Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Urbańska"

Porównanie wyników badań belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie z analizami numerycznymi DOI:10.15199/33.2016.09.27


  W artykule przedstawiono porównanie wyników badań doświadczalnych belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie za pomocą materiałów kompozytowych z analizami numerycznymi wykonanymi w środowisku ABAQUS. Przedmiotem badań były belki żelbetowe, które różniły się sposobem wzmocnienia na ścinanie. Parametremzmiennymbyła szerokość paskówmat kompozytowych. Porównano wartości ugięć pomierzonych podczas badań z wartościami otrzymanymi z obliczeń numerycznych oraz mechanizmy zniszczenia. Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, wzmocnienie, MES.Analizy numeryczne konstrukcji żelbetowych są zagadnieniem złożonym ze względu na trudności w poprawnym zamodelowaniu zachowania się betonu. Podczas ściskania beton od początku wykazuje nieliniowość, a przy rozciąganiu ulega szybkiemu rozerwaniu. W artykule przedstawiono modele numeryczne belek żelbetowych poddanych wzmocnieniu za pomocą materiałów CFRP. Otrzymane wyniki uzyskane za pomocą modeli numerycznych porównano zwynikami z badań elementów rzeczywistych. Badania laboratoryjne Przedmiotem badań były dwie belki żelbetowe wzmocnione na ścinanie za pomocąmateriałówCFRP, owymiarach przekroju poprzecznego 150 x 250 mm i długości 2020mm. Belki zazbrojono czterema prętami∅ 12mm,wykonanymi ze stali żebrowanej gatunku St500S i strzemionami ∅6 mm ze stali gładkiej (rysunek 1). Belki różniły się sposobem wzmocnienia na [...]

Włókna PBO jako wzmocnienie belek żelbetowych DOI:10.15199/33.2016.11.38


  Wartykule omówiono możliwość wykorzystania włókien PBO jako wzmocnień belek żelbetowych.Włókna PBO wchodzą w skład systemu wzmacniania FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix), który jest dobrą alternatywą dla znanych systemów FRP (Fibre Reinforced Polymers), głównie w obiektach, gdzie może występować podwyższona temperatura. System PBO-FRCMdziała inaczej niż systemy na bazie żywic epoksydowych, co jest związane z zastosowaniem zaprawy mineralnej jako matrycy. Autorzy zwrócili uwagę na główne problemy związane z zastosowaniem systemu PBO-FRCM, takie jak odpowiednie zakotwienie kompozytu oraz przedwczesne odspajanie się włókien od matrycy. Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe,wzmocnienia, PBO-FRCM.Włókna PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole) to włókna nowej generacji, które charakteryzują się największą wytrzymałością na rozciąganie oraz dużymmodułemsprężystości podłużnej (ok. 15%większymniżwłóknawęglowe) w porównaniu z pozostałymi włóknami używanymi dowzmacniania konstrukcji. Wykorzystywane są jako składnik systemu wzmocnień FRCM, w którym rolę matrycy pełni zaprawamineralna. Struktura włókien PBO pozwala na tworzenie wiązań chemicznych z matrycą cementową, dzięki czemu uzyskuje się szybkie połączenie bez fazy pośredniej, jakawystępuje we wzmocnieniach FRP [5]. Efektywność systemu FRCM jest nieznacznie mniejsza niż systemów FRP ze względu na niewielką wytrzymałość matrycy mineralnej na rozciąganie, ale jej zastosowanie umożliwia wzmacnianie obiektów narażonych na działanie wysokiej temperatury, w przypadku których niemożliwe jest użycie żywic epoksydowych. S[...]

Uszkodzenia żelbetowej konstrukcji estakady ruchu pieszego


  Wartykule przedstawiono uszkodzenia prefabrykowanej, żelbetowej konstrukcji estakady ruchu pieszego. Opisano występujące uszkodzenia elementów oraz przyczyny ich powstania. Przedstawiono wyniki analiz obliczeniowych. Stan techniczny oraz wymagania co do nośności elementów konstrukcyjnych powodują, że w chwili obecnej estakada zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Zaproponowano koncepcję ograniczenia obciążeń użytkowych oraz naprawy i wzmocnienia elementów nośnych. Słowa kluczowe: beton, trwałość, uszkodzenia, naprawa.Prefabrykowana estakada żelbetowa długości 198 m i powierzchni ok. 3400 m2 powstała w latach 70. ubiegłego wieku i służyła do komunikacji pieszejmiędzy pawilonami handlowo-usługowymi zlokalizowanymi na parterze oraz obiektamimieszkalnymi trzech 16-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Pod estakadą znajdują się garaże i parking. Obiekt jest wykonany z prefabrykowanych kanałowych płyt stropowych w technologii Unifikacja Wrocławska 1970 - 1972 o wymiarach 24 × 150 × 600 cm, belek (rygli) o przekroju 40 × 50 cm oraz słupów o przekroju 40 × 40 cm. Nawierzchnię estakady stanowi zdylatowana posadzka z lastryko wykonana na dwóch warstwach papy i gładzi cementowej. Konstrukcja została podzielona dylatacjami na 7 odcinków w kierunku podłużnym długości: 24, 30, 24, 30, 30, 42 oraz 18m.Wosiach dylatacji wykonano podwójne rygle i słupy. Niektóre z dylatacjimają widoczny odstępmiędzy ryglami i słupami, natomiast w innych jest on zabetonowany. Rodzaj uszkodzeń obiektu Obecnie estakada ma ponad 40 lat i jest intensywnie użytk[...]

