Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Traczyński"

Posadowienie budynków poniżej poziomu wody gruntowej

Czytaj za darmo! »

Coraz częściej architekci, w celu zapewnienia wymaganej przepisami liczby miejsc parkingowych, zmuszeni są do projektowania wielokondygnacyjnych garaży podziemnych. Przeszkodą przy ich realizacji jest woda gruntowa. W niektórych przypadkach, szczególnie wtedy gdy poziom wody gruntowej nieznacznie przewyższa poziomposadowienia fundamentów, najprostszym rozwiązaniemstaje się czasowe obniżenie lustra wody. Takie rozwiązanie zastosowano m.in. podczas budowy Złotych Tarasów oraz budynku biurowego przy zbiegu ulic Krucza i Mokotowska w Warszawie. Przy ul. Kruczej,wpoziomie posadowienia płyty fundamentowej, zalegały nawodnione piaski. Zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 8,10÷8,50mppt. (rzędna25,50÷25,80m np. "0"Wisły).Depresję uzyskano za pomocą zestawu [...]

Budowa ostatnich stacji metra

Czytaj za darmo! »

W2008 r., po 25 latach, zakończyła się budowa pierwszego odcinka warszawskiego metra. Linia kolejki połączyła odległe o 23 km stacje Kabaty i Młociny. W ostatnim okresie niemal jednocześnie trwała budowa stacji Słodowiec (fotografia 1), Stare Bielany i Wawrzyszew oraz tuneli szlakowych między wymienionymi przystankami. Stacje Słodowiec i Stare Bielany wykonane były metodą podstropową, którą zastosowano także podczas budowy tunelu szlakowego (fotografia 2) pomiędzy wymienionymi stacjami i na fragmencie trasy od stacji Stare Bielany do stacji Wawrzyszew. Ten ostatni przystanek został zrealizowany w otwartym wykopie otoczonym ścianami szczelinowymi, które zostały wykorzystane na całym odcinku opisanej budowy. Stropy nad stacjami Słodowiec i Stare Bielany oparto na ścianach szcz[...]

Wzmacnianie podłoża pod budowę mostu Północnego w Warszawie

Czytaj za darmo! »

21 kwietnia 2009 r.WojewodaMazowiecki wydał pozwolenie na budowę trasy długości 3,4 kmi zlokalizowanego w ciągu niej mostu Północnego, który połączy Tarchomin z Młocinami. Most składa się z trzech niezależnych obiektów inżynierskich każdy długości 795 m. Zaprojektowano go w konstrukcji stalowej zespolonej posadowionej na palach. W nurcie rzeki będą dwie podpory mostu, na których zostanie oparte przęsło nurtowe długości 160m. Na tarasach zalewowych posadowione zostaną cztery podpory. Trasamostowa oparta zostanie dodatkowo na pięciu podporach i dwóch przyczółkach. Węzeł Pułkowa będzie się składał z 10 wiaduktów, a węzeł Modlińska z 5 wiaduktów. Teren budowy obejmuje dwie jednostki g[...]

Dokumentacja geotechniczna czy geologiczno-inżynierska?

Czytaj za darmo! »

Mimo że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. (Dz.U. nr 126 poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zostało wprowadzone w życie już ponad dziesięć lat temu, w środowisku projektantów ciągle jeszcze nie jest ono powszechnie znane. W rozporządzeniu określone zostały dwa typy dokumentacji opisującej budowę podłoża wodno- gruntowego: ● dokumentacja geotechniczna; ● dokumentacja geologiczno-inżynierska. Warunki gruntowe i kategorie geotechniczne W wymienionym rozporządzeniu oraz w normie PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne określone zostały trzy stopnie złożoności warunków gruntowych: ■ proste - występują wtedy, gdy w podłożu zalegają jednorodne i równoległe warstwy gruntów dobrej nośności, poziom wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia i nie ma niekorzystnych zjawisk geologicznych; ■ złożone - spotykamy niejednorodne i nieciągłe warstwy, w podłożu zalegają grunty słabe, w tym organiczne i niekontrolowane nasypowe, poziom wody gruntowej występuje w poziomie posadowienia lub powyżej. Niema niekorzystnych zjawisk geologicznych (czynnych pr[...]

