Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin MATACZ"

Badanie perfuzji płuc metodą tomografii impedancyjnej

Czytaj za darmo! »

The paper presents the application of the EIT in the clinical chest ventilation tests. It presents the fundamental parameters of the medical images obtained using the EIT. The preferred methods are to solve the inverse problem based on linear algorithms using the approximation of the studied objects with the finite element method. The inverse problem has been solved by a multiple analysis of the simple problem and by minimizing the false distribution of the potentials at the edge of the area in relation to the vector of the measured data - the reconstructed lung image is given for the data obtained through the experiment. (Electrical Impedance Tomography in the pulmonary perfusion tests) Streszczenie. W pracy przedstawiono zastosowania tomografii impedancyjnej w badaniach przewietrzania klatki piersiowej. Określono podstawowe parametry obrazów medycznych uzyskiwanych metodą tomografii impedancyjnej. Podano preferowane metody rozwiązania zagadnienia odwrotnego oparte o algorytmy liniowe wykorzystujące aproksymację badanych obiektów przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Zagadnienie odwrotne rozwiązano poprzez wielokrotną analizę zagadnienia prostego oraz minimalizację błędu rozkładu potencjałów na brzegu obszaru w stosunku do wektora danych pomiarowych - podano rekonstrukcję obrazu płuc dla danych uzyskanych w drodze eksperymentu. Keywords: Electrical Impedance Tomography, Finite Element Method, inverse problem Słowa kluczowe: tomografia impedancyjna, metoda elementów skończonych, zagadnienia proste i odwrotne, wizualizacja rozwiązania Wprowadzenie Tomografia impedancyjna rozwijana jest od początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku i doprowadziła do wielu ciekawych rozwiązań i rezultatów. Dzięki takim zaletom, jak: nieinwazyjność, niskie koszty, wygoda i praktyczność użycia, metoda ta znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach. Dla porównania z tomografią z klasyczną, jest około tysiąckrotnie tańsza, tysiąckrotnie "mniejsz[...]

Electrical Impedance Tomography in medical research

Czytaj za darmo! »

This paper presents the applications of the Electrical Impedance Tomography (EIT) in medical imaging, selecting perfusion lung and female breast. In a study of breast to ensure a stable contact of electrodes indicated on the indirect method consisting in immersing the breast suitably measurements intermediate fluid container. Basic parameters are defined in medical imaging of impedance tomography method. The preferred method solutions of the inverse problem are linear algorithms based on finite element method approximating of the tested objects. The conductivity values in different regions are determined by the finite element method. Streszczenie. W pracy przedstawiono zastosowania tomografii impedancyjnej w badaniach medycznych wybierając obrazowanie perfuzji płuc oraz badanie piersi kobiet. W badaniach piersi dla zapewnienia stabilnego kontaktu elektrod wskazano na metodę pośrednią polegającą na zanurzeniu piersi w odpowiednio opomiarowanym pojemniku z płynem pośrednim. Preferowaną metodą rozwiązania zagadnienia odwrotnego są algorytmy liniowe oparte na metodzie elementów skończonych przy aproksymacji badanych obiektów. Określono podstawowe parametry w obrazowaniach medycznych metodą tomografii impedancyjnej. (Tomografia impedancyjna w badaniach medycznych) Keywords: electrical impedance tomography, finite element method, inverse problem, medical research Słowa kluczowe: tomografia impedancyjna, metoda elementów skończonych, problem odwrotny, badania medyczne Introduction Research on electrical impedance tomography (EIT) was developed from the beginning of the seventies of the twentieth century and led to many interesting solutions and results. With such advantages as: non-invasive, low cost, ease of use and practicality, this method has been used in many areas. EIT can be very fast, able to generate thousands of images per second. Its main drawback and restriction is small spatial resolution. It stems primarily from insufficient cha[...]

 Strona 1