Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Marcin WESOŁOWSKI"

Plazmowa terapia nowotworowa

Czytaj za darmo! »

Na początku XXI wieku za sprawą naukowców z Uniwersytetu Rice w Huston w Teksasie nastąpił znaczny postęp w walce z rakiem. Wśród wielu metod leczenia zmian nowotworowych na szczególną uwagę zasługuje plazmowa terapia nowotworowa, która wykorzystuje fale elektromagnetyczne do termicznego zwalczania komórek nowotworowych. Zaproponowana terapia antynowotworowa wykorzystuje nanołuski - kulk[...]

Model nagrzewnicy indukcyjnej z mikroprocesorowym sterownikiem mocy

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano problematykę oraz podano warunki wysokosprawnego objętościowego nagrzewania indukcyjnego. Omówiono możliwości oraz ograniczenia numerycznego modelowania urządzeń elektrotermicznych tej klasy, przy wykorzystaniu komercyjnych systemów obliczeniowych. Zaproponowano wykorzystanie obwodowych modeli układu grzejnego. Obliczenia oparte na tych modelach wykorzystane zostały do opracowania fizycznego modelu nowego rodzaju generatora umożliwiającego realizację procesów grzejnych z wysoką sprawnością. Opisano uogólnioną konstrukcję generatora opartego o wieloprocesorowy system gwarantujący automatyczne poszukiwanie oraz utrzymywanie racjonalnych warunków pracy oraz podano wstępne wyniki badań urządzenia. Abstract. In the article basic problems of high efficiency volumetric induction heating were discussed. Some possibilities and limits of numerical modeling of induction heating systems by using of commercial FEM systems were shown. The authors, structure - based calculating algorithms were used to design the physical model of induction heater. The model was designed to provide a high efficiency heating processes by using a new concept of microcontroller power source. The general design of the device was presented and some initial tests were shown. (The model of induction heating system with microprocessor power controller). Słowa kluczowe: grzejnictwo indukcyjne, mikrokontroler, sprawność, badania. Keywords: induction heating, microcontroller, high efficiency, tests. Wprowadzenie Większość z wykorzystywanych urządzeń do skrośnego nagrzewania indukcyjnego funkcjonuje w oparciu o pojedynczy wzbudnik. Geometria tego elementu dobierana jest zazwyczaj w fazie projektu, celem dopasowania go do wsadu oraz generatora. Układ wzbudnik - wsad, charakteryzujący się określoną wartością impedancji, oraz dodatkowe wymagania co do głębokości nagrzewanej warstwy stanowią podstawę optymalnego doboru częstotliwości roboczej układów genera[...]

Poprawa dokładności regulacji temperatury w urządzeniu do badania parametrów węgli koksujących DOI:10.15199/48.2016.03.30

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia związane z precyzyjną regulacją temperatury są zazwyczaj skomplikowane z uwagi na nieliniowość obiektów elektrotermicznych. W niniejszej pracy analizie poddano proces nagrzewania stosowany przy pomiarze jakościowych parametrów węgli i koksów, wymagający utrzymywania stałego tempa nagrzewania. Wykonane modele i obliczenia numeryczne umożliwiły porównanie rezultatów uzyskiwanych przy wykorzystaniu typowych technik nagrzewania pośredniego, z charakterystykami uzyskiwanymi przy nagrzewaniu indukcyjnym. Analiza wyników umożliwiła podanie zasad konstrukcji i eksploatacji urządzeń analizowanej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z układami regulacji temperatury. Podane rozważania mają charakter ogólny i mogą stanowić podstawę do tworzenia podobnych rozwiązań. Abstract. Realization of many technologies requires a precise temperature control systems, as fixed as following. Such issues are difficult in many cases as many parameters and models are nonlinear. In the article the heating process of hard coal requiring constant heat rate was analyzed. Numerical models and analysis allow to compare results of indirect and direct heating methods, in relation to temperature control accuracy. Some rules of design of such devices and temperature controllers were described. Presented considerations can be described as general and they can be used in similar devices and processes. (Improvement of temperature control accuracy in tyhe device for determination of quality parameters of hard coal). Słowa kluczowe: regulacja temperatury, modelowanie, nagrzewanie pośrednie, nagrzewanie indukcyjne Keywords: temperature control, modeling, induction heating, indirect heating Wstęp W wielu technologiach realizowanych w urządzeniach elektrotermicznych, istotne są nie tylko wartości temperatur procesowych, lecz również sposób nagrzewania. Szczególnie wysokie wymagania w zakresie jakości nagrzewania spotykane są w technologiach półprzewodnikowych o[...]

