Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Sajewicz"

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym w procesie eksploatacji urządzeń elektrycznych


  W artykule przedstawiono opartą na sieci bayesowskiej metodę modelowania bezpieczeństwa porażeniowego urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, strukturę prototypowego programu komputerowego "DarKor" oraz algorytmy zastosowane w regułach wnioskowania doradczego systemu ekspertowego. Nauka o bezpieczeństwie człowieka [1] w układzie człowiek - system techniczny - otoczenie (C-T-O), jest powiązana z wieloma dyscyplinami naukowymi, takimi jak: teoria niezawodności, medycyna, ergonomia, cybernetyka, analiza systemowa, ekonomia a także z poszczególnymi naukami technicznymi. Znaczącą rolę w nauce o bezpieczeństwie odgrywają metody probabilistyczne, leżące u podstaw teorii niezawodności. Wykorzystanie w tych metodach modelowania bezpieczeństwa systemu technicznego pozwala na uzyskiwanie ilościowych miar bezpieczeństwa człowieka. Zarządzanie bezpieczeństwem porażeniowym [2] w procesie eksploatacji urządzeń elektrycznych to przede wszystkim ocena stanu bezpieczeństwa, formułowanie programów redukcji ryzyka, decydowanie o środkach wydatkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa, śledzenie i korygowanie realizacji celów założonych w sformułowanych programach profilaktycznych. W procesie zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym niezbędne jest dokonywanie oceny ryzyka, wyznaczania kryteriów wymiarowania ochrony i badanie wypadków porażenia prądem elektrycznym [3]. Przedstawiony w artykule program komputerowy oparty na metodach sztucznej inteligencji umożliwia wspomaganie osób zajmujących się realizacją tych zadań, ma bazę wiedzy w postaci sieci bayesowskiej, wyposażoną w odpowiednie probabilistyczne modele wystąpienia skutków porażenia prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwa porażeniowego. W artykule przedstawiono: podstawowe założenia przyjęte przy tworzeniu i ogólną specyfikację systemu ekspertowego, architekturę systemu "DarKor" oraz organizację interfejsu użytkownika doradczego systemu ekspertowego. Metoda modelowania bezpieczeństwa po[...]

Przykład zastosowania metody modelowania bezpieczeństwa porażeniowego do urządzeń elektrycznych niskiego napięcia


  W procesie zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym są realizowane następujące zadania [1-3]: analiza i ocena ryzyka porażeniowego, wyznaczanie kryteriów wymiarowania środków ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie wypadków porażenia prądem elektrycznym. Doradczy system ekspertowy "DarKor", wspomagający realizację tych zadań [4, 5], ma bazę wiedzy wyposażoną w odpowiednie moduły, umożliwiające ich realizację. Przyjęte przy tworzeniu programu podstawowe założenia, to: - wspomaganie osób zajmujących się oceną ryzyka i badających wypadki, nawet przy ich niepełnych kwalifikacjach, - uwzględnienie w działaniu systemu ekspertowego problemów z dostępnymi danymi, jak choćby ich niepełność oraz konieczność przeanalizowania ogromnej ich liczby, - wyjaśnienie przebiegu procesu wnioskowania użytkownikowi systemu przez wygenerowanie raportów i analiz, który może potwierdzić, poprawić lub odrzucić uzyskane konkluzje, - możliwość łatwej aktualizacji wiedzy zawartej w systemie przez pozyskiwanie nowych faktów w trakcie procesu wnioskowania. W artykule przedstawiono opis interfejsu użytkownika i możliwości obliczeniowe poszczególnych modułów aplikacji "DarKor". Zamieszczono wyniki wygenerowanych przez program analiz dotyczących: ryzyka porażenia prądem elektrycznym oraz wkładów intensywności uszkodzeń poszczególnych elementów ochrony w to ryzyko, dwóch opcji możliwości redukcji tego ryzyka dzięki poprawie niezawodności jednego z wybranych lub wybór dodatkowych elementów ochrony przeciwporażeniowej. Opis interfejsu użytkownika i możliwości obliczeniowe poszczególnych modułów aplikacji Obsługa doradczego systemu ekspertowego (SE) do zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym urządzeń elektrycznych sprowadza się do obsługi menu, za pomocą którego wykonywane są polecenia użytkownika [5]. Program umożliwia obliczenie wartości: parametrów elementów ciała ludzkiego, prądów rażeniowych, prądów skutków patofizjologicznych i wybranych termicznych ora[...]

