Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW LALIK"

Badania złącz spawanych blach platerowanych tytanem

Czytaj za darmo! »

Duża szybkość dyfuzji atomów pierwiastków międzywęzłowych oraz duże powinowactwo tlenu do tytanu sprawia, że podczas spawania tytanu i stopów tytanu wymagane jest zabezpieczenie spawanego metalu przed absorpcją tlenu, wodoru, azotu oraz węgla i jego związków. Z tego powodu ważne jest zachowanie wysokiej czystości łączonych elementów oraz zastosowanie ochrony ciekłego metalu w jeziorku spawalniczym, obszaru spoiny i materiału rodzimego przed oddziaływaniem gazów atmosferycznych w czasie spawania i chłodzenia aż do temperatury 400÷500°C [1÷3]. W związku ze specyficznymi właściwościami tytanu powstaje szereg trudności podczas spawania i zgrzewania, które są spowodowane: dużą aktywnością tytanu w wysokiej temperaturze, szczególnie - w stanie płynnym w stosunku do gazów - tlenu, azo[...]

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne blachy stalowej platerowanej wybuchowo tytanem

Czytaj za darmo! »

Z metali i stopów konstrukcyjnych odpornych na korozję najbardziej rozpowszechniony w budowie aparatury chemicznej jest tytan. Posiada on dobre właściwości wytrzymałościowe, żaroodporność i żarowytrzymałość, niewielką gęstość, ponadto cechuje go odporność na erozję i zmęczenie oraz dobre właściwości technologiczne. Pod względem odporności na korozję przewyższa on w szeregu przypadków wysokostopową stal kwasoodporną [1÷4]. Dla zmniejszenia kosztów wykonania urządzeń stosuje się blachy platerowane tytanem metodą zgrzewania wybuchowego [5, 6, 8], które po obróbce plastycznej są spawane [7÷9]. W APC Presmet Opole oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przeprowadzono badania, które pozwoliły na wykonanie z blachy platerowanej tytanem prototypowego aparatu mogącego znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym do pracy w silnie korozyjnym środowisku, zwłaszcza zawierającym chlor i jego związki. Korozja elektrochemiczna w wilgotnym środowisku chloru przebiega z udziałem procesów elektrodowych, ponieważ czynnikiem korozyjnym jest roztwór elektrolitu. Rozpuszczanie się metalu jest procesem anodowym. W tym samym czasie powinien zachodzić proces katodowy, czemu towarzyszy zużywanie się składnika korozyjnego, którym zwykle jest rozpuszczony w środowisku tlen atmosferyczny, jony chloru lub czasem jony wodorowe. Proces korozji elektrochemicznej polega na tworzeniu się lokalnych ogniw korozyjnych na powierzchni metalu. Istotnym składnikiem tych ogniw jest roztwór elektrolitu. Podstawowymi problemami technologicznymi przy kształtowaniu elementów niezbędnych do wykonania aparatury chemicznej odpornego na korozję było tłoczenie den elipsoidalnych, zwijanie elementów rurowych, obróbka cieplna blach platerowanych przed procesami przeróbki plastycznej oraz spawanie wykonanych elementów. Tłoczenie den elipsoidalnych wymaga spełnienia następujących warunków pozwalających na otrzymanie wyrobów, które spełniałyby [...]

Ocena odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl o zawartości aluminium 38-42%at.

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl różniących się między sobą zawartością glinu (38%, 40%, 42%). Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w 0,2% roztworze HCl oraz 3% roztworze H2SO4. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że stopy o niższej zawartości aluminium charakteryzują się wyższą odpornością na korozję elekt[...]

Mechanical properties of Fe40Al5Cr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of research on Fe40Al5Cr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion. The alloy consists of mainly FeAl intermetallics characterize by large brittleness after casting. Prior to extrusion homogenization at 1050 ºC for 72h was performed. The applied plastic work reduction was equal to be 4:1. Then the mechanical properties were determined in the range [...]

