Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ WIERZBA"

NUMERYCZNE MODELOWANIE PROCESU WALCOWANIA Al-Mg-Al ZMODYFIKOWANĄ METODĄ ARB


  W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu walcowania Al-Mg-Al w pierwszym przepuście za pomocą tradycyjnej i zmodyfikowanej metody ARB. Wprowadzenie asymetrii do procesu walcowania metodą ARB spowodowało wystąpienie dodatkowych naprężeń ścinających w poszczególnych warstwach oraz na ich granicy, co powinno spowodować większe rozdrobnienie struktury (szybsze uzyskanie struktury nanometrycznej), w mniejszej liczbie przepustów oraz lepszą jakość złącza pomiędzy poszczególnymi warstwami, w porównaniu do tradycyjnego procesu walcowania metodą ARB. Materiałami zastosowanymi do badań było aluminium w gatunku 1050A oraz magnez w gatunku AZ31. Symulacje procesu walcowania wykonano za pomocą programu komputerowego Forge2011®, opartego na MES. Słowa kluczowe: nanomateriały, walcowanie metodą ARB, asymetria, numeryczne modelowanie, MES NUMERICAL MODELLING OF THE Al-Mg-Al ROLLING PROCESS OF ARB MODIFIED METHOD In this paper the results of the numerical studies of an Al-Mg-Al rolling process in the first pass using conventional and modified ARB method was presented. The using of asymmetry to the rolling process of ARB method caused additional shear stress in the particular layer and on the their boundary, which should cause larger refinement of structure (faster obtaining the nanometric structure) in a smaller number of the passes and better quality of interface between particular layers compared to the conventional rolling process of the ARB method. The materials used for this study was aluminum grade 1050A and magnesium grade AZ31. For the simulation of the rolling process the computer program based on FEM, Forge2011® was used. Keywords: nanomaterials, rolling method ARB, asymmetric, numerical modelling, MES Wstęp Wzrost zainteresowania stopami magnezu wynika z szerokich możliwości jego zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Stopy magnezu serii AZ są poddawane licznym badaniom ze względu na ich relatywnie wysokie w[...]

Modyfikacja kalibrowania walców dla wstępnej grupy klatek walcowni ciągłej prętów i kształtowników


  Oddana do użytku w roku 2009 nowa walcownia ciągła D370 w jednym z krajowych zakładów przemysłowych, była zaprojektowana do walcowania prętów i kształtowników z wsadu o wymiarach przekroju 180×160 mm. Zakład ten nie dysponuje wsadem o ww. wymiarach i do walcowania stosuje własne wlewki ciągłe o wymiarze przekroju 160×160 mm. Stąd też, celem pracy było opracowanie nowego kalibro- wania walców dla dwóch klatek grupy wstępnej umożliwiającego walcowanie z wsadu o wymiarach przekroju 160×160 mm. Weryfikację opracowanego kalibrowania walców wykonano za pomocą numerycznego modelowania plastycznego płynięcia metalu w poszczególnych przepustach z zastosowaniem programu komputerowego Forge2011®. Analizując wyniki symulacji komputerowych stwierdzono, że opraco- wane nowe kalibrowanie do walcowania z wlewków o wymiarach przekroju 160×160 mm zapewnia otrzymanie pasma po piątym przepuście o podobnych wymiarach, jak podczas walcowania z wsadu o wymiarach przekroju 180×160 mm. Commissioned in 2009 in one of the Polish Steelworks, the new D370 continuous rolling mill was designed for rolling bars and shapes from 180×160 mm feedstock. The Steelworks has not feedstock of these dimensions available and used 160×160 mm concast slabs for rolling. Therefore, the aim of the study was to develop a new roll pass design for two roughing group stands, which would allow rolling from 160×160 mm feedstock. The verification of the developed roll pass design, on the other hand, was done by numerical modelling using Forge2011®. By analysis the results of computer simulation it was found that the developed new roll pass design for rolling from 160×160 mm slabs ensured a band to have been obtained after the fifth pass with dimensions which were similar to those resulting from 180×160 mm. Słowa kluczowe: walcownia ciągła, kalibrowanie walców, numeryczne modelowanie, MES Key words: continuous rolling mill, roll pass design, numerical modelling, FEM.1. Wstęp. Metody num[...]

