Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Maciej GLINIAK"

Rola zieleni miejskiej w ograniczaniu pyłowych zanieczyszczeń powietrza DOI:10.15199/2.2016.10.2


  W artykule przedstawiono wpływ występowania zieleni zorganizowanej na obszarach zurbanizowanych na stężenie pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych, wykazują pozytywny wpływ zieleni na redukcję pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym nawet do 10%. Ponadto sadzenie wysokiej roślinności w pobliżu zabudowań może zredukować obecność pyłów w powietrzu wewnątrz budynków aż do 50%. Dodatkową zaletą zieleni jest także zdolność do tłumienia hałasu przy szlakach komunikacyjnych, przez rozpraszanie lub pochłanianie dźwięków i ochrona jezdni przed nawiewaniem śniegu i silnymi wiatrami. Słowa kluczowe: zieleń miejska, pył PM10, zanieczyszczenie powietrza.Zieleń miejska w literaturze jest definiowana jako tereny urządzone z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością i pełniące funkcje publiczne. Do wspomnianych obszarów zalicza się m.in. parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i jordanowskie, ogrody zoologiczne, zieleń w otoczeniu zabytków i ciągów komunikacyjnych, cmentarze, zieleń urządzoną w otoczeniu obiektów i infrastruktury przemysłowej [6, 10, 12]. Pył (PM) jest mieszaniną cząstek stałych[...]

Zawartość metali toksycznych w glebach na terenach poprodukcyjnych DOI:10.15199/62.2017.10.4


  Terminem "Białe Morza" określano tereny osadników poflotacyjnych należących do zlikwidowanych Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay. Przez długie lata deponowano tam szlamy poprodukcyjne, odznaczające się białą barwą i skłonnością do pylenia. Szacuje się, że łączna ilość zdeponowanych tam osadów wynosi 5 Tg. Po likwidacji fabryki w 1992 r. i wstępnej rekultywacji osadniki przez kilkanaście lat pozostawały w stadium niezagospodarowanego kompleksu zieleni miejskiej o powierzchni ponad 100 ha (w tym osadniki ok. 60 ha). Tereny te pełniły funkcje przyrodnicze i rekreacyjne dla okolicznych osiedli1, 2). Po 2000 r. część gruntów zajętych przez osadniki została przeznaczona pod nowy kompleks sakralny Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach3). Tereny poprzemysłowe pomiędzy magistralą kolejową Kraków-Zakopane a ulicą Zakopiańską zostały przekształcone w centrum kulturalno-handlowe "Zakopianka". Obecnie teren pozostały do zagospodarowania zajmuje powierzchnię ok. 65 ha. Podstawowe ograniczenia dla przyszłego zagospodarowania stanowią głównie skomplikowane i niekorzystne warunki geologiczno- -inżynierskie oraz znacznie zanieczyszczenie środowiska1, 2, 4). Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w materiale ziemnym waha się w szerokim zakresie. W Polsce dopuszczalne stężenia metali zostały podzielone w rozporządzeniu5) na trzy grupy. Tereny byłych Krakowskich Zakładów Sodowych zostały zakwalifikowane do grupy B jako grunty rolne, leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych5), w przedziale głębokości 0-0,3 m p.p.t. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich dla gruntów należących do kategorii B przedstawiono w tabeli 1. Grunty ulegają zanieczyszczeniu metalami ciężkimi wskutek opadania pyłów atmosferycznych, migracji jonów ze zwałowisk o[...]

Ocena stateczności gruntów na terenach postindustrialnych metodą fitoindykacji geotechnicznej DOI:10.15199/62.2019.11.9


