Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT SKOBLIK"

WYTWARZANIE BLACH BIMETALOWYCH AL 99,98-M1E WSTĘPNIE ŁĄCZONYCH METODĄ ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono proces wytwarzania blach bimetalowych Al99,8‐M1E obejmujący etap łączenia warstw stanowiących wsad bimetalowy oraz etap związany z ich plastycznym kształtowaniem poprzez walcowanie. Konieczność wprowadzenia procesu walcowania do wytwarzania blach bimetalowych wynika często z braku możliwości łączenia blach o małych grubościach warstw. Przedstawiono i omówiono wpływ parametrów procesu walcowania na nierównomierność odkształcenia warstw stanowiących bimetal. Badania nierównomierności odkształcenia warstw uzyskano na drodze numerycznej, a następnie zostały one zweryfikowane doświadczalnie. Ponieważ różnice w odkształceniu warstw wynikają z różnic w własnościach materiałów wchodzących w skład bimetalu, analizie poddano także rozkłady twardości połączonych metali w zależności od odległości linii zgrzewania. Słowa kluczowe: blachy platerowane, blachy bimetalowe, walcowanie MANUFACTURING OF AL 99.98-M1E BIMETALLIC SHEETS INITIALLY JOINED BY EXPLOSIVE WELDING The paper will discuss the manufacturing process of bimetallic sheets Al. 99,98‐M1E comprising the stage of joining the layers which are bimetallic charge and also the stage of plastic deformation by the rolling process to manufacture bimetallic sheets often results from lack of opportunity to join layers with small thicknesses. In the work the influences of the rolling process parameters on non‐uniform deformation of the layers constituting the bimetal were presented and discussed. The research of non‐uniform deformation of layers was obtained by numerical way and then they had been verified experimentally. Because the differences in the deformation of the layers due to differences in the properties of the materials composing the bimetallic sheets the distributions of hardness of joined metals depending on the distance line welding were analysed. Keywords: clad steel, bimetal sheet, rolling Dr inż. Teresa Bajor, dr hab. inż. Dariusz Rydz —[...]

 Strona 1