Projekt koncepcyjny nowoczesnego laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej DOI:10.15199/74.2015.1.4


  Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ) wraz z rozwojem techniki i wzrostem wymagań co do jej niezawodności oraz sposobu działania ulegała zmianom i modernizacjom. W tym rozwoju można wyróżnić kilka generacji urządzeń zabezpieczających. Zabezpieczenia elektroenergetyczne pierwszej generacji charakteryzowały się jednofunkcyjnością (spełnienie wyłącznie jednej funkcji - zabezpieczeniowej). Pierwsze wyzwalacze pierwotne, a następnie proste przekaźniki nadprądowe (elektromagnetyczne) powstały w pierwszej dekadzie XX w. Wprowadzona w latach 60. XX w. elektroniczna technika analogowa, oparta na elementach półprzewodnikowych przyczyniła się do powstania drugiej generacji zabezpieczeń elektroenergetycznych. Przekaźniki te w odróżnieniu od przekaźników elektromechanicznych, ze względu na brak elementów ruchomych zwane były statycznymi. Przekaźniki te pełniły pojedyncze funkcje zabezpieczeniowe, miały własne obwody wejściowe i zasilanie napięciem pomocniczym. Korzystną ich cechą w stosunku do zabezpieczeń pierwszej generacji był dużo krótszy czas działania, zredukowany z kilkuset do kilkudziesięciu sekund. Trzecia generacja zabezpieczeń elektroenergetycznych związana jest z chwilą wprowadzenia do eksploatacji zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Zespoły te integrowały w jedną całość wiele indywidualnych przekaźników statycznych wykonanych w postaci modułów. Dynamiczny rozwój nauk informatycznych na przełomie XX i XXI w. skutkował powszechnym użyciem mikroprocesorów w wielu dziedzinach techniki. Zastosowanie układów mikroprocesorowych i techniki cyfrowej w urządzeniach automatyki zabezpieczeniowej umożliwiło powstanie czwartej generacji zabezpieczeń elektroenergetycznych. Technika cyfrowa umożliwiła wprowadzenie wielu zmian w zabezpieczeniach elektroenergetycznych, dotyczących przede wszystkim: konfiguracji układów zabezpieczających, sposobów otrzymywania sygnałów z obiektu chronionego, sposobu przetwarzania i pomiaru w[...]

Nowoczesne laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - dydaktyczne stanowisko do badania automatyki SCO DOI:10.15199/74.2017.8.2


  Zmiany częstotliwości w systemie elektroenergetycznym (SE) występują wskutek niezbilansowania mocy wytwarzanej i odbieranej, spowodowanego ciągłą zmianą mocy pobieranej przez odbiorniki oraz zmianą mocy wytwarzanej w SE na skutek wystąpienia zakłócenia lub awarii (np. awaryjne wyłączenie generatorów). Zakłócenie tej równowagi objawia się w postaci wahań częstotliwości. W przypadku pogłębiającego się deficytu mocy czynnej, działania zmierzające do utrzymania częstotliwości w wymaganym zakresie mogą być skierowane na zwiększenie mocy wytwarzanej lub zmniejszenie mocy pobieranej, przez wcześniej zaplanowane, stopniowe wyłączanie odbiorów. Nadmiar mocy, która jest do dyspozycji w krajowym systemie energetycznym oraz współpraca z systemami innych krajów europejskich powodują, że od dłuższego czasu nie spotykamy problemów z dotrzymywaniem jakości energii. Nie należy jednak zapominać, że nawet w silnym i rozległym systemie energetycznym mogą zdarzyć się awarie nieopanowane w porę, które spowodują duże straty. Awarie w systemie mogą doprowadzić do przeciążeń linii łączących podsystemy, a w konsekwencji spowodować ich wyłączenie i wydzielanie wysp. W wyizolowanych obszarach może dojść do przeciążenia lokalnych elektrowni i do znacznych zmian częstotliwości. W celu zapobiegania nadmiernemu obniżeniu częstotliwości, stosowana jest automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążenia (SCO), która wyłącza część mniej ważnych odbiorów, dając szansę utrzymania generatorów w pracy na wyspę. W czasie awarii systemowych, w trakcie których może dojść do znacznego deficytu mocy, ważna jest nie tylko wartość częstotliwości, ale również monitorowanie szybkość jej zmian. W artykule przedstawiono zagrożenia dla stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz planowane środki obrony przed blackoutem. Zaprezentowano budowę i funkcje przekaźnika napięciowo-częstotliwościowego typu RFT-451A oraz zbudowane na jego podstawie stanowisko l[...]

