Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"JAN BUTRA"

Światowy rynek metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

NEGOCJACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZERÓBKĘ I RAFINACJĘ MIEDZI Mid-year PP update on copper smelting, Mining Journal, 6 October 2006, p. 3; Metal Bulletin, 2 October 2006, p. 12, 9 October 2006, p. 14, 30 October 2006, p. 13 Według doniesień maklerskich, udział cenowy w półrocznych opłatach za przeróbkę i rafinację miedzi (TC/RC) negocjowanych przez kopalnię miedzi Escondida w Chile, której 57,[...]

Światowy rynek metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

SPADEK PRODUKCJI KOPALNI ROBINSON Output slips from Robinson, Mining Journal, 3 November 2006, p. 4 Odkrywkowa kopalnia miedzi i złota Robinson w Newadzie, należąca do Quadra Mining Ltd, planuje wyprodukować w 2006 r. łącznie 115 mln lb miedzi w porównaniu ze 125÷130 mln lb Cu w poprzednich szacunkach. Powodem spadku produkcji tego metalu jest uboższe niż zakładano okruszcowanie eksploatowan[...]

Światowy rynek metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

WYDŁUŻENIE OKRESU FUNKCJONOWANIA KOPALNI NORTHPARKES.Rio Tinto podjęło decyzję o wydłużeniu o 6 lat okresu funk-cjonowania odkrywkowej i podziemnej kopalni miedzi i złota Northparkes w Nowej Południowej Walii, w której ma 80 % udzia-łów. Okres ten zakończy się w 2016 r. i obejobejmie eksploatację por-firowego złoża Endeavour 48. Całkowite nakłady inwestycyjne mają wynieść 160 mln $[...]

Światowy rynek metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

ROZWÓJ GIEŁDY LME LME expansion, Mining Journal, 5 January 2007, p. 1 Zarząd londyńskiej giełdy LME podjął decyzję o jej rozwoju i otwarciu dla sektora metali żelaznych i spółek handlowych. Giełda LME jest od 130 lat światowym liderem w handlu metalami nieżelaznymi. Liczba transakcji zawieranych za jej pośrednictwem ma zostać podwojona do 2012 r. Szczegółowy plan dla rozwoju giełdy zostanie[...]

Światowy rynek metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

WYDARZENIA GOSPODARCZEURUCHOMIENIE ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO LUITA Camec first output, Mining Journal, 6 April 2007, p. 5; Metal Bulletin, 9 April 2007, p. 10 Central African Mining & Exploration Co. plc (Camec) oddało do eksploatacji pierwszy moduł zakładu prze-róbczego, stosującego technologię SX-EW na projekcie miedzi i kobaltu Luita w prowincji Katanga w Demokra-tycznej Republice Kongo. W marcu 200[...]

Światowy rynek metali nieżelaznych - WYDARZENIA GOSPODARCZE, INFORMACJE GIEŁDOWE, WYNIKI FINANSOWE, CENY METALI,

Czytaj za darmo! »

WZROST PRODUKCJI MIEDZI W PERU Steady output for Peru, Mining Journal, 6 June 2008, p. 5 Produkcja miedzi w Peru w kwietniu 2008 r. osiągnęła poziom najwyższy od 15 miesięcy i wyniosła 103 548 Mg, co stanowi wzrost o 9,8 % w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. Zwiększenie produkcji tego metalu jest spowodowane rozbudową kopalni Cerro Verde, należącej do Freeport-McMoRan Copper and Gol[...]

GÓRNICTWO RUD MIEDZI W POLSCE SYSTEMY EKSPLOATACJI, ZAGROŻENIE TĄPANIAMI

Czytaj za darmo! »

W kopalniach rud miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej eksploatacja złoża prowadzona jest od ponad czterdziestu lat. Przy wdrażaniu systemów eksploatacji w głębokich kopalniach rud miedzi niezbędne okazało się ich dostosowanie do zmiennych warunków geologicznych oraz dużych ciśnień górotworu. Ewolucja systemów eksploatacji w górnictwie rud miedzi jest związana ze stanem wiedzy w zakresie rozpozna[...]

