Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Antoni CIEŚLA"

Superconducting magnet of free helium type used for the filtration in environmental processing

Czytaj za darmo! »

The conventional magnetic filters used in the mineral industry are equipped with traditional magnetic circuits or with permanent magnets (rare earth). However, when processing minerals with low magnetic susceptibilities or minerals of very small particle size, these filters are inefficient. Only a filter having a superconducting solenoid can contribute to solve most of the problems, and only such a filter can produce high magnetic fields with low energy consumption. Streszczenie. Filtry magnetyczne wykorzystywane w przeróbce kopalin wyposażone są w klasyczne elektromagnesy, lub magnesy stałe. Takie rozwiązanie nie jest jednak wystarczające w przypadku filtracji cząstek mikrometrowych rozmiarów lub o słabych właściwościach magnetycznych. W takim przypadku niezbędne są filtry zbudowane w oparciu o elektromagnesy z uzwojeniem nadprzewodnikowym. (Magnesy nadprzewodnikowe jako narzędzie filtrowania w przeróbce kopalin) Keywords: magnetic filter, magnetic force, superconductivity, cryocooler. Słowa kluczowe: filtr magnetyczny, siła magnetyczna, nadprzewodnictwo, cryocooler. Principle of Magnetic Filtration in Matrix Filter When fine particles are dispersed in air, water, sea water, oil, organic solvents, etc., their separation or filtration by using a magnetic force is called magnetic separation (filtration). Filtration process consists in retaining a magnetic fraction in the filter, whereas a magnetic neutral fraction flows through the filter freely (that part of the process is called a purification unit). Cleaning the filter matrix is the next step, the so-called cleaning unit. The cleaning is done with the use of reagents ( chemical compounds) working on its matrixes (in the case of environmental processing). In the case of mineral processing the matrix is exchanged for a clean one. Principle diagram of filtration cycles in matrix filter is presented in Fig. 1. The filter work is cyclic. In order to improve its work a reciprocal syste[...]

Use of the low (LTS) and high (HTS) termperature superconductors in the magnetic separation. Economic comparison

Czytaj za darmo! »

High gradient magnetic separation (HGMS) is physical method to separate, according to magnetic susceptibilities, material mixtures consisting of particle immersed in fluid. The principle of this method is that different forces are exerted on particles, depending on their magnetic nature, in relatively strong fields with a large degree of short-range non-uniformities. Superconductivity is used to make the separation process significantly effective. The advantages of superconducting magnetic separation systems are as follows: reduced power requirements, reduced weight and volume, due to elimination of the soft iron core and the compactness of windings relative to those of conventional systems. Higher field strengths, which allow for higher processing velocities for a given separation effectiveness or higher separation effectiveness for a given processing velocity. In the paper some technical and economical aspects connected with the application of superconductivity magnets in HGMS have been discussed. Advantages resulting from the use of low (LTS) and high (HTS) superconductors in the HGMS systems have been described. Streszczenie. Magnetyczna separacja wysokogradientowa (ang.: High Gradient Magnetic Separation) jest fizyczną metodą separacji wykorzystującą różnice we właściwościach magnetycznych cząstek. Zastosowanie magnesów nadprzewodnikowych do wzbudzania pola magnetycznego w takich separatorach skutkuje zmniejszeniem wagi i objętości urządzenia (separatora), eliminacji jarzma ferromagnetycznego oraz zmniejszeniem wymiarów uzwojenia. Stwarza także możliwość zwiększenia skuteczności separacji i jej wydajności. W artykule autor dokonał porównania wybranych aspektów technicznych i ekonomicznych wykorzystania nadprzewodników niskotemperaturowych (LTS) i wysokotemperaturowych (HTS) w procesie separacji magnetycznej. (Użycie nadprzewodników nisko- i wysokotemperaturowych w separatorach magnetycznych. Porównanie ekonomiczne) Keywords: magnetic se[...]

