Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Patryk HALEK"

Budowa cząsteczki gazu a parametry rezystancyjnych czujników gazu

Czytaj za darmo! »

Powszechnie wiadomo, że czujniki chemiczne to proste rezystory ceramiczne służące do przekształcenia sygnałów chemicznych na sygnał analityczny nadający się do odczytu. Składają się one z części receptorowej oraz przetwornikowej. Część receptorowa, najistotniejsza część sensora, odpowiedzialna jest za odbieranie i przekształcenie informacji chemicznej na zmiany parametrów czujnika. To odbier[...]

Zinc Oxide thin layer deposition using chemical bath deposition (CBD)

Czytaj za darmo! »

The future of modern gas sensors are nanomaterials. The new materials with large active surfaces and special physical and chemical properties can significantly improve the sensor’s parameters. Nanomaterials allow for faster gas detection and decrease the low level detection. In modern gas sensors, because of the bigger active surface gas is detected faster. Only very few particles are needed to detect gas. The information of the detected gas is faster processed and we receive the response earlier. In mass production price is of crucial importance. Because of this, we aim to develop a cheap method of ZnO structure deposition, which will make low cost mass production possible. The described CBD method is a chemical method of zinc oxide deposition from liquid solution. Because of the water solution, the deposition can be carried out at a low temperature (under 100°C). This brings large benefits, the low temperature will not harm the other components of the gas sensor and CBD can be used like the last technological step. Experimental part The main goals of the experiments were to check the influence of the electrical field on the process of zinc oxide deposition in CBD, and to create the ZnO rods with changing [...]

Characterisation of a heterojunction structure based on Au doped WO3 and SnO2


  Gas and humidity sensors based on semiconductor metal oxides and solid electrolytes have been studied extensively during the last few decades. The main work in this area is aimed at improving the basic parameters of these sensors to achieve better sensing performance. Nowadays there are a variety of commercial available sensors. Nonetheless it has not been possible to make a highly selective and sensitive sensor with fast response time. The presence of various gases or water vapour in the atmosphere affects the sensor performance and influence the output signal. Semiconductor gas sensors show poor selectivity, which makes them insensitive to low gas concentrations. Several methods have been found to overcome this problem. The most frequently used methods are the modulation of the working temperature of the sensing structures and the application of new materials with improved catalytic properties [1, 2]. Another option is the construction of semiconductor gas sensors based on a heterojunction formed between different metal oxides. The analysis of reactions occurring in the single phase materials and at the junction can improve the selectivity and sensitivity of such structures. For the first time this class of devices was used as humidity sensors. For the application in measurement systems, both p-n and n-n junctions were propsed by authors [3-5]. In this paper we study[...]

Analiza zjawisk w czujnikach o mieszanym potencjale


  Rozwój cywilizacyjny w dziedzinie medycyny, ochrony środowiska i szeroko pojętym przemyśle, spowodował zapotrzebowanie na systemy pomiarowe pozwalające dokładnie określić skład różnych atmosfer gazowych. Podstawą takich układów pomiarowych są detektory i czujniki zdolne przetworzyć informację o wielkości nieelektrycznej na sygnał użyteczny analitycznie. Jedną z grup sensorów gazów, która znalazła szerokie zastosowanie, są czujniki potencjometryczne. Najpopularniejszym przykładem tego typu przyrządów jest sonda lambda stosowana w układach kontroli procesów spalania w silnikach samochodowych czy elektrociepłowniach. Jednak problemy związane z zasadą działania tego typu czujników i doborem odpowiednich materiałów do ich konstrukcji spowodowały, że obecnie pracuje się nad nowym typem potencjometrycznego czujnika gazu, zwanego czujnikiem o mieszanym potencjale. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań grubowarstwowego czujnika o mieszanym potencjale do oznaczania siarkowodoru. W doniesieniach literaturowych elektrody wskaźnikowe nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Natomiast w badanym czujniku elektrody wskaźnikowe na bazie SnO2 i [...]

Analiza czułości w rezystancyjnych czujnikach wielowarstwowych w obecności amoniaku


  Od kilku dekad obserwuje się dynamiczny rozwój techniki sensorowej, w szczególności rezystancyjnych czujników gazu. Jednak mimo licznych badań poczynionych w tym zakresie, do tej pory nie udało się w sposób zadowalający rozwiązać problemu dobrej selektywności sensorów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu czułości. Duże trudności sprawia również analiza bardzo złożonych procesów fizykochemicznych zachodzących w tego typu sensorach. Jedną z technik poprawy parametrów użytkowych sensorów jest budowanie struktur z warstw różniących się właściwościami elektrycznymi i katalitycznymi [1]. Warstwa mająca bezpośredni kontakt z elektrodami pełni funkcję właściwej warstwy aktywnej, zaś inne materiały nakładane na nią działają jako warstwa (filtr aktywny) modyfikująca parametry czujnika. Bezpośredni kontakt z analizowaną atmosferą ma tylko warstwa filtru aktywnego. Na powierzchni tej warstwy ulegają adsorpcji i dezaktywacji cząsteczki interferującego gazu. W wyniku t[...]