  Wysokie zapotrzebowanie gospodarki na produkty różnych gałęzi przemysłu ciężkiego spowodowało w Polsce w latach 1955-1990 utworzenie wielkopowierzchniowych składowisk odpadów. Po zakończeniu użytkowania stały się one zaniedbanymi i niezagospodarowanymi obiektami, które negatywnie wyróżniają się na tle krajobrazu i obniżają jego walory estetyczne. Składowiska odpadów poprzemysłowych bardzo często odznaczają się znaczną wysokością względną oraz bardzo stromymi skarpami. Przykładem takiego obiektu są tereny składowisk odpadów i szlamów poprodukcyjnych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych (KZS) Solvay. Składowiska te zajmują powierzchnię ok. 600 tys. m2. Obiekty wchodzące w skład składowisk zostały zaliczone do nadpoziomo1742 98/11(2019) wych budowli hydrotechnicznych. Zgodnie z projektem eksploatacyjnym składowisk skarpy formowane były z materiału odpadowego o uziarnieniu powyżej 0,5 mm, a wypełnienie stanowiły półpłynne szlamy poprodukcyjne. Ocena stateczności nieczynnych składowisk w głównej mierze opiera się na stosunkach wodnych w ich wnętrzu. Po zakończeniu eksploatacji składowiska uległy znacznemu przesuszeniu, co poprawiło warunki stateczności budowli. Uwzględniając pokrywę roślinną na skarpach osadników, można uznać składowiska za budowle bezpieczne1-3). Prace terenowe na obszarze składowisk odpadów KZS Solvay prowadzono w latach 2013-2017. Celem badań była ocena zróżnicowania wybranych parametrów fizykochemicznych osadów oraz fitoindykacja geotechniczna. Część doświadczalna Obiekt badawczy Składowiska odpadów byłych KZS Solvay zlokalizowane są w południowej części miasta Krakowa, na pograniczu dzielnic Borek Fałęcki oraz Kurdwanów. Od północy graniczą one z terenem należącym do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Od strony południowo-wschodniej osadniki sąsiadują z nieużytkami należącymi do gminy Kraków. Teren na zachód od osadników stanowiła fabryka Solvay. Obecnie mieści się tam Centrum Handlowe Zakopia[...]

Model prototypowego zoptymalizowanego piecyka indukcyjnego o częstotliwości pracy 370 kHz działającego z podstawową harmoniczną dla obwodu wzbudzenia DOI:10.15199/48.2019.01.11

Czytaj za darmo! »

W indukcyjnych urządzeniach grzewczych dla użytkownika istotnymi elementami są: mały pobór energii oraz wysoki współczynnik mocy - czyli niskie koszty eksploatacji, duża skuteczność działania oraz szybkość działania dostosowana do zaleceń technologicznych wykonywanego wyrobu. Przy braku możliwości zakupu urządzenia o wskazanych parametrach należy takie urządzenie zbudować. Przy budowie prototypu tego piecyka autorzy wykorzystali doświadczenie zdobyte w czasie prac, których wyniki przedstawiono w publikacjach [2,3]. Jak wykazały badania, lepsze możliwości przekazywania energii elektrycznej daje rezonans szeregowy [1,5] i taki układ został tu wykorzystany do grzania indukcyjnego w prototypowym zoptymalizowanym piecyku indukcyjnym o częstotliwości pracy 370 kHz działającym z podstawową harmoniczną obwodu wzbudzenia. Zastosowanie elementów półprzewodnikowych w postaci układu prostownikowego (jednofazowego lub trójfazowego) oraz zastosowanie metody kluczowania do generacji przebiegów prostokątnych wyższych częstotliwości, może prowadzić do powstawania w obwodzie przebiegów odkształconych. Od 1 stycznia 2001 w krajach Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać norma EN 61000-3-2 Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) Część 3-2: Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornik mniejszy od 16 amper), dotycząca ochrony publicznych sieci elektroenergetycznych przed przewodzonymi zakłóceniami poprzez ograniczenie wprowadzania harmonicznych prądu do sieci zasilającej przez urządzenia do niej podłączone. We współczesnym świecie nasyconym układami elektroniki, automatyki i mechatroniki za kształt prądu pobieranego z sieci odpowiedzialne są przede wszystkim przemysłowe układy prostownicze stanowiące pierwsze ogniwo łączące je z siecią elektroenergetyczną. Zastosowanie aktywnej korekcji współczynnika mocy PFC (skrót od ang. Power Factor Correction), pozwala na zwiększenie współczynnika mocy całego układu do[...]

