Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Jacek STARZYŃSKI"

Efektywna metoda symulacji komputerowej ruchomych przetworników pomiarowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wykorzystanie hybrydowych metod elementów skończonych do modelowania urządzeń elektrycznych z przemieszczającymi się częściami. Opisane w pracy hybrydyzacje MES z procedurami brzegowymi lub uogólnioną techniką wielobiegunów umożliwiają wykonanie symulacji wielu wariantów położenia lub rozwiązywanie zagadnień odwrotnych bez potrzeby regeneracji sieci elementów skończonych. Ab[...]

Specimen-specific finite element models of human head obtained with mesh-morphing

Czytaj za darmo! »

In this paper we present effective approach to generate specimen-specific finite element head models for bioelectromagnetic simulations. Our method uses a spatial transformation which is similar to shape morphing, to transform the standard reference model into individually fit model. We discuss different input data for transformations and different criteria which can be used to evaluate the quality of the final model (anthropomorphic, surface scans, MRI scans). Streszczenie. W pracy przedstawiono nowe podejście do generacji indywidualnych, realistycznych modeli numerycznych ludzkiej głowy dostosowanych do obliczeń z zakresu bioelektromagnetyzmu. Proponowana metoda stosuje geometryczne transformacje bazowego modelu dyskretnego w indywidualny model dopasowany do konkretnego pacjenta. W[...]

Features extraction of 3D objects by using Laplace series

Czytaj za darmo! »

This paper deals with methods of features extraction of 3D objects focusing on their usage in a classification and recognition area. A brief review of possible approaches is given. An algorithm based on the spherical harmonics transform is presented with an appropriate theoretical background, implementation and tests results. Streszczenie. Niniejszy artykuł dotyczy metod ekstrakcji cech obiektów trójwymiarowych w celu klasyfikacji i rozpoznawania. Po krótkiej klasyfikacji doste˛pnych metod skoncentrowano sie˛ na dokładnym omówieniu podejs´cia wykorzystuja˛cego szereg Laplace’a (harmoniki sferyczne). Przedstawiono podstawy teoretyczne, implementacj˛e i przykład zastosowania tej metody. (Wyodr˛ebnianie cech obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem szeregu Laplace’a) Keywo[...]

Improvement of the E-Field antenna for susceptibility testing

Czytaj za darmo! »

The paper deals wit shape optimization of the E-Field generating antenna for susceptibility testing according to military EMC standard. An optimized antenna shapes allows to minimize the cost of power amplifier used for testing and thus brings substantial economical benefits. The optimal design uses numerical FEM model of antenna and applies Levenberg-Marquardt algorithm to minimize the objective function correlated with non-symmetrical pattern of generated field. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodyke˛ optymalnego projektowania anteny generuja˛cej pole elektryczne do testów naraz˙eniowych zgodnych z wojskowymi standardami kompatybilnos´ci elektromagnetycznej. Zoptymalizowana antena umoz˙liwia zmniejszenie kosztów układu zasilaja˛cego przy zachowaniu nie gorszych parametrów generowanego pola elektrycznego. Do optymalnego projektowania wykorzystano algorytm Levenberga- Marquardta i numeryczny model otoczenia anteny wykonany za pomoca˛ metody elementów skon´czonych. (Optymalne projektowanie anteny generuja˛cej pole elektryczne do testów naraz˙eniowych) Keywords: EMC, E-Field, susceptibility, numerical model, optimal design Słowa kluczowe: kompatybilno´sc elektromagnetyczna, pole elektryczne, testy nara˙zaniowe, model numeryczny, optymalizacja The problem Susceptibility testing according to the military standards includes exposure to E-Field of large intensity and broad frequency range [1]. According to the last and penultimate issues of this standard (F edition: 2007), and (E edition: 1997), exposure frequency range extends from 2MHz to 40GHz, while the range of field strengths range from 10 V/m, by 20 V/m and 50 V/m up to 200 V/m depending on the application in different types of troops. According to an even earlier release of this standard (D edition: 1993), exposure frequency range starts from 10 kHz. Ther[...]