Synteza nanocząstek materiałów sensorowych


  W ostatnich kilkunastu latach w literaturze pojawiają się doniesienia o możliwości syntezy nanomateriałów różnymi metodami. Syntezuje się je między innymi następującymi metodami: hydrotermalną [1], techniką "odwróconego opalu" [2], z roztworu ciekłego [3], za pomocą wzorca [4], elektrochemicznie [5], utleniania termicznego [6], itp. Metodami tymi otrzymuje się nanorurki, nanopręty, nanokwiatki, nanopastylki oraz inne interesujące nanostruktury. Materiały o takiej nanostrukturze mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w technice sensorowej, jak warstwy gazoczułe i filtry aktywne [7], ale również jako różne materiały w nanoelektronice i optoelektronice do konstrukcji różnych elementów, np. ogniw słonecznych, czy kryształów fotonicznych, jako katalizatory heterogeniczne, nanomateriały magnetyczne, wypełniacze do kompozytów i wiele innych [8]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki otrzymywania różnych nanomateriałów nową metodą z roztworu wodnego zawierającego organiczne związki stabilizujące. Część eksperymentalna Nanocząstki dwutlenku tytanu otrzymano w reakcji strącania chlorku tytanu(III) wodorotlenkiem amonu z roztworu wodnego (1), a następnie utleniania powietrzem atmosferycznym (2). (1) (2) W początkowym etapie syntezy nanocząstek tlenku tytanu(IV) przygotowywano wodny roztwór prekursora jonów tytanu (TiCl3), syntetycznego polimeru (polietylenoimina, PEI) oraz surfaktantu niejonowego (Triton ® X-100). Otrzymany roztwór mieszano na mieszadle magnetycznym i stopniowo dodawano roztwór wodorotlenku amonu. Nanocząstki złota otrzymywano w wodnym roztworze prekursora jonów złota (HAuCl4) oraz niejonowego surfaktantu (Tween ® 80). Otrzymany roztwór reakcyjny mieszano mieszadłem magnetycznym [...]

Analiza zjawisk w czujnikach chemicznych z warstwą przyelektrodową


  Chemiczne rezystancyjne czujniki gazu charakteryzują się przede wszystkim niską ceną i relatywnie dobrymi parametrami użytkowymi [1]. Duże znaczenie ma również ich prosta konstrukcja. Typowo składają się one z podłoża, grzejnika, elektrod oraz warstwy gazoczułej. Materiałami sensorowymi są najczęściej proste tlenki metali o właściwościach półprzewodnikowych, natomiast do budowy elektrod wykorzystuje się materiały stabilne chemicznie i termicznie. Najczęściej warstwy elektrod wykonuje się ze złota lub platyny [2]. Rezystancyjne czujniki gazów to najczęściej ceramiczne, grubo- lub cienkowarstwowe rezystory półprzewodnikowe, które zmieniają swoją konduktancję (rezystancję) w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej na powierzchni warstwy gazoczułej z udziałem cząsteczek oznaczanych gazów [2]. Mimo, iż najważniejszym elementem czujnika jest warstwa gazoczuła, to jednak o jego parametrach użytkowych decydują zarówno parametry warstwy gazoczułej, jak i materiał elektrod oraz właściwości kontaktu warstwa gazoczuła - elektroda. Właściwości tego kontaktu są bardzo [...]

Badania nad wpływem domieszek metali szlachetnych na widma XPS trójtlenku wolframu


  Intensywny rozwój urbanizacji, a w konsekwencji również przemysłu, przyczynił się do nieuniknionego wzrostu emisji gazów do atmosfery. Konieczny jest więc stały ich monitoring przy użyciu specjalistycznych czujników. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się rezystancyjne czujniki gazów. Kluczowym elementem ich budowy jest warstwa gazoczuła. Skład warstwy dobierany jest w zależności od rodzaju wykrywanego gazu. Najczęściej stosuje się tlenkowe materiały o właściwościach półprzewodnikowych, takie jak SnO2, ZnO czy WO3. Czujniki oparte na tego typu materiałach można stosować do detekcji, np. CO, NOx, H2S [1-3]. Jednym z problemów, który od wielu lat nie jest rozwiązany, jest niezadowalająca selektywność czujników. Inną kwestią jest wpływ wilgotności na parametry sensora. W celu poprawy selektywności stosuje się różne domieszki, m.in. metali szlachetnych takich jak: złoto, platyna czy pallad [4-5]. Mimo wielu prac, nadal w zadowalający sposób nie wyjaśniono mechanizmu wpływu tych pier[...]

 Strona 1