Heat treatment influence on corrosion resistance of Fe28Al intermetallic phase

Czytaj za darmo! »

In this paper attention was paid to determine the corrosion resistance of Fe3Al intermetallic phase based alloy in corrosive medium of liquid hydrochloric acid with 0.2% concentration and sulphuric acid with 3% concentration. corrosive medium The goal of this work was to determine the influence of homogenizing treatment time on corrosion resistance of Fe28Al intermetallic phase based alloy. [...]

Odporność korozyjna złączy spawanych ze stopu tytanu Ti6Al4V w roztworze HCl

Czytaj za darmo! »

Poszukiwania nowych materiałów inżynierskich związane są z określaniem właściwości fizykochemicznych, z których jedną z najważniejszych jest odporność korozyjna. Określenie odporności korozyjnej szczególnie istotne jest w przypadku złączy spawanych, gdzie obszar spoiny i strefy wpływu ciepła z powodu niejednorodności składu chemicznego i struktury, może wpływać na kinetykę i mechanizm procesów korozyjnych. Z metali konstrukcyjnych i stopów odpornych na korozję najbardziej rozpowszechniony do budowy aparatów chemicznych jest tytan i jego stopy. Posiada on wyjątkowo dobre właściwości wytrzymałościowe, żaroodporność i żarowytrzymałość, niewielką gęstość, cechuje go odporność na erozję i zmęczenie spowodowane zmiennymi naprężeniami oraz dobre własności technologiczne. Pod względem[...]

Ocena odporności korozyjnej złączy spawanych ze stopu tytanu Ti-6Al-4V w wodnym roztworze NaCl

Czytaj za darmo! »

Poszukiwania nowych materiałów inżynierskich są związane z określaniem właściwości fizykochemicznych, z których jedną z najważniejszych jest odporność korozyjna. Określenie odporności korozyjnej jest szczególnie istotne w przypadku złączy spawanych, gdzie obszar spoiny i strefy wpływu ciepła ze względu na niejednorodność składu chemicznego i struktury może wpływać na kinetykę i mechanizm procesów korozyjnych. Środowisko ma bardzo duży wpływ na szybkość procesu korozji. Korozja elektrochemiczna w wodnym środowisku chloru przebiega z udziałem procesów elektrodowych, ponieważ czynnikiem korozyjnym jest elektrolit. Rozpuszczanie się metalu jest procesem anodowym. W tym samym czasie powinien zachodzić proces katodowy, któremu towarzyszy zużywanie się składnika korozyjnego (rozpuszczony w środowisku tlen atmosferyczny, jony chloru lub czasem jony wodorowe). Przebieg korozji elektrochemicznej polega na tworzenia się lokalnych ogniw korozyjnych na powierzchni metalu. Istotnym składnikiem ogniw jest elektrolit. Z grupy stopów konstrukcyjnych oraz odpornych na korozję stopy tytanu są najczęściej stosowane do budowy aparatury chemicznej. Tytan wykazuje wyjątkowo dobre właściwości wytrzymałościowe, żaroodporność i żarowytrzymałość, niewielką gęstość, cechuje go odporność na erozję i zmęczenie spowodowane zmiennymi naprężeniami oraz dobre właściwości technologiczne. Pod względem odporności na korozję przewyższa on w wielu przypadkach wysokostopowe stale kwasoodporne [1÷4]. Tytan należy do grupy pierwiastków bardzo reaktywnych, na co wskazuje wartość jego potencjału redukcyjnego -1,539 VNEW (Ti2+ + 2e = Tio). Jednak w obecności tlenu potencjał tytanu ulega znacznym zmianom i osiąga wartość do +0,4 V. Zjawisko to można powiązać z tworzeniem ochronnej warstwy tlenkowej na powierzchni metalu [5÷10]. Tytan staje się wówczas pasywny i bardziej odporny na korozję, zwłaszcza w środowiskach, które nie roztwarzają powstałej na metalu warstwy ochro[...]

 Strona 1  Następna strona »