Parallel implementation of exact formulae for magnetic field of axisymmetric current distributions

Czytaj za darmo! »

This paper discusses parallel implementation of Python program which computes magnetic induction of a cylindrical coils. The speed-up which can be obtained by use of two Python libraries - MPI4Py and Parallel Python is compared. The use of exact analytical expressions and their parallel implementations allow to achieve computational speed appropriate for practical applications, significantly better than in the case of general numerical methods like FEM.[...]

MoM antenna model verified against measurements

Czytaj za darmo! »

This paper discusses numerical simulation of the E-Field generating antenna for susceptibility testing according to military EMC standard. The authors compare results of antenna simulation with Method of Moments with measurements of the near field in a non-echoic chamber. The difficulties arising when comparing numerical models with measured circuital parameters of generator-antenna system are discussed in detail. Streszczenie. Artykuł przedstawia weryfikacje˛ numerycznego modelu anteny generuja˛cej pole elektryczne do militarnych testów odpornos´ci urza˛dzen´ elektronicznych przez pomiary wykonywane w komorze bezodbiciowej. Praca wskazuje na trudno´sci przy porównaniu pomiarów pola w strefie bliskiej i wyników symulacji komputerowych wykonanych z wykorzystaniem Metody Momentów. (Porównanie numerycznych modeli anteny z pomiarami) Keywords: EMC, E-Field, susceptibility, numerical model, experimental verification Słowa kluczowe: kompatybilno´s´c elektromagnetyczna, pole elektryczne, testy nara˙zaniowe, model numeryczny, weryfikacja The problem Susceptibility testing according to the military standards includes exposure to E-Field of large intensity (10 V/m, by 20 V/m and 50 V/m up to 200 V/m) and broad frequency range (10 kHz to 40 GHz) [1]. In this tests, the generating antenna is located 100 cm from the tested object (EUT = Equipment Under Test) placed on a long table (equipment table) with conductive top level (Fig. 1). All equipment should be placed in a shielded room, minimal size of which can be estimated as 7×5×3 meters.Due the size of the antenna, the EUT is placed in a nearfield zone in which to achieve the desired field intensity one must apply a high-power antenna and a power amplifier. One of the useful antennas on the market is EFG-3B model [2]. This is the 2 kW antenna with frequency range 10 kHz [...]

Wykorzystanie symulacji komputerowych do poprawy konstrukcji linii paskowej DOI:10.12915/pe.2014.08.012

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wykorzystanie symulacji komputerowych do poprawienia dopasowania istnieja˛cej linii paskowej do układu zasilania. Przy pomocy modelu linii paskowej zbudowanego w programie COMSOL Multyphysics dokonano analizy rozkładu pola elektromagnetycznego i wyznaczono zast˛epcze charakterystyki cz˛ estotliwo´sciowe, które mo˙zna było zweryfikowa´c na drodze pomiarów. Po upewnieniu si ˛ e, ˙ze model komputerowy dobrze odzwierciedla badana˛ linie˛ paskowa˛, wykorzystano go do zbadania wpływu modyfikacji konstrukcji na współczynnik odbicia, istotny ze wzgl˛edu wykorzystania energii dostarczanej przez generator. Symulacje pozwoliły na znalezienie prostej metody poprawy dopasowania linii do generatora, a pomiary zmodyfikowanego urza˛dzenia potwierdziły wyniki symulacji. Abstract. Paper presents application of numerical simulation to improve construction of an existing stripline used for EMC immunity tests. With help of the stripline numerical model the authors were able to compute frequency characteristics (i.e. reflection coefficient or input impedance) which were verified by measurements. The verified model was then used to simulate characteristics for alternative details of the construction, what allowed significant improvement of the stripline to signal generator match. The results were confirmed by the measurement of the modified stripline.(Using Computer Modeling to Improve Design of a Stripline) Słowa kluczowe: kompatybilno´s´c elektromagnetyczna, badania nara˙zeniowe, linia paskowa, MES Keywords: electromagnetic compatibility, immunity tests, stripline, FEM doi:10.12915/pe.2014.08.12 Wprowadzenie Celem bada´n opisanych w tym artykule jest weryfikacja działania istnieja˛cej linii paskowej, słuz˙a˛cej do projektowych bada´n odporno´sci elektromagnetycznej podzespołów precyzyjnych wag elektronicznych. Istotnym elementem w badaniach odporno´sci jest odpowiednia jako´s´c, tj. nat˛e˙zenie i równomierno´s´c pola elektrycznego w[...]

