Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał GÓRSKI"

Elektrody z węgla szklistego oraz z platyny otrzymane metodą PLD dla barwnikowych ogniw fotowoltaicznych


  Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne od ponad 20 lat s. bardzo intensywnie badane na poziomie laboratoryjnym, a ostatnio zacz..y pojawia. si. pierwsze produkty komercyjne oparte na tej technologii [1]. Jednym z czynnikow znacznie zwi.kszaj.cych koszty produkcyjne jest wykorzystywanie warstw platynowych jako katalizatora reakcji redukcji jonow elektrolitu na katodzie ogniwa. Obecnie w wielu o.rodkach pracuje si. nad zastosowaniem ro.nych form w.gla jako substytutu platyny takich jak: w.giel aktywowany [2], nanorurki [3], grafen [4] czy mieszaniny powy.szych form [5]. G.ownym parametrem okre.laj.cym w.asno.ci katalityczne warstwy jest rezystancja przeniesienia .adunku na granicy faz: przeciwelektroda/ elektrolit, ktora powinna by. jak najni.sza. Do otrzymywania warstw katalitycznych z powodzeniem stosowane s. ro.ne techniki: bottom-up (np. metody nanoszenia warstw z roztworow czy metody elektrochemiczne) i top-down (naparowywanie, litografia). W poni.szej pracy zostan. przedstawione rezultaty bada. dotycz.cych zastosowania warstw katalitycznych wykonanych z w.gla szklistego GC (ang. Glassy Carbon) oraz platyny metod. ablacji laserowej (PLD, ang. Pulsed Laser Deposition). Otrzymane elektrody zosta.y wykorzystane do zbudowania testowych ogniw barwnikowych. Dla ka.dego urz.dzenia zbadano charakterystyk. pr.dowo-napi.ciow. oraz zarejestrowano widmo impedancyjne w obecno.ci .wiat.a. Cz... eksperymentalna Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne posiada.y nast.puj.ce u.o.enie warstw: FTO/TiO2/N3/elektrolit/Pt/FTO lub FTO/TiO2/N3/elektrolit/ GC/FTO, gdzie N3 stanowi barwnik metaloorganiczny (cisdiizotiocyjanian bis(2,2?f-bipirydylo-4,4?f-dikarbonylo) rutenu(II)) (Solaronix), a FTO to szk.o z warstw. tlenku cyny domieszkowanego fluorem (8 ?¶/., Aldrich). Substancje wykorzystane do budowy ogniwa (N3, TiO2 rozpuszczalniki organiczne) nie wymaga.y dodatkowego oczyszczania. Po.przewodz.ce szk.a FTO poddano standardowej procedurze oczyszczania. [...]

Zastosowanie warstwy ZnO:Al w charakterze transparentnej elektrody emiterowej w ogniwach słonecznych

Czytaj za darmo! »

Prezentowana praca jest poświęcona badaniom właściwości cienkich warstw ZnO:Al wytworzonych metodą PLD (ang. Pulsed Laser Deposition) do zastosowań w charakterze transparentnej elektrody dla elastycznych, cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Opis technologii wytwarzania jest uzupełniony o wszechstronną analizę parametrów mechanicznych i optoelektronicznych uzyskanych warstw na podłożach elastycznych i sztywnych. Zaprezentowane są modele numeryczne prototypowych konstrukcji ogniw oraz wyniki pomiarów eksperymentalnych. Abstract. Presented paper is focused on research concerning properties of ZnO:Al thin layers, manufactured by PLD (Pulsed Laser Deposition) method, for application as a transparent electrode in flexible, thin-film solar cells. The description of the manufacturing technology is complemented by a comprehensive analysis of mechanical and optoelectronic parameters of layers obtained both on flexible and rigid substrates. In the paper numerical models of prototype constructions as well as results of experimental measurements are presented. (Application of ZnO:Al layer as a transparent emitter electrode in solar cells). Słowa kluczowe: ogniwa słoneczne, transparentne tlenki przewodzące, transparentne elektrody, ZnO:Al. Keywords: solar cells, transparent conductive oxides, transparent electrodes, ZnO:Al[...]

 Strona 1