Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Fabia"

Nowy materiał do zastosowań geotechnicznych. Wytwarzanie i badania włókien częściowo biodegradowalnych z polipropylenu i polilaktydu


  New raw material for geotechnical purposes. Obtaining and investigations of partially degradable fibers from blends of polypropylene and polylactide The main goal of investigations presented in this paper was an attempt to obtain the new kind of fibers which - potentially in the future - would be manufactured for the geotechnical applications. We described its thermal properties, which are so important in a case of the formation process of them from the melt. Suggested modification introduced into the traditional technology of manufacturing polypropylene (iPP) filament consisted in physical blending iPP with polylactide (PLA) in the melt. The main advantage of PLA as a component of these fibers is providing a partial biodegradability of iPP fibers. Thermal properties of the fibers were examined by Differential Scanning Calorimetry (DSC) method. 1. Wstęp Wszechobecne na rynku włókna i folie poliolefinowe, będące m.in. półproduktem służącym do wytwarzania geosyntetyków, swą popularność zawdzięczają szeregowi zalet, wśród których dominuje prosta technologia wytwarzania oraz niskie koszty produkcji. Ponadto, wyroby te charakteryzują się m.in.: wysoką odpornością chemiczną, odpornością na działanie wody i niską gęstością. Istotną wadą, produkowanych w skali wielkotonażowej, włókien i folii polipropylenowych i polietylenowych, z punktu widzenia dbałości o środowisko, jest ich całkowita odporność na biodegradację [1]. W tym kontekście szczególnie godną uwagi, wydaje się być rozwiązanie zaproponowane w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, polegające na fizycznym zmieszaniu w stopie izotaktycznego polipropylenu (iPP) z włóknotwórczym polilaktydem (PLA), który jest również polimerem termoplastycznym, w pełni biodegradowalnym [2] i może być otrzymywany z surowców odnawialnych (fermentacja słomy kukurydzianej) [3]. Co więcej, zmieszanie w stopie iPP z PLA stwarza[...]

Badania wytrzymałościowe folii geokompozytowych IPP/coPES w aspekcie ich struktury nadcząsteczkowej


  Tensile strength investigations of IPP/coPES geocomposite foils in relation to their supermolecular structure Polymeric composite foils was obtained and undertaken to complex investigations. An isotactic polypropylene (iPP) was the matrixs and a special synthesized copolyester (coPES) was the reinforcement phase of studied composite foils. Mechanical investigations of manufactured materials were done using Instron Single Column 5544 tensile testing machine. Calorimetric investigations were done using TA Instruments 5100 Thermoanalytical System with Scanning Calorimeter 2920. On the basis of obtained results of investigations the suitability of applied modification was confirmed. 1. Wstęp Polipropylen izoaktywny (iPP) jest surowcem włókienniczym cieszącym się dużym zainteresowaniem w Polsce i na świecie w związku z jego ciekawymi cechami użytkowymi. Jest lżejszy od wody, wykazuje się dużą objętością właściwą, co daje mu dużą przewagę nad innymi surowcami polimerowymi pod względem ekonomiki zastosowań [1]. Poza tym charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną, małą gęstością, dobrymi właściwościami mechanicznymi, małą higroskopijnością oraz dużą elastycznością [2]. Także stosunkowo mała cena sprawia, że iPP szeroko wkroczył do wyrobu tekstyliów technicznych. Geowłókniny otrzymane z iPP predestynowane są do rozwiązań geotechnicznych jako warstwy rozdzielające lub filtracyjne, w budownictwie drogowym do wykonywania drenów odprowadzających wodę, do filtrów zatrzymujących drobne cząstki gruntu podczas przepływu wody, do szybkiej konsolidacji podłoża z nasypem, wykonywania warstw odcinających i separacyjnych, przy osłonie drenów, zapobieganiu lub naprawy pęknięć, itp. 2. Materiał doświadczalny Polipropylen - w pracy zastosowano iPP oznaczony symbolem: Malen P S-702. Nazwa handlowa Malen P® jest zastrzeżona dla polipropylenów wytwarzanych przez koncern PKN ORLEN S.A. Kopoliester otrzymano przez polikondensację mieszaniny wyj[...]

Geokompozyty zawierające warstwowe glinokrzemiany jako potencjalne uszczelniacze


  Geocomposites containing layered aluminosili-cates as potential draughtproofings Problematic aspects of sealing different technical objects, both against of the permeation of liquid substances from them to the surrounding environment, as well as in the opposite situation were presented at this paper. Applying of aluminosilicates, such as the bentonite and halloysite, was suggested. Ways of producing geocomposites containing the bentonite were shown. Properties of bentonites, mainly sodium, predestining them for the role of draughtproofings in hydrotechnical buildings were described. 1. Wstęp Głównym zadaniem systemów uszczelniających jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się niebezpiecznych dla środowiska odcieków ze stacji paliw, składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz powstrzymanie infiltracji ścieków z osadników przy oczyszczalniach oraz wody ze zbiorników, kanałów, basenów i stawów na podłożu przepuszczalnym. W tego typu przypadkach geosyntetyki nieprzepuszczalne chronione są geotekstyliami przed uszkodzeniami mechanicznymi. Biorąc powyższe pod uwagę obiektami wymagającymi uszczelnienia są [6]: - kanały i zbiorniki wodne, osadniki przy oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych (rys. 1a), - powłoki powierzchniowe i wykładziny denne składowisk odpadów (rys. 1b), - zapory wodne i wały przeciwpowodziowe, - stawy i oczka wodne (rys. 1c), baseny kąpielowe, - dachy budynków (rys. 1d), - ściany i fundamenty budynków (rys. 1e), - tunele kolejowe i drogowe (rys. 1f). Do systemów uszczelniających stosuje się obecnie bardzo często surowce mineralne. Minerałami wyjściowymi do otrzymywania geokompozytów są bentonity [8]. Bentonit jest skałą ilastą pochodzącą z przeobrażenia (bentonizacji) szkliwa wulkanicznego w minerały ilaste, głównie montmorylonit (MMT) i pakiety mieszane montmorylonit/illit. Zależnie od kationu występującego na pozycjach wymiennych w MMT wyróżnia się Na-MMT (bentonit sodowy) i Ca-MMT [...]

