Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz SKOCZKOWSKI"

Potencjał efektywności energetycznej gospodarki Polski i sposób jego wykorzystania

Czytaj za darmo! »

Efektywność energetyczną można zdefiniować jako obniżenie zużycia energii, mające miejsce na etapie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji lub końcowego zużycia energii, spowodowane zmianami technologicznymi, zmianami zachowań i/lub zmianami ekonomicznymi, zapewniające taki sam lub wyższy poziom komfortu lub usług. Rozwiązania zwiększające efektywność końcowego zużycia energii powodują obniżeni[...]

Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Pojęcie racjonalnego użytkowania energii (RUE) zagościło w fachowej literaturze międzynarodowej jako rozszerzenie tematyki efektywności energetycznej. W artykule przedstawiono koncepcję problematyki poruszanej w ramach dziedziny "racjonalne użytkowanie energii." Praca głównie koncentruje się na problemach technicznych, związanych z efektywnym i racjonalnym dostarczaniem energii elektrycznej. Wyodrębniono i opisano trzy filary składające się na temat racjonalnego dostarczania energii elektrycznej. Abstract. The concept of rational use of energy which is an extension of energy-efficiency problem became popular in technical letters. This tutorial paper presents a conception of themes for a new branch of science called Rational Use of Energy. The paper concerns on technological subjects dealing with rational and efficient energy supply. Three foundations composing on problem of rational provide of electrical power are identified and presented. (Rational Use of Energy and Problems of Electric Power Supply). Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, racjonalne użytkowanie energii, jakość energii elektrycznej, moc bierna, niezawodność zasilania, sieci elektroenergetyczne Keywords: energy efficiency, rational use of energy, power quality, reactive power, reliability, power networks Wprowadzenie Postulat oszczędnego gospodarowania energią w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz wyzwań cywilizacyjnych zdobywa społeczne zrozumienie i powszechną akceptację. Z działaniami mającymi na celu zaoszczędzenie energii finalnej wiążą się działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej podejmowane po stronie popytowej. Analizując definicje przytoczone w pozycjach [1] oraz [2] można stwierdzić, że pojęcie efektywności energetycznej utożsamia się ze stosunkiem uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Przez poprawę efektywności energetycznej rozumie się zwiększenie efektywno[...]

Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie budowy sieci inteligentnych DOI:10.15199/48.2015.01.16

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych podczas procesu tworzenia struktur sieci inteligentnych (Smart Grid). Opisano konsekwencje dla operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w przypadku rozwoju sieci inteligentnych i pojawienia się na rynku energii elektrycznej prosumentów. Przedstawione rozważania koncentrują się na problematyce końcowego odbiorcy (jego roli, potencjalnych korzyściach, motywacjach, obawach, uprawnieniach i nowych relacjach z OSD) w kontekście zagadnień związanych z wdrażaniem Smart Grid. Abstract. The purpose of this article is to draw attention to the need to ensure the interests of end-users in the process of creation of structures of Smart Grids. The consequences for distribution power system operators (DSOs) by the development of smart grids and the appearance of prosumers on the electricity market were described. The discussion is focused on the end user (the role, potential benefits, motivations, anxieties, laws and new relationships with DSOs) in the context of issues related to the implementation of the Smart Grid. (The Compulsion to Ensure the Interests of End-Users in the Process of a Smart Grid Building). Słowa kluczowe: inteligentne sieci elektroenergetyczne, odbiorca, prosument, operator systemu dystrybucyjnego Keywords: smart grids, end user, prosumer, DSO Wstęp Powszechnie akceptuje się następującą definicję inteligentnej sieci energetycznej (ang. Smart Grid), mianowicie jest to sieć elektroenergetyczna, która potrafi harmonijnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników - wytwórców, odbiorców i tych, którzy pełnią obydwie te role, celem zapewnienia zrównoważonego, ekonomicznego i niezawodnego zasilania. Europejska grupa zadaniowa ds. inteligentnych sieci definiuje inteligentne sieci, jako sieci elektroenergetyczne, które są w stanie efektywnie integrować zachowanie i działanie wszystkich podłączonyc[...]