Teoretyczna analiza procesu akumulacyjnego walcowania pakietowego wielowarstwowego materiału Al-Mg-Al DOI:10.15199/24.2018.1.4


  Wstęp. Obserwując światowe trendy można zauważyć rosnące zainteresowanie nowymi wyrobami charakteryzującymi się wysoką wytrzymałością, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości plastycznych oraz niskim ciężarze własnym. Ponadto coraz częściej zastosowanie znajdują elementy konstrukcyjne wykonywane z materiałów bimetalowych lub wielowarstwowych wykonanych ze stopów aluminium oraz stopów magnezu. Lekkie materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się zwiększoną wytrzymałością, co można uzyskać między innymi na drodze rozdrobnienia mikrostruktury przy zastosowaniu dużych odkształceń plastycznych - SPD (Severe Plastic Deformation). Do metod SPD zaliczanych jest wiele procesów przeróbki plastycznej, znacząco różniących się w swoim przebiegu, jednak ich wspólną cechą jest zadanie dużych odkształceń materiałom w ściśle określonych warunkach. Do tej grupy należy zaliczyć m.in. wyciskanie przez kanał kątowy ECAP (Equal Channel Angular Pressing) [1, 2], kucie wieloosiowe MF (Multiaxial Forging) [3, 4] oraz akumulacyjne walcowanie pakietowe ARB (Accumulative Roll Bonding) [5-7]. Jedną z nielicznych metod umożliwiających otrzymywanie wielowarstwowych wyrobów płaskich jest metoda ARB. Metoda ta polega na wielokrotnym równoczesnym walcowaniu przeważnie dwu- lub trójwarstwowego pakietu, który w wyniku zadanego dużego gniotu względnego (50% w jednym przepuście) ulega trwałemu połączeniu poprzez wywierane naciski przez walce w kotlinie odkształcenia. W kolejnych przepustach pakiet jest powtórnie składany na dwie równe części, a następnie podawany do kolejnego przepustu. Cykl ten jest powtarzany do uzyskania odpowiedniego, dużego odkształcenia całkowitego, które zapewni uzyskanie materiału o silnie rozdrobnionej strukturze w całej objętości oraz umożliwi uzyskanie trwałego połączenia pomiędzy coraz większą liczbą warstw [5-9]. Jedną z możliwych modyfikacji procesu ARB jest wprowadzenie asymetrii prędkości obrotowych walców roboc[...]

WYKORZYSTANIE METODY AKUMULACYJNEGO WALCOWANIA PAKIETOWEGO DO WYTWARZANIA LEKKICH WIELOWARSTWOWYCH MATERIAŁÓW Al-Mg-Al DOI:10.15199/67.2018.5.3


  Na krajowym i światowym rynku obserwuje się rosnące zainteresowanie wyrobami charakteryzującymi się wysoką wytrzymałością, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości plastycznych oraz niskim ciężarze własnym. Do takich wyrobów można zaliczyć m.in. wyroby wykonane ze stopów aluminium oraz stopów magnezu. Lekkie materiały konstrukcyjne o określonych wymaganiach powinny charakteryzować się silnie rozdrobnioną strukturą, co wpływa na zwiększenie ich właściwości wytrzymałościowych. Najefektywniejszymi, znanymi i szeroko stosowanymi metodami, które pozwalają na uzyskanie materiałów o silnie rozdrobnionej strukturze jest grupa procesów przeróbki plastycznej z zastosowaniem dużych odkształceń plastycznych SPD (ang. Severe Plastic Deformation). Gromadzi ona szereg metod znacząco różniących się w swoim przebiegu, jednak ich wspólną cechą jest zadanie dużych odkształceń materiałom w ściśle określonych warunkach. Do tej grupy należy zaliczyć m.in. wyciskanie przez kanał kątowy ECAP (ang. Equal Channel Angular Pressing) [1], kucie wieloosiowe MF (ang. Multiaxial Forging) [3] oraz akumulacyjne walcowanie pakietowe ARB (ang. Accumulative Roll Bonding) [2, 5]. Jedną z nielicznych metod umożliwiających otrzymywanie wielowarstwowych wyrobów płaskich jest metoda ARB. Metoda ta po raz pierwszy została eksperymentalnie zastosowana przez grupę japońskich naukowców, której efektem był materiał składający się z wielu warstw bez wcześniejszego ich mechanicznego połączenia oraz uzyskanie równomiernego rozkładu mikrostruktury w całej jego objętości [2, 5]. Metoda ta polega na wielokrotnym, równoczesnym walcowaniu kilkuwarstwowego pakietu, który w wyniku zadanego dużego gniotu względnego (50% w jednym przepuście) ulega trwałemu połączeniu poprzez wywierane naciski przez walce w kotlinie odkształcenia. Wysokość materiału po procesie walcowania jest dwukrotnie mniejsza niż początkowa wysokość materiału. W kolejnych przepustach pasmo jest powtórni[...]

 Strona 1