Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Juliszewski"

Postęp techniczny w rolnictwie a bezpieczeństwo pracy

Czytaj za darmo! »

Istnieje bezpośredni związek między postępem technicznym a stanem bezpieczeństwa pracy. Zależności te kształtują się odmiennie w różnych branżach. W naszym cyklu "postęp techniczny a bhp" przedstawiliśmy w numerze 4/2007 analizę poświęconą budownictwu. Ta publikacja dotyczy jednej z najstarszych dziedzin aktywności ludzkiej - rolnictwa. | RedakcjaWyniki ankiety, przeprowadzonej na przełomie[...]

60 lat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


  Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie uniwersyteckim pojawiły się pod koniec XVIII w. Akademii Krakowskiej. Postulowane w 1776 r. przez ks. Hugona Kołłątaja utworzenie Katedry Rolniczej zostało zrealizowane dopiero w 1806 r. i to na krótko, bo do 1809 r. Dopiero w 1890 r. powstało przy Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 3-letnie Studium Rolnicze, a jego dyrektorem został prof. Emil Godlewski, który to stanowisko zajmował do 1916 r., i walnie przyczynił się do budowy gmachu Collegium Agronomicum, będącego do dzisiaj siedzibą władz uczelni. W 1923 Studium zostało przekształcone w Wydział Rolniczy UJ, który tajne nauczanie prowadził i w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie na bazie Wydziału Rolniczego i Wydziału Leśnego UJ powołano w 1953 r. samodzielną uczelnię, Wyższą Szkołę Rolniczą, a następnie Akademię Rolniczą. Uczelni tej, noszącej teraz miano Uniwersytetu Rolniczego im. ks. Hugona Kołłątaja, obchod[...]

Biomasa surowcem paliwowym


  Biomasę, to znaczy surowce pochodzenia biologicznego, roślinne i zwierzęce, można przetwarzać w gazowe, ciekłe lub stałe paliwa. Paliwa te - zwane biopaliwami od nazwy surowca, z którego są wytwarzane - to biogaz, gaz generatorowy, alkohole etylowy i metylowy, metyloestry olei roślinnych i tłuszczów zwierzęcych, brykiety, pelety i węgiel drzewny. Nieżywnościowe zastosowanie surowców biologicznych do wytwarzania paliw wzrasta teraz, gdy tradycyjne (konwencjonalne) surowce paliwowe drożeją na rynkach światowych bądź występują ograniczenia w ich dostawach. W latach 70. ubiegłego wieku, w czasie kryzysu paliwowego, gdy gwałtowanie wzrosła cena ropy naftowej, powrócono - jak to było w bardziej odległej przeszłości - do takich surowców paliwowych jak drewno, słoma czy oleje roślinne. Ponowny wzrost zainteresowania biomasą, jako surowcem biopaliwowym, obserwujemy od początku XXI wieku. Dodajmy, że zastosowania biomasy, jako surowca nieżywnościowego, są coraz liczniejsze także w innych dziedzinach, takich jak budownictwo (drewno), przemysł odzieżowy (włókna roślinne), kosmetyczny i farmaceutyczny (zioła), lakierniczy (oleje roślinne), papierniczy (celuloza) itd. Sprawność energetyczna fotosyntezy Sprawność energetyczna rozumiana jest jako ilość energii uzyskiwanej w danym procesie jej przetwarzania do ilości energii włożonej (wprowadzonej) do tego procesu. Sprawność elektrowni, np. 35%, oznacza, że z chemicznej energii zawartej w paliwie (w węglu), tylko 35% przekształcone zostaje w energię elektryczną, a 65% energii jest tracone (z gazami spalinowymi i w układach generowania prądu). Sprawność energetyczna fotosyntezy, obliczona z ilorazu energii słonecznej zmagazynowanej w masie roślinnej do ilości energii, jaka dociera do powierzchni Ziemi, wynosi ok. 1%. W naszej szerokości geografi cznej - w czasie okresu wegetacyjnego, od kwietnia do października - z ok. 1000 kilowatogodzin (3600 MJ) energii słonecznej j[...]