Nośność na ścinanie belek żelbetowych wzmocnionych materiałami PBO-FRCM DOI:10.15199/33.2015.06.24


  W artykule przedstawiono wyniki badań nośności belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie materiałami kompozytowymi PBO-FRCM.Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wartościami teoretycznymi uzyskanymi z metody bazującej na analogii kratownicowej Rittera-Mörscha. Słowa kluczowe: belki żelbetowe, wzmocnienie, ścinanie, PBO-FRCM.Wzmacnianie belek żelbetowych za pomocą materiałów kompozytowych jest powszechnie znanym sposobem zwiększania ich nośności. Największą popularnością cieszą się wzmocnienia FRP (Fibre Reinforced Polymers) aplikowane do powierzchni elementu za pomocą żywicy epoksydowej. Nowym systemem wzmacniania jest FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix), wktórymżywicę epoksydową zastąpiono zaprawą mineralną. Pełni ona taką samą rolę jak żywica, ale jest bardziej odporna na temperaturę. Wsystemie FRCMużywa się takich samych włókien kompozytowych jak w systemach FRP, a takżewłókien z grupy poliamidów PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole). Wartykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych trzech belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie w systemie PBO-FRCM i porównano uzyskane wyniki z nośnością teoretyczną. W związku z tym, że dla wzmocnień PBO-F[...]

Wzmocnienia kompozytowe otworów w żelbetowych ścianach zbiorników DOI:10.15199/33.2015.09.33


  W artykule przedstawionomożliwość zastosowania materiałów kompozytowych, na bazie włókien kompozytowych, do wzmacniania stref wokół otworów w ścianach żelbetowych. Rozważania przeprowadzono na podstawie własnych doświadczeń inżynierskich z tego typu wzmocnieniami, a także własnych badań doświadczalnych wykonanych na tarczach żelbetowych. Słowa kluczowe: tarcze żelbetowe, wzmocnienie, CFRP, PBO- -FRCM.Wobiektach inżynierskich, takich jak zbiorniki, silosy czy bunkry, dużymproblememsą otwory technologiczne, zlokalizowane przede wszystkim w strefach koncentracji naprężeń. Wycięcie betonu oraz zbrojenia w tych strefach wiąże się z koniecznością ich wzmocnienia. Otwory o niewielkich rozmiarach często są pomijane w obliczeniach ze względu na możliwą redystrybucję sił wewnętrznych. Przy większych otworach mogą powstawać naprężenia przekraczające wytrzymałość betonu na rozciąganie, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernych zarysowań. Zgodnie z zaleceniami [1] szczególnej uwagi wymagają wszystkie otwory, w których przecinane jest zbrojenie. Nie przeprowadzając szczegółowych obliczeń, należy je zastąpić dodatkowym zbrojeniem, równym co do powierzchni zbrojeniu usuniętemu, które powinno być rozmieszczone po obu stronach otworu lbd [2]. Dodatkowo, naroża otworów należy dozbrajać prętami ułożonymi pod kątem, w każdym narożu. Taka możliwość istn[...]

Wyzwania we wzmacnianiu elementów betonowych DOI:10.15199/33.2015.10.28


  W artykule przedstawiono technologię wzmacnianie elementów betonowych za pomocą siatki PBO łączonej z betonem za pomocą zaprawy mineralnej. Przedmiotem zainteresowania autorów jest możliwość wykorzystania tego typu systemu do wzmacniania na ścinanie belek żelbetowych, tarcz żelbetowych oraz elementów ściskanych.Wartykule przedstawiono doświadczenia autorów we wzmacnianiu tego typu elementów za pomocą siatki PBO na zaprawie mineralnej. Słowa kluczowe: wzmacnianie, siatka PBO, belka, tarcza, słup, FRCM.Tematyka wzmacniania konstrukcji betonowych za pomocą materiałów kompozytowych FRP (Fibre Reinforced Polymers) od ponad dwóch dekad jest obecna w inżynierii budowlanej. W systemach FRP żywica epoksydowa decyduje o trwałości i skuteczności wzmocnienia. Łączy ona kompozyt z betonem. Natomiast, jak wykazano w wielu badaniach, parametrem decydującymo efektywnościwzmocnienia jest temperatura, w jakiej użytkuje się wzmocniony element.Graniczną temperaturąwprzypadku systemów FRP jest temperatura zeszklenia żywicy epoksydowej, po przekroczeniu której spoiwo traci swoje właściwości. Problem ten można wyeliminować przez stosowanie zabezpieczeń termicznych na wzmocnionych elementach lub zrezygnowanie z żywicy jako spoiwa łączącego kompozyt z betonem. W systemie FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) żywicę zastąpiono zaprawąmineralną, która pokrywawzmacniany element i łączy się z włóknami siatki kompozytowej, zapewniając jej przyczepność do betonu. Jednym z materiałów wzmacniających stosowanych w tym systemie jest siatka z włókien PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole), potocznie nazywana siatką PBO. System ten oznacza się w literaturze jako PBO-FRCM. W tabeli porównano parametry techniczne siatki PBO i najpopularniejszej maty kompozytowej z włókien węglowych CFRP. Wzmacnianie na ścinanie belek żelbetowych System PBO-FRCMmoże być skutecznie stosowany do wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych, co wykazanom. in[...]

 Strona 1