Idea budynku inteligentnego DOI:10.15199/74.2018.11.1


  Instalacja elektryczna konwencjonalna to zespół urządzeń elektroenergetycznych o skoordynowanych parametrach przeznaczony do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej niskiego napięcia do odbiorników. Taka instalacja obejmuje: przewody, aparaty i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne i sterujące wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi oraz odbiorniki. Składa się z takich części jak: instalacja oświetleniowa, instalacja sterowana ogrzewaniem, klimatyzacja, wentylacja, instalacja sterowania roletami i żaluzjami itp. Każda z nich steruje własnymi funkcjami, nie komunikując się z innymi, co w konsekwencji powoduje duże nakłady finansowe na jej wykonanie i eksploatację. Nowoczesna instalacja elektryczna musi integrować wszystkie instalacje i systemy oraz pozwalać na ich rozbudowę w przyszłości. Inteligentna instalacja elektryczna stanowi jeden z elementów inteligentnego budynku, nie jest to instalacja sama w sobie, lecz tylko uzupełnienie (nadbudowa), czy też dodatkowe wyposażenie instalacji tradycyjnej lub konwencjonalnej w określoną technikę sterowania i automatyzacji. Główną rolą instalacji inteligentnej jest powiększenie walorów użytkowych instalacji elektrycznej konwencjonalnej. Początki instalacji inteligentnych sięgają drugiej połowy XX w., pierwsza generacja oparta na technice przekaźnikowej (SI, Luxor) została zapoczątkowana w latach 60.-70. XX w., druga generacja oparta na komunikacji cyfrowej (KNX/EIB, IHC, LCN, C-BUS, LonWorks, Dupline, X-comfort i inne), początkowo wzorowana na systemach automatyki przemysłowej, z czasem rozwinięta jako sys- ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY siemens.pl/sivacon 4 Rok LXXXVI 2018 nr 11 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY temy autonomiczne, rozwijane od połowy lat 80. i początku lat 90. XX w. do chwili obecnej. Budynek wyposażony w układy instalacyjne inteligentne, które są w stanie samoczynnie wykonywać zaprogramowane funkcje sterowania, wykorzystując do tego celu p[...]

Probabilistyczny model prądu wywołującego fibrylację komór sercowych u ludzi

Czytaj za darmo! »

Wartości prądu elektrycznego wywołującego przy przepływie przez ciało ludzkie fibrylację komór sercowych mają charakter losowy, a przy tym zależą od szeregu czynników i okoliczności. Znajomość analitycznego opisu probabilistycznego modelu prądów fibrylacyjnych pozwala na zastosowanie ilościowych metod do oceny ryzyka porażenia prądem elektrycznym, wyznaczania kryteriów wymiarowania ochrony [...]

Kryteria wymiarowania ochrony przeciwporażeniowej w ujęciu probabilistycznym

Czytaj za darmo! »

Kryteria wymiarowania ochrony przeciwporażeniowej powinny być wyznaczane zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa, ze względu na losowy charakter wielkości elektrycznych decydujących o prawdopodobieństwie wystąpienia skutków rażenia [1]. W artykule przedstawiono uogólnione zasady wyznaczania ryzyka porażenia prądem elektrycznym, podstawy teoretyczne wyznaczania prawdopodobieństwa wyst[...]

Analityczny opis probabilistycznych modeli prądów wywołujących wybrane skutki rażenia w organizmie ludzkim

Czytaj za darmo! »

Przepływ prądu elektrycznego przez ciało ludzkie może spowodować - obok fibrylacji komór sercowych - występowanie w organizmie człowieka następujących skutków rażenia: reakcji odczuwania, uczucia bólu, niemożności samouwolnienia oraz skutki termiczne. Znajomość analitycznego opisu probabilistycznego modelu prądów wywołujących takie skutki pozwala na zastosowanie metod ilościowych do oceny r[...]

Metoda modelowania bezpieczeństwa porażeniowego urządzeń elektrycznych niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę modelowania bezpieczeństwa porażeniowego urządzeń elektrycznych niskiego napięcia opartą na wykorzystaniu sieci bayesowskiej. Podano zależności do wyznaczania i analizy prawdopodobieństwa występowania stanów niezawodnościowych ochrony oraz ryzyka porażenia elektrycznego. W procesie zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym są realizowane m.in. następujące zadania [1, 2, 3]: badanie wypadków porażenia prądem elektrycznym, analiza i oceny ryzyka porażeniowego oraz wyznaczanie kryteriów wymiarowania środków ochrony przeciwporażeniowej. Budowany system ekspertowy, wspomagający realizację tych zadań [4], powinien mieć bazę wiedzy wyposażoną w odpowiedni model bezpieczeństwa porażeniowego. Model bezpieczeństwa porażeniowego urządzeń elektrycznych ni[...]

 Strona 1  Następna strona »