Wpływ naświetlania światłem białym lub niebieskim na wielkość emisji fotonów w wybranych produktach spożywczych DOI:10.15199/48.2018.02.25

Czytaj za darmo! »

Pomiar intensywności emisji fotonów przez produkty spożywcze jest nową metodą oceny jakości żywności, zwłaszcza w aspekcie jej stopnia przetworzenia i tzw. "naturalności". W pracy [1] wykazano statystycznie istotną wyższą emisję fotonów w wybranych tradycyjnych produktach spożywczych takich jak pieczywo, ocet czy surowiec jajczarski w porównaniu do ich tzw. przemysłowych odpowiedników. Również wyższa emisja fotonów miała miejsce w produktach poddanych naświetlaniu sztucznym światłem zielonym w porównaniu do produktów nie poddanych takiemu zabiegowi co udowodniono w kolejnej pracy na przykładzie jabłek [2]. Metoda pomiaru emisji fotonów w produktach spożywczych może być rozszerzeniem metod fizycznych (np. tomografii koherentnej OCT [3]) zmierzających w kierunku parametryzacji jakościowej żywności [4]. Zjawisko emisji fotonów w żywności powiązane może być z ultra słabą luminescencją (USL), gdzie zakres spektralny tego promieniowania obejmuje obszar od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni (200 -1000 nm) [5]. Żywność o optymalnej emisji fotonów, według hipotezy Popp’a [6], powinna przyczyniać się w organizmie ludzkim do porządkowania jego struktur i procesów (na różnych poziomach, w tym - komórkowym) poprzez efekt tzw. "rezonansu energetycznego" ułatwiając w ten sposób przebieg wielu procesów metabolicznych. Celem pracy było porównanie emisji fotonów w wybranych produktach spożywczych po ich uprzednim naświetleniu sztucznym światłem białym i niebieskim. Materiały i metody Metodologia badań opisana została pracy [2], gdzie podana została również charakterystyka prototypowego układu pomiarowego umożliwiającego rejestrację liczby fotonów emitowanych z produktów spożywczych (Rys. 1). Całkowity czas pomiaru wynosił 600 [[...]

Wykorzystanie emisji fotonów do oceny jakości owoców egzotycznych DOI:10.15199/48.2019.01.30

Czytaj za darmo! »

Uzyskiwanie ziemiopłodów o jak najwyższej jakości jest jednym z podstawowych celów rolnictwa. Tradycyjne metody oceny jakości surowców, oparte na analizie zawartości określonych substancji chemicznych i ocenie organoleptycznej, nie definiują jakości w sposób precyzyjny i obiektywny [1, 2]. Podejmowane są więc próby opracowania metody pozwalającej na dokładną ocenę standardu produktów żywnościowych. Jedną z takich metod jest pomiar emitowanych przez produkt żywnościowy biofotonów, definiowanych jako fotony promieniowania elektromagnetycznego o niewielkim natężeniu i długości fali od 300 do 800 nm [3-5]. Ten rodzaj promieniowania określany jest w literaturze jako wtórna luminescencja lub biochemoluminescencja, zachodząca na poziomie fotonów. Zachodzi ono, gdy elektronowo - oscylacyjnie wzbudzona cząsteczka pozostaje w równowadze termicznej z otoczeniem. Koncepcję wykorzystania emisji promieniowania żywych organizmów (bioluminescencji) do oceny jakości żywności opracował F.A. Popp. Metoda ta polega na pojedynczym zliczaniu fotonów (ang. Single Photon Couting). Na podstawie długoletnich badań F.A. Popp stwierdził, że jakość żywności zależy od zgromadzonej w niej energii świetlnej w postaci biofotonów, a produkty lepszej jakości mają większą zdolność do kumulowania światła [6-8]. Układ pomiarowy Do przeprowadzania badań użyto autorskiego układu pomiarowego umożliwiającego rejestrację ilości biofotonów emitowanych z produktów żywnościowych (rys. 1), składający się z komory pomiarowej z wbudowanym fotopowielaczem. Urządzenie nie posiada wyświetlacza oraz elementów manipulacyjnych - całość sterowania odbywa się z komputera typu PC przy pomocy dedykowanego oprogramowania BioLumi. Pomiar emisji fotonów realizowany jest poprzez zastosowanie fotopowielacza. Emitująca światło próbka jest umieszczona w centralnej części komory pomiarowej w osi symetrii szczeliny fotopowielacza. Fotopowielacz zamienia sygnały świetlne pochodzące od b[...]

