Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KRUTYS"

Prediction mechanism for the face tracking algorithm

Czytaj za darmo! »

The paper presents a modified version of the algorithm dedicated for face tracking in video stream. The detection procedure involves gradient technique and the prediction of the face coordinates by the modified adaptive Kalman filter. The proposed combination of face contour detection and coordinates extraction can be used in modern interfaces to facilitate user interaction with the computer. Streszczenie. W pracy przedstawiono zmodyfikowaną wersję algorytmu śledzenia twarzy w strumieniu video z wykorzystaniem techniki gradientowej macierzy oraz predykcji współrzędnych twarzy poprzez zmodyfikowany adaptacyjny filtr Kalmana. Zaproponowana metoda wyodrębniania konturu i współrzędnych twarzy może znaleźć zastosowanie w nowoczesnych interfejsach ułatwiających interakcję użytkownika z komputerem. (Algorytm śledzenia twarzy z wykorzystaniem mechanizmu predykcji) Keywords: face tracking, Kalman filter, prediction. Słowa kluczowe: śledzenie twarzy, filtr Kalmana, predykcja.With the accelerating growth of information technology, growing interest in new techniques of human interaction with computers and machines (HCI). One such example is the idea of a traffic control in a virtual 3D scene by tracking the position of the observer's face. Known in the literature, face-tracking algorithms utilize two basic modules: gradient detection module and matrix of hits also referred to as the hit-matrix which is the certain form of the Hough's accumulator space. In this paper w will try to improve the speed up hit-matrix computations by using Kalman filter. Assumed edge detection method The first stage of a classical algorithm for face detection is to determine the matrix of gradients, which will include local changes of illumination in the image obtained in early processing step. Besides determination of the gradients matrix in the vertical and horizontal directions, the suitable gradient matrices for angles of 45o and 135o is calculated, as shown on t[...]

Estymacja stanu filtrem z adaptacyjnym mechanizmem doboru

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono adaptacyjny dobór współczynnika wzmocnienia filtru na podstawie bieżących pomiarów. Przeprowadzone badania symulacyjne zrealizowano dla zanieczyszczonej biochemicznie rzeki opisanej modelem matematycznym w postaci równań różniczkowych zwyczajnych. Zamieszczono rezultaty eksperymentów numerycznych uwzględniających różne wartości parametrów w algorytmie adaptacyjnym. Abstract. This paper presents an adaptive adjust the gain of the filter coefficient based on current measurements. The study was carried out for the simulation of polluted rivers biochemically described mathematical model in the form of ordinary differential equations. Included the results of numerical experiments taking into account the different values of parameters in the algorithm adaptive. (Adaptive mechanism to the adjust of the gain filter coefficient in state estimation process). Słowa kluczowe: równania różniczkowe, adaptacyjny współczynnik wzmocnienia, estymator, algorytm, Keywords: differential equations, adaptive adjust filter coefficient, estimator, algorithm Wstęp Jednym z aktualnych problemów w układach sterujących jest zagadnienie estymacji polegające na odtworzeniu użytecznego sygnału na podstawie innego sygnału obarczonego niepożądanym zakłóceniem. Zastosowanie klasycznej filtracji do eliminacji zakłóceń może spowodować usunięcie części sygnału użytkowego, dlatego stosuje się filtry optymalne. Do takich filtrów należy filtr Kalmana rekurencyjnie wyznaczający minimalnowariancyjną estymatę wektora stanu modelu liniowego układu dynamicznego na podstawie pomiarów wyjścia tego obiektu. Do rozważań przyjmuje się założenie, że zarówno pomiar, jak i opis obiektu jest obarczony błędem o rozkładzie gaussowskim. Taki przypadek rozważań dotyczy zagadnień estymacji dla układów stochastycznych. Głównym przedmiotem rozważań w filtrze Kalmana jest równanie różniczkowe estymaty stanu, w którym występuje współczynnik wzmocnienia zależny od macie[...]

Neuronowy system diagnostyczny dla układów prostowniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano uniwersalny bezinwazyjny system diagnozowania różnych stanów pracy układów prostowniczych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Zaproponowana koncepcja wykorzystuje modele matematyczne badanych obiektów i umożliwia dostrojenie systemu diagnostycznego do optymalnego funkcjonowania. Zastosowany model matematyczny został opracowany w oparciu o teorię obwodów elektrycznych z wykorzystaniem dwustanowej zmiennej logicznej. Charakteryzuje się on dokładnością, która jest wystarczająca jako analizator stanów w układach diagnostycznych, a uzyskane przebiegi z modelu odzwierciedlają charakter badanego obiektu. Wybór architektury sztucznych sieci neuronowych (BP, LVQ) jako analizatora wiąże się z wyborem metody preprocesingu danych i etapem strojenia systemu. Przełączenie z trybu dostrojenia do pracy on-line opiera się na przekierowaniu strumienia danych na pomiary rzeczywiste. Abstract. The paper presents a universal non-invasive diagnostic system work in different states of rectifier circuits using artificial neural networks. The proposed approach uses mathematical models of object and allows to fine-tune the diagnostic system for optimal functioning. The applied mathematical model was developed based on the theory of electrical circuits using two state of variable boolean. It is characterized by an accuracy that is sufficient as a state analyzer in diagnostic systems, and the course of signals is obtained from the model reflect the nature of the test object. The choice of architecture of artificial neural networks (BP, LVQ) as the analyzer is connected with the choice of methods for preprocessing data and tuning the system. Switching from tune to work on-line is based on redirecting the data stream to the actual measurements. (Neural diagnostic system for power rectifiers). Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, modelowanie matematyczne, diagnostyka, układy prostownicze. Keywords: artificial neural networks, mathe[...]

 Strona 1