Modelowanie i badania procesu dystrybucji energii elektromagnetycznej w złożu fluidalnym nagrzewanym indukcyjnie DOI:10.15199/13.2016.11.11


  Nagrzewanie indukcyjne jest rozwojową metodą elektrotermiczną, stosowaną współcześnie w wielu technologiach zaawansowanych. Istotne zalety tego rodzaju grzejnictwa, wynikające z miejscowej przemiany energii elektrycznej w ciepło oraz łatwości kształtowania pól temperatury przesądzają często o jej wykorzystywaniu w dziedzinach, w których dominowały do tej pory inne techniki, w tym paliwowe. Jedną z nowych technik wykorzystujących nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednia generacja ciepła w złożach fluidalnych. Potencjalne zastosowania tej metody dotyczą zarówno aplikacji medycznych, jak i przemysłowych. Tym niemniej modele fizyczne i matematyczne aplikacji tej klasy nie są pełne. Znaczna liczba parametrów wpływających na bilanse energetyczne złóż fluidalnych (wielkość, zagęszczenie i materiał złoża, częstotliwość pola elektromagnetycznego) utrudniają projektowanie układów grzejnych o racjonalnych parametrach. Dodatkowo zjawiska związane z poruszaniem drobin oraz skomplikowany rozkład pola wewnątrz złoża, czynią ten odbiornik odmiennym w stosunku do ciał stałych. W niniejszym artykule zaprezentowano właściwości złoża fluidalnego opartego o mieszaninę oleju transformatorowego oraz sproszkowanego ferrytu. Podstawowym celem było określenie zastępczych parametrów złoża (rezystancji i reaktancji), w oparciu o serię autorskich badań. Zaprezentowano konstrukcję układu pomiarowego, wyniki badań oraz ocenę stosowalności proponowanego modelu w zakresie ich wykorzystania do projektowania indukcyjnych układów grzejnych. Określono również kierunki dalszych prac zmierzających do opracowania autorskich konstrukcji urządzeń grzejnych wykorzystujących przewodzące złoża fluidalne. Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, złoże fluidalne, modelowanie.Nowe aplikacje związane z wykorzystaniem grzejnictwa indukcyjnego wymagają w wielu przypadkach wykorzystania nietypowych rozwiązań w zakresie konstrukcji układu wzbudnik - wsad. Jednym z przypadków jest [...]

Radiacja w modelowaniu urządzeń elektrotermicznych na przykładzie urządzenia do pomiaru ciśnienia rozprężania węgla

Czytaj za darmo! »

Analiza zjawisk zachodzących w rzeczywistych układach termokinetycznych jest zwykle bardzo skomplikowana. Z dużą dokładnością można charakteryzować zjawiska wymiany ciepła w ciałach stałych. Przyjmowanie izotropowych właściwości materiałów jest powszechną praktyką i poza nielicznymi przypadkami otrzymane dokładności utrzymywane są na akceptowalnym poziomie. Zdecydowanie najtrudniejsze są zj[...]

Analiza pola temperatury w urządzeniu do badania wybranych parametrów węgla

Czytaj za darmo! »

Projektowanie urządzeń elektrotermicznych jest zagadnieniem dość skomplikowanym. Konieczność uwzględniania wielu parametrów, jak i analizy pól sprzężonych przy skomplikowanych warunkach granicznych determinuje procedury rozwiązywania tych zagadnień przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych algorytmów. W ostatnim czasie, wielce pomocne stały się rozbudowane systemy obliczeniowe, pozwalające na p[...]

Symulacja zachowania czujnika termoelektrycznego do testów regulatorów temperatury

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę analizy pracy regulatora temperatury, sterującego pracą wybranego obiektu elektrotermicznego, opisanego za pomocą modelu numerycznego. Pozwala to połączyć rzeczywisty sterownik temperatury z abstrakcyjnym, istniejącym jedynie w pamięci komputera, obiektem cieplnym. Wybrany punkt pola temperatury modelu, generuje sygnał odpowiadający sile termoelektrycznej termopary,[...]

Urządzenie do pomiaru ciśnienia rozprężania

Czytaj za darmo! »

Ciśnienie rozprężania jest bardzo ważnym parametrem technologicznym oceny jakości węgli koksujących. Zgodnie z nomenklaturą obowiązującej normy [4], ciśnienie rozprężania definiowane jest jako maksymalna wartość ciśnienia wywieranego na układ pomiarowy podczas nagrzewania próbki węglowej w ściśle określonych warunkach. W warunkach przemysłowych, wielkość ciśnienia wpływa na bezpieczeństwo użytkowania komór koksowniczych, przez możliwość oceny potencjalnego niebezpieczeństwa występowania nadmiernego ciśnienia niszczącego wymurówkę komór koksowniczych. Z drugiej strony, ciśnienie rozprężania pozytywnie wpływa na jakość wytworzonego koksu, przez wnikanie masy plastycznej między ziarna węgla, co zwiększa wytrzymałość wyrobu. Zależności te pokazano na rys. 1. ELEKTRONIKA 7/2009 15[...]