Wykorzystanie ultrasłabej emisji fotonowej do klasyfikacji i oceny jakości czekolad DOI:10.15199/48.2019.12.52

Czytaj za darmo! »

Określenie jakości żywności jest kluczowym elementem wprowadzenia produktu na rynek oraz jedną z najważniejszych kwestii podczas wyboru produktu przez klienta. Stanowi ono jednak wciąż ogromny problem dla technologii oceny produktów spożywczych. Tradycyjne metody laboratoryjne, pozwalające precyzyjnie określić jakość produktu, w oparciu o badanie szeregu parametrów, wykorzystują techniki wymagające dużych nakładów czasowych oraz finansowych [1, 2]. Specjalnym rodzajem badań laboratoryjnych są techniki instrumentalne, które cechują się nowoczesnością i wielokierunkowością badań. Dzięki wykorzystaniu metod elektrochemicznych, chromatograficznych oraz optycznych, możliwe staje się szybkie określenie wielu właściwości towaru, bez jego zniszczenia. Są to jednak procedury wymagające skomplikowanego, a co za tym idzie - drogiego wyposażenia badawczego i pomiarowego. Z tego powodu, do oceny żywności najczęściej wykorzystuje się techniki oceny organoleptycznej, polegające na ocenie jakości za pomocą zmysłów. Rozwiązania te są jednak bardzo subiektywne, przez co nie dają jednoznacznego i precyzyjnego wyniku. Jedną z koncepcji badania jakości żywności, opracowaną przez niemieckiego biofizyka F.A. Poop’a [3], jest pomiar emisji fotonów emitowanych z produktów spożywczych oraz surowców biologicznych. Emisja fotonów nie jest widoczna gołym okiem, bo chociaż fotony emitowane są w zakresie widzialnym, to emisja ta jest niższa niż próg energetyczny czułości ludzkiego oka. Według Poop’a, wszystkie organizmy żywe emitują promieniowanie charakteryzujące się niewielkim natężeniem i długością fali w zakresie 300 do 800 mm oraz koherencją. Pomiar emisji fotonów jest możliwy dzięki temu, że wszystkie organizmy począwszy od bakterii, a skończywszy na człowieku, stale emitują słabe światło zwane wtórną luminescencją [4]. Hipoteza zaproponowana przez Popp’a podkreśla, że do poprawnego funkcjonowania i rozwoju organizmów żywych p[...]

Sterowanie zespołem elektrozaworów na podstawie sygnału z panelu nawigacyjnego Trimble CFX-750 z modułem Field-IQ DOI:10.15199/48.2017.12.50