Parallel implementation of the Artificial Ant Colony Algorithm applied to medical images segmentation DOI:10.15199/48.2017.04.02

Czytaj za darmo! »

Artificial Ant Colony algorithm (AAC) can be applied to segmentation of bone structures out of CT data series. AAC procedure produces promising results in regions of adjacent bones and joints which are hard to distinguished by common segmentation algorithms. The article presents parallel implementation of the AAC which allows for significant speed-up of the segmentation procedure. The results of the segmentation for various bone structures in the area of the human pelvis are presented. Streszczenie. Algorytm kolonii mrówkowej (AAC) pozwala na segmentację struktur kostnych z serii obrazów tomografii komputerowej. AAC daje obiecujące wyniki dla przylegających do siebie fragmentów kości i stawów, które trudno rozróżnić przy pomocy często używanych filtrów obrazu. Artykuł przedstawia równoległą implementację algorytmu pozwalającą znacznie przyspieszyć operację segmentacji. Zaprezentowano w nim wyniki algorytmu dla wybranych struktur kostnych w obrębie miednicy. (Równoległa implementacja algorytmu mrówkowego zastosowanego do segmentacji obrazów medycznych). Keywords: image processing, artificial ant colony algorithm, parallel programming, CT. Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazu, algorytm mrówkowy, programowanie równoległe, CT. Introduction Automatic segmentation of medical images is a widely investigated yet not fully solved problem [1]. Techniques that are often applied to the segmentation of computer tomography images include: threshold based, edge detection based, region growing based, deformable model based, fuzzy based or neural network based methods [2, 3]. Most of the above mentioned techniques (except straightforward threshold based segmentation and edge detection algorithms) need prior initialization by an expert user or extensive training on prepared data set. Cortical parts of bone structures are easily recognizable in CT images due to their high radiodensity. Therefore they can be easily segmented by threshold based algorith[...]

Chargers for electric cars with V2G (vehicle to grid) technology - connection principles for the distribution network DOI:10.15199/48.2019.11.53

Czytaj za darmo! »

In recent years, there has been an escalation in the development of the electromobility (e-mobility) market. This escalation directly results in the increased requirement of charging stations supplied from the public distribution network. According to various forecasts, it is estimated that by 2040, about 500 million electric vehicles will travel on the roads around the world [1, 2]. This will undoubtedly be one of the biggest challenges that distribution system operators, regional and country governments and all the road users have to face in the coming years. It should be expected that e-mobility will be an important factor for global economies and ecological trends. In fact, electric vehicles will act as a catalyst for the development and expansion of the smart grid infrastructure, being one of its elements at the same time (see Figure 1). The Polish Parliament Act on Electromobility and Alternative Fuels that came into effect on January 11, 2018 can be considered as the first step to popularize e-mobility in Poland. Apart from the incentives that will be granted to electric vehicle drivers, the Act defines the rules for the development and operation of charging point infrastructure. The Act gives a green light to the car sharing service as well as research on autonomous vehicles on public roads [3]. Fig. 1. Electric vehicle as an element of a smart grid [4]. Literature presents quite a few more or less futuristic visions that show the possibilities of using electric vehicles as dispersed energy sources [5, 6, 7, 8]. The vehicles would be used for among others things, shaping the 24-hour load curve, reactive power compensation, storing electric energy produced by RES (renewable energy sources) [6, 9]. All these assumptions, even if their implementation is still far in the future, are built on a common basis, namely the V2G (vehicle to grid) concept. Chargers for electric vehicles The simplest method to classify electr[...]

Evaluation of bidomain model parameters for simulation of a nerve bundle

Czytaj za darmo! »

The results presented in the paper are a part of research aimed on the development of realistic and physiologically justified model of a nerve. The electrical activation of neural tissue can be simulated with bidomain model. Bidomain is a multiscale model in which the macroscopic PDE model of tissue is combined with microscopic model of the cell membrane. In the presented paper we study in detai[...]

 Strona 1  Następna strona »