Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin TOMCZYK"

Wavelet-neural detection of induction motor drive's faults DOI:10.12915/pe.2014.08.08

Czytaj za darmo! »

This paper presents a method of fault identification of induction motor drive by means of the application of wavelet analysis of a tested signal and a model of neural network with supervised learning, and also a model of neural network processed in the next epochs by means of algorithm making essential changes of parameters of this network. The tests which were executed on three important state variables, describing physical quantities of the chosen induction motor drive model indicated the usefulness of the method used for diagnostic purposes, allowing the identification of the fault type occurring in the induction motor drive in the initial phase of formation. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji uszkodzeń napędu z silnikiem indukcyjnym przy zastosowaniu analizy falkowej badanych sygnałów i modelu sieci neuronowej. Ukazany został model sieci neuronowej przetwarzanej w kolejnych stadiach za pomocą algorytmu dokonującego istotnych zmian parametrów tej sieci. Badania przeprowadzone na trzech istotnych zmiennych stanu opisujących wielkości fizyczne wybranego modelu napędu z silnikiem indukcyjnym potwierdziły przydatność zastosowanej metody do celów diagnostycznych umożliwiając identyfikację rodzaju uszkodzenia występującego w napędzie z silnikiem indukcyjnym w jego początkowej fazie powstawania. Metoda identyfikacji uszkodzeń napędu z silnikiem indukcyjnym przy zastosowaniu analizy falkowej Keywords: induction motor drive, wavelet transformation, network learning rule, epochs. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, transformata falkowa, sieci neuronowe. doi:10.12915/pe.2014.08.08 Introduction Diagnostics of electromechanical processes is involved in the recognition of undesirable changes their states, which will be presented in the form of a series of intentional action executed in a fixed time by the determined set of machines and devices with specified available resources. Faults and other destructive events can be ca[...]

 Strona 1