Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Falkowski"

Kompozyty cementowe modyfikowane emulsją bitumiczną DOI:10.15199/33.2014.12.15


  Trwałość konstrukcji z betonów cementowych w określonych warunkach użytkowania (klasach ekspozycji) zależy głównie od odporności zastosowanego betonu na agresywne oddziaływania środowiskowe. Porowata struktura betonu sprzyja penetracji wody oraz szkodliwych substancji i sprawia, że w miarę upływu czasu pozostawiają one coraz wyraźniejsze oznaki postępującej destrukcji. Przeprowadzone przez autora badania potwierdzają, iż modyfikacja mikrostruktury betonu asfaltem w postaci anionowej emulsji bitumicznej stanowi skuteczną ochronę materiałowo-strukturalną betonów cementowych. Uzyskany w wyniku zastosowanej domieszki układ struktury porowatości pozwala osiągnąć znacznie mniejszą nasiąkliwość z zachowaniem wysokiej mrozoodporności i sprawia, że beton staje się praktycznie nieprzepuszczalny dla wody pod ciśnieniem. Słowa kluczowe: beton, emulsja bitumiczna, odporność korozyjna betonu, porowatość, nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie, trwałość, mrozoodporność. Abstract. The sustainability of the construction made of highstrength cement concrete in specific operating conditions (display classes) mainly depends on concrete resistance on aggressive environmental effects.The porosity structure system allows the penetration of water and harmful substances causing destruction of concrete.The research carried out by the author of the paper confirms thatmodification of concretemicrostructure by applying admixture of asphalt provides efficient protection. The porosity structure system that was obtained in examined concrete allows receive lower impregnability and higher frost resistance and makes concrete virtually impervious to liquid under pressure. Keywords: concrete, asphalt emulsion, corrosive resistance of concrete, porosity, water permeation, compressive strength, sustainability, frost resistance.Najczęstszym mechanizmem destrukcji betonu w krajowych warunkach klimatycznych jest korozjamrozowa spowodowana cyklicznym zamrażaniem i[...]

Implementacja kompozytów cementowych modyfikowanych emulsją bitumiczną w warunkach przemysłowych DOI:10.15199/33.2015.04.14


  Wpraktyce budowlanej szczególnie dużo problemów nastręcza wymaganie obniżenia nasiąkliwości betonu często stawianewSzczegółowych SpecyfikacjachTechnicznychwbudownictwie komunikacyjnymi hydrotechnicznym.Ma ono na celu ograniczenie oddziaływań agresywnego środowiska wobec matrycy cementowej i powinno być brane pod uwagę już na etapie projektowania składu mieszanki betonowej. Prezentowane badania potwierdzają, iż w warunkach przemysłowych, w wyniku zastosowania domieszki bitumicznej, możliwe jest spełnienie obostrzonych kryteriównasiąkliwości nw ≤ 4%, przy jednoczesnym ograniczeniu zawartości cementu. Słowa kluczowe: nawierzchnie betonowe, nasiąkliwość,mrozoodporność, trwałość, anionowa emulsja bitumiczna.2). Po zawibrowaniu nawierzchnia była za- 1) Doktorant Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; e-mail: krzysztoffalkowski1@wp.pl Implementacja kompozytów cementowych modyfikowanych emulsją bitumiczną w warunkach przemysłowych Implementation of cement composites modified bitumen emulsion in industrial conditions mgr inż. Krzysztof Falkowski1) Streszczenie.Wpraktyce budowlanej szczególnie dużo problemów nastręcza wymaganie obniżenia nasiąkliwości betonu często stawianewSzczegółowych SpecyfikacjachTechnicznychwbudownictwie komunikacyjnymi hydrotechnicznym.Ma ono na celu ograniczenie oddziaływań agresywnego środowiska wobec matrycy cementowej i powinno być brane pod uwagę już na etapie projektowania składu mieszanki betonowej. Prezentowane badania potwierdzają, iż w warunkach przemysłowych, w wyniku zastosowania domieszki bitumicznej, możliwe jest spełnienie obostrzonych kryteriównasiąkliwości nw ≤ 4%, przy jednoczesnym ograniczeniu zawartości cementu. Słowa kluczowe: nawierzchnie betonowe, nasiąkliwość,mrozoodporność, trwałość, anionowa emulsja bitumiczna. Abstract. In practice, especially a lot of problems poses a requirement to reduce water absorption of concrete often faced in [...]

Nawierzchnie dróg lokalnych z betonu lanego DOI:10.15199/33.2017.10.39


  frakcji 1) Doktorant Politechniki Białostockiej,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; krzysztoffalkowski1@wp.pl Streszczenie. W prezentowanym artykule przedstawiono przykład realizacji nawierzchni drogowejwykonanejwtechnologii lanego betonu cementowego jako uzasadnionej ekonomicznie alternatywy dla nawierzchni asfaltowej. Przedsięwzięcie realizowane było na zlecenie prywatnego inwestora, a przy doborze nawierzchni brano pod uwagę nie tylko koszty budowy, ale również jej trwałość w założonych warunkach użytkowania. Słowa kluczowe: nawierzchnie betonowe; nawierzchnie drogowe; drogi lokalne; trwałość; anionowa emulsja bitumiczna. Abstract.. The article presents an example of a road surface made of cast concrete as a economically justified alternative to asphalt. The project was carried out on behalf of a private investor, and the selection of the pavement was considered not only the construction costs but also its durability under the assumed conditions of use. Keywords: concrete pavements; road surfaces; local road; durability; anionic asphalt emulsion. DOI: 10.15199/33.2017.10.39 Fot. 1. Deformacje i spękania nawierzchni asfaltowej wzdłuż krawędzi na drodze lokalnej dla samochodów osobowych w Niewodnicy Kościelnej woj. podlaskie po miesiącu użytkowania Photo. 1. Deformation and cracking of asphalt road along the edge of the local road for passenger cars in Niewodnica Koscielna, Podlaskie Voivodeship, after 1 month of use Nawierzchnie dróg lokalnych z betonu lanego Local roads surfaces made of cast concrete mgr inż. Krzysztof Falkowski 1) Studium przypadku 123 BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2017 (nr 542) 0 ÷ 63 mm o ciągłym uziarnieniu, którym dysponował inwestor.Mechaniczne stabilizowanie podbudowy za pomocą ciężkich walców ogumowanych, pozwoliło na uzyskanie EV2 ≥[...]