Zastosowanie laserów w medycznych technikach obrazowania DOI:10.15199/48.2017.12.21

Czytaj za darmo! »

Tomograficzne obrazy ludzkich tkanek i narządów stanowią cenne narzędzie w diagnostyce klinicznej. Obecnie, pomimo istniejących już technik obrazowania, takich jak: ultrasonografia, rentgenowska tomografia komputerowa czy tomografia rezonansu magnetycznego, wciąż poszukuje się nowych, coraz doskonalszych rozwiązań. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój metod nieinwazyjnych a zarazem bezpiecznych zarówno dla pacjenta jak i dla personelu medycznego. Tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spójnego, nazywana też koherentną tomografią optyczną (OCT, Optical Coherence Tomography) jest nieinwazyjną, wysokorozdzielczą techniką obrazowania wewnętrznej struktury obiektów słabo rozpraszających [1]. Technika ta pozwala na przeprowadzenie "biopsji optycznej" w czasie rzeczywistym. Umożliwia wizualizacje in situ mikrostruktury tkanki oraz zdiagnozowanie ewentualnych zmian patologicznych. Porównanie rozdzielczości oraz głębokości penetracji tkanki, jakie można uzyskać za pomocą OCT oraz innych technik obrazowania medycznego przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Schematycznie przedstawione porównanie głębokości penetracji oraz rozdzielczości dla wybranych technik obrazowania medycznego [2] Tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spójnego została wynaleziona na początku XX wieku. Po raz pierwszy technika ta opisana została w roku 1991 przez Huanga i współpracowników [3] oraz Shinji Chiba i Naohiro Tanno [4], natomiast pierwsze obrazy OCT ukazujące struktury siatkówki oka in vivo zostały opublikowane w 1993 roku [5]. W tomografii optycznej informacja o strukturze wewnętrznej obiektu uzyskiwana jest z natężenia sygnału interferencyjnego. Istotą tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego jest pomiar różnicy dróg optycznych pomiędzy zwierciadłem w ramieniu referencyjnym interferometru, a kolejnymi warstwami próbki umieszczonej w ramieniu obiektowym. Tomografy OCT najczęściej projektowane i wytwarzane są z [...]

Analiza fotometryczna struktury wybranych rodzajów opakowań stosowanych w przemyśle przetwórczym i kosmetycznym DOI:10.15199/48.2017.12.30

Czytaj za darmo! »

Opakowanie stanowi element zintegrowany z produktem, zabezpiecza jego wartość użytkową, promuje wyrób, a także umożliwia jego identyfikację. Ponad połowa opakowań produkowanych na świecie wykorzystywana jest w branżach związanych z przemysłem żywnościowym oraz kosmetycznym. Materiałami opakowaniowymi najczęściej są: papier i karton, tworzywa sztuczne, metal, drewno i szkło. Dziś opakowanie powinno spełniać nie tylko funkcje ochronne, informacyjne czy marketingowe, ale również szereg innych, które zwiększają atrakcyjność i trwałość produktu żywnościowego i kosmetycznego. Ciągle rosnący asortyment tworzyw sztucznych, ich liczne modyfikacje, a nawet możliwość programowania pożądanych właściwości, decyduje o stale zwiększającym się udziale tych materiałów w pakowaniu zarówno produktów przemysłowych jak i spożywczych. O tak szerokim zastosowaniu tworzyw sztucznych do celów opakowaniowych decydują m.in. cechy: mała masa właściwa, termoplastyczność ułatwiająca formowanie dowolnych kształtów opakowań, odporność na szeroki zakres temperatur, łatwość ciecia i zgrzewania ułatwiająca wykorzystanie maszyn pakujących, właściwości dielektryczne, podatność na laminowanie, drukowanie i metalizowanie, możliwość produkcji w dowolnych kolorach. Ograniczenia w zastosowaniu opakowań powstałych z tworzyw sztucznych wynikają z możliwości przenikania do produktu szkodliwych związków oraz ewentualna interakcja z produktem. Nie można również pomijać zagrożeń dla środowiska naturalnego, które są związane przede wszystkim z trudnym i długotrwałym rozkładem opakowań poużytkowych. Współczesne opakowanie produktów przetwórczych branży spożywczej często nosi nazwę "opakowania inteligentnego", ponieważ poza tradycyjnymi funkcjami może posiadać kilka innych, które pozwalają odczytać z niego dodatkowe informacje dotyczące m.in. jakości produktu, okresu przechowywania itp. Inteligentne opakowanie i inteligentne opakowanie jako podgrupa stają się coraz bard[...]