Koncepcja wielomikroprocesorowego urządzenia do nagrzewania indukcyjnego


  Konstrukcja wielu urządzeń przeznaczonych do nagrzewania indukcyjnego opiera się na wykorzystaniu generatorów funkcjonalnych dostosowanych do racjonalnego nagrzewania dedykowanym układzie wzbudnik-wsad. Takie nagrzewnice pracują zazwyczaj w wąskim zakresie częstotliwości, w którym zachowują wysoką sprawność elektryczną, zwłaszcza w fazie końcowej procesu. Kryterium to przestaje być podstawowym w przypadku konieczności kształtowania profilu temperatury wsadu oraz podczas funkcjonowania układów regulacyjnych. Sprawność elektryczna przybliżana przez parametry zastępcze indukcyjnych układów grzejnych [3] opisywana jest zależnością: (1) gdzie: indeksem 1 oznaczono parametry wzbudnika a 2 wsadu. R - rezystancja; d, l - średnice i długości; ρ, μ - rezystywność i przenikalność magnetyczna; Fr(ξ ) - współczynnik kształtu wsadu; ξ = d2 δ 2 - współrzędna względna (średnica odniesiona do głębokości wnikania fali em) Analiza podstawowych zależności [3] wskazuje, że największa wartość sprawności osiągana jest przy jak najwyższych częstotliwościach. Wówczas współczynnik kształtu Fr dąży do jedności - maksymalnej wartości - czyniąc stosunek oporów R1 / R2 możliwie małym. Tym niemniej, biorąc pod uwagę cel jaki powinien spełniać proces nagrzewania, np. jednorodnie nagrzewać wsad, podstawowym kryterium staje się warunek zachowania we wsadzie maksymalnej średniej mocy objętościowej pvśr odniesionej do mocy objętościowej na jego powierzchni pv 0: (2) Dla wsadów cylindrycznych zależność powyższa przyjmuje postać określoną zależnością (3), z której już jednoznacznie można określić optymalną częstotliwość nagrzewania: (3) Powyższą zależność cechuje wyraźne występowanie maksimum. Jednoznacznie wykazana jest także konieczność dostosowywania częstotliwości w procesie nagrzewania wraz ze zmieniającymi się parametrami materiałowymi będącymi funkcjami temperatury i natężenia pola magnetycznego. Prowadząc proces nagrzewania [...]

Dwuwzbudnikowa nagrzewnica indukcyjna do krystalizacji metodą PVT - koncepcja i symulacja DOI:10.12915/pe.2014.02.10

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie monokrystalicznych materiałów półprzewodnikowych jest techniką zaawansowaną, wymagającą spełnienia szeregu wymagań. Jakość monokryształów zależna jest przede wszystkim od warunków termicznych w strefie krystalizacji, zmiennych zarówno w funkcji współrzędnych przestrzennych jak i czasu. W artykule zaproponowano konstrukcję dwuwzbudnikowej nagrzewnicy indukcyjnej, umożliwiającej generację i kontrolę profili temperaturowych we wsadach, w szerokim zakresie. Omówiono konstrukcję modelu urządzenia oraz uzyskane charakterystyki eksploatacyjne. Wykonane prace badawcze, oprócz wykazania możliwości tej techniki grzewczej, stanowiły podstawę do prezentacji charakterystycznych cech oraz problemów przy modelowaniu urządzeń tej klasy. Abstract. Processing of semiconducting materials is a very advanced and complex technique. The quality of crystals depends on several factors, especially on temperature filed within the crystallization zone. In the article, the new two inductors induction heating system was presented. The system enables for generation and precisely control of different temperature profiles within the workpieces. Some details and characteristic of the model were discussed. Tests of device were used to show basic problems of numerical modeling of such devices. (Two-inductors Induction Heating Device for PVT Semiconductor Processing). Słowa kluczowe: monokrystalizacja, nagrzewanie indukcyjne, symulacja Keywords: PVT crystallization, induction heating, modeling doi:10.12915/pe.2014.02.10 Wprowadzenie Monokrystaliczny węglik krzemu wytwarzany jest zazwyczaj metodą PVT (ang. Physical Vapour Transport), polegającą na sublimacji materiału źródłowego (polikryształy SiC), oraz osadzaniu warstwy półprzewodnika, bezpośrednio z fazy gazowej. Stosowane urządzenia do monokrystalizacji SiC charakteryzują się podobieństwem konstrukcji reaktorów, umożliwiającym podanie uogólnionej konstrukcji układu grzejnego (rys. 1.b) [1], oraz wyodrębni[...]

 Strona 1  Następna strona »