Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Hubert MORAŃDA"

Prognozowanie zawilgocenia izolacji celulozowej transformatorów na postawie wyników analizy statystycznej danych pomiarowych. Program "Ocena zawilgocenia transformatorów"

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano program komputerowy "Ocena zawilgocenia transformatorów", który na podstawie wyników analizy statystycznej zawartości bazy danych jest w stanie ocenić aktualny stan zawilgocenia izolacji celulozowej transformatorów. Baza danych, stworzona podczas wieloletnich badań pracowników Instytutu, zawiera informację o zawilgoceniu ponad stu transformatorów różnych grup, mocy i w różnym wieku. Abstract. The paper describes a software "Ocena zawilgocenia transformatorów". The software on the basis of statistical analysis of the database contents is able to assess the current moisture content in transformer’s cellulose insulation. The database, created during years of researches, contains information about moisture content of more than hundred transformers of different groups, power and age (Prediction of moisture cellulose insulation of transformers on the basis of the results of statistical analysis of measurement data. Software “Ocena zawilgocenia transformatorów"). Słowa kluczowe: transformatory energetyczne, metody oceny zawilgocenia izolacji, statystyka zawilgocenia transformatorów. Keywords: power transformers, methods of moistening evaluation, statistics of transformers moistening. Wstęp Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej ma wieloletnie doświadczenie w wyznaczaniu zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatorów energetycznych. W początkowym okresie badania prowadzone przez pracowników Instytutu były wspierane finansowo ze środków pochodzących z 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej jak i instytucji polskich. Działania te prowadzono przy współpracy z wiodącymi ośrodkami nauk[...]

Dynamika zawilgocenia izolacji transformatorów energetycznych w zależności od konstrukcji DOI:10.12915/pe.2014.10.07

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki analizy zawilgocenia wybranych typów transformatorów. Przeanalizowano w nim wpływ wieku izolacji stałej transformatorów typu RTdxP oraz ANER na poziom jej zawilgocenia. Analizie poddano również wpływ sposobu zabezpieczania transformatorów przed wnikaniem wilgoci z powietrza na zawilgocenie izolacji stałej oraz rozstęp wyników. Abstract. The article presents the analysis of moisture content for the selected transformer types. Authors analyze the influence of the age of solid insulation of transformer type RTdxP and ANER on its water content level. Authors also analyzed the influence of the method used for transformer protection against the moisture penetration on solid insulation moistening results. (The process of moistening of selected group of power transformers from statistical point of view). Słowa kluczowe: FDS, zawilgocenie transformatorów, izolacja papierowo-olejowa Keywords: FDS, moistening of the transformers, oil-paper insulation doi:10.12915/pe.2014.10.07 Wstęp Transformatory są kluczowymi urządzeniami systemu elektroenergetycznego i od ich stanu zależy pewność dostaw energii elektrycznej. Zdecydowana większość transformatorów energetycznych ma izolację papierowo-olejową. Projektowany czas życia takich transformatorów wynosi, w zależności od warunków eksploatacyjnych, od 30 do 50 lat. Izolacja papierowo-olejowa podlega naturalnej, ciągle postępującej degradacji. Jednym z objawów tego procesu jest wzrost zawilgocenia celulozy. Tempo degradowania izolacji rośnie wraz z temperaturą pracy transformatora. Woda w izolacji celulozowej ma własności katalizujące degradację tej celulozy. Ponieważ obecność wody w izolacji celulozowej wpływa negatywnie na wiele jej właściwości (wytrzymałość elektryczna, napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych, stopień polimeryzacji, temperatura inicjacji zjawiska bąbelkowania i inne) kluczowym zadaniem jest poznanie stopnia zawilgocenia tej izolacji. Oceny zawilgocenia[...]

Odpowiedź dielektryczna w dziedzinie częstotliwości układu izolacyjnego celuloza-mieszanina estru syntetycznego i oleju mineralnego DOI:10.15199/48.2016.10.09

