Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK PAUL"

WPŁYW ZMIANY DROGI ODKSZTAŁCENIA NA EWOLUCJĘ STRUKTURY, TEKSTURY ORAZ ZACHOWANIE UMOCNIENIOWE MONOKRYSZTAŁÓW MIEDZI O ORIENTACJI WYJŚCIOWEJ {110}<001>

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę wpływu jednorodnej struktury wytworzonej w trakcie wstępnego odkształcenia na ewolucję mikrostruktury i tekstury po zmianie drogi odkształcenia realizowanej poprzez nieswobodne ściskanie w "nowych kierunkach" a w szczególności na formowanie się pasm ścinania oraz na zachowanie umocnieniowe. Dla przejrzystości prowadzonej analizy badania wykonywano na monokryształach miedzi wstępnie odkształcanych w orientacji wyjściowej Goss{110}<001> oraz po zmianie drogi odkształcenia, w szerokim zakresie skali obserwacji, tj. mikroskopii optycznej, elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej. Próbki wstępnie odkształcano do 59 % w płaskim stanie odkształcenia dla wytworzenia jednorodnej struktury złożonej z dwu rodzin symetrycznie usytuowanych mikr[...]

MECHANIZMY ODKSZTAŁCENIA W METALACH O SIECI A1 O ŚREDNIEJ I DUŻEJ ENERGII BŁĘDU UŁOŻENIA

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano mechanizmy formowania się pasmowych niejednorodności odkształcenia w monokryształach miedzi, reprezentującej grupę metali o sieci A1 o średniej i dużej wartości energii błędu ułożenia (EBU) deformowanych w płaskim stanie odkształcenia. Orientacje monokryształów dobrano tak, aby reprezentowały krystality o symetrycznym i niesymetrycznym rozkładzie aktywnych systemów poślizgu. Wyniki doświadczalne wykorzystano do weryfikacji symulacji numerycznej odkształcania w warunkach ograniczonego płynięcia materiału. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem modelu materiału Cristal Plasticity. Słowa kluczowe: Cristal Plasticity, pasmowe niejednorodności odkształcenia, monokryształ DEFORMATION MECHANISMS OF MEDIUM TO HIGH STACKING FAULT ENERGY FCC METALS In this work the[...]

ZACHOWANIE STOPU ALUMINIUM AA1050 W PROCESIE ECAP I REKRYSTALIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TEKSTUROWYCH


  W artykule analizowano zmiany strukturalne i teksturowe zachodzące w materiale poddanym silnemu odkształceniu plastycznemu a następnie wyżarzaniu aż do uzyskania stanu całkowitej rekrystalizacji. Materiałem badawczym był komercyjny stop aluminium AA1050 wycięty z blachy walcowanej na gorąco. Silne odkształcenie plastyczne uzyskano w wyniku przeciśnięcia materiału przez kanał kątowy (matryca ECAP) w zakresie do sześciu przepustów, wg. drogi A — bez rotacji próbki pomiędzy kolejnymi przepustami. Wyżarzanie przeprowadzono w zakresie temperatur od 100 do 350 °C przez 1 godz. uzyskując różny stopień zaawansowania procesu rekrystalizacji. Zmiany dokonujące się w obrazie mikrostruktury i tekstury stopu AA1050 analizowano z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej i dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w skaningowym mikroskopie elektronowym (EBSD/SEM). Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, iż przemiana tekstury zachodzi w temperaturze około 270 °C, czemu towarzyszy gwałtowny rozrost ziarna. Drobnoziarnista struktura (dśr < 1 μm) wytworzona w procesie odkształcenia jest zachowana do temperatury ok. 200 °C. Powyżej tej temperatury ulega silnemu rozrostowi oraz następuje utrata jednorodności rozkładu wielkości ziaren. Słowa kluczowe: zdrowienie i rekrystalizacja, stop aluminium AA1050, metoda ECAP, mikrostruktura, tekstura Mgr inż. Jagoda Poplewska, Prof. dr hab. inż. Henryk Paul — Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków. e-mail: h.paul@imim.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 779÷784 780 BEHAVIOR OF THE AA1050 ALUMINUM ALLOY IN ECAP AND RECRYSTALLIZATION INCLUDING TEXTURE CHANGES The main aim of the experiment was to analyze the microstructure and texture changes during recrystallization of commercial AA1050 aluminum alloy. The samples were processed by equal channel angular pressing (ECAP) along route A up to six passes and then annealed for 1 hour at temperatures ranged between 100 and 350 °C, to obtain[...]