Field distribution in separator's working space for various winding configuration

Czytaj za darmo! »

Superconductor separators are a new generation of magnetic separators; as a source of magnetic field a dc superconductor electromagnet is used. It creates, between other things, a chance to reject weak-magnetic particles as well as extra small ones (the basic problem for beneficiation of useful minerals). The subject of this paper is field distribution in a magnetic separator containing ferromagnetic matrix where the magnetic field is generated by a dc superconducting magnet. To develop invariable conditions for the extraction of particles from the slurry in a matrix separator, it is necessary to create a homogenous magnetic field within the working space of the device. The source of the field is usually a solenoidal coil winding with superconducting wire and, in order to achieve the design objective of field uniformity, various configurations have been considered. Some results are presented and the most promising solutions are highlighted. Streszczenie. Separatory nadprzewodnikowe są nową generacją separatorów magnetycznych; do wzbudzania pola magnetycznego wykorzystywany jest elektromagnes nadprzewodnikowy. Ich zastosowanie stwarza, między innymi, szansę wydzielania cząstek o mikronowych rozmiarach a także słabo magnetycznych (jest to podstawowy problem przeróbki kopalin). Przedmiotem artykułu jest analiza rozkładu pola magnetycznego w separatorze zawierającym matrycę ferromagnetyczną, w którym pole wzbudzane jest przez stałoprądowy elektromagnes nadprzewodnikowy. Dla zapewnienia takich samych warunków ekstrakcji cząstek z przepływającej przez matrycę zawiesiny, konieczne jest w ukształtowanie jednorodnego pola magnetycznego w przestrzeni roboczej separatora. Źródłem pola w nadprzewodnikowym separatorze matrycowym jest zwykle solenoid nawinięty nadprzewodnikiem. Dla uzyskania jednorodnego pola Autor rozważa kilka konfiguracji uzwojeń. Prezentowane są rezultaty obliczeń. Rozkład pola magnetycznego w przestrzeni roboczej separatora dla różnyc[...]

Nadprzewodnictwo w stulecie odkrycia: wybrane przykłady zastosowań

Czytaj za darmo! »

W roku 2011 mija 100 lat od odkrycia nadprzewodnictwa przez Kamerling Onnesa. Minione stulecie ogromnie wzbogaciło obszar wiedzy dotyczącej zjawiska nadprzewodnictwa zarówno w teorie (np. teoria BCS, efekt Meissnera), technologie (opanowanie produkcji przewodów nadprzewodzących nisko- i wysokotemperaturowych) jak i aplikacje. Ten ostatni wątek ma istotne znaczenie ze względów na praktyczne wykorzystanie zjawiska w krioelektrotechnice. Główne obszary wykorzystania nadprzewodnictwa to: wzbudzanie pola magnetycznego w elektromagnesach nadprzewodnikowych (zastosowania w procesach technologicznych, fizyce, medycynie), elektroenergetyka (kable, maszyny nadprzewodnikowe, zasobniki energii - SMESy, ograniczniki prądu zwarcia), lewitacja magnetyczna. Należy przypomnieć, że w roku 1986 (a więc 25 lat temu) odkryto tzw. nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Odkrycie to spowodowało ponowne, jeszcze bardziej intensywne zainteresowanie tym zjawiskiem. Abstract. It has been 100 years since Kimerling Onnes discovered superconductivity. Over the past century the knowledge about superconductivity both in theory (e.g. BCS theory, Meissner effect), technology (production of low- and high-temperature superconductors) and applicability have been greatly enriched. The latter is especially important owing to the practical use of superconductivity in exciting magnetic field in superconductor electromagnets (for technological processes, physics and medicine), power engineering (wires, superconductor machines, energy storages SMES, surge protection), magnetic levitation. In 1986, i.e. 25 years ago, the high-temperature superconductors were discovered, intensifying the interest in this phenomenon. Supeconductivity in its 100th anniversary: exemplary applications. Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, materiały nadprzewodnikowe, nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES), nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego (SFCL), lewitacja magnetyczna, separacja magnetyczna. Key[...]

