Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ GARDEŁA"

Wpływ składu powłoki tlenkowej na odporność korozyjną aktywowanych anod tytanowych w procesie wytwarzania chloru


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących trwałości aktywowanych elektrod tytanowych stosowanych jako anody w procesie wydzielania chloru. Przeprowadzono badania wpływu udziału molowego ditlenku rutenu i ditlenku tytanu w powłoce tlenkowej na czas trwania testu siarczanowego (polaryzacja anodowa w 1 M roztworze kwasu siarkowego(VI), przy gęstości prądu 10 kA/m2). Stwierdzono, że najwyższą trwałość w przeliczeniu na zużycie metalu szlachetnego wykazują elektrody z powłoką tlenkową zawierającą 30% mol. RuO2 i 70% TiO2. Słowa kluczowe: anody tytanowe z powłokami tlenkowymi, DSA, powłoka RuO2-TiO2, trwałość elektrod, test siarczanowy The infl uence of oxide coating composition on corrosion resistance of activated titanium anodes in the chlorine production process Results of investigations on durability of activated titanium electrodes applied as anodes in the process of chlorine evolution have been presented in this work. Durability of oxide coatings was tested in sulfate test (anodic polarization in 1 M sulfuric(VI) acid solution, at current density of 10 kA/m2). The infl uence of molar fractions of ruthenium and titanium dioxides in the coating on the sulfate test duration has been investigated. It was confi rmed that the most durable (in term of precious metal consumption) electrode was that containing 30 mole% RuO2 and 70 mole% TiO2. Keywords: titanium anodes with oxide coatings, DSA, RuO2-TiO2 coating, durability of electrodes, sulfate test ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Najważniejszymi produktami wytwarzanymi elektrochemicznie z użyciem nieroztwarzalnych anod są: chlor, wodorotlenek sodu i wodór. Produkcja światowa chloru wynosi ponad 45 milionów ton rocznie, w tym europejska - ponad 10 mln ton Cl2/rok, a krajowa - prawie 0,5 mln ton Cl2/rok i ciągle rośnie. Jest to związane głównie z rosnącym zapotrzebowaniem [...]

Composite cathodes with low hydrogen overpotential produced by electrodeposition Katody kompozytowe o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru wytwarzane metodą galwaniczną DOI:10.15199/62.2015.4.13


  Ni bars were electroplated with RuO2 or TiO2-reinforced Ni- P, Ni-Co or Ni-Co-P-matrix composite layers from resp. baths at 40°C and cathode current d. 1.5 A/dm2 and then studied for chem. and phase compns., surface morphol., polarization behavior (voltamperometry) and corrosion resistance. The RuO2-reinforced composite layers showed the lowest overpotentials of H2 release (abs. value 0.098-0.104 V at current d. 100 A/m2). The reinforcement resulted however in a substantial drop of the corrosion resistance of the layers. Opracowano proces galwanicznego wytwarzania powłok kompozytowych z osnową ze stopów niklu i kobaltu z fosforem oraz substancją rozproszoną (tlenki rutenu i tytanu, w postaci proszków o małym uziarnieniu). Wprowadzenie fosforu jako dodatku stopowego do powłok niklowych i kobaltowych wpłynęło korzystnie na nadpotencjał wydzielania wodoru. Dalsze obniżenie bezwzględnych wartości nadpotencjału wydzielania wodoru uzyskano dzięki wprowadzeniu tlenków rutenu lub rutenu i tytanu do powłoki. Elektrody z powłokami kompozytowymi z osnową Ni-P, Co-P lub Ni- Co-P i z fazą rozproszoną w postaci proszków 100% RuO2 lub 40% RuO2-60% TiO2 charakteryzują się bezwzględnymi wartościami nadpotencjału wydzielania wodoru, wynoszącymi ok. 0,10 V przy gęstości prądu elektrolizy 100 A/m2 i ok. 0,20 V przy 1000 A/m2. Wydzielanie wodoru jest jedną z reakcji elektrodowych zachodzących w wielu ważnych procesach elektrochemicznych, takich jak elektroliza solanki lub wody w produkcji chloru, wodorotlenku sodu, wodoru i tlenu. Reakcje redukcji katodowej z udziałem wodoru są ważne w syntezie chemicznej. Tak więc problem dostępności katod o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru jest szczególnie ważny w przypadku tych procesów. Materiały o najlepszych właściwościach elektrokatalitycznych w procesie wydzielania wodoru są często bardzo drogie lub mają małą wytrzymałość mechaniczną. Stosuje się wtedy elektrody aktywowane, w których na dostę[...]

System do pomiarów geofizycznych w wysadach solnych DOI:10.15199/48.2018.08.33

Czytaj za darmo! »