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie elektroniki, informatyki, automatyki oraz telekomunikacji najczęściej można spotkać w maszynach przystosowanych do technologii rolnictwa precyzyjnego, szczególnie w przypadku ochrony chemicznej i dokarmiania roślin [1,2,3,4]. Zabiegi ochrony roślin wymagają od operatora permanentnego skupienia uwagi i ciągłej kontroli pracy agregatu ciągnikowego. Bardzo pożądanym i dobrym rozwiązaniem z ergonomicznego oraz eksploatacyjnego punktu widzenia jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań sterowania pracą opryskiwacza [5]. Elektroniczna kontrola pracy i komputerowe sterowania parametrami i funkcjami opryskiwacza staje się coraz bardziej powszechne i technologicznie zaawansowane [3,5,6,7]. W przypadku zmiennego aplikowania środków ochrony roślin niezbędne jest szybkie wykonanie zmiany rodzaju końcówek rozpylających, które może być realizowane przy wykorzystaniu elektrozaworów lub zaworów pneumatycznych. Bardzo ważnym elementem w tym przypadku jest ograniczenie strat substancji czynnej związanych z wykonaniem w/w operacji w trakcie czynności ochrony chemicznej. Przedmiotowe straty wynikają z nakładania się sąsiednich powierzchni opryskanych cieczą roboczą na przejazdach równoległych, nawrotach, przeszkodach, krawędziach i klinach opryskiwanego pola [4,5]. Zastosowanie systemu do kontroli pracy sekcji belki polowej i zautomatyzowanego systemu dozowania cieczy roboczej przyczynia się zarówno do wzrostu wydajności i jakości wykonywanego procesu, jak też prowadzi do poprawy komfortu pracy operatora [3,8]. Precyzyjne zastosowanie środków ochrony roślin wymaga od układów sterujących pracą opryskiwacza minimalizacji wpływu błędu opóźnienia. Błąd opóźnienia wynika z wielu czynników, a w przypadku układów elektronicznych sterowanych przez komputer jego wartość jest proporcjonalna do złożoności przetwarzania programowego [4,9,10]. Rozpowszechnienie satelitarnych systemów nawigacyjnych i ciągłe doskonalenie technik wyznaczenia po[...]

Porównanie wyników badania zagęśzczenia gleby uprawnej metodą penetrometryczną i georadarową DOI:10.15199/48.2019.01.04

Czytaj za darmo! »

Identyfikacja anomalii w profilu glebowym w warunkach produkcyjnych pomimo wielu zaawansowanych metod pomiarowych nadal stanowi wyzwanie dla naukowców. Szczególnie dotyczy to nieinwazyjnych metod, które mogą być stosowane bez względu na stopień rozwoju roślin, również te wykonywane ze statków powietrznych. Wyodrębnienie obszarów na powierzchni pola jest bardzo złożone i wymaga zaawansowanych środków technicznych potrafiących realizować swoje funkcje w czasie rzeczywistym. Uwzględnić należy wiele czynników a dużym wyzwaniem jest jak największe uproszczenie wyznaczania granic tych obszarów na podstawie jednego czynnika i określenie jego korelacji ze zmiennością danego parametru produkcyjnego [1]. Niektóre parametry gleby są zmienne w czasie i przestrzeni i uchwycenie tej zmienności metodami tradycyjnymi jest czasochłonne, pracochłonne i kosztowne. Z tego powodu powstało wiele technologicznie zaawansowanych urządzeń, dzięki którym w trybie pomiaru ciągłego (on-the-go) z wykorzystaniem detekcji zbliżeniowej (proximal sensing) można w czasie rzeczywistym pozyskać duże ilości danych w warunkach polowych [2]. Procesy o charakterze przypadkowym są zasadniczo bardziej złożone niż procesy uwarunkowane [3], dlatego należy je traktować z większą uwagą. Bergeijk i in. [4] wykorzystali orkę do zbierania informacji o właściwościach gleby, natomiast Mouazen i in. [5] stosowali głębosz, jako czujnik zagęszczenia, a Sirjacobs i in. [6] zastosowali głębosz, jako narzędzie wzorcowe do mapowania pola. Bajla i in. [7] mierzyli opór penetracji gleby poziomym penetrometrem, konkludując, że zastosowana metoda może być wykorzystana do szybkiego określenia stanu gleby dla celów rolnictwa precyzyjnego oraz do prognozowania oporów roboczych narzędzi stosowanych w rolnictwie. Tóth i in. [8] zastosowali do badania zmienności glebowej nóż mierzący opór poziomy gleby, w kilku punktach profilu glebowego. Obecnie powszechnie stosuje się penetrometry stożk[...]

 Strona 1