Odchylający separator magnetyczny (OGMS) w zastosowaniu do separacji gazów

Czytaj za darmo! »

Separacja to jedna z podstawowych technik uzyskiwania czystych gazów niezbędnych w wielu procesach przemysłowych. Czyste gazy stosowane są praktycznie we wszystkich obszarach związanych z ochroną środowiska, produkcją, spalaniem i tp. Separacja magnetyczna jest jednym ze sposobów wydzielania danego gazu z ich mieszaniny, przy pomocy niejednorodnego pola magnetycznego. Wykorzystuje się zatem siłę magnetyczną działającą na poszczególne składniki gazu, które charakteryzują się różnymi właściwościami magnetycznymi. Abstract. Separation is one of the basic techniques of obtaining clean gases for a number of industrial processes. Clean gases are used in almost all areas related with environmental protection, production and combustion, etc. Magnetic separation is one of the ways in which a specific gas can be separated from a gaseous mixture with non-homogeneous magnetic field. In this process magnetic force operates on specific gas components having various magnetic properties. (Deflecting Magnetic Separator (OGMS) for Separation of Gases) Słowa kluczowe: separacja gazów, magnetyczne właściwości gazów, separacja magnetyczna, separator wysokogradientowy, Keywords: gases separation, magnetic properties of gases, magnetic separation, Open Gradient Magnetic Separator, Wstęp Z uwagi na duże zapotrzebowanie na czyste gazy poszukuje się ciągle nowych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów ich pozyskiwania. Separacja jest jedną z podstawowych technik uzyskiwania czystych gazów niezbędnych do wykonywania wielu procesów przemysłowych. Czyste gazy stosowane są praktycznie we wszystkich obszarach związanych z ochroną środowiska, produkcją oraz pracami badawczo-rozwojowymi. Najczęściej wykorzystywane gazy to: powietrze syntetyczne, azot, wodór, hel, tlen, metan, dwutlenek węgla, chlor. Separacja magnetyczna to stosunkowo prosty sposób ekstrakcji danego gazu z mieszaniny, przy wykorzystaniu pola magnetycznego. Warunkiem skutecznej separacji gazów[...]

Magnetic separation of kaolin clay using free helium superconducting magnet

Czytaj za darmo! »

Superconducting separators are a new generation of magnetic separators; as a source of magnetic field a dc superconducting electromagnets are used. It creates, between other things, a chance to reject weak-magnetic particles as well as extra small ones (the basic problem for beneficiation of useful minerals). The subject of this paper is the used of superconducting magnet refrigerated with cryocooler (Free Helium Magnet) to enrichment of kaolin clay. Streszczenie. Separatory nadprzewodnikowe są nową generacją separatorów magnetycznych; do wzbudzania pola magnetycznego wykorzystywane są elektromagnesy nadprzewodnikowe. Stwarza to - między innymi - możliwość wydzielania cząstek o słabych właściwościach magnetycznych i o ekstremalnie małym uziarnieniu (jest to podstawowy problem przeróbki kopalin). Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest wykorzystanie nadprzewodnikowego elektromagnesu chłodzonego metodą kontaktową (Free Helium Magnet) do separacji kaolinu. (Separacja magnetyczna kaolinu z wykorzystaniem magnesu nadprzewodnikowego typu free helium) Keywords: magnetic separation, superconducting magnet free helium type, enrichment of kaolin clay Słowa kluczowe: separacja magnetyczna, nadprzewodnikowy magnes typu “free helium", wzbogacanie kaolinu Introduction Magnetic separation is the most commonly used method for removing minerals that affect the brightness of the clay products. High - Gradient Magnetic Separators (HGMS) offer the potential for higher product purity and reduced operating and maintenance costs relative to alternative chemical, physical, or gravity separation processes. The early high-intensity magnetic separators (HIMS) used in the mineral industry were resistive electromagnets using either cooled copper coils or new ceramic permanent magnets (rare earth). About twenty years ago, superconducting magnets made their first entry into these applications, and, since that time, their number and popularity has st[...]