EKSPLOATACJA ZŁOŻA ZAGROŻONEGO TĄPANIAMI W ŚWIETLE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono czynniki warunkujące występowanie zjawisk dynamicznych w górotworze i metody profilaktyki tąpaniowej. Na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń oraz wyników modelowania numerycznego omówiono zagadnienie zagrożenia tąpaniami i zawałami w przypadkach prowadzenia rozcinki w kierunku zrobów i stref upodatnionych w kopal-niach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Słowa kluczowe[...]

METODA OCENY TECHNOLOGICZNEJ I ORGANIZACYJNEJ RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę oceny ekonomicznej restrukturyzacji kopalni w zakresie technologicznym i organizacyjnym. Jako kryterium oceny zaproponowano wzrost wartości dodanej. W metodzie porównuje się dwa stany rzeczywistości: wartość dodaną generowaną po restrukturyzacji i wartość dodaną generowaną w sytuacji bez restrukturyzacji. Słowa kluczowe: górnictwo, restrukturyzacja, ekonomika METHOD FOR TECHNOLOGICAL AND ORGANISATIONAL EVALUATION OF THE RESTRUCTURING OF MINES Evaluation method of mines restructuring in technological and organisational aspects has been presented. An increase in added value has been proposed as evaluation criterion. The method is based on comparison of two conditions: added value generated after restructuring and an added value generated at the assumption that re[...]

SPOSÓB ZMNIEJSZANIA RYZYKA SEJSMICZNEGO W KOPALNIACH KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. METODĄ MONITOROWANIA DEFORMACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH


  W celu monitorowania .bezpiecznejh transformacji ska.y w filarze gorniczym ze stanu spr..ystego do stanu pokrytycznego, powodowanej post.pem frontu wydobywczego, opracowano czujnik deformacji otworu wiertniczego typu DL (Diameter] ]Length). Czujnik instalowany w centralnym obszarze filara mierzy warto.. ƒ˘D . zmian. .rednicy poziomego otworu w kierunku pionowym oraz ƒ˘L . deformacj. ska.y otaczaj.cej otwor mierzon. w kierunku osi otworu (obie mierzone z rozdzielczo.ci. pomiarow. nie gorsz. od 2 mikrometrow). Specyficzna relacja pomi.dzy mierzonymi warto.ciami ƒ˘D i ƒ˘L w czasie procesu eksploatacji z.o.a, potwierdza .bezpieczn.h transformacj. ska.y j.dra filaru do stanu pokrytycznego, albo wskazuje, .e j.dro filara znajduje si. nadal w stanie spr..ystym. W takich przypadkach konieczne s. aktywne dzia.ania profilaktyczne, np. zastosowanie strzelania odpr..aj.cego dla unikni.cia t.pni.cia filara. S.owa kluczowe: t.pania napr..eniowe, deformacje otworow, strzelania odpr..aj.ce METHOD OF SEISMIC RISK REDUCTION IN KGHM POLSKA MIED. S.A. MINES, BY BOREHOLE DEFORMATION MONITORING In order to monitor a gsafeh transformation of mine pillar core from elastic to the post]critical state caused by the advancing mining faces, sensor for borehole deformation measurement of DL (Diameter]Length) type was developed. The sensor, installed in the central area of the pillar, measures the ƒ˘D . vertical diameter deformation of the horizontal borehole and ƒ˘L . deformation of the rock]mass along the axis of borehole (both with definition better than 2 micrometers). Specific relationship between ƒ˘D and ƒ˘L values, measured during the mining face progress, confirms gsafeh transformation of the pillar core into the post]critical state or indicates an gunsafeh one, which means that pillar remains in the dangerous elastic state. In this case, r[...]

 Strona 1  Następna strona »