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną dynamiki wymiany oleju mineralnego na ester syntetyczny w izolacji celulozowej oraz problem oceny zawilgocenia izolacji celulozowej napełnionej mieszaniną oleju mineralnego z estrem syntetycznym. Z badań wynika, że proces wymiany oleju mineralnego na ester syntetyczny jest długotrwały, a ocena zawilgocenia metodą FDS na podstawie wzorców celuloza-olej mineralny skutkuje błędem niedoszacowania. Abstract. The article presents issues related to the assessment of the dynamics of exchange of mineral oil to synthetic ester in cellulose insulation, and the problem of moisture evaluating of cellulose insulation filled with a mixture of mineral oil with synthetic ester. The research shows that the process of replacing mineral oil to synthetic ester is long, and the evaluation of moisture using FDS method based on patterns of cellulose-mineral oil results in an underestimation. Dielectric response in frequency domain of the cellulose-synthetic ester and mineral oil mixture insulating system Słowa kluczowe: olej mineralny, ester syntetyczny, mieszanina estru syntetycznego z olejem mineralnym, spektroskopia dielektryczna w dziedzinie częstotliwości. Keywords: mineral oil, synthetic ester, mixture of mineral oil with synthetic ester, frequency domain spectroscopy. Wstęp W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania wymianą oleju mineralnego na ester syntetyczny w transformatorach energetycznych. Podyktowane to jest głównie bezpieczeństwem pożarowym i względami ekologicznymi. Zagrożenie pożarowe jest konsekwencją zawilgocenia izolacji celulozowej. Po przekroczeniu krytycznego zawilgocenia i temperatury występuje zjawisko "bubble effect", polegające na gwałtownym uwalnianiu wody z izolacji celulozowej. Może ono doprowadzić do wzrostu ciśnienia w kadzi oraz rozwoju wyładowań niezupełnych w pęcherzykach pary wodnej, co ostatecznie może skutkować eksplozją i pożarem transformatora. W z[...]

Wpływ grubości preszpanu na tempo penetracji estru syntetycznego w układzie izolacyjnym preszpan-olej mineralny po wymianie cieczy DOI:10.15199/48.2018.10.25

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania wykorzystaniem estrów do izolowania transformatorów energetycznych [1]. Estry, zarówno syntetyczne jak i naturalne, cechuje wiele zalet. Należą do nich: wysoka wytrzymałość elektryczna, wysoka rozpuszczalność wody, wysoka temperatura zapłonu par, nietoksyczność, biodegradowalność, wydłużanie czasu życia izolacji celulozowej, bardzo dobra mieszalność z olejem mineralnym i inne. Ich największą wadą jest wciąż jeszcze wysoka cena, kilkukrotnie wyższa niż oleju mineralnego. Z powodu zalet estrów syntetycznych produkowane są już transformatory, które są nimi napełnione. W wielu jednostkach już eksploatowanych dokonano wymiany oleju mineralnego na ester. Najczęściej celem tego zabiegu była chęć poprawy bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego transformatora w miejsca jego zainstalowania [1, 2]. Jednak dodatkowym efektem jest zmniejszenie zawilgocenia izolacji celulozowej tych jednostek, co jest skutkiem ogromnej rozpuszczalności wody w estrze syntetycznym, około 35-krotnie większej niż w oleju mineralnym [3]. Niniejsza praca dotyczy jednego z problemów związanych z wymianą oleju mineralnego na ester syntetyczny w transformatorze, a mianowicie sposobu oceny zawilgocenia jego izolacji celulozowej. Ponieważ wysokie zawilgocenie izolacji jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla transformatora, to jego ocena jest kluczowa podczas podejmowaniu decyzji odnośnie zabiegów eksploatacyjnych względem danej jednostki. Oceny zawilgocenia izolacji celulozowej transformatora najczęściej dokonuje się z wykorzystaniem metody pośredniej DFR (ang. Dielectric Frequency Response), kiedyś nazywanej FDS (ang. Frequency Domain Spectroscopy). Metoda ta polega na pomiarze pojemności zespolonej C’ i C’’ lub strat dielektrycznych tgδ w zakresie częstotliwości od 10-4 do 103 Hz. Wyniki pomiarów odnosi się następnie do charakterystyk wzorcowych, bazujących na próbkach[...]

Wykrywanie zwarć zwojowych w transformatorze energetycznym przy użyciu metody SFRA DOI:10.15199/48.2018.10.27

Czytaj za darmo! »