Badania eksperymentalne ruchu strugi naelektryzowanych ziaren w polu elektrycznym separatora odchylająceg

Czytaj za darmo! »

Dynamika ruchu strugi ziaren w polu elektrycznym separatora odchylającego ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu rozdziału tych ziaren siłami elektroforezy. W pracy opisano badania nad zachowaniem się w polu elektrycznym strugi naelektryzowanych ziaren węgla. Poddano analizie zaobserwowane zjawisko rozproszenia strugi dla 0  E  kV/cm. Dla 0  E  zbadano wpływ kilku czynników na zachowanie strugi ziaren w komorze separatora. Abstract. The laws of dynamics of the stream of charged particles in the electric field of the separator are essential to the correct run of electroseparation process. In this article the results of the investigations of the stream of charged carbon particles are given. Analysis of the dispersion of the stream for 0  E  kV/cm and 0  E  estimation of the relation of the mutual influence of charged particles with the dispersion are performed. Experimental study motion of the stream of charged particles in the electric field of deflecting separator. Słowa kluczowe: separacja elektryczna, separator bębnowy, ładowanie cząstek, ulot. Keywords: electric separation, drum separator, charged of the particles, “corona" Wstęp Separacja jest procesem rozdzielania mieszaniny cząstek (ziaren) o różnych właściwościach fizycznych. W przypadku separacji elektrycznej, w której wykorzystuje się dynamiczne działanie pola elektrycznego, właściwościami tymi są: przenikalność dielektryczna, konduktywność, praca wyjścia, właściwości powierzchniowe. Proces separacji elektrycznej odbywa się w dwóch etapach: etap pierwszy to selektywna elektryzacja ziaren, etap drugi to ruch strugi w polu elektrycznym separatora, w wyniku którego następuje rozdział ziaren, których ładunki różnią się znakiem lub wartością (rys. 1). Rys. 1. Etapy separacji elektrycznej Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest drugi etap procesu separacji, tzn. rozdział strugi ziare[...]

Badanie wpływu czynników zakłócających (elektrycznych) na ruch strugi naelektryzowanych ziaren w polu elektrycznym separatora odchylającego DOI:10.12915/pe.2014.12.48

Czytaj za darmo! »

Dynamika ruchu strugi ziaren w polu elektrycznym separatora odchylającego ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu rozdziału tych ziaren siłami elektroforezy. W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu ładunku przestrzennego utworzonego przez naelektryzowane ziarna na rozkład pola w komorze separatora a także oddziaływania tego ładunku na pojedyncze ziarno. Abstract. Dynamic of the motion of the stream of particles in the electric field of the deflecting separator has a huge importance for the correct flow of the separation of these particles by the force of electrophoresis. In the paper results of the study on the impact of the volume charge created by the charged particles on the distribution of the field in the chamber of the separator as well as the impact of this charge on a separate particle were presented. Study of the influence of interfering factors (electric) on the motion of the stream of charged particles in the electric field of deflecting separator Słowa kluczowe: separacja elektrostatyczna, separator odchylający, rozkład pola elektrycznego, ładunek przestrzenny. Keywords: electrostatic separation, deflecting separator, distribution of electric field, volume charge doi:10.12915/pe.2014.12.48 Wstęp Separacja jest procesem rozdzielania mieszaniny cząstek (ziaren) o różnych właściwościach fizycznych. W przypadku separacji elektrycznej, w której wykorzystuje się dynamiczne działanie pola elektrycznego, właściwościami tymi są: przenikalność dielektryczna, konduktywność, praca wyjścia, właściwości powierzchniowe. Proces separacji elektrycznej odbywa się w dwóch etapach: etap pierwszy to selektywna elektryzacja ziaren, etap drugi to ruch strugi w polu elektrycznym separatora, w wyniku czego następuje rozdział ziaren, których ładunki różnią się znakiem lub wartością (rys. 1). elektryzacja ziaren nadawa + separacja produkty separacji _ - + Rys. 1. Zasada działania elektrostatycznego separatora odchylają[...]

