Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kanty"

Wykorzystanie inklinometrów w ocenie zachowania się otoczenia wbijanej kolumny kamiennej


  Wmetodzie wymiany dynamicznej proces formowania kolumn kamiennych w gruncie słabym odbywa się z użyciem techniki i sprzętu podobnego do używanego podczas konsolidacji dynamicznej. Powstały po zrzucie ubijaka (o masie 10 ÷ 12 t, z wysokości 10 ÷ 25 m [1]) krater zapełnia się grubookruchowymmateriałem, wbijanym w podłoże gruntowe przez kilkakrotny zrzut ubijaka. Specyfika metody, skutkująca przemieszczaniem gruntu w sąsiedztwie kolumny, dobrze koresponduje z pomiarami inklinometrycznymi. Inklinometry, zainstalowane w odpowiednichmiejscach, pozwalają na szybkie i łatwe uzyskanie informacji na temat przemieszczeń gruntu wokół kolumny.Analogiczne zastosowania inklinometrów do badań gruntu w sąsiedztwie kolumn piaskowych oraz kolumn Geopier zostały opisane odpowiednio w [2] i [3]. W artykule przedstawiono program badań inklinometrycznych oraz wybrane wyniki pomiarów, uzyskane w trakcie kształtowania pojedynczej kolumny kamiennej. Program badań Badania przeprowadzono na poletku o wymiarach 14 x 14m, zlokalizowanym w południowo-wschodniej części Polski. Po usunięciu warstwy humusu w centralnej części poletka wytyczono miejsce wykonania kolumny kamiennej. W celu identyfikacji warunków gruntowo-wodnych wykonano sondowania statyczne typu CPTU oraz analizę makroskopową (podczas wiercenia otworów w miejscach instalacji inklinometrów). Stwierdzono, że podłoże do 7,5 m budują utwory czwartorzędowe. Do głębokości ok. 5,[...]

wpływ środowiska na stan techniczny kościoła wszystkich świętych w Sierotach


  Kościół katolicki pod wezwaniem Wszystkich Świętych w miejscowości Sieroty koło Pyskowic (pow. gliwicki) to zabytkowy, drewniano-murowany obiekt na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego [3] (fot. 1). Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1299 roku, jednak nie dotrwał on do czasów dzisiejszych [1]. Obecną świątynię wzniesiono w XV wieku. Najstarsze zachowane jej drewniane elementy pochodzą z 1457 roku, a murowane prezbiterium z 1470 roku. W minionych latach był on kilkakrotnie odnawiany (1895, 1904, 1907, 1957 r.), wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Kościół Wszystkich Świętych to obiekt jednonawowy, orientowany, o konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej. Kościół składa się z prezbiterium i zakrystii, zbudowanych z kamienia naturalnego na zaprawie wapiennej, oraz nawy (na rzucie prostokąta) z drewna jodłowego. Ściany prezbiterium i zakrystii wspierają się na płytko posadowionych fundamentach kamiennych, o zmiennej wysokości względem terenu. Natomiast ściany nawy oparte są na płytko posadowionych fundamentach kamiennych przez dębowe podwaliny. Do nawy od zachodu przylega kwadratowa wieża. Słupy narożne wykonane z drewna ciosanego posadowione na kamiennych i/ 12/2014 17 Kościół usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu (maksymalnie ok. 4,5 m nad poziom ul. Kościelnej), w otoczeniu nieczynnego już cmentarza oraz wiekowych drzew. Plac kościelny jest ogrodzony murem z kamienia łamanego, wybudowanym prawdopodobnie w XVIII wieku. Stan techniczny obiektu Szczegółowe oględziny obiektu oraz analiza materiałów archiwalnych [2], [4] wskazują na zły stan techniczny obiektu sakralnego. Dotyczy to w szczególności jego ścian w części przyziemnej oraz fundamentów, a także wieży, jak również wyposażenia kościoła i polichromii. Ściany prezbiterium i zakrystii pozostają silnie zawilgocone (fot. 2a), występują na nich też lokalne spękania. Ściany nawy głównej są pofałdowane i skor[...]

 Strona 1