Badanie ścieralności wysokowytrzymałych geotkanin polipropylenowych DOI:10.15199/60.2016.10.3


  The main purpose of research was to indicate with tribological properties of high strength polypropylene geofabrics. The research involved fabric attrition. The following parameters were examined: breathable air, weight loss and thickness changing of geofabrics samples. The research samples and laboratory conditions were described, measuring instruments and measurement methods were specified. Obtained results of the research were presented in the form of tables and graphs with appropriate description. Keywords: high strength fabric, polypropylene, attrition, weight loss Wstęp Przedstawione w niniejszej pracy badania ścieralności dotyczą kilku wariantów geotkanin serii REM-TKAN produkowanych przez firmę REM-MASZ Tkaniny Techniczne z Bielska-Białej. Warianty te różnią się między sobą grubością, wynikającą z zastosowanych do ich Tadeusz Graczyk , Katarzyna Piskorz , Piotr Kliś, Janusz Fabia, Andrzej Gawłowski Badanie ścieralności wysokowytrzymałych geotkanin polipropylenowych1 DOI: 10.15199/60.2016.10.3 1 Referat zaprezentowano podczas XIX Konferencji Naukowo-Technicznej "BLG 2015 Budownictwo Geotekstylia Logistyka", Ustroń 2015. 30 Przegląd - WOS 10/2016 Rys. 1. Widok próbki geotkaniny REM-TKAN 170 przed ścieraniem a) b) Rys. 2. Próbka REM-TKAN 170 ścierana papierem: a) o ziarnistości 2500 po 1200 cyklach obrotowych, b) o ziarnistości 60 po 1000 cyklach obrotowych wytworzenia przędz o różnej masie liniowej. Geotkaniny REM-TKAN wykonane są w całości z tworzywa polipropylenowego. Cechują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi (wytrzymałością na rozciąganie, szczególnie w kierunku osnowy) oraz znaczną szorstkością, wynikającą ze struktury przędzy i splotu tkaniny zapewniających specyficzną powierzchnię oporu. Właściwość ta jest istotna dla uzyskania odpowiedniego współczynnika tar[...]

Igłowana włóknina poliestrowa modyfikowana trudnozapalnie wodnym roztworem krzemianu sodu do zastosowań w budownictwie1 DOI:10.15199/60.2016.12.6


  In this study, for flame retardant modification of needle-punched PET nonwoven, a high temperature bath method HT similar to dyeing fibres with disperse dyes was applied. Aqueous solutions of sodium silicate were used as the flame retardant modifier. The flame retardant properties of the studied nonwoven were evaluated using Limited Oxygen Index LOI method. Samples of the nonwoven modified in three different variants were also examined by thermogravimetric analysis TGA. Keywords: needle-punched PET nonwoven, flame retardant modification, LOI, TGA Wstęp Stały wzrost wymagań w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych w budownictwie, wymusza konieczność trudnozapalności oraz niepodtrzymywania i nierozprze- Janusz Fabia , Andrzej Gawłowski , Tadeusz Graczyk , Joanna Grzybowska -Pietras , Jarosław Janicki Igłowana włóknina poliestrowa modyfikowana trudnozapalnie wodnym roztworem krzemianu sodu do zastosowań w budownictwie1 DOI: 10.15199/60.2016.12.6 1 Referat zaprezentowano podczas XIX Konferencji Naukowo-Technicznej "BLG 2015 Budownictwo Geotekstylia Logistyka", Ustroń 2015. Przegląd - WOS 12/2016 43 WYROBY strzeniania się płomienia. Dotyczy to również różnego typu włóknin z poli(tereftalanu etylenu) (PET) wykorzystywanych coraz częściej m.in. jako materiały termoizolacyjne i wygłuszające. Obecnie do wytwarzania wyrobów trudnozapalnych z włókien poliestrowych stosuje się trzy metody: powierzchniowe nanoszenie antypirenu w procesie chemicznej obróbki wyrobów, wprowadzanie rozproszonego antypirenu do stopu polimeru podczas przetwarzania termicznego oraz modyfikację tworzywa PET w procesie polikondensacji poprzez wbudowanie cząsteczki antypirenu w łańcuch główny makrocząsteczki polimeru [1-13]. Należy tu zaznaczyć, że większość stosowanych dotąd dość powszechnie skutecznych antypirenów, szczególnie takich jak pochodne Br i Cl, rozkładając się w[...]

 Strona 1