Tryboelektryzacja ziaren w cyklonie. Analiza wpływu wybranych czynników DOI:10.15199/48.2015.12.15

Czytaj za darmo! »

Proces elektryzowania ziaren mieszanin proszkowych jest pierwszym etapem ich elektroseparacji. W pracy poddano analizie wpływ niektórych parametrów decydujących o przebiegu elektryzowania ziaren przez tarcie (metoda tryboelektryzacji). Jako urządzenie do elektryzowania zaproponowano cyklon. Skoncentrowano się głównie na zbadaniu zależności ładunku ziaren od ich granulacji i prędkości wlotowej do cyklonu. Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych rezultatów jest stwierdzenie przydatności cyklonu do elektryzacji ziaren. Pozwala on bowiem na uzyskiwanie znacznych wartości ładunków w porównaniu z innymi urządzeniami (np. wibrującymi płytami). Abstract. Process of the generating charges on particles is the first stage of electroseparation of granular mixtures. In the article, the influence of some essential parameters for generating charges has been analysed. Cyclone was the installation for generating charges. The dependence of electrical charges of grains versus granulation and inlet speed has been established. These investigations lead us to regard that cyclone is useful to generation of charging on particles. The charges generated on particles in cyclone are considerably greater than in other installations (for example vibrating table). Triboelectric method of generating charges on particles in the cyclon. Analysis of the influence of selected parameters Słowa kluczowe: separacja elektrostatyczna, elektryzowanie tryboelektryczne, cyklon jako urządzenie do elektryzowania. Keywords: electrostatic separation, deflecting separator, triboelectric effect of electrization particles, cyclone as a installation for generating charges. Wstęp Elektroseparacja odgrywa szczególną rolę np. w procesach odsiarczania i odpopielania węgla [1]. Siła pola elektrycznego (siła elektroforezy) - decydująca o skuteczności procesu - określona wzorem: (1) F qE [...]

Wybrane aspekty pracy elektrycznych i magnetycznych separatorów odchylających DOI:10.15199/48.2018.12.15

Czytaj za darmo! »

Procesów separacji elektrycznej i magnetycznej nie można zastosować jako głównej operacji wzbogacania, nie można jednak przecenić ich roli w realizacji bardziej finezyjnych zadań przeróbki różnych surowców. Można tu wymienić usuwanie niewielkich - często na granicy śladowych - zawartości niepożądanych składników. Bardzo duże pole zastosowań tych operacji wiąże się z utylizacją różnych, nie tylko mineralnych, materiałów odpadowych. Podstawą takiego rodzaju zastosowań jest fakt znacznego zróżnicowania właściwości elektrycznych i magnetycznych składników materiałów, a warunkami dalsze rozwijanie omawianych operacji w kierunku zwiększenia natężenia pól elektrycznych i magnetycznych działających w strefach rozdziału odnośnych urządzeń - z jego lokalnym zróżnicowaniem, np. w separatorach poligradienowych - powiększanie efektywności energetycznej urządzeń (np. separatory z uzwojeniem nadprzewodzącym). Wszystkie te zadania są już realizowane i stopniowo wdrażane w praktyce przemysłowej [1]. Spośród wielu rozwiązań separatorów, autor przedmiotem rozważań niniejszego artykułu uczynił odchylające (ang: deflecting) separatory wykorzystujące siły pola elektrycznego i magnetycznego do rozdziału zróżnicowanych pod względem stosownych właściwości frakcji. Wskazana zostanie specyfika separatorów odchylających, w których obserwuje się dynamiczne działania pól zarówno elektrycznego i magnetycznego. Separatory odchylające Separatory odchylające są jedną z odmian konstrukcyjnych separatorów, w których ziarna znajdujące się w strefie rozdziału zmieniają trajektorię ruchu pod wpływem siły pola elektrycznego lub magnetycznego tworząc produkty separacji: odpowiednio koncentrat lub odpady. Działanie obu wymienionych sił na ziarna objawia się przez ich odchylenie od pionowo przepływającej strugi. O wielkości odchylenia decydują siły operujące w strefie rozdziału ziaren. Na rysunku 1 przedstawiono ideę odchylania ziaren. Zaznaczono na nim siły odch[...]

 Strona 1  Następna strona »