Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dominika OLEŚ"

Synteza nanocząstek materiałów sensorowych


  W ostatnich kilkunastu latach w literaturze pojawiają się doniesienia o możliwości syntezy nanomateriałów różnymi metodami. Syntezuje się je między innymi następującymi metodami: hydrotermalną [1], techniką "odwróconego opalu" [2], z roztworu ciekłego [3], za pomocą wzorca [4], elektrochemicznie [5], utleniania termicznego [6], itp. Metodami tymi otrzymuje się nanorurki, nanopręty, nanokwiatki, nanopastylki oraz inne interesujące nanostruktury. Materiały o takiej nanostrukturze mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w technice sensorowej, jak warstwy gazoczułe i filtry aktywne [7], ale również jako różne materiały w nanoelektronice i optoelektronice do konstrukcji różnych elementów, np. ogniw słonecznych, czy kryształów fotonicznych, jako katalizatory heterogeniczne, nanomateriały magnetyczne, wypełniacze do kompozytów i wiele innych [8]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki otrzymywania różnych nanomateriałów nową metodą z roztworu wodnego zawierającego organiczne związki stabilizujące. Część eksperymentalna Nanocząstki dwutlenku tytanu otrzymano w reakcji strącania chlorku tytanu(III) wodorotlenkiem amonu z roztworu wodnego (1), a następnie utleniania powietrzem atmosferycznym (2). (1) (2) W początkowym etapie syntezy nanocząstek tlenku tytanu(IV) przygotowywano wodny roztwór prekursora jonów tytanu (TiCl3), syntetycznego polimeru (polietylenoimina, PEI) oraz surfaktantu niejonowego (Triton ® X-100). Otrzymany roztwór mieszano na mieszadle magnetycznym i stopniowo dodawano roztwór wodorotlenku amonu. Nanocząstki złota otrzymywano w wodnym roztworze prekursora jonów złota (HAuCl4) oraz niejonowego surfaktantu (Tween ® 80). Otrzymany roztwór reakcyjny mieszano mieszadłem magnetycznym [...]

Analiza zjawisk w czujnikach chemicznych z warstwą przyelektrodową


  Chemiczne rezystancyjne czujniki gazu charakteryzują się przede wszystkim niską ceną i relatywnie dobrymi parametrami użytkowymi [1]. Duże znaczenie ma również ich prosta konstrukcja. Typowo składają się one z podłoża, grzejnika, elektrod oraz warstwy gazoczułej. Materiałami sensorowymi są najczęściej proste tlenki metali o właściwościach półprzewodnikowych, natomiast do budowy elektrod wykorzystuje się materiały stabilne chemicznie i termicznie. Najczęściej warstwy elektrod wykonuje się ze złota lub platyny [2]. Rezystancyjne czujniki gazów to najczęściej ceramiczne, grubo- lub cienkowarstwowe rezystory półprzewodnikowe, które zmieniają swoją konduktancję (rezystancję) w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej na powierzchni warstwy gazoczułej z udziałem cząsteczek oznaczanych gazów [2]. Mimo, iż najważniejszym elementem czujnika jest warstwa gazoczuła, to jednak o jego parametrach użytkowych decydują zarówno parametry warstwy gazoczułej, jak i materiał elektrod oraz właściwości kontaktu warstwa gazoczuła - elektroda. Właściwości tego kontaktu są bardzo [...]

Badania nad wpływem domieszek metali szlachetnych na widma XPS trójtlenku wolframu


  Intensywny rozwój urbanizacji, a w konsekwencji również przemysłu, przyczynił się do nieuniknionego wzrostu emisji gazów do atmosfery. Konieczny jest więc stały ich monitoring przy użyciu specjalistycznych czujników. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się rezystancyjne czujniki gazów. Kluczowym elementem ich budowy jest warstwa gazoczuła. Skład warstwy dobierany jest w zależności od rodzaju wykrywanego gazu. Najczęściej stosuje się tlenkowe materiały o właściwościach półprzewodnikowych, takie jak SnO2, ZnO czy WO3. Czujniki oparte na tego typu materiałach można stosować do detekcji, np. CO, NOx, H2S [1-3]. Jednym z problemów, który od wielu lat nie jest rozwiązany, jest niezadowalająca selektywność czujników. Inną kwestią jest wpływ wilgotności na parametry sensora. W celu poprawy selektywności stosuje się różne domieszki, m.in. metali szlachetnych takich jak: złoto, platyna czy pallad [4-5]. Mimo wielu prac, nadal w zadowalający sposób nie wyjaśniono mechanizmu wpływu tych pier[...]

 Strona 1