Oczyszczalnie ścieków w technologii złóż obrotowych, jako alternatywa dla małych jednostek osadniczych oraz pojedynczych obiektów mieszkalnych DOI:10.15199/17.2019.4.5


  Obecny rynek kompaktowych oczyszczalni ścieków do kilkuset RLM, charakteryzuje się bardzo dużą ilością producentów oferującą urządzenia oparte na kilku bazowych technologiach. Jedne z najczęściej spotykanych to rozwiązania pracujące w technologii SBR, a więc wykorzystujące procesy oczyszczania ścieków poprzez osad czynny, oraz urządzenia wyposażone w złoża biologiczne stałe, często opisywane jako pracujące w technologii hybrydowej. Oba rozwiązania wraz ze swoimi zaletami i wadami zostały szeroko opisane w literaturze fachowej, dlatego autor niniejszego artykułu chciał skupić się na rozwiązaniu alternatywnym i nieco mniej popularnym w Polsce… Mowa o technologii złóż tarczowych, która swoje początki bierze w połowie zeszłego wieku, jednakże nie zyskała tak dużej popularności jak wymienione na początku rozwiązania. Na rynku polskim technologia tarczowego złoża biologicznego jest oferowana przez co najmniej czterech producentów, a za przykład do niniejszego artykułu posłużą urządzenia firmy Kingspan Environmental - oczyszczalnie Biodisc. Urządzenia te oferowane są w kilkunastu typoszeregach, zaczynając od typowych rozwiązań przydomowych do 6 RLM, kończąc na oczyszczalniach dla małych jednostek osadniczych, lub bloków mieszkalnych do 2000 RLM i więcej. 2. Budowa i opis procesu oczyszczania Cechą charakterystyczną wszystkich wielkości jest kompaktowa budowa, bazująca na jednym zbiorniku z materiału GRP, w którym zachodzą procesy oczyszczania ścieków zarówno mechanicznego, jak i biologicznego. Wewnątrz zbiornika znajdują się wydzielone cztery strefy oczyszczania: - osadnik wstępny (1) - dwie strefy tlenowe ze złożem tarczowym (2,3) - osadnik wtórny (4) *) mgr inż. Krzysztof Falkowski - firma Kingspan Water and Energy, tel. +48 616609471, e-mail: krzysztof.falkowski@kingspan.com Oczyszczalnie ścieków w technologii złóż obrotowych, jako alternatywa dla małych jednostek osadniczych oraz pojedynczych obiektów mieszkalnych Rotat[...]

Zapobieganie uszkodzeniom i sposoby naprawy betonowych posadzek przemysłowych DOI:10.15199/33.2017.11.15


  Jednym z krytycznych elementów w każdym obiekcie przemysłowym lub magazynowym jest posadzka. Jej nośność i trwałość decydują o prawidłowymprzebiegu i ciągłości eksploatacji obiektu, a konieczność ewentualnych napraw może okazać się bardzo uciążliwa i kosztowna. Posadzki przemysłowe powinny zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby nie dochodziło do pękania na ich powierzchni. Największe naprężenia, mogące wywołać zarysowania, powstają w posadzkach w wyniku oddziaływania obciążeń użytkowych, ale w wielu przypadkach taki skurcz i zmiany temperaturymogą prowadzić do powstania znacznych naprężeń rozciągających w płytach. Te zjawiska należy uwzględniać podczas projektowania [2, 4]. Podstawowymsposobemzapobiegania pękaniu płyt posadzki, z powodu skurczu betonu i wpływów termicznych, jest stosowanie szczelin dylatacyjnych [1, 5]. Jednocześnie, szczeliny te mogą być "słabym punktem" posadzek, ponieważ wywijanie się krawędzi płyt w efekcie nierównomiernego skurczu prowadzi do uszkodzeń krawędzi i klawiszowania płyt w miejscach połączeń. W celu zmniejszenia liczby dylatacji podlegających paczeniu stosuje się posadzki bezspoinowe [1].Wartykule skoncentrowano się na uszkodzeniach posadzek spowodowanych skurczem betonu. Pęknięcia i zarysowania Redukcję odkształceń skurczowych podczas dojrzewania betonu w posadzce i jej eksploatacji zapewnia odpowiednio wyspecyfikowana, wbudowana i pielęgnowana mieszanka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien [6]. Podstawowy warunek to zachowanie wskaźnika w/c na możliwie niskim poziomie. Należy pamiętać, że ograniczając wartość w/c, zmniejszamy ilość wody, która jest niezbędna do prawidłowej aplikacji posypki utwardzającej. Z praktyki autorów wynika, że wtarcie posypki utwardzającej w powierzchnię, w zalecanej przez producentów ilości 3,5 - 4,5 kg/m2, jest możliwe, jeżeli w/c wynosi 0,46 - 0,49. Do wykonywania posadzek, szczególnie bezspoinowych, nie powinno się stos[...]

 Strona 1