TRANSFORMACJE TEKSTURY W PROCESIE WYŻARZANIA ALUMINIUM I JEGO STOPÓW DOI:10.15199/67.2018.4.4


  WPROWADZENIE Od wielu dziesiątków lat transformacje tekstury podczas wyżarzania odkształconych metali i stopów są przedmiotem intensywnych badań. Dostępne modele nie dają jednakże jasnego opisu mechanizmów odpowiedzialnych za pojawienie się orientacji nowych ziaren w procesie rekrystalizacji. Na gruncie teorii zaproponowanej przez Beck’a [3, 4] i Cahn’a [5] powszechnie przyjmuje się, że orientacje identyfikowane w odkształconej osnowie mogą (i powinny być) rozważane, jako "punkt wyjścia" dla formowania się orientacji nowych ziaren. Lecz opis "drogi", po jakiej przebiega ten proces jest przedmiotem silnych kontrowersji i nie doczekał się, jak do tej pory, poprawnego opisu. W odniesieniu do mechanizmów opisujących formowanie się silnej składowej cube{100}<001> w literaturze przedmiotu dominują dwie grupy modeli. (i) W pierwszej grupie, bazującej na opisie zaproponowanym przez Ridha i Hutchinson [17], przyjmuje się, że obecne w strukturze stanu zdeformowanego pasma ziaren o orientacji cube{100}<001> rekrystalizują szybciej aniżeli inne obszary. Proces ten związany jest z uprzywilejowaną anihilacją układu dwu grup dyslokacji o czysto śrubowej orientacji i o prostopadłych wektorach Burgersa [17]. Skoordynowany ruch tego układu dyslokacji prowadzi do uformowania się granicy skręcenia, z osią rotacji prostopadłą do płaszczyzny granicy. (ii) W grupie drugiej, bazującej na opisie podanym przez Duggan i in. [9] oraz Samajdar i Doherty [18], przyjmuje się za punkt wyjścia dominację relacji orientacji typu ~40o<111> pomiędzy orientacją zarodka/ziarna a obszarami stanu zdeformowanego o orientacji jednego z 4 wariantów składowej S{123}<634>, dominujących w teksturze stanu zdeformowanego. 23 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 4 W przypadku obydwu grup modeli milcząco przyjmowane jest, że ziarna o orientacji "cube" zarodkują z obszarów stanu zdeformowanego o tej samej orientacji, wskazując na ważność modelu zorientowanego zarodkowani[...]

WPŁYW DROGI ODKSZTAŁCENIA NA ROZWÓJ MIKROSTRUKTURY I TEKSTURY STOPU AA3104 ODKSZTAŁCONEGO METODĄ WYCISKANIA W KANALE RÓWNOKĄTOWYM

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano wpływ drogi odkształcenia na teksturę, mikrostrukturę oraz własności mechaniczne w silnie odkształconym stopie aluminium AA3104. Technicznie czysty materiał odkształcano poprzez wyciskanie w kanale równokątowym do 10 przepustów, według drogi A, BC i C. Analizę zmian mikrostruktury oraz tekstury krystalograficznej przeprowadzono przy użyciu transmisyjnego (TEM) i skaningowego (SEM-FEG) mikroskopu elektronowego, w tym także w oparciu o systematyczne pomiary orientacji lokalnych (mapowanie orientacji w TEM i SEM-FEG). Stwierdzono, że różne drogi odkształcenia prowadzą do znacznego zróżnicowania w obrazie mikrostruktury próbek. W przypadku drogi A i BC odpowiednio po 5 i 3 przepuście, występowały dobrze widoczne pęknięcia. Dobrą jakość wstępniaka po 10 przepustach,[...]