Zużycie energii i energochłonność w przemyśle chemicznym w polsce DOI:10.15199/62.2017.2.4


  Przemysł chemiczny w Polsce jest gałęzią o dużym znaczeniu gospodarczym, lecz działa w warunkach ostrej konkurencji na rynkach międzynarodowych. Zwiększenie konkurencyjności poprzez obniżenie energochłonności jest więc szczególnie istotne dla tego przemysłu. Wynika to m.in. z wysokich kosztów dostosowania się do wymogów ochrony środowiska w Unii Europejskiej (UE) oraz możliwych konsekwencji wynikających z negocjowanego układu handlowego USA- -UE wobec znacznych różnic w cenach podstawowych surowców, w tym energetycznych w USA i UE (np. gaz ziemny). W artykule przedstawiono zużycie energii w przemyśle chemicznym w Polsce na tle przemysłu w UE oraz analizę energochłonności produkcji w tym przemyśle. Udział przemysłu w całkowitym zużyciu energii w UE w 2013 r. wynosił 25% (277 Mtoe), dla porównania w Polsce 24% (15 Mtoe*). Maleje udział przetwórstwa przemysłowego w tworzeniu PKB, w UE obniżył się z 15,4% w 2012 r. do 15,1% w 2013 r. Komisja Europejska (KE) dąży jednak do zwiększenia udziału przemysłu w PKB do 20% do 2020 r. Udział zużycia energii elektrycznej w przemyśle UE wzrósł z 27% w 1990 r. do 31% w 2012 r., udział ciepła i biomasy wzrósł o 3% dla każdego, zmalał udział gazu i węgla (o 2% każde) i produktów ropopochodnych (5%). Zgodnie z obowiązującą w Polsce klasyfikacją PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), przemysł chemiczny obejmuje trzy działy o numerach 20 (chemikalia i wyroby chemiczne), 21 (farmacja) i 22 (wyroby z gumy i tworzyw). Wytwarzanie paliw oraz wyroby petrochemiczne znalazły się w dziale 19. PKD. Metodologia Eurostatu (NACE Rev. 2) obejmuje w grupie Chemical industry działy: 20 Manufacture of chemicals and chemical products, 21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, 22 Manufacture of rubber and plastic products. W USA sektor przemysłu chemicznego klasyfikowany jest przez North American Industry Classification System (NAICS) jako NAICS 325. Różnice[...]

Przemysł chemiczny i energetyka. Tworzenie symbiozy DOI:10.15199/62.2018.3.1

Czytaj za darmo! »

Operujący na globalnym rynku europejski przemysł chemiczny chcąc zachować swą konkurencyjność, musi mierzyć się z różnymi wyzwaniami. Część z nich wynika z uwarunkowań polityki gospodarczej, energetycznej i klimatycznej. Jako że przemysł chemiczny należy do najbardziej energochłonnych branży gospodarki, zaś sama struktura energetyki podlega przeobrażeniom, oba sektory mogą naturalnie zacieśnić współpracę na zasadzie symbiozy. Sektor energetyczny dostarcza energię do produkcji chemicznej, będąc jednocześnie rozwijającym się rynkiem zbytu nowych, predestynowanych dla niego produktów przemysłu chemicznego. Wymusza tym samym innowacje w zakresie oferty produktów i metod produkcji, uwzględniające konieczność poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału źródeł odnawialnych. Współpraca obu sektorów jest możliwa m.in. na polu ograniczania emisji CO2 i świadczeniu wzajemnych usług o charakterze energetycznym. Wychodząc od przedstawienia statystyk i prognoz z zakresu m.in. energochłonności branży, zidentyfikowano istotniejsze wyzwania stojące przed europejskim przemysłem chemicznym, których sprostanie może być realizowane w powiązaniu z sektorem energetycznym. Dotyczyć to może w szczególności innowacji na polu procesowym i produktowym. Gospodarcze znaczenie europejskiego przemysłu chemicznego Metodologia Eurostatu1) obejmuje w grupie Chemical industry działy: 20 Manufacture of chemicals and chemical products, 21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, 22 Manufacture of rubber and plastic products. Z takim podziałem jest zgodna Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Zwyczajowo, do przemysłu chemicznego zalicza się też segment paliwowy (wytwarzanie paliw i wyroby petrochemiczne, 19 dział PKD). Przemysł chemiczny można podzielić na cztery obszary2): chemia masowa (produkty wysokotonażowe i masowo stosowane), przetwórstwo chemiczne (wyroby końcowe na bazie wysokotonażowyc[...]

