniu z parowaniem próżniowym. (Kontakty elektryczne z Ni-Me (Me=Ag, Mo, Cu) na powierzchni YBa2Cu3Ox). Keywords: superconductor; resistivity; metallic electrodes. Słowa kluczowe: nadprzewodnik; rezystywność; metaliczne elektrody. Introduction The main technological problem for high-current applications of ceramic superconductors is to prepare the metallic contacts on the surface of superconducting material. These contacts being the current electrodes should be characterized by very good mechanical properties and low resistance. Such features allow to avoid a drop of a basic superconducting parameters, such as critical temperature Tc and critical current density jc. Highquality electrodes also enable the development of highcurrent practical applications of a new ceramic superconducting materials. There are many requirements for current (and voltage) electrodes deposited on surface of ceramic hightemperature superconductor. The resistance of electrical contact should be as low as possible to avoid the heat generation during high currents flow. The thermal [...]

 Strona 1