Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Józef Lorenc"

Wpływ odległości do miejsca doziemienia na wielkości ziemnozwarciowe w sieciach SN

Czytaj za darmo! »

W analizach zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć, ze względu na brak w nich bezpośredniego uziemienia punktu neutralnego, pojawiają się możliwości pominięcia w schematach zastępczych impedancji wzdłużnych elementów sieci [2, 6, 7]. Takie postępowanie jest szczególnie uzasadnione dla sieci kompensowanych i w przypadkach zwarć, którym towarzyszy znaczna rezystancja w miejscu zakłócenia[...]

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Czytaj za darmo! »

Uziemienie punktu neutralnego sieci średnich napięć przez rezystor jest w Polsce dość często stosowane, szczególnie w obszarach miejskich. Oceniając ogólnie taki sposób pracy punktu neutralnego, przy prawidłowym doborze rezystora, wymienia się następujące jego zalety: - znaczne tłumienie przepięć ziemnozwarciowych i w ten sposób ograniczanie awaryjności kabli oraz liczby zwarć wielok[...]

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN

Czytaj za darmo! »

Uziemienie stacji SN/nN powinno być oceniane pod względem wartości rezystancji, napięcia uziomowego i napięć rażeniowych. Z pobieżnych wiadomości na temat sprawdzania tych wymagań w poszczególnych polskich zakładach dystrybucyjnych czy w zakładach przemysłowych wynika, że do tego problemu podchodzi się w bardzo zróżnicowany sposób. Wynika to z jednej strony z różnej interpretacji przepisów,[...]

Techniczne środki wspomagające działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach SN

Czytaj za darmo! »

Wartości prądów i napięć zasilających zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN są z reguły bardzo niskie i podczas zwarć przez dużą rezystancję mogą przyjmować poziom uchybów przekładników pomiarowych. W artykule przedstawiono środki techniczne jakie są często stosowane w sieci w celu poprawy warunków działania tych zabezpieczeń. W sieciach skompensowanych istotną rolę pełnią układy umożliwiające bieżącą ocenę stopnia zestrojenia dławika oraz urządzenia zwiększające admitancję obwodu zwarcia doziemnego. Abstract. Currents and voltages that supply earth fault protections in medium voltage networks are usually very low and during high resistance faults they can reach the level of CT error currents. In the article there are presented technical methods that are very often used in a ne[...]

Ocena stopnia zestrojenia cewki Petersena w oparciu o pomiar częstotliwości własnej obwodu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej metodę oceny stopnia zestrojenia cewki Petersena w oparciu o pomiar dokonywany w stanie normalnym pracy sieci. Metoda oparta jest na teorii obwodów rezonansowych i wymaga znajomości przebiegu napięcia składowej zerowej sieci po krótkotrwałym włączeniu źródła w obwodzie dodatkowego uzwojenia dławika kompensującego. W artykule skupiono się na sposobie przeprowadzania pomiarów oraz opisie metody oceny stopnia kompensacji. Abstract. This work describes a method of determination the coil tuning level developed at the Institute of Electric Power Engineering at Poznan University of Technology. This method is based on the measurement of zero-sequence voltage under normal operating conditions of the grid, following a brief switch-on of additional sources to the forcing winding of Petersen coil. We focus here on the measurement procedure and on how to evaluate the degree of compensation. (Determination of Petersen’s coil tuning level based on circuit’s self-resonant frequency measurement). Słowa kluczowe: cewka Petersena, kompensacja ziemnozwarciowa, częstotliwość własna obwodu, RSB-MPZ. Keywords: Petersen coil, ground-fault compensation, self-resonant frequency, RSB-MPZ. Wstęp Najczęściej wykorzystywanym elementem kompensującym doziemne prądy pojemnościowej w polskich sieciach SN jest statyczny dławik o zaczepowej regulacji reaktancji indukcyjnej [1]. W sieciach o dużej ilości przełączeń odcinków linii pojemność doziemna ulega zmianom, czego następstwem jest znaczne rozstrojenie kompensacji ziemnozwarciowej sieci poza wartości wymagane. W takich wypadkach wiedza o aktualnym stanie kompensacji (wartości współczynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s) jest słaba. Trwałe utrzymanie oczekiwanych warunków do kompensacji ziemnozwarciowej przy użyciu dławików z regula[...]

Wyznaczanie stopnia zestrojenia kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN na podstawie pomiaru drgań własnych obwodu doziemnego