Problemy geotechniczne podczas budowy dróg

Czytaj za darmo! »

Na potrzeby budowy ponad dwudziestokilometrowego odcinka autostrady na południu Polski, na zlecenie GDDKiA została wykonana dokumentacja geologiczno-inżynierska na podstawie zatwierdzonego "Projektu prac geologicznych" i przyjęta przez Ministra Środowiska bez zastrzeżeń. Przewidziano wykonanie otworów badawczych w rozstawie ok. 100 m, sondowań statycznych CPT oraz badań laboratoryjnych. Do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej załączono mapę warunków geologiczno- inżynierskich z określonym zasięgiem występowania poszczególnych grup nośności podłoża. Cała trasa przebiegu autostrady została zaliczona do grupy [...]

Sposób posadowienia obiektów przy brzegu Wisły w Warszawie DOI:10.15199/33.2016.02.03


  Wostatnich latach coraz częściej powstają projekty, których celemjest zagospodarowanie brzeguWisły. W sierpniu 2015 r. oddano do użytkowania pierwszy odcinek Bulwarów Wiślanych w Warszawie, pomiędzy mostami Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. W dalszym etapie ma być wybudowany bulwar łączący most Śląsko-Dąbrowski z Centrum Nauki Kopernik. W pobliżu Wisły na terenie Żoliborza w Warszawie wybudowano Centrum Olimpijskie,most Północny i trasę prowadzącą do tej przeprawy. Trwa budowa hotelu The Tides położonego przy samej plaży na terenieWarszawskiego TowarzystwaWioślarskiego. Na lewym brzegu rzeki wzniesiono nowy węzeł łączący Wisłostradę z mostem Łazienkowskim. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Bednarskiej. W przypadku wszystkich inwestycji trzeba było uporać się z problemami wynikającymi z obecności gruntów nasypowych o znacznej miąższości, nienadających się do bezpośredniego posadowienia budowli. Trzeba pamiętać, że gdy po wyzwoleniu Warszawy w 1945 r. przystąpiono do odbudowy stolicy, pierwszymzadaniembyło odgruzowaniemiasta. Podjęto decyzję, że ok. 20 mln m3 gruzów zostanie zdeponowane na tarasach wiślanych. Składowiska utworzono od Bielan poMokotów.Materiał transportowany nadWisłę wysypywano i układano warstwami, bez zagęszczenia.Wielką hałdę gruzu utworzono na Pradze, budując Stadion Dziesięciolecia. Gdy przystępowano do realizacji Stadionu Narodowego, posadowienie obiektu było możliwe po wcześniejszym wzmocnieniu nasypu (fotografia 1) różnego rodzaju palami. Wykonano 7000 pali prefabrykowanych wbijanych długości 6 ÷ 25 m (łącznie 88,20 km), 900 pali wielkośrednicowych długości 12 ÷ 23 m (łącznie 15,60 km), 6700 kolumn kruszywowych i betonowych [...]

Realizacja głębokich wykopów w trudnych warunkach wodno-gruntowych DOI:


  Wymagane przepisamimiejsca parkingowe w projektowanych budynkach mieszkalnych i biurowych wymuszają na inwestorach budowanie wielokondygnacyjnych garaży podziemnych, najczęściej są to co najmniej dwa poziomy podziemnych kondygnacji. Wwiększości przypadków budowa kondygnacji -2 wiąże się z koniecznością posadowienia fundamentów poniżej poziomu wody gruntowej.Wcentrach miast uzyskiwanie pozwolenia na obniżenie poziomu wody gruntowej często jest kłopotliwe i czasochłonne.Wzwiązku z tymposzukuje się innych rozwiązań. Wostatnich latach dość popularne jest wykorzystanie ścian szczelinowych obudowy wykopu, które zagłębiane zostają w gruntach spoistych omałej przepuszczalności. Ściana szczelinowa (lub szczelna) zabezpiecza wykop od bocznego napływu wody (fotografia 1), natomiast szczelność dna zapewnia warstwa nieprzepuszczalnych glin lub iłów. Podczas realizacji wykopu wystarczy jedynie odpompować wodę z przestrzeni zamkniętej ścianami szczelinowymi. Opisane rozwiązanie jest możliwe do zrealizowania, gdy warstwa nieprzepuszczalna zalega niewiele głębiej niż planowane dno wykopu fundamentowego. Znane są jednak przypadki, gdy w celu odcięcia dopływu wody gruntowej do wykopu wykonywano ściany szcz[...]

Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo DOI:


  Już przeszło dwa lata obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395). Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostały zakwalifikowane do pierwszej grupy gruntów, a w czwartej znalazły się tereny przemysłowe i komunikacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem tereny zanieczyszczone identyfikuje się w pięciu etapach.Wpierwszym należy ustalić przyczyny zanieczyszczeń na danym terenie (rysunek). W Warszawie pomocne są zdjęcia lotnicze umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta. Po wyszukaniu na planie Warszawy interesującej nas działki można prześledzić, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu, oglądając zdjęcia lotnicze. Najstarsze zdjęcie prezentuje widok miasta z 1935 roku. Po zakończeniu wojny obraz lotniczy miasta ukazują zdjęcia z 1945 r., a od 2010 r. można prześledzić zmiany, jakie dokonały się w każdym z kolejnych lat. Na tej samej stronie internetowej w ostatnich miesiącach udostępniono planWarszawy z lat 1891 - 1908, a także z 1768 r. Wnikliwa analiza pozwala określić, jak użytkowany był teren w przeszłości, czy znajdowały się na nim jakieś obiekty i czy nie zostały zniszczone w trakcie działań wojennych. Zniszczone zakłady przemysłowe są często przyczyną zanieczyszczeń, które przetrwały w podłożu gruntowym do czasów współczesnych. Opis przemysłowych obiektów warszawskiejWoli został opisany w "Katalogu warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego", opracowanym przez[...]

Kolumny piaskowe w geosyntetycznym rękawie na autostradzie A2

Czytaj za darmo! »

Tkaninę geosyntetyczną, jako element formujący oraz usztywniający kolumny piaskowe, wykorzystywane do wzmacniania słabych gruntów, po raz pierwszy zastosowano w Niemczech w latach siedemdziesiątych XX w. Najsłabszym punktem takiej kolumny był szew, a otrzymane parametry nośności pala nie satysfakcjonowały projektantów i inwestorów. W efekcie rozwiązanie traktowano marginalnie. Sytuacja zmieniła się w latach dziewięćdziesiątych XX w., gdy firma Möbius wprowadziła na rynek kolumny w geosyntetycznym rękawie tkanym w technice bezszwowej Geotextile-Encased Columns (GEC) lubMöbius iH[...]

Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo - etap V DOI:


  Wnumerze czerwcowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (6/2019) został opublikowany artykuł "Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo" (str. 74 ÷ 75), w którym omówiono zasady wykonywania badań zanieczyszczeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). W tym artykule przedstawimy przykład badań szczegółowych. Ocenę stanu jakości gruntu prowadzi się w pięciu etapach: ● I - ustalenie przyczyny występowania potencjalnego zanieczyszczenia na badanym terenie; - II - ustalenie listy substancji, których występowanie w gruncie jest spodziewane; - III - zebranie oraz analiza dostępnych i aktualnych informacji istotnych do oceny zagrożenia zanieczyszczeniem; - IV- przeprowadzenie badań wstępnych; - V - przeprowadzenie badań szczegół[...]

 Strona 1