Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Walczak"

Przemiany azotu w odchodach z produkcji drobiarskiej


  Dokonano oceny wielkości emisji NH3 z surowego pomiotu kurzego pochodzącego od niosek i z pomiotu kurzego zmieszanego ze słomą, przechowywanego w okresie niskich i wysokich temperatur otoczenia, a także ustalono stężenie związków azotu. Emisja amoniaku z pomiotu kurzego zmieszanego ze słomą była mniejsza niż z surowego pomiotu. Zawartość azotu całkowitego w surowym pomiocie kurzym wyniosła 7,02 kg/t świeżej masy i była mniejsza niż w pomiocie zmieszanym ze słomą (7,62 kg/t świeżej masy). Spośród pozostałych dwóch form tego pierwiastka większym udziałem w surowym pomiocie odznaczał się azot organiczny. Zawartość azotu w formie nieorganicznej różniła się wysoce istotnie, bowiem surowy pomiot zawierał 1,39 kg/t świeżej masy tej formy azotu, a zmieszany ze słomą aż 3,61 kg/t świeżej masy. Przechowywanie surowego pomiotu kurzego i pomiotu kurzego zmieszanego ze słomą w okresie wysokich temperatur pozwalało na ograniczenie strat azotu, a przechowywanie czystego pomiotu i pomiotu zmieszanego ze słomą w okresie niskich temperatur prowadziło do znacząco większych strat azotu w postaci gazowej i przez to do prawie całkowitej redukcji jego zawartości. Pure chicken manure and the manure mixed with wheat straw were stored in atm. air for 3 months in summer (July-September) and 3 months in winter (January-March) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Balice k. Krakowa Wojciech Krawczyk*, Eugeniusz Herbut, Jacek Walczak Przemiany azotu w odchodach z produkcji drobiarskiej Nitrogen transformation in manure from poultry production Dr Wojciech KRAWCZYK w roku 1994 ukończył studia na Wydziale Biologicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a w roku 1996 Wydział Biologiczny Uniwersytetu w Barcelonie. Jest adiunktem w Dziale Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Specjalność - ochrona środowiska i ekologia. Dział Technologii, Ekologii i Ek[...]

Mitygacja gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej


  Oszacowano wielkości emisji metanu z chowu różnych grup technologicznych bydła. Materiał doświadczalny stanowiło 136 sztuk bydła czarno- białego (krowy, jałówki, cielęta). Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie na systemy głębokiej ściółki trocinowej jako na źródło największej emisji metanu. Najmniejszą emisją tego gazu cechował się system płytkiej podściółki w przypadku wszstkich grup technologicznych bydła. Z powodu ograniczonych możliwości utrzymania cieląt, w emisjach ditlenku węgla dominował system głębokiej ściółki słomiastej nad trocinową i systemem rusztowym. Tlenki azotu były emitowane w największej ilości z systemu bezściołowego utrzymania krów mlecznych. Najmniej tych gazów uwalniało się z płytkiej podściółki słomiastej. Identyczne zależności statystyczne stwierdzono także dla grup jałówek. Dla cieląt najmniejszą emisję stwierdzono dla utrzymania na ruszcie. Emission of CH4, CO2 and NOx from cattle farming (136 cows, heifers and calves) were detd. by gas chromatog. and by using electrochem. and IR probes. The emissions depended on the bedding system. The highest CH4 emission was obsd. for deep sawdust bedding, the highest CO2 emission for slated floor system and the highest NOx emission for beddingless system. The emissions were lower than given in the literature. Za zachodzące globalnie zmiany klimatyczne, charakteryzujące się wzrostem średniej temperatury powierzchni Ziemi (tzw. efekt cieplarniany), obarczano winą przede wszystkim przemysł i energetykę. Cząsteczki ditlenku węgla, pary wodnej, metanu i innych gazów cieplarnianych GHG (greenhouse gases) mają zdolność absorpcji promieniowania długofalowego w zakresie podczerwieni pochodzącego z litosfery i dolnej warstwy troposfery. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX w. wyniki prac badawczych wskazały na rolnictwo jako na równie groźne źródło tych gazów. Szczególny udział w tym procesie ma produkcja bydła. Według danych IPCC ponad 50% metanu, gazu współodpo[...]

Krajowa inwentaryzacja obciążenia środowiska związkami azotu z produkcji zwierzęcej


  Posiadanie wiarygodnych danych dotyczących wielkości krajowego pogłowia zwierząt gospodarskich, jego produkcyjności oraz innych danych hodowlanych ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko z punktu widzenia gospodarki żywnościowej. Jak wskazują liczne wyniki badań naukowych, a nawet wdrożone porozumienia międzynarodowe, dane takie są równie istotne z punktu widzenia lokalnej ochrony środowiska, przeciwdziałania transgranicznym zanieczyszczeniom powietrza, a nawet globalnym zmianom klimatycznym. Wobec istotnych braków w zakresie tak statystyki rolniczej, jak i pomiarów oraz szacowania oddziaływania produkcji zwierzęcej na zanieczyszczenie środowiska podjęto badania, których celem było przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł i wolumenu jakim obciążają one środowisko w postaci depozycji związków azotu. Uzyskane dane mogą posłużyć nie tylko do szacowania ryzyka obciążenia w odniesieniu do gleby, ale również po uwzględnieniu danych glebowych i pogodowych, do wyznaczenia obszarów zlewni zagrożonych nadmiernym uwalnianiem azotynów i doprecyzowaniu w ten sposób miejsc monitoringu wód. National inventory of the impact of livestock manure as sources of N compds. in environment was made. The amt. of natural fertilizer with an av. concn. of N compds. from each group of animals and maintain systems was specified. Krajowa inwentaryzacja obciążenia środowiska związkami azotu z produkcji zwierzęcej The national inventory of environmental load deposition of nitrogen compounds from animal production Dr inż. Jacek WALCZAK w roku 1991 ukończył studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Jest adiunktem w Dziale Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej Instytutu Zootechniki - PIB w Balicach k. Krakowa oraz członkiem zespołów eksperckich MRiRW i MŚ. Specjalność - ochrona środowiska i technologia produkcji zwierzęcej. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, tel.: (+48) 666-0[...]

 Strona 1