Transformatory energetyczne są integralną częścią sieci elektroenergetycznej, bez których przesył i dystrybucja energii elektrycznej byłyby niemożliwe. Pomimo ciągłych udoskonaleń w dziedzinie zabezpieczeń transformatorów, nadal dochodzi do ich awarii [1]. Awaria transformatora energetycznego skutkuje nie tylko stratami finansowymi, ale stanowi również zagrożenie dla życia ludzkiego, powoduje przerwę w dostawie energii elektrycznej oraz może być przyczyną problemów w innej części sieci elektroenergetycznej. Z tych powodów skuteczna diagnostyka transformatorów, mogąca wykryć defekt jeszcze przed zniszczeniem transformatora, jest niezwykle ważna. Metoda SFRA (ang. Sweep Frequency Response Analysis) jest wykorzystywana do diagnostyki transformatorów energetycznych. Jej idea zasadza się na traktowaniu transformatora jako czwórnik, składający się z układu pewnej liczby elementów pasywnych: rezystorów, cewek i kondensatorów. Wartości impedancji tych elementów zależą od konstrukcji transformatora. Na wejście takiego układu podaje się i mierzy zmienny sygnał, o napięciu kilkunastu-kilkudziesięciu woltów i częstotliwości z zakresu od 20 Hz do 2 MHz [2], a następnie dokonuje się pomiaru napięcia na wejściu i wyjściu układu. Iloraz obu wartości napięcia (po zlogarytmowaniu) zwany jest funkcją przenoszenia: (1) 2 1 FRA 20 logU U   gdzie: FRA - amplituda funkcji przenoszenia [dB], U1 - napięcie na wejściu układu [V], U2 - napięcie na wyjściu układu [V]. SFRA należy do grupy metod porównawczych, a więc wyniki aktualnych pomiarów należy interpretować w odniesieniu do charakterystyk: - tego samego transformatora, uzyskanych podczas pomiarów fabrycznych lub pomontażowych (charakterystyka wzorcowa, "odcisk palca"), - uzyskanych podczas poprzednich pomiarów. W przypadku braku charakterystyk wzorcowych i poprzednich analiza porównawcza może bazować na: - posiadanych odpowiedziach częstotliwościowych pochodzących z tr[...]

Program komputerowy wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe do interpretacji wyników badań przy użyciu metody RVM w celu oceny zawilgocenia izolacji papierowej transformatorów

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia nową metodę interpretacji wyników badań, uzyskanych przy wykorzystaniu metody napięcia powrotnego. Metoda ta wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe (SSN) do oceny zawilgocenia izolacji celulozowej transformatorów. Do uczenia SSN wykorzystano bazę danych, zawierającą wyniki badań kilkudziesięciu transformatorów i modeli ich izolacji. Autorzy metody wykorzystali do interpretacji[...]

Ocena porowatości porcelany na podstawie analizy wyników pomiarów wyładowań niezupełnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje rezultaty próby powiązania porowatości porcelany z wybranymi parametrami opisującymi wyładowania niezupełne generowane w niej przy napięciu przemiennym. Z przeprowadzonych badań wynika, że w porcelanie istnieje zależność między udziałem procentowym porów o różnej wielkości a ładunkiem i częstością pojawiania się impulsów wyładowań niezupełnych. Abstract. The article describes results of the attempt to find out the correlation between porosity of porcelain and selected parameters describing partial discharges generated under AC voltage. The study shows that there is a correlation between the percentage of different sizes pores and the frequency of PD pulse occurrence. (Evaluation of porcelain porosity based on analysis of partial discharge measurement results). Słowa kluczowe: porcelana, porowatość, wyładowania niezupełne. Keywords: porcelain, porosity, partial discharges. Wprowadzenie Wyładowania niezupełne (wnz) można badać i analizować w wielu aspektach. Najczęściej wyładowania niezupełne traktujemy jako czynnik powodujący degradację izolacji i w rezultacie doprowadzający do przebicia. Naszą diagnozę opieramy wówczas głównie na znajomości wartości pozornego ładunku wnz (q) lub maksymalnego pozornego ładunku wnz (Qmax). Można też wyładowania niezupełne traktować jako nośnik informacji o typie defektów w układzie izolacyjnym. Jeśli w uk[...]

Detekcja, lokalizacja i monitoring wyładowań niezupełnych w transformatorze przy użyciu metody emisji akustycznej


  Awarie dużych transformatorów energetycznych, nierzadko kończące się trudnym do ugaszenia pożarem, zmuszają do krytycznej oceny tradycyjnych sposobów diagnostyki wykorzystujących badania okresowe. Proces starzenia się infrastruktury sieciowej sprawia, że możliwość uszkodzenia układu izolacyjnego - na skutek defektu rozwijającego się w krótkim czasie - staje się coraz bardziej realna. Fakt ten przemawia na korzyść różnego rodzaju systemów monitoringu, które poprzez ciągłe śledzenie najważniejszych parametrów transformatora pozwalają na odpowiednio wczesne wykrycie zbliżającej się awarii. Analizując opisane w literaturze przypadki uszkodzeń transformatorów energetycznych, można zauważyć, że wiele z nich wiązało się z przyspieszoną degradacją układu izolacyjnego, której przyczyną lub następstwem była wysoka aktywność różnego rodzaju wyładowań niezupełnych (wnz) [1, 2]. Monitoring intensywności wyładowań niezupełnych i dynamiki ich zmian w czasie w wybranych, newralgicznych punktach transformatora, jest zatem ważnym wskaźnikiem informującym o zbliżającej się awarii. Obecnie istnieje zaledwie kilka komercyjnych systemów monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym. Systemy te pracują na podstawie metod pomiaru sygnału EA (emisja akustyczna) lub UHF (ultra high frequency) i mają ograniczone możliwości [3, 4]. Pewną wadą tych systemów jest to, że jako układy autonomiczne nie współpracują z systemami nadrzędnymi, a jedynie przekazują informacje lub alarmy o stanie jednostki, co utrudnia późniejszą analizę przyczyn wystąpienia awarii i szukanie korelacji z innymi parametrami rejestrowanymi przez system monitoringu transformatora. Założenia projektowe systemu monitoringu wyładowań niezupełnych, opracowanego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, były inne. System został oczywiście tak zaprojektowany i wykonany, aby mógł pracować jako urządzenie autonomiczne, co odpowiada zapotrzebowaniu na awary[...]