The possibilities of automation of the manual line for dismantling waste electrical and electronic equipment DOI:10.15199/48.2018.06.26

Czytaj za darmo! »

Recycling of electrical and electronic equipment waste (WEEE) is a challenge for companies dealing with waste disposal. The issue of recycling of these wastes (Fig.1) results from their high complexity of the material - on average 50 wt% iron and steel, 25 wt% plastic, 10 wt% nonferrous metals and 15 wt% of impurities (e.g. glass, rubber, cast iron, concrete, ceramics). The presence of toxic substances such as lead, mercury, cadmium, zinc and precious metals (gold, platinum) among non-ferrous metals, classify WEEE as hazardous waste. The elements present in the electronic equipment, which are the most toxic waste are Printed Circuit Board (PCB) [1-3].The current problems concerning the disposal of WEEE is centered around the recycling opportunities of PCBs. This is related to the common presence of PCBs in electrical devices causing their increased frequency failure, and increased repair costs. The above mentioned problem combined with a decrease in prices of new components cause a decrease in the profitability of repairing broken machines and use of their components for the repair of damaged equipment (in the case when repaired element is not available on the market) [4]. In the recent years the amount of WEEE increases annually. Due to the enormous material complexity e-waste disposal is carried out in two processes - the physicomechanical and chemical) [1,5]. The physicochemical processes are based on the use of manpower combined with the use of electromagnetic phenomena and processes of gravity (air separation, flotation). The usage of this type of solution allows to separate from the waste stream its particular components broken divided into plastics, metals, non-metals and impurities that are transmitted for subsequent disposal [6-8]. Much more effective technologies in the WEEE disposal are the chemical processes. The main methods of chemical processing of ewaste include pyrolysis, the thermal distribution in the p[...]

Zastosowanie naturalnej luminescencji do oceny jakości węgla kamiennego DOI:10.15199/48.2018.12.30

Czytaj za darmo! »

Złoża węgla kamiennego powstają podczas kompresji i przebudowy częściowo zmineralizowanych złóż torfu. Transformacja torfu do węgla kamiennego najczęściej przebiega w dwóch etapach, zwanych odpowiednio etapem biochemicznym i fizykochemicznym. Uwęglanie (czyli powstawanie węgla kamiennego) zawsze poprzedzone jest procesem torfowania, a następnie grafityzacją [1,2]. Takie warunki pojawiają się w złożach torfu [3]. Etap biochemiczny rozpoczyna się po zakończeniu degradacji mikrobiologicznej po pokryciu torfu przez inny materiał lub w procesie przyrostu złoża. Głównymi czynnikami regulującymi przebieg fazy biochemicznej są temperatura, ciśnienie, objętość i czas. Temperaturę uważa się za kluczowy czynnik przy tworzeniu pokładów węgla. Wzrost temperatury przyspiesza reakcje chemiczne podczas uwęglania [2]-[5]. W miarę postępowania procesów biochemicznych, następuje progresywne uśrednianie i transformacja złoża. Uśrednianie materii rozpoczyna proces fizykochemiczny, w którym ustalają się proporcje węgla w stosunku do tlenu, substancji lotnych i wody - powstaje węgiel brunatny. Kontynuacja zagęszczania przez nadkład powoduje przekształcenie węgla brunatnego w węgiel bitumiczny (miękki), a następnie w węgiel antracytowy (twardy) [6]. Węgiel kamienny jest najpopularniejszym źródłem energii na świecie w ostatnich latach. Pomimo postępujących zmian w sektorze energetyki zawodowej związanej z odnawialnymi źródłami energii, nadal zasila prawie 40% elektrowni na świecie Węgiel kamienny stanowi jedno z kluczowych paliw dla polskiej i europejskiej gospodarki. Pomimo wdrażania energooszczędnych technologii, zapotrzebowanie na ten surowiec utrzymuje się na stabilnym poziomie. Ze względu na zaostrzające się normy emisji spalin, producenci koncentrują swoją uwagę na dostarczaniu na rynek węgla o wysokiej jakości [7] - [10]. Do podstawowych pierwiastków znajdujących się w złożach węgla kamiennego należą węgiel, wodór, azot, siarka i substa[...]

