Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna PIWOWAR"

Cascade connection of parametric sections and its properties

Czytaj za darmo! »

In this paper the step method of reduction of a cascade connection of LTV (linear time varying) sections has been described. The idea of determination of frequency responses for such equivalent systems has been shown. Results have been illustrated by an example. Streszczenie. W artykule opisano krokową metodę redukcji połączeń kaskadowych sekcji LTV. Pokazany został sposób wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych układów zastępczych odpowiadających tym połączeniom. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem. (Właściwości kaskadowego połączenia sekcji LTV) Keywords: parametric filters, LTV filters, frequency responses Słowa kluczowe: filtry parametryczne, filtry LTV, charakterystyki częstotliwościowe Introduction The transformation rules of block diagrams composed of elementary [...]

Short time stability of parametric filters

Czytaj za darmo! »

In this paper analysis of short time stability of the first order parametric filters has been carried out. The parameters of these filters have been described by exponential functions. In this article stability of considered class of LTV (linear time varying) filters for not only strictly positive parametric functions has been proved using the criteria of short time stability. Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę krótkoczasowej stabilności liniowych filtrów parametrycznych pierwszego rzędu. Parametry tych filtrów opisane są funkcjami eksponencjalnymi. Wykorzystując kryteria stabilności krótkoczasowej wykazano, że funkcje parametryzujące nie muszą być ściśle dodatnie by rozpatrywane klasy filtrów LTV (linear time varying) były stabilne. (Stabilność krótkoczasowa filtrów parametrycznych) Keywords: short time stability, LTV filters, parametric filters Słowa kluczowe: stabilność krótkoczasowa, filtry LTV, filtry parametryczne Introduction The definition of short time stability has been introduced by G.V. Kamenkov [1] and nowadays is still used mainly control systems (e.g. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]). Approximately the short time stability of systems is understood as stability in BIBO sense (bounded input bounded output) in interval of time [0, T]. Examination of criteria and conditions of short time stability concerned originally LTI (linear time invariant) systems [12], [13] for which different and not always equivalent sufficient conditions of stability had been given. In works [3], [4] the necessary and sufficient conditions of LTV (linear time varying) system stability have been carried out using differential inequality in matrix form and Lyapunov functions. By now a great deal of works is devoted to short time stability analysis of dynamic systems described by nonlinear state equations [4], [5], [6], [7], [8], [9], [14], [15], [16], [17]. In this article the problem of short time stability of th[...]

Generalized model of second order parametric filter

Czytaj za darmo! »

In this paper the method of determining response to any excitation of some class second order filters with non-periodically variable parameters has been proposed. The variability of the parameters has been described by series of eksponential functions. The restrictions of parametric functions which are guarantying correctness of this method have been presents. The results have been illustrated by the examples. Streszczenie. W artykule została zaproponowana metoda wyznaczenia odpowiedzi na dowolne wymuszenie pewnej klasy filtrów o zmiennych w czasie parametrach drugiego rzędu z parametrami zmiennymi nieokresowo. Funkcje parametryzujące zostały opisane szeregiem funkcji eksponencjalnych. Przyjęte warunki przebiegu zmienności funkcji parametryzujących gwarantują poprawność stosowanej metody. Wyniki zostały zilustrowane przykładami. (Uogólniony model filtru parametrycznego drugiego rzędu). Keywords: second order parametric system, LTV filter Słowa kluczowe: układy parametryczne drugiego rzędu, filtry LTV Introduction Linear systems with time-varying parameters (LTV) are described by linear differential equations with variable coefficients [1], [2], [4]. The certain method of determination of these equations having good physical interpretation consists in variation of coefficients of differential equations corresponding to transfer functions of LLS (linear lumped stationary) systems [2]. In the case of a low-pass second order LTV filter the equation can be presented in the following form [3], [7]: (1) y"(t)  2 (t)(t) y'(t)  2 (t) y(t)  x(t) , where: y(t) - filter response to excitation x(t), (t) - timevarying angular frequency, (t) - time-varying attenuation ratio. In accordance with differential equations theory [3], [8] analytical solutions to equation (1) exist when the fundamental solutions to homogenous equation corresponding to equation (1) are known. Determination o[...]

Weryfikacja modeli elementów nieliniowych na przykładzie prostownika sześciopulsowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono weryfikację modeli częstotliwościowych prostownika sześciopulsowego zaimplementowanych w pakiecie PCFLO. Weryfikacji dokonano względem modelu zaimplementowanego w programie PSpice oraz pomiarów laboratoryjnych. Abstract. Verification of frequency models of a six-pulse rectifier implemented in PCFLO software package has been presented in the paper. It has been carried out in relation to a model implemented in PSpice software as well as laboratory test results. (Verification of nonlinear element models - the case of a six-pulse rectifier). Słowa kluczowe: analiza rozpływu harmonicznych, modelowanie układów w dziedzinie częstotliwości, weryfikacja modeli Keywords: harmonic power flow analysis, frequency domain circuit modeling, model verification Wstęp Przedstawione w artykule problemy wyniknęły podczas badań nad poprawą jakości energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii powoduje szybki wzrost liczby odbiorników o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej [1]. Skutkuje to koniecznością opracowania coraz dokładniejszych modeli matematycznych takich odbiorników wykorzystywanych do analizy i optymalizacji pracy systemów zasilania [2], [3], [4]. Modele poddane weryfikacji w niniejszej pracy pochodzą z pakietu PCFLO, który jest oprogramowaniem służącym do symulacji rozpływu wyższych harmonicznych prądów i napięć w sieciach zasilających [5]. Umożliwia on analizę pracy zamodelowanego układu zasilania w stanie ustalonym w oparciu o częstotliwościowe modele elementów. W pakiecie zaimplementowano dwa modele prostownika sześciopulsowego: model o stałym widmie częstotliwościowym prądu (określany w PCFLO jako model 3), oraz model o dowolnie definiowanym widmie częstotliwościowym prądu (określany w PCFLO jako SPECTRA). Model SPECTRA umożliwia utworzenie częstotliwościowego modelu praktycznie dowolnego stacjonarnego odbiornika nieliniowego, w tym również prostownika sześciopulsowego. Modelowa[...]

 Strona 1