Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Ludwik Synoradzki"

Laboratorium procesów technologicznych jako element kształcenia politechnicznego

Czytaj za darmo! »

Laboratorium Procesów Technologicznych (LPT) jest unikatową jednostką politechniczną, do prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczej i produkcyjnej. Dbając o zachowanie równowagi pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi wykorzystuje się fakt ich wzajemnego stymulowania się. Doświadczenia praktyczne z wdrożeń, szczególnie na polu farmacji i środków pomocniczych do tworzyw sztuczny[...]

Nauczanie planowania eksperymentu. Wykład i ćwiczenia

Czytaj za darmo! »

Omówiono program wykładu "Planowanie eksperymentu" (16 h), przeznaczonego dla studentów technologii chemicznej (semestr VIII). Podano najważniejsze tematy wykładu. Przedstawiono sposób realizacji ćwiczeń z tego zakresu (16 h). Content of a lecture on experimental design (16 h) for chemical technology students (8. semester) was presented. Main topics of the lecture were listed. Management o[...]

Optymalizacja warunków otrzymywania alkilo- i alkilochloroalumoksanów oraz polialumoksanów DOI:

Czytaj za darmo! »

Optymalizowano warunki ciągłego procesu syntezy czterech alumoksanów i dwóch polialumoksanów. Określono wpływ temperatury reakcji, temperatury i czasu doreagowywania oraz stężenia związków glinoorganicznych na "czystość" produktów. Wyznaczono optymalne warunki syntezy tetraizobutylodialumoksanu i diizobutyloclichlorodialumoksanu. Przedstawiono modelowo, jako funkcje pierwszego stopnia, zależności "czystości" otrzymywanych związków od czterech zmiennych parametrów procesu. Alumoksany, związki zawierające ugrupowanie typu > Al-O-Al < są od lat przedmiotem intensywnych badań 2). Jednym z powodów szczególnego zainteresowania tymi związkami jest ich zastosowanie w katalizie. Bada się je, poszukując wysoko aktywnych układów katalitycznych do procesów polimeryzacji. Mimo wielu przytaczanych a r gumentów nie udowodniono ostatecznie ich stru k tu ry i zagadnienie to nadal budzi wiele kontrowersji 3>4). Chociaż ostatnio otrzymano krystaliczny alumoksan, nie udało się dotąd wykonać odpowiednich badań rentgenograficznych5). Poszczególne alumoksany, oligoalumoksany lub polialumoksany, można otrzymać w wyniiku kon/troi owianej hydrolizy związków glinoorganicznych (ZGO). W zależności od stosunku molowego ZGO : H20 otrzymuje się: 2 R 3A1 + H20 —-> R2A10A1R2 + 2 RH, (1) 4 R 3Al -f 3 H20 —> R2Al (OA1R)20A1R2 - 6 R H , (2) n R3AI + (n - 1) H20 —> R2A1 (0A1R)"_20A1R2 + 2 (n - 1) RH, (3) gdzie R = alkil, alkoksyl lub halogen. Znany jest też sposób otrzymywania oligoalumoksanów w drodze stopniowej hydrolizy alumoksanów6): 2 R2A10A1R2 4- н20 —> R2A1 (0 A1R)20 A1R2 + 2 RH, 2 R2A1 (0A1R)20A1R2 + H20 —> R2A1 (0A1R)60A1R2 ь 2 RH . (5) Oligo- i polialumoksany tworzą się ponadto w wyniku kondensacji alumoksanów, która zachodzi zwykle podczas oczyszczania produktów reakcji 1 4- 3: n R 2A 10A 1R 2 — > R 2A1 (0 A1R ) " _ 10 A1R 2 + ( n - 1) R3AI. .. («) Ze względu na podobne właściwości alumoksanów[...]

