Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kucharczak"

Properties, allowable limits and analytical methods for determination of mycotoxins.Właściwości, dopuszczalne limity i metody analityczne oznaczania mykotoksyn


  A review, with 45 refs., including also authors' own studies.Mykotoksyny stanowią wtórne metabolity wydzielane przez grzyby toksynotwórcze. Walka z mykotoksynami obejmuje zabiegi prewencyjne wykonywane przed zbiorem surowców roślinnych, podczas przechowywania i ewentualne chemiczne odkażanie porażonych produktów. Branża przemysłu chemicznego zajmująca się produkcją środków ochrony roślin jest obecnie najważniejszym z czynników ograniczających wystąpienie mykotoksyn w produktach żywnościowych i paszach oraz rozprzestrzenianie się grzybów mykotoksynotwórczych na roślinach uprawnych. Przedstawiono właściwości mykotoksyn, aktualne metody analityczne ich oznaczania oraz prawodawstwo ustalające dopuszczalne poziomy dla toksyn grzybowych w żywności i paszach. Mykotoksyny to grupa związków chemicznych o charakterze wtórnych metabolitów, wytwarzanych przez różne gatunki grzybów strzępkowych, głównie z rodzajów Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillium i Rhizopus. Ich obecność w żywności i paszach warunkowana jest wieloma czynnikami, spośród których do najważniejszych zalicza się warunki klimatyczne oraz praktykę rolniczą. Walka z mykotoksynami obejmuje zabiegi prewencyjne wykonywane przed zbiorem surowców roślinnych, podczas przechowywania i ewentualne chemiczne odkażanie porażonych produktów. Bardzo duże znaczenie ma tu branża przemysłu chemicznego zajmująca się produkcją środków ochrony roślin. Fungicydy i insektycydy w największym stopniu pozwalają na ograniczenie wystąpienia mykotoksyn w produktach żywnościowych i paszach przez ograniczenie rozprzestrzeniania się grzybów mykotoksynotwórczych na roślinach uprawnych. Dlatego istotnym jest dokładna analiza i identyfikacja mykopatogenów pojawiających się na roślinach uprawnych, która pozwoli na przemysłową produkcję środków ochrony roślin skierowanych przeciwko tym patogenom. Analizy takie wykonywane są również dla potrzeb innych branż przemysłu chemicznego. Pozwalają one bowiem np. [...]

Calculation models to determine the predicted environmental concentration of chemical compounds in soil. Modele obliczeniowe stosowane do wyznaczania przewidywanych stężeń substancji chemicznych w środowisku glebowym


  A review, with 23 refs., of European Union recommendations and Polish regulations. Ocena wpływu środków chemicznych, a w tym i środków ochrony roślin, na środowisko jest jednym z głównych etapów w procesie rejestracji tych środków w państwach UE. Wciąż rosnąca liczba substancji chemicznych wprowadzanych na rynek wymusza opracowanie stosunkowo szybkich i efektywnych modeli do wstępnego szacowania narażenia środowiska wynikającego z zastosowania tych substancji. Kluczowymi są informacje o losie i zachowaniu się środka w poszczególnych komponentach środowiska, bowiem stanowią źródło informacji o rodzaju i rozmiarze potencjalnego lub aktualnego narażenia, wyrażonego jako przewidywane stężenie środowiskowe (PEC). Obecnie jako narzędzie wstępnej oceny losu i zachowania się środków ochrony roślin w środowisku stosowane jest wiele modeli wspomagających tę ocenę, przy czym w procesie rejestracji środka w UE wykorzystywane są modele zalecane i opracowanych przez FOCUS.Środki ochrony roślin PPP (plant protection products) stanowią istotny i nieodzowny czynnik zapewniający opłacalność rolniczej produkcji roślinnej przy zachowaniu jakości końcowych produktów. Ocena wpływu środków chemicznych, a w tym i PPP, na środowisko jest jednym z głównych etapów w procesie rejestracji tych środków w państwach UE. Wciąż rosnąca liczba substancji chemicznych wprowadzanych na rynek wymusza opracowanie stosunkowo szybkich i efektywnych modeli do wstępnego szacowania narażenia środowiska wynikającego z zastosowania tych substancji. Do obrotu i stosowania może być wprowadzony wyłącznie PPP, który przy prawidłowym stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta oraz jest bezpieczny dla środowiska, a w szczególności dla wód powierzchniowych i wód podziemnych, oraz nie wykazuje niepożądanego działania na organizmy, które nie są celem zwalczania tego środka. [...]

Modele obliczeniowe do wyznaczania przewidywanych stężeń substancji w wodach powierzchniowych DOI:10.15199/62.2016.3.50


  Środki ochrony roślin muszą spełnić wiele kryteriów oraz przejść skomplikowaną procedurę ewaluacji, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu. Ocenie podlega wiele aspektów oddziaływania środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko. Jednym z nich jest los i zachowanie środka ochrony roślin w środowisku. Ten bardzo ważny aspekt oceny ma na celu ustalenie przewidywanych stężeń substancji aktywnej będącej składnikiem danego środka ochrony roślin oraz produktów jej rozpadu, zwanych metabolitami, w poszczególnych elementach środowiska. Za pomocą danych pochodzących z badań laboratoryjnych oraz terenowych i modeli matematycznych obliczane są przewidywane stężenia substancji aktywnej i jej metabolitów w glebie1), wodach podziemnych, wodach powierzchniowych oraz w powietrzu. Omówiono modele zalecane do oceny losu i zachowania środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych. Przy ocenie losu i zachowania środków ochrony roślin w środowisku zazwyczaj bierze się pod uwagę tylko wchodzące w ich skład substancje aktywne, a składniki pomocnicze formulacji nie są uwzględniane, jeżeli ich oddziaływanie jest ograniczone do skutków krótkoterminowych (np. tworzenie stabilnej zawiesiny opryskowej), a ich wpływ na procesy długotrwałe (degradacja, przemieszczanie się w środowisku) jest znikomy. Wytyczne do wykonania oceny przewidywanych stężeń w wodach powierzchniowych i osadach zawarte są w rozporządzeniu2) oraz w wytycznych FOCUS3). Istnieje wiele matematycznych modeli obliczeniowych wykorzystywanych do szacowania przewidywanych stężeń środowiskowych substancji aktywnych i metabolitów PEC (predicted environmental concentration) w wodach powierzchniowych PECSW (surface water) i w osadach PECSED (sediment). Grupa FOCUS dostosowała wiele modeli obliczeniowych do wyznaczenia wartości PEC wynikających ze stosowania środków ochrony roślin. Rozporządzenie2) nakazuje szacowanie wartości PECSW i PECSED, ale nie wska[...]

 Strona 1