  W krajowych sieciach SN elementem kompensuj.cym doziemne pr.dy pojemno.ciowe jest najcz..ciej d.awik statyczny o zaczepowej regulacji reaktancji indukcyjnej. W sieciach o du.ej liczbie prze..cze. odcinkow linii pojemno.. doziemna ulega zmianom, czego nast.pstwem jest znaczne rozstrojenie kompensacji ziemnozwarciowej sieci, wykraczaj.ce poza wymagane warto.ci. W takich wypadkach wiedza o aktualnym stanie kompensacji (warto.ci wspo.czynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s) jest s.aba. Trwa.e utrzymanie oczekiwanych warunkow do kompensacji ziemnozwarciowej przy u.yciu d.awikow z regulacj. zaczepow. wymaga cz.stej kontroli stanu zestrojenia i sygnalizowania stanow niepo..danych. Do niedawna podstawow. metod. pozyskiwania informacji o warto.ciach doziemnych pr.dow pojemno.ciowych w sieciach SN polskich spo.ek dystrybucyjnych by.a metoda techniczna, polegaj.ca na pomiarze wykonywanym podczas do.wiadczalnego zwarcia z ziemi.. Uci..liwo.. tej metody jest zwi.zana z konieczno.ci. wy..czenia linii. Ponadto wyst.powanie znacz.cych pr.dow zwarciowych i przepi.. nios.o ze sob. ryzyko uszkodzenia izolacji kabli oraz urz.dze. stacji SN, co czasem powodowa.o zaniechanie pomiarow. Prace nad poszukiwaniem nowych rozwi.za. prowadzone w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Pozna.skiej w pierwszym rz.dzie dotyczy.y sieci SN, pracuj.cej z kompensacj. doziemnych pr.dow pojemno.ciowych [1, 4, 5]. Zaprojektowano i zbudowano urz.dzenia pomiarowe umo.liwiaj.ce ocen. kompensacji ziemnozwarciowej (MSK) lub okre.lenie parametrow ziemnozwarciowych sieci (MPZ . miernik parametrow ziemnozwarciowych) [1.3]. Zalet. uk.adu MPZ jest mo.liwo.. przeprowadzenia pomiarow w czasie normalnej eksploatacji sieci, bez konieczno.ci przeprowadzania zwar. doziemnych. W uk.adzie MPZ sygna.y pomiarowe uzyskuje si. w wyniku w..czenia dodatkowego wymuszenia, wprowadzaj.cego dodatkow. asymetri. napi.. w punkcie neutralnym sieci. Do.wiadczenia nabyte podczas [...]

Warunki wdrożenia w Polsce cenowych programów sterowania popytem dla ograniczenia szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną DOI:10.12915/pe.2014.08.023

Czytaj za darmo! »

DSR resources able to participate effectively in peak demand balancing in Poland become necessary because of the predicted lack of generation adequacy. The most difficult hours for the demand balancing of polish power system in 2012 were analysed, the volume assessment of the DSR resources able in such hours to lower the high prices for balancing energy was evaluated and the concept of tariff containing the critical peak rate to control the DSM resources connected on low voltage level was presented. (Conditions for implementation in Poland of price demand side response programs to reduce peak demand for electricity). Streszczenie. Tworzenie zasobów po stronie popytu zdolnych do uczestnictwa w bilansowaniu szczytowego zapotrzebowania w KSE staje się konieczne ze względu na przewidywany brak wystarczalności generacji. Przeanalizowano najtrudniejsze momenty w bilansowaniu polskiego systemu w roku 2012, dokonano oceny ilościowej zasobów DSR dla obniżenia wysokich cen energii bilansującej w godzinach krytycznych i przedstawiono koncepcję taryfy z krytyczną stawką cenową dla sterowania tymi zasobami przyłączonymi na poziomie niskiego napięcia. Keywords: demand side management programs and resources, power system balancing at peak load. Słowa kluczowe: zasoby i programy sterowania popytem, bilansowanie systemu elektroenergetycznego w szczycie obciążenia. doi:10.12915/pe.2014.08.23 Wprowadzenie W wielu krajach bez tworzenia podstaw do szerokiego udziału odbiorców w rynku i pozostawali oni nieświadomymi zmian, biernymi beneficjentami działania mechanizmów rynkowych. Obecnie, wraz z rosnącym udziałem generacji rozproszonej w pokrywaniu obciążenia systemu elektroenergetycznego, zarządzanie popytem stanowi jeden z niezbędnych elementów rozwoju prawidłowych stosunków rynkowych zapewniający zwiększenie ilości uczestników rynku, co gwarantuje zwiększenie płynności transakcji. Liderami takich rozwiązań są uczestnicy rynków Ameryki Północnej gdzie zg[...]

Limitation of earth-fault disturbances and their effects in medium voltage overhead lines

Czytaj za darmo! »

The number of disturbances in medium voltage power network may be limited by particular carefulness in keeping up proper condition of power overhead lines exploitation or by more widely application of lines with covered (insulated) conductor in areas particularly susceptible on earth-fault disturbances. This disturbances may be easy limited with compensation of grounding capacitive currents, tha[...]

Badania symulacyjne efektywności wybranych algorytmów EAZ

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody badania skuteczności działania algorytmów decyzyjnych zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych przy użyciu programów symulacyjnych. Zaprezentowano przykład analizy działania admitancyjnych zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Abstract. This paper presents methods of simulation research of efficiency decision algorithms of power system protection systems against phaseto- ground faults The example of evaluation of operating efficiency of the phase-to-ground admittance protection algorithm is also presented. (Simulation Research of Efficiency of the Selected Algorithms of the Power System Protection Automatics). Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, algorytmy decyzyjne, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, ocena skuteczności. Keywords: phase-to-earth faults, decision’s algorithms, power system protection automatics, efficiency assessment. Wstęp Stosowane obecnie układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) pomimo ciągłego udoskonalania i stosowania nowoczesnych technologii w ich konstrukcji nie zapewniają stuprocentowej skuteczności w eliminacji występujących w systemie elektroenergetycznym zwarć. Specyfika konstrukcji poszczególnych elementów i urządzeń systemu elektroenergetycznego powoduje, że zjawiska elektromagnetyczne towarzyszące wielu rodzajom występujących zwarć silnie zniekształcają sygnały pomiarowe. Wpływa to negatywnie na efekty działania algorytmów decyzyjnych automatyki EAZ, a w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego zadziałania lub braku zadziałania automatyki zabezpieczeniowej. Znaczna liczba zwarć występujących w napowietrznych sieciach średniego napięcia nie zostaje z tego powodu prawidłowo wykryta i wyeliminowana przez układy EAZ. Opracowane na przestrzeni ostatnich lat w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej systemy zabezpieczeń admitancyjny[...]

 Strona 1  Następna strona »