Manufacturing of polylactide nanospheres Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1311


  Poly-L-lactide nanospheres were prepd. by emulsifying CH2Cl2 soln. of the polymer in aq. soln. of poly(vinyl alc.) at 0-50°C under stirring. After removal of the solvent by evapn., the nanospheres were filtered out and analyzed for grain size. The size decreased with decreasing the mol. mass of the polymer. The polylactide nanospheres of size less than 100 nm were produced in many cases. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wytwarzania nanosfer polilaktydowych otrzymanych metodą emulsyjną. Zbadano wpływ temperatury, szybkości mieszania, rodzaju użytego stabilizatora oraz długości łańcucha polimerowego na rozmiar otrzymywanych nanosfer. Na podstawie wyników badań opracowano warunki pozwalające na powtarzalne otrzymywanie nanosfer polilaktydowych o rozmiarze poniżej 100 nm. Polilaktyd (PLA) jest alifatycznym poliestrem, zbudowanym z liniowo połączonych ze sobą cząsteczek kwasu mlekowego (rys. 1)1). Ze względu na obecność chiralnego atomu węgla w cząsteczce monomeru, możliwe jest otrzymywanie PLA o różnej konfiguracji. Polilaktyd, zawierający tylko cząsteczki kwasu L-mlekowego (L-PLA) lub tylko kwasu D-mlekowego (D-PLA) charakteryzuje się wysoką krystalicznością, natomiast L-PLA z domieszką izomeru D ma budowę amorficzną2). PLA otrzymywany może być przez bezpośrednią syntezę z kwasu mlekowego lub przez polimeryzację z otwarciem pierścienia lak-tydu. Pierwsza metoda prowadzi do polimeru o małej średniej masie molowej (<5000 g/mol). Polimery o średniej masie molowej (>100 000 g/mol), uzyskuje się w wyniku polimeryzacji z otwarciem pierścienia (rys. 2)3).Mimo że polilaktyd znany jest już od kilkudziesięciu lat, to nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony nauki. Wielkie nadzieje wiąże się z wprowadzeniem go do masowej produkcji opakowań, jednak ciągle wysoka cena skutecznie hamuje jego ekspansję na rynku tworzyw sztucznych. Dziedzinami, w których polilaktyd znajduje nowe zastosowania są medycyna i far[...]

Manufacturing of paracetamol-containing polylactide spheres Otrzymywanie sfer polilaktydowych zawierających paracetamol DOI:10.15199/62.2015.10.3


  The p-HOC6H4NHAc-contg. polylactide spheres were prepd. by emulsifying CH2Cl2 soln. of the polymer in aq. soln. of poly(vinyl alc.) with paracetamol (5% by mole) at 25°C under stirring. After removal at the solvent by evapn., the nanospheres were filtered out and analyzed for grain size. The size decreased with decreasing the mol. mass of the polymer. A procedure for manufg. spheres smaller than 100 nm was developed. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wytwarzania sfer polilaktydowych z zawieszonym paracetamolem otrzymanych metodą emulsyjną. Zbadano wpływ szybkości mieszania, średniej masy molowej użytego stabilizatora oraz polilaktydu na rozmiar otrzymywanych sfer. Opracowano warunki pozwalające na powtarzalne otrzymywanie nanosfer polilaktydowych z paracetamolem o rozmiarze poniżej 100 nm. Paracetamol (4-acetamidofenol) (rys. 1) jest substancją aktywną o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W odróżnieniu od leków przeciwbólowych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych wykazuje bardzo słabe działanie przeciwzapalne i nie zaburza procesu krzepnięcia krwi. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając po 30-60 min maksymalne stężenie we krwi. Efekt przeciwbólowy utrzymuje się przez 3-5 h. Działa przez blokowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej w ośrodkowym układzie nerwowym, hamując syntezę prostaglandyn1). U chorych z niewydolnością nerek paracetamol kumuluje się we krwi, po podaniu zbyt dużych dawek (np. omyłkowo). Podczas metabolizowania paracetamolu w wątrobie przez cytochrom P450, powstaje N-acetylo-4- -benzochinonoimina, bardzo silny utleniacz, który zaburza gospodarkę wolnorodnikową wątroby, prowadząc do nieodwracalnego uszkodzenia hepatocytów (trwałe martwicze uszkodzenie wątroby). Polilaktyd (PLA) jest alifatycznym poliestrem, zbudowanym z liniowo połączonych ze sobą cząsteczek kwasu mlekowego2). Małocząsteczkowy PLA (<5000 g/mol) może być otrzymywany przez polikondensację[...]