Odnawialne źródła energii - problemy i perspektywy rozwoju w Polsce DOI:10.15199/48.2016.03.44

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce. Wychodząc od kwestii uwarunkowań prawnych, określonych na poziomie zarówno krajowym, jak i wspólnotowym, omawia kwestie techniczne, problematykę oceny zrównoważenia technologii i identyfikuje aspekty socjologiczne dotyczące wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ponadto, artykuł analizuje system wsparcia inwestycji w źródła odnawialne oraz przedstawia preferowany zakres tematyczny aktualnych problemów do rozwiązania o charakterze naukowo-badawczym.. Abstract. The article deals with issues related to the development of renewable energy in Poland. Starting from the issues of the legal conditions at national and Community level, this paper discusses technical issues, sustainability assessment of technologies and also it identifies sociological aspects of the use of renewable energy sources. Moreover, the article analyses the support system for investments in renewable energy sources and presents selected topics on current problems to be solved in the field of science and research. (Renewable Energy Sources - Problems and Perspectives of Development in Poland). Słowa kluczowe: OŹE, wytwarzanie energii elektrycznej, polityka energetyczna, polityka klimatyczna Keywords: RES, electric power generation, energy policy, climate policy Wstęp Realizacja celów 3x20% Pakietu energetycznoklimatycznego [1] nakłada obowiązek uzyskania produkcji energii z odnawianych źródeł energii (OŹE) przez Polskę od 2020 roku na poziomie 15% finalnego zużycia energii. Cel ten ostatnio został potwierdzony w kilku dokumentach strategicznych, m.in. w "Strategiach Rozwoju Kraju" - średniookresowej [2] i długookresowej (Trzecia fala nowoczesności) [3]. Planem wykonawczym do osiągnięcia celu 15% energii z OŹE w Polsce jest Krajowy plan działań w zakresie energetyki odnawialnej [4]. Plany wykorzystania OŹE do 2020 roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (UE) pokazano na rysunku[...]

Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej DOI:10.15199/48.2016.05.10

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono metodę regulacji wybranych parametrów napięcia w sieci rozdzielczej nn (amplituda, asymetria, zawartość wyższych harmonicznych) wykorzystujący falownik przyłączony równolegle do sieci. Skupiono się na roli mocy czynnej i biernej w regulacji amplitudy w stanach dynamicznych oraz możliwości wykorzystania rozproszonych źródeł energii, jako regulatorów w świetle obowiązujących przepisów. Rozważania zostały poparte wynikami badań laboratoryjnych. Abstract. This paper presents method of voltage control in low voltage distribution network (magnitude, three-phase balance, harmonics) using inverter connected in parallel. Focus is put on the role of active and reactive power in dynamic voltage control as well as use of distributed generation for voltage control in the scope of polish regulations. Proposed method is proven with laboratory experiment results. (Dynamic voltage regulation in distribution system using inverter-based distributed generation). Słowa kluczowe: regulacja napięcia, generacja rozproszona. Keywords: voltage regulation, distributed generation. Wstęp Obecnie można zaobserwować zjawisko decentralizacji produkcji energii elektrycznej. Jest to głównie związane z promocją energii ze źródeł rozproszonych, w tym odnawialnych (OŹE), które charakteryzują się stosunkowo niewielkimi mocami jednostkowymi. Szczególnym przypadkiem generacji rozproszonej są tzw. mikro- i mała instalacja, określona w polskim prawie jako jednostki wytwórcze OŹE o mocy elektrycznej do 40 kW i 200 kW odpowiednio, przyłączone do sieci dystrybucyjnej. Wśród nich najpopularniejsze technologie to panele fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe. Ich charakterystyczną cechą jest m.in. przyłączenie do sieci za pośrednictwem falownika [1]. Rozpowszechnienie rozproszonych jednostek wytwórczych w sieci dystrybucyjnej zaburza konwencjonalny tryb pracy sieci i kierunki przepływu energii. Budzi to uzasadnione obawy Operatorów Si[...]

