Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław GRAD"

Wielokomórkowy impulsowy regulator napięcia przemiennego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono topologię oraz algorytm sterowania wielokomórkowego regulatora napięcia przemiennego. Omówiono w nim mechanizm samoczynnego utrzymywania napięć na kondensatorach w poszczególnych komórkach oraz przedstawiono kryteria doboru parametrów elementów układu.W ostatnich latach pojawiła się nowa grupa przekształtników energoelektronicznych nazywanych przekształtnikami wielokom[...]

Zastosowanie wielokomórkowego regulatora AC/AC do kompensacji mocy biernej

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania wielokomórkowego regulatora AC/AC jako kompensatora mocy biernej. Przedstawiono aktualne zastosowanie wielokomórkowego regulatora napięcia przemiennego. Wyznaczono zależności analityczne określające wartość mocy biernej generowanej przez wielokomórkowy regulator napięcia obciążony indukcyjnością. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych wielokomórkowego kompensatora mocy biernej podstawowej harmonicznej prądu sieci. Abstract. The article presents the analysis of possibility of use a multicell AC/AC voltage regulator as reactive power compensator. The current possibility of use of multicell AC/AC converter was also present as well as the dependences defining reactive power of multicell AC voltage regulator. The results of simulating of multicell reactive power compensator were presented. The proposed use of AC/AC multicell voltage regulator extend possibility of use of multicell converters. (Using of multicell AC voltage regulator as a reactive power compensator). Słowa kluczowe: przekształtniki wielokomórkowe, regulator napięcia przemiennego, moc bierna, kompensator mocy biernej. Keywords: multicell converters, AC/AC voltage regulator, reactive power, reactive power compensator. Wstęp Kompensacja mocy biernej jest ciągle aktualnym zagadnieniem inżynierii elektrycznej. Wiele odbiorników pracujących w systemie elektroenergetycznym negatywnie oddziałuje na sieć zasilającą [1]. Negatywne oddziaływania dotyczy przede wszystkim generowania wyższych harmonicznych oraz prądu biernego. W obu przypadkach ograniczenie negatywnego oddziaływania odbiorników na sieć zasilającą polega na zmniejszeniu mocy pozornej w stosunku do wartości mocy czynnej [2], [3]. Przekształtniki wielokomórkowe należą do grupy układów wielopoziomowych z kondensatorowym poziomowaniem napięć (Flying Capacitor Converter - FCC). Do podstawowych zalet topologii przekształtników wielokomórkowych należy zaliczyć [2], [4]: [...]

Ograniczenia dotyczące algorytmu sterowania oraz struktury przekształtników wielokomórkowych

Czytaj za darmo! »

W artykule określono ograniczenia algorytmu sterowania dotyczącego przekształtników wielokomórkowych w odniesieniu do wartości współczynnika wypełnienia sygnału sterującego impulsowaniem poszczególnych elementów półprzewodnikowych oraz w odniesieniu do liczby komórek. Dowiedziono, że nie dla wszystkich wartości liczby komórek N, balansowanie napięć na kondensatorach jest prawidłowe, przez co liczba komórek nie może być dowolna. W artykule przedstawiono wyniki analizy, badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych. Abstract. The multicell converters are the multilevel converters classified as a Flying Capacitor Converters. However some numbers of cells and some values of control signal  have influence on improper levels of this capacitors voltages what can damage the converter because of semiconductors overvoltage. The article shows which numbers of cells and what control signal values are forbidden. The results of computation of transient processes and laboratory measurements are given. (The limitations of control algorithm and structure in multicell converters) Słowa kluczowe: przekształtniki wielopoziomowe, przekształtniki wielokomórkowe, regulator napięcia przemiennego, obwód rezonansowy. Keywords: multilevel converters, multicell converters, AC/AC voltage regulator, resonant circuit. Wstęp Przekształtniki wielokomórkowe należą do grupy układów wielopoziomowych z kondensatorowym poziomowaniem napięć (Flying Capacitors Converter). Topologia układów wielokomórkowych oparta jest na znanych układach wielopoziomowych [1]. Na rysunku 1a przedstawiono strukturę przekształtnika trójpoziomowego FCC-L3 (Flying Capacitors Converter - 3 Levels). Struktura ta jest identyczna jak struktura dwukomórkowego regulatora napięcia stałego DC/DC (rysunek 1b). Szeregowy sposób łączenia powtarzalnych elementów tzw. komórek (K1, K2, itd. - rysunek 1b), zawierających dynamiczne źródło napięcia w postaci naładowanego kondensatora wraz z łącznikami półprz[...]

Analiza odkształceń napięć i prądów przekształtnika AC/DC zastosowanego w wysokoobrotowych układach napędowych w urządzeniach AGD

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące jednofazowego przekształtnika impulsowego AC/DC o podwyższonym współczynniku mocy przeznaczonego do zastosowania w sprzęcie AGD oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych zrealizowanego praktycznie układu. Przeprowadzono analizę odkształceń napięć i prądów na wejściu i wyjściu przekształtnika pracującego autonomicznie oraz jako element wysokoobrotowego układu napędowego sprzętu AGD. Abstract This paper presents selected issues concerning the single-phase, impulse, power factor correction AC/DC converter intended for use in household equipment, and also selected laboratory research results based on the system created specifically for that purpose. The analysis of the distortion of the input and output voltages and currents was conducted for both the stand alone AC/DC converter and with the converter as an element of the high speed drive system in household equipment. (The analysis of the distortion of voltages and currents of an AC/DC converter used in a high-speed drive system in household equipment). Słowa kluczowe: przekształtnik impulsowy AC/DC, PFC, napęd wysokoobrotowy, oddziaływanie na sieć zasilającą Keywords: keying converters AC/DC, PFC, high-speed drive system, interaction on the mains Wstęp W urządzeniach gospodarstwa domowego AGD coraz częściej proponuje się rozwiązania z zastosowaniem układów napędowych z silnikami wysokoobrotowymi, zasilanymi poprzez układy energoelektroniczne. [1,2,3,4,7] Uproszczony schemat blokowy takiego rozwiązania pokazano na rysunku 1. Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia oraz wyniki badań laboratoryjnych zrealizowanego praktycznie układu zasilacza jednofazowego wchodzącego w skład wysokoobrotowego układu napędowego, przeznaczonego do zastosowania w sprzęcie AGD. Zasilacz zrealizowano jako jednofazowy przekształtnik impulsowy AC/DC o sinusoidalnym prądzie źródła. Oczekuje się, że zastosowanie w sprzęcie AGD, w miejsce jednofazowych silników[...]

 Strona 1