Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Melon"

Uwaga na kolejne zmiany w ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Czytaj za darmo! »

Kiedy 25 maja 2006 r. weszła w życie nowa ustawa, zrewolucjonizowała ona procedury udzielania zamówień. Wykonawcy odczuli to szczególnie, jeżeli chodzi o możliwość korzystania ze środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie. Podwyższenie kwoty wpisu od odwołania do 60 000 euro znacznie ograniczyło ich możliwości obrony interesu prawnego. Obecnie, z powodu utrudnionej absorpcji środków unijny[...]

Pełnomocnictwo w procedurach przetargowych

Czytaj za darmo! »

Informacje o pełnomocnictwie w procedurach przetargowych można znaleźć w przepisach Kodeksu cywilnego oraz orzecznictwa, natomiast ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), poza art. 23, milczy na ten temat. Analiza, zwłaszcza wyroków Zespołów Arbitrów (ZA) pokazuje, że w interpretacji niektórych przepisów nie ma jednomyślności. Forma pełnomocnictwa Wiele kontrowersji i nieporozumień budzi f[...]

Pytania wykonawcy

Czytaj za darmo! »

Czy zamawiający może przesłać wykonawcy kopię oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza? Pewna firma wzięła udział w przetargu na remont drogi. Do zamawiającego wpłynęły trzy oferty. Na otwarciu nie był obecny żaden z przedstawicieli tej firmy. W związku z tym przesłano do zamawiającego pismo z prośbą o przesłanie kopii oferty, która została wybrana. Prośbę oparto na zasadzie jaw[...]

Konsorcjum w procedurach przetargowych

Czytaj za darmo! »

W ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) przepisy regulujące kwestię konsorcjów odnajdujemy jedynie w art. 23. Wynika z nich, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a więc mogą założyć konsorcjum. Forma prawna konsorcjum Konsorcjum to twór zrzeszający kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Celem zawiązania konsorcjum jest[...]

Zasada jawności w świetle przepisów o zamówieniach publicznych

Czytaj za darmo! »

W Polsce jednąz fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności, określona w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasada ta umożliwia dostęp do informacji o organizowanych postępowaniach przetargowych, dostęp wykonawców do dokumentacji przetargowej, jawność wyników przeprowadzonego postępowania oraz nakłada obowiązek informowania wykonawców o wszelkich zmian[...]

Pytania Czytelników

Czytaj za darmo! »

Jak liczyć termin na wniesienie protestu? W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi złożyłem ofertę i została ona odrzucona przez zamawiającego. Moim zdaniem zamawiający nie miał podstaw prawnych do odrzucenia mojej oferty, dlatego postanowiłem złożyć protest. Ile mam na to czasu? Czy należy go liczyć od dnia pojawienia się informacji o wyniku postępowan[...]

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców? cd.

Czytaj za darmo! »

W numerze styczniowymmiesięcznika "Materiały Budowlane" (1/2008) w artykule "Jakich dokumentów może żądać zamawiający od oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym?" omówiłem zagadnienie dotyczące rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od podwykonawców oraz ich ważności. Wyjaśniłem również, którzy wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia. Po nowelizacji usta[...]

Kolejne dokumenty, jakich zamawiający może żądać od wykonawców

Czytaj za darmo! »

W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający może żądać dokumentów, które pozwolą mu wybrać najlepszego wykonawcę. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę Wpostępowaniach, których przedmiotemsą roboty budowlane, zamawiający żądawykazu robót odpowiadających r[...]

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców zagranicznych

Czytaj za darmo! »

Ostatnia część rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 24 maja 2006 r. nr 87 poz. 605), reguluje kwestie podmiotów zagranicznych, a także certyfikatów potwierdzających jakość dostaw usług czy robót budowlanych. Podmioty zagraniczne biorące u[...]

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Czytaj za darmo! »

Czy warunki udziału w postępowaniu każdy członek konsorcjum powinien spełniać oddzielnie? Pytanie: Nasza firma postanowiła wraz z innymi wykonawcami złożyć wspólną ofertę jako konsorcjum. Żadna z firm samodzielnie nie spełniłaby warunku doświadczenia na poziomie, jaki określił zamawiający. W związku z tym mam pytanie, czy warunki udziału w postępowaniu musi spełniać samodzielnie każdy z cz[...]

 Strona 1  Następna strona »