Budowa zbiorników na gaz ziemny w wysadach solnych jest jednym ze strategicznych celów zapewnienia Polsce niezależności energetycznej. Wykonanie takiego zbiornika rozpoczyna się od wykonania odwiertu, który może mieć głębokość nawet do 2 km. Duża głębokość oraz niejednorodność wysadów solnych i innych formacji geologicznych, a także jakość wykonanego zbiornika wymuszają wykonywanie podstawowych pomiarów geofizycznych. Istotnym przy tym jest pomiar takich wielkości jak: zmiana temperatury wraz z głębokością, zmiany średnicy otworu, w tym pomiar średnicy powstałych kawern, kąta nachylenia otworu oraz zmian natężenia naturalnego promieniowania gamma, głównie pod kątem korelacji głębokościowej. Wykonanie prototypowego zestawu sond geofizycznych, który wiązał się z interdyscyplinarnymi badaniami, podjął się Zakład Geofizyki Górniczej, Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o., we współpracy z Zakładem Elektrochemii Stosowanej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz Katedrą Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prototyp zestawu sond geofizycznych wraz z układem akwizycji danych został wykonany w ramach zadania nr 1 projektu, pt.: "Opracowanie technologii wraz z urządzeniami do pomiarów otworów wiertniczych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIG 01.04.00-12-030/13 z dnia 30.05.2014 r. zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a OBR Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o.). Warunki, które panują wewnątrz otworu wiertniczego stanowiły duże wyzwanie dla zespołu konstrukcyjnego. Stąd założenia projektowe obejmowały: wytrzymałość na ciśnienie 24 MPa, praca do temperatury maksymalnej 60oC w agresywnym środowisku, aktywnym chemicznie o dużym zasoleniu. Dodatkową trudnością było zmieszczenie urządzeń elektronicznych w obudowie o średnicy wewnętrznej[...]

Wpływ obróbki powierzchniowej stentów wieńcowych na ich odporność korozyjną


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu polerowania elektrolitycznego, pasywacji chemicznej oraz wygrzewania stentów ze stali AISI 316L na ich chropowatość i odporność korozyjną określaną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: implanty stalowe, stal 316L, stop D, odporność korozyjna, badania in vitro The infl uence of surface treatment of coronary stents on their corrosion resistance Results of investigation of the infl uence of electropolishing, chemical passivation, and annealing of stents made of AISI 316L steel on their roughness and corrosion resistance determined by electrochemical methods are presented. Keywords: steel implants, 316L steel, D alloy, corrosion resistance, in vitro investigations.Odporność na korozję w poważnym stopniu zależy od stanu powierzchni i struktury krystalicznej warstwy powierzchniowej metalu. Istnieje więc możliwość poprawy tej odporności przez odpowiednią obróbkę elektrochemiczną. Istotne znaczenie ma morfologia powierzchni; im powierzchnia jest gładsza, tym większa jest jej odporność na działanie czynników korozyjnych. Wysoka gładkość powierzchni powstrzymuje proces krzepnięcia krwi, co powoduje, że zapewnienie gładkiej powierzchni jest istotnym etapem kształtowania właściwości użytkowych stentów wieńcowych (PN-EN 12006-3/2002) [1]. Proces polerowania elektrolitycznego, zwany też elektropolerowaniem, powoduje usunięcie zdeformowanej warstwy wierzchniej, tworzącej się w procesie obróbki mechanicznej, szczególnie w procesie szlifowania, związanego z zapewnieniem odpowiednich wymiarów geometrycznych implantów. Zdeformowana warstwa wierzchnia, zwana warstwą Beilby- ’ego, jest zdecydowanie bardziej podatna na korozję niż materiał rdzenia [2, 3]. Poprawa odporności korozyjnej związana jest nie tylko ze wzrostem gładkości powierzchni, ale też z obecnością warstewki pasywnej, która wytwarza się w czasie polerowania elektrolitycznego. Właściwości fi zykochemiczne warstwy tlenkowe[...]

Odporność korozyjna elementów konstrukcyjnych sond wgłębnych stosowanych w geofi zyce wiertniczej, w szczególności przy budowie podziemnych magazynów gazu DOI:10.15199/40.2015.8.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem tworzywa konstrukcyjnego do wykonania sond stosowanych w geofi zyce wiertniczej, a w szczególności w otworach wiertniczych udostępniających złoża soli. Przeprowadzono badania odporności korozyjnej aluminium 1050A, stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (dawne oznaczenie 0H18N9), mosiądzu CuZn37 (M63) oraz brązu cynowo-fosforowego B6/6 i stwierdzono, że najlepszym tworzywem jest austenityczna stal nierdzewna. Przeprowadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej (NSS) oraz wyznaczono wskaźniki charakteryzujące odporność korozyjną określoną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: podziemne magazyny gazu, wypłukiwanie soli ze złoża, korozja metali, badania w obojętnej mgle solnej Corrosion resistance of construction elements of intending probes used in drilling geophysics, especially during subterranean gas stores building In this work the results of investigations on choice of construction material for probe used in drilling geophysics, especially in drill-holes opening out salt deposits are presented. The corrosion resistance of aluminum 1050A, stainless steel X5CrNi18-10 (earlier denote 0H18N9), brass CuZn37 (M36) and tin-phosphate bras B6/6 was examined and it was found that the best material is austenitic stainless steel. The accelerating corrosion tests were conducted in neutral salt mist (NSS) and the indicators characterize corrosion resistance were determined by electrochemical methods. Keywords: underground gas stores, leaching salt from deposit, metal corrosion, investigation in neutral salt mist.1. Wstęp Konieczność magazynowania gazu wynika z sezonowego charakteru zużycia tego paliwa, gdyż gaz ziemny jako nośnik energii zużywany jest w cyklach sezonowych. W sezonie zimowym występuje tzw. szczyt poboru gazu, a w sezonie letnim występuje tzw. dolina poboru gazu, co wynika przede wszystkim z wykorzystania gazu również do celów grzewczych. Wahania zużycia gazu między lat[...]

 Strona 1