Ultra-fine grain structure of AA3104 alloy analyzed by TEM and SEM orientation mappings

Czytaj za darmo! »

It has been frequently shown that the application of electron backscattered diffraction (EBSD) and high resolution scanning electron microscopy (SEMFEG) to structure and texture analyses of cold deformed and/or lightly annealeded materials gives reasonable results only up to moderate strains (~1.5). In the case of higher deformations, the resolution of SEM/EBSD technique is not always sufficient. The application of systems of local orientation measurements based on transmission electron microscopy (TEM) is one of the ways towards the solution of the problem. Because of the good spatial resolution (which is usually estimated to be below 10 nm [1]) and the accuracy of orientation determination (better than 0.1°) the local orientation measurements in TEM appears to be the suitable method for the investigation of fine grained structures. Recent studies leading to designing a fully automatic TEM system are focused on automatic indexation of transmission Kikuchi bands, e.g. [2÷5]. The application of fully automatic indexing in TEM is more difficult than in the case of SEM mainly due to smaller acquisition angle and higher indices of the diffraction planes as well as because of poorer quality of diffraction patterns. The latter ‘parameter’ depends not only on the dislocation density (surface strains) but also specimen thickness. Moreover, according to Schwarzer [2] the accuracy of the system by the use of automatic indexing was proved up to 0.5°, whereas it is only 0.1° by manual indexing. Thus manual indexing is still widely used for accurate determination of crystallographic orientations. They are other problems related to the acquisition time and long range drift. The pattern acquisition is still the main factor determining the time needed for map creation (usually ~25÷30 patterns per minute). Additionally, the intensities in the original patterns significantly decrease with the distance from the center of the image. Th[...]

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO NA WŁASNOŚCI ORAZ STRUKTURĘ BIMETALU CYRKON-STAL WĘGLOWA


  Zgrzewanie wybuchowe metali jest procesem o dużym znaczeniu technologicznym dla możliwości produkcji nowoczesnych kompozytów metalowych. Jednakże dobór parametrów zgrzewania nie jest sprawą prostą. W pracy poddano ocenie wpływ zróżnicowanych wartości prędkości detonacji oraz odległości blach, na jakość strefy połączenia w układzie cyrkon (Zr 700)‐stal węglowa (P265GH). Badania prowadzono dla złączy w stanie wyjściowym, tj. bezpośrednio po zgrzewaniu wybuchowym. Przedstawiono wyniki badań mechanicznych, strukturalnych oraz analizę jakościową i ilościową warstwy przetopień. Zastosowanie elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) pozwoliło na wstępną identyfikację formujących się faz. W celu określenia zmian w wielkości umocnienia wykonano pomiary mikrotwardości zarówno w obszarze złącza, jak i obydwu łączonych płyt. Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że dla założonych parametrów spajania możliwe jest uzyskanie bimetalu Zr‐stal węglowa o właściwościach spełniających wymagania normy. Przeprowadzona analiza metalograficzna pozwala stwierdzić, że odległość pomiędzy płytami ma wpływ na charakterystykę granicy połączenia oraz ilość warstwy przetopionej. Mniejsze odległości sprzyjają powstawaniu fal o mniejszych parametrach (długości oraz wysokości) natomiast większe pozwalają uzyskać połączenie o wyraźnie zarysowanym, powtarzającym się charakterze falistym, lecz jednocześnie sprzyjają zwiększeniu ilości warstwy przetopień. Również odległość początkowa pomiędzy łączonymi materiałami sprzyja umocnieniu w obszarach bezpośrednio przyległych do granicy połączenia. Obserwacje z zastosowaniem SEM udokumentowały, że miejsce występowania fazy przetopionej oraz kształt obszaru przetopień są silnie uzależnione od parametrów technologicznych procesu. Analiza składu chemicznego pozwoliła na identyfikację trzech dominujących faz w strefie przetopienia, tj. FeZr, FeZr2 oraz Fe2Zr3. Słowa kluczowe: układ warstwowy Zr/(stal węglowa), zgrzewani[...]

ANALIZA WPŁYWU MIKROSTRUKTURY NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE Z WYKORZYSTANIEM CYFROWEJ REPREZENTACJI MATERIAŁU