Zastosowanie naturalnej luminescencji do wykrywania radionuklidów w produktach spalania węgla kamiennego DOI:10.15199/48.2019.01.24

Czytaj za darmo! »

Radionuklidy to pierwiastki promieniotwórcze, które dzielą się na dwie główne grupy. O przynależności pierwiastka do danej grupy decyduje jego pochodzenie. Do pierwszej grupy radionuklidów, zalicza się pierwiastki powstałe podczas formowania się układu słonecznego. Ich cechą charakterystyczną jest długi czas połowicznego rozpadu wynoszący co najmniej 5·109 lat (235U, 238U, 232Th). Do drugiej grupy pierwiastków promieniotwórczych zaliczane są wszystkie izotopy, które powstają w wyniku przemian pierwiastków znajdujących się w powietrzu atmosferycznym pod wpływem np. działania promieniowania kosmicznego (np. 3H, 7Be, 14C) [1]. Węgiel kamienny jest najstarszym wykorzystywanym źródłem energii na świecie. Pomimo generowania wielu problemów środowiskowych związanych z jego pozyskiwaniem i spalaniem jest nadal popularniejszy niż gaz ziemny, ropa naftowa, energia jądrowa, wodna i odnawialna. Energia elektryczna wytwarzana z węgla kamiennego stanowi około 40% produkcji światowej. O zachowaniu się węgla w procesach spalania decyduje obecność pierwiastków takich jak wodór, azot i siarka [2]. Węgiel kamienny najczęściej powstaje z torfu w procesach kompresji i przebudowy strukturalnej. Transformacja materii organicznej do węgla kamiennego jest dwuetapowa - biochemiczna i fizykochemiczna. Powstawanie węgla jest zawsze poprzedzone procesem torfowania, a następnie grafityzacją [3,4]. Etap fizykochemiczny rozpoczyna się po zakończeniu rozkładu mikrobiologicznego materii organicznej w torfowiskach. Głównymi czynnikami działającymi na materię podczas fazy fizykochemicznej i wpływającymi na powstawanie węgla są temperatura, ciśnienie, objętość i czas. Temperatura jest uważana za kluczowy czynnik przy powstawaniu pokładów węgla kamiennego. Jej wzrost przyspiesza reakcje chemiczne podczas uwęglania materii w torfowiskach [4,5,6]. W miarę postępowania procesów uwęglania następuje progresywna transformacja złoża torfu, zwiększając proporc[...]

Określenie potencjału biogazowego masy odpadowej z przetwórstwa skór DOI:10.15199/48.2017.12.40

Czytaj za darmo! »

Ochrona środowiska przyrodniczego jest głównym celem wielu spotkań, wykładów czy konferencji. Narastające zanieczyszczenie powietrza w całej Polsce, jest powodem powstania różnych problemów, chorób i motywacją a nawet koniecznością do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań które pomogą dbać o środowisko i jakość powietrza którym oddychamy. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, do wytwarzania energii elektrycznej czy np. ciepłej wody użytkowej przy użyciu rozwiązań dużo mniej inwazyjnych dla środowiska niż tradycyjne już przestarzałe piece węglowe i inne paleniska produkujące ogromną ilość zanieczyszczeń. Oprócz kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych albo wiatraków jednym ze źródeł energii odnawialnej są biogazownie a konkretnie produkowany w nich biogaz [1]. Biogaz jest mieszaniną gazów powstających w procesie biologicznym, występującym zarówno naturalnie jak i przy pomocy człowieka. w przyrodzie mamy z nim do czynienia np. w żwaczach przeżuwaczy, na dnie mórz czy na torfowiskach, natomiast człowiek może wyprodukować go w biogazowniach, które są potocznie zwanymi betonowymi krowami ze względu na zasadę działania która jest zbliżona do tej występującej u zwierząt [2]. Proces fermentacji odbywa się w środowisku beztlenowym, przy odpowiedniej temperaturze i przy określonej wilgotności, taki gaz składa się głownie z metanu i dwutlenku węgla w proporcjach około dwóch do jednego. Oprócz tego znajdują się śladowe ilości innych związków takich jak siarkowodór, amoniak czy wodór które również powstają w procesie produkcji natomiast są traktowane jako zanieczyszczenia czy substancję nie pożądane [3]. Biogaz zanim zostanie wykorzystany jako paliwo do generatorów produkującyvh energię elektryczną, musi zostać oczyszczony. Zawartość siarkowodoru mogła by doprowadzić do korozji silnika co niosło by za sobą wielkie konsekwencje zarówno związane z przestojem biogazowni jak i z dużymi stratami finansowymi, dlatego oczyszczanie [...]

 Strona 1