Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Wyjadłowski"

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych podłoża w metodzie obserwacyjnej


  Zastosowanie metody obserwacyjnej projektowania wykopów zaleca Eurokod 7-1, gdy zachowanie konstrukcji geotechnicznej jest trudne do przewidzenia. Metoda ta stanowi kombinację badań konstrukcji i podłoża oraz obliczeniowej prognozy połączonej z bieżącymi pomiarami zachowania się budowli i podłoża w trakcie budowy i użytkowania. Jest jedną z metod z grupy tzw. aktywnego projektowania.Wartykule przedstawiono łączne zastosowanie pomiarów inklinometrycznych, analizy wstecznej [1] oraz metod numerycznych, co pozwala na projektowanie obudowy wykopu metodą obserwacyjną oraz aktywną modyfikację projektu zabezpieczenia wykopu w trakcie wykonywania konstrukcji. Opis badanej konstrukcji W celu oszacowania parametrów warstwy nasypu przeprowadzono pomiary inklinometryczne przemieszczeń wspornikowego zabezpieczenia wykopu głębokości 4,0 m. Obudowę wykopu stanowiła pionowa palisada z pali wierconych CFAśrednicy 500mmi długości 9,0mw układzie przenikającymsię, zbrojonych co drugi kształtownikiemstalowym IPE330 (S355) długości L = 8,0 m. Rurę inklinometryczną 50 x 50 x 3 przyspawano do profilu zbrojącego palisadę i wprowadzono do pala. Wokół palisady występuje uwarstwione podłoże geotechniczne. Wierzchnią warstwę[...]

Obliczenia numeryczne 3D i analityczne szczelności zamka stalowej ścianki szczelnej DOI:10.15199/33.2015.10.24


  Wprojektowaniu głębokich wykopów istotne jest oszacowaniewodoprzepuszczalności ich zabezpieczenia.Wprzypadku ścianki szczelnej zadanie polega na określeniu przepuszczalności zamka profili stalowych. PN-EN 12063 [1] zaleca zdefiniowanie przepuszczalności w zależności od tzw. parametru szczelności (oporu na przeciek) ρz [m/s], na podstawie którego określa się objętość wody mogącej przepływać przez zamek ścianki szczelnej w jednostce czasu. W artykule przedstawiono metodę oszacowania parametru ρz oraz porównano wyniki obliczeń przepływu przez ściankę szczelną, uzyskane metodą analityczną w oparciu o [1], z wynikami numerycznego modelowania 3D (jako model matematyczny, opisujący rozkład wysokości hydraulicznejwbadanymobszarze, przyjęto równanie Laplace'a). Metoda analityczna daje poprawne wartości wydatku, gdy wartość współczynnika filtracjimateriału wypełniającego zamek jest dużo mniejsza (dwa rzędy wielkości w przeanalizowanym przykładzie) odwspółczynnika filtracji sąsiadującego ze ścianką gruntu. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, wydatek obliczony analitycznie jest znacznie zawyżony. Słowa kluczowe: przepływ3D, głębokiewykopy, ścianka szczelna, wodoprzepuszczalność. Abstract. The quantification of seepage ground-water flow through construction of an excavation pit has practical relevance for engineers. In the case of sheet pile wall is to determine the permeability of the joints of profiles. Standard PN-EN 12063 recommends that define the permeability depending on the tightness parameter ρz [m/s]. Based on this parameter determines the volume of water likely to flow through the joint per unit of time. In this approach ρz is regarded as a material parameter wall profile defining its permeability. This paper presents a method to estimate a parameter ρz and compared the results of calculations of discharge, conducted an analytical method based on standard PN-EN 12063 with the results of numerical mo[...]

Badania doświadczalne sił w rozporach głębokiego wykopu DOI:10.15199/33.2016.06.84


  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił w rozporach głębokiego wykopu oraz ich analizę i porównanie z wartościami obliczonymi w projekcie zabezpieczenia. Wykorzystano inżynierski systempomiarowy złożony z oprogramowania i jednostki pomiarowej współpracującej z układemsensorów. Jako czujniki zastosowano mostki tensometryczne naklejane na odpowiednio przygotowaną powierzchnię rozpór wykopu. Obserwowano różne etapy pracy obudowy wykopu w zależności od stanu robót ziemnych oraz odpowiadających imoddziaływań. Zastosowanie częściowych współczynników bezpieczeństwa typowych normowych parć na ściankę szczelną zapewniło bezpieczne zaprojektowanie rozpór wykopu. Słowa kluczowe: głębokie wykopy, siły w rozporach, pomiary tensometryczne.Projektowanie i wykonywanie głębokich wykopów w gęstej zabudowie miejskiej oraz w przypadku, gdy dno wykopu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, należy do bardzo trudnych zadań w geotechnice. W celu zapewnienia bezpieczeństwa istotne znaczenia ma oszacowanie i ograniczenie przemieszczeń obudowy wykopu oraz gruntu za ścianą.Wymienione warunki stanu granicznego użytkowalności są spełniane przez zastosowanie rozpór lub kotwienia obudowy. Badania sił w rozporach wykopu w zabudowie śródmiejskiej weWrocławiu stanowią weryfikację założeń przyjętych do projektowania oraz ocenę kosztów i bezpieczeństwa zabezpieczenia wykopu. Rodzaje podparcia obudowy wykopu Największy wpływ na przemieszczenia mają sztywność obudowy i podparcie oraz warunki gruntowo-wodne, technologia obudowy i sposób wykonywania robót w wykopie [1]. Najprostszy schemat statyczny stanowi obudowa wspornikowa, utwierdzona w podłożu gruntowym. Rozwiązanie takie oszczędza nakłady oraz czas niezbędny do wykonania kotew lub rozparcia oraz umożliwia łatwe prowadzenie robót ziemnych w wykopie, jednak może być wykorzystane tylko w przypadku wykopów o niewielkiej głębokości. Wzależności od sztywności i rodzaju gruntów w wykop[...]

 Strona 1