  Artykuł przedstawia zastosowanie techniki Cyfrowej Reprezentacji Materiału do analizy wpływu mikrostruktury na własności mechaniczne materiału. W pracy opisano metodę Cyfrowej Reprezentacji Materiału oraz przykładowe sposoby odtwarzania/ rekonstrukcji morfologii mikrostruktur. W połączeniu z modelem plastyczności kryształów, technika ta umożliwia śledzenie rozwoju tekstury w trakcie odkształcania materiału w kolejnych elementach mikrostruktury. Wymagane parametry materiałowe do modelu plastyczności kryształów uzyskano stosując metodę odwrotną (ang. inverse method). Weryfikację techniki Cyfrowej Reprezentacji Materiału przeprowadzono przez porównanie wyników obliczonych z doświadczalnymi. Słowa kluczowe: cyfrowa reprezentacja materiału, plastyczność kryształów, mikrostruktura THE ANALISYS OF MICROSTRUCTURE INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES USING DIGITAL MATERIAL REPRESENTATION The article presents application of the Digital Material Representation technique to analyze the influence of microstructure on the mechanical properties of the material. The method of Digital Material Representation, in particular examples of techniques of microstructures reconstruction are presented within the work. In conjunction with the crystal plasticity model, the developed technique allows to track the development of texture during material deformation. All the required material parameters for the crystal plasticity model were obtained using an inverse analysis method. The validation of mentioned techniques was made by comparing calculated and experimental results. Keywords: digital material representation, crystal plasticity, microstructure Wstęp Przeprowadzenie optymalizacji parametrów procesu wytwarzania w przeróbce plastycznej metali jest istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie końcowych kosztów produkcji. W tym celu należy tak zmodyfikować i poprowadzić proces wytwarzania, aby uzyskać pożądane własności w jak najmniejszej ilości operacji. Z pra[...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ORAZ STRUKTURĘ BIMETALU CYRKON/(STAL WĘGLOWA) WYKONANEGO TECHNOLOGIĄ ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO


  W niniejszym artykule poddano ocenie wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne oraz strukturę strefy połączenia bimetalu cyrkon (Zr 700) - stal (P355NL2). Badania prowadzono dla złączy o różnej charakterystyce strefy połączenia. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych (Ro, Rs, Rm), pomiaru (mikro)twardości oraz badań strukturalnych, prowadzonych zarówno w makro- jak i mikro- skali. Analiza wyników uzyskanych w badaniach mechanicznych i mikrostrukturalnych pozwala na stwierdzenie, że procesy obróbki cieplnej wpływają, na jakość uzyskanego połączenia. Istotnym jest dobór odpowiedniej temperatury, gdyż wraz z jej wzrostem zmniejsza się wytrzymałość strefy połączenia. Zastosowanie takich samych warunków obróbki dla materiałów o różnej charakterystyce złącza wykazało, że obróbka ta nie ma większego wpływu na wytrzymałość na ścinanie, natomiast w znaczący sposób wpływa na wytrzymałość na rozciąganie i odrywanie. W przypadku próbek o akceptowalnym udziale warstwy międzymetalicznej (RGP w przedziale 0÷10 μm) obróbka cieplna spowodowała zmniejszenie Rm o ok. 30 %, natomiast Ro o ok. 15 %. Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku bardzo dużego udziału warstwy przetopionej w złączu. Wzrost prędkości detonacji podczas procesu zgrzewania wybuchowego powoduje nie tylko zwiększony udziału obszarów przetopionych w złączu, lecz również wzrost strefy odkształcenia plastycznego, a tym samym umocnienia w okolicy granicy połączenia. Potwierdzają to pomiary mikrotwardości dla prezentowanych w pracy przypadków. Zastosowanie obróbki cieplnej powoduje zmniejszenie umocnienia w strefie połączenia, co szczególnie silnie obserwowane jest w materiale podstawowym, tj. stali. Zjawisko to jest efektem pełnej rekrystalizacji ziaren w strefie odkształcenia plastycznego. Słowa kluczowe: spajanie wybuchowe, bimetal Zr/(stal węglowa), obróbka cieplna, własności mechaniczne, mikrostruktura THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE PROPERTIES OF ZIRCONIUM-CARBON[...]

ODKSZTAŁCENIOWE ZACHOWANIE MONOKRYSZTAŁÓW STOPU ALUMINIUM Al-1%Mn

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ pasmowych niejednorodności odkształcenia na umocnieniowe zachowanie się monokryształów stopu Al-1%Mn odkształcanego w próbie nieswobodnego ściskania. Wybrano orientacje niestabilne: sześcienną-{100}<001>, ścinania-{100}<011> oraz C-{112}<111>. Odkształcenie przeprowadzono w temperaturze pokojowej w matrycy kanaliko-wej, w kilku etapach, do sumarycznego zgniotu wynoszącego ok. 85 %. Zm[...]

 Strona 1  Następna strona »