Rozwój zasobów rozproszonych energii - desygnat pojęcia i problematyka krajowa DOI:10.15199/48.2016.06.38

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza aktualną problematykę rozproszonych zasobów energetycznych, traktując ją jako współdziałanie czterech obszarów, mianowicie użytkowania energii, jej magazynowania, reakcji strony popytowej oraz efektywności energetycznej. Przedstawiono oraz uporządkowano kwestie związane z definiowaniem pojęcia, rozszerzając jego desygnat. Opisano też korzyści i zagrożenia związane z rozwojem generacji rozproszonej. Poruszono również problematykę rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Abstract. The paper presents current issues related to distributed energy resources which, according to the authors, should be seen as four interacting elements, and these are: use of energy, storage of energy, demand side response and energy efficiency. One sheds so more light on the very concept “distributed energy resources" by explaining its definition and pointing out its designations. The reader gets also familiarized with advantages and as well as threats attributed to the advancement of distributed generation. Finally, the authors discuss issues of distributed energy resources in the Polish power system.( Development of distributed energy resources - designation of the concept and domestic issues) Słowa kluczowe: generacja rozproszona, rozproszone zasoby energii, efektywność energetyczna, wytwarzanie energii elektrycznej Keywords: distributed generation, distributed energy resources, energy efficiency, electric power generation Wstęp Globalne zmiany na rynku surowców, nowe założenia międzynarodowej polityki klimatycznej i energetycznej wpływają na sektor energetyczny krajów rozwiniętych. Poszukiwania kształtu przyszłych systemów energetycznych zarówno na poziomie Unii Europejskiej (UE), jak i na poziomie narodowym, np. Energiewende w Niemczech [1], skłaniają do podejmowania tematów, mogących przyczynić się lepszego rozwoju systemów energetycznych w Polsce. Stwierdzenie to jest uzasadnione z jednej strony pracami nad "Polityką energetyczną P[...]

Sieci transmisji danych we współczesnych budynkach - technologie, bezpieczeństwo, zasilanie elektryczne oraz metoda oceny instalacji okablowania strukturalnego


  W nowoczesnych obiektach budowlanych instalacja elektryczna wraz z instalacją telekomunikacyjną tworzą komplementarny zespół. Współczesna elektrotechnika dostarcza nie tylko rozwiązań dotyczących właściwego zasilania i pracy odbiorników, ale również niezawodnej transmisji danych. W najbliższej przyszłości należy spodziewać się integracji instalacji odpowiedzialnych za przesył energii z sieciami transmisji danych.Zjawisko to będzie możliwe dzięki inteligentnym sieciom energetycznym (smart grid), inteligentnym systemom pomiarowym (smart metering) oraz inteligentnym budynkom (intelligent/smart buildings). Dokonując remontu budynku, zwłaszcza użyteczności publicznej, warto planować modernizację instalacji elektrycznej w połączeniu z instalacją teleinformatyczną. Funkcje sieci transmisji danych w budynku użyteczności publicznej są bardzo istotne. Przesył danych dotyczy nie tylko obiegu informacji (sygnałów, komunikatów, dokumentów) wykorzystywanych w bieżącej działalności firmy (instytucji), ale również parametrów instalacji w budynku. Właściwie zaprojektowane i wdrożone algorytmy sterowania i zarządzania dostępnymi zasobami w obrębie budynku (zintegrowanego systemu zarządzania), podnosząc efektywność energetyczną, sprzyjają oszczędnemu gospodarowaniu energią BMS [1, 2]. Według szacunków aż 48% strat energii w budynku wynika z niedbałego zachowania użytkowników, a dzięki automatyce budynkowej można zaoszczędzić nawet 30% energii zużywanej na ogrzewanie oraz do 50% energii wykorzystywanej na oświetlenie [5, 11]. Nowoczesny budynek nawet ze sprawną elektryczną instalacją zasilającą, ale z uszkodzoną siecią transmisji danych, nie jest w stanie funkcjonować poprawnie (użytkownicy nie mogą wykonywać właściwie swoich czynności i/lub eksploatacja wykorzystywanych mediów jest utrudniona). Informacja i energia stają się więc pokrewnymi kategoriami handlowymi. Postulat oszczędnego gospodarowania energią zmusza do wdrażania urządzeń o jak [...]

 Strona 1  Następna strona »