Charakterystyka i zastosowanie bursztynu bałtyckiego w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym


  Bursztyn bałtycki (sukcynit) jest naturalną żywicą kopalną. Ze względu na przypisywane mu właściwości lecznicze i pielęgnacyjne wykorzystywany jest coraz chętniej do wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych o potencjalnym działaniu biologicznym. W literaturze naukowej pojawiają się liczne informacje o takich jego właściwościach fizycznych, jak gęstość, twardość, współczynnik załamania światła, temperatura mięknienia oraz takich właściwościach chemicznych, jak skład chemiczny oraz struktura. W literaturze popularno-naukowej oraz patentowej można znaleźć informacje o zastosowaniu bursztynu w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Brak jest jednak pełnej identyfikacji składu bursztynu oraz jednoznacznych informacji na temat jego struktury, a także obiektywnych dowodów w postaci badań medycznych, potwierdzających skuteczność i mechanizm działania bursztynu i/lub zawartych w nim związków. A review, with 45 refs., of occurrence, chemical properties and uses of fossil succinite. aPolitechnika Warszawska; bWyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa; cGalvano-Aurum SC, Warszawa Charakterystyka i zastosowanie bursztynu bałtyckiego w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Characteristics and application of Baltic amber in pharmaceutical and cosmetic industries Prof. nzw. dr inż. Jacek ARCT w roku 1962 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 1972 r. na tej uczelni uzyskał stopień doktora. Jest profesorem nadzwyczajnym i rektorem Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Kosmetologów. Specjalność - chemia związków biologicznie czynnych i synteza organiczna, chemia i technologia kosmetyków. Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, tel.: (22) 621-01-38, fax: (22) 625-53-17, e-mail: Ludwik.Synoradzki@ch.pw.edu.pl Prof. nzw. dr [...]

Optimization of the preparation of neomycin- -containing polylactide spheres by mathematical methods of design of experiments Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń DOI:10.15199/62.2016.4.10


  A soln. of poly-L-lactide (PLLA) (1%) in CH2Cl2 was mixed with an aq. soln. of poly(vinyl alc.) (PLA) (0.1%) and neomycin (5% by mass of PLLA) at 25°C to encapsulate neomycin in PLLA spheres. Effects of mol. masses of PLLA and PVA (13 000-40 000 g/mol and 30 000-205 000 g/mol, resp.) and the stirring rate (600-1200 rpm) on the sphere diam. (higher than 150 nm) were studied under expl. design conditions. The results were presented as a polynomial regression equation. Przedstawiono wyniki optymalizacji procesu otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń. Wyznaczono równanie regresji określające wpływ średniej liczbowo masy molowej poli-L- -laktydu, średniej wagowo masy molowej poli- (alkoholu winylowego) oraz szybkości mieszania na średnicę powstających sfer. Głównym celem optymalizacji było opracowanie warunków, w których otrzymuje się sfery zawierające substancję aktywną przy minimalizacji ich rozmiaru.Neomycyna jest naturalnym antybiotykiem aminoglikozydowym wytwarzanym przez promieniowce Streptomyces fradiae. Jej strukturę przedstawiono na rys. 1. Neomycyna wykazuje działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze wobec bakterii Gram-ujemnych, niektórych Gram-dodatnich oraz prątków gruźlicy. Blokuje biosyntezę białek bakteryjnych, co upośledza ich funkcje życiowe, a w konsekwencji doprowadza do śmierci komórki. Neomycyna stosowana jest rzadko, mimo że wykazuje szerokie spektrum działania. Podaje się ją głównie zewnętrznie w przypadku chorób skóry, oczu lub błon śluzowych. Ze względu na to, że nie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego jest także stosowana do jałowienia dróg pokarmowych lub jelit przed zabiegami operacyjnymi. W wyjątkowych przypadkach (posocznica) antybiotyk ten jest podawany parenteralnie (pozajelitowo). Jednak Aleksandra Kruk, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski*, Agnieszka Przybysz, Vanessa Bijak, Ludwik Synoradzki HO [...]

 Strona 1