Wyładowania niezupełne w estrze syntetycznym w zależności od temperatury DOI:10.12915/pe.2014.10.17

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badania wyładowań niezupełnych w układzie uwarstwionym szeregowo ester syntetyczny-papier dla dwóch różnych wartości temperatury. Przedstawiony jest układ badawczy, sposób pomiaru oraz wyniki pomiarów i ich obróbki. Abstract. Paper presents the results of partial discharges investigation in synthetic ester-paper setup for two different values of temperature. Article shows the measurement set-up, measuring procedure, data outcome and its analysis. (Partial discharges in synthetic ester in the function of temperature) Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, wyładowania ślizgowe, ester syntetyczny. Keywords: partial discharges, gliding discharges, synthetic ester. doi:10.12915/pe.2014.10.17 Wstęp Jednym z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego jest transformator mocy. Odpowiada on za rozdział i konwersję energii elektrycznej. Ze względu na duży koszt takiego urządzenia na stacjach elektroenergetycznych często nie ma zapasowej jednostki, w związku z czym dane urządzenie musi stale być w ruchu [3]. Z powodu wieku transformatorów w Polsce (średnio ponad 35 lat), takie urządzenia muszą być regularnie badane w celu sprawdzenia poziomu zawilgocenia i obecności wyładowań niezupełnych. W transformatorach mocy od ponad stu lat jako główne medium chłodzące i izolujące stosowany jest olej mineralny. Od niedawna widać powolny trend stosowania, w miejsce oleju mineralnego, innych, nowych cieczy izolacyjnych - estru naturalnego i syntetycznego. Naturalne oraz syntetyczne estry mają wiele zalet. Są w pełni biodegradowalne i mają wyższą temperaturę za[...]

Rezystywność powierzchniowa preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym DOI:10.15199/48.2016.10.20

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest rezystywność powierzchniowa preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym. Zmiany rezystywności powierzchniowej zależą od kierunku migracji wody. Migracji wody z celulozy do cieczy towarzyszy wzrost rezystywności, natomiast migracji wody z cieczy do celulozy - spadek rezystywności. Preszpan sycony olejem mineralnym przeniesiony do estru syntetycznego wykazuje skokowy wzrost rezystywności, co jest bardzo korzystne, ale wymaga wyjaśnienia i dalszych badań. Abstract. The subject of the article is the surface resistivity of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester. The changes of surface resistivity depend on the direction of water migration. The consequence of water migration from the cellulose into a liquid is the increase of the resistivity, while the migration of water from the liquid into the cellulose results in the decrease of the resistivity. Pressboard impregnated with mineral oil transferred to synthetic ester shows a sharp rise in resistivity, which is very beneficial, but requires clarification and further research. (Surface resistivity of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester). Słowa kluczowe: rezystywność powierzchniowa, ester syntetyczny, olej mineralny Keywords: surface resistivity, synthetic ester, mineral oil Wprowadzenie Temat jest związany z aktualnym na świecie problemem wymiany oleju mineralnego w transformatorze rozdzielczym na ester syntetyczny. Zastąpienie oleju mineralnego cieczą alternatywną jest podyktowane głównie bezpieczeństwem pożarowym oraz względami ekologicznymi. Estry syntetyczne mają wysoką temperaturę zapłonu par i temperaturę palenia. Odznaczają się stosunkowo szybką biodegrowalnością w warunkach naturalnych oraz są nietoksyczne. W dokumentach CIGRE do cieczy alternatywnych zalicza się estry naturalne, estry syntetyczne oraz silikony [1]. Wszystkie te ciecze są stosowane w warunkach,w których pożar transformatora stanowi ogromne [...]

 Strona 1  Następna strona »