Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ KOPYCIŃSKI"

Sekwencja kształtowania się faz międzymetalicznych w powłoce cynkowej DOI:10.15199/28.2015.5.10


  W pracy opisano sekwencję kształtowania się struktury powłoki ochronnej podczas cynkowania zanurzeniowego. Natychmiast po zanurzeniu wyrobu w ciekłym cynku tworzy się warstwa stopowa powłoki, składająca się z cząstkowych warstw faz międzymetalicznych Fe-Zn. W początkowym okresie krystalizacji warstwy stopowej na powierzchni wyrobu wprowadzonego do ciekłego cynku powstaje warstwa przechłodzonej cieczy. W wyniku reakcji perytektycznych w warunkach metastabilnych kształtują się poszczególne fazy, tworząc podwarstwy faz w oczekiwanej kolejności: Γ1, δ oraz ζ. Uwalniane ciepło krystalizacji powstających faz międzymetalicznych jest odprowadzane przez cynkowany materiał. Krystalizacja egzogeniczna (kierunkowa) faz międzymetalicznych Fe-Zn wynika z istniejącego gradientu temperatury G, którego przyczynami są między innymi, okresowe "dochodzenie" temperatury ścianki cynkowanego wyrobu do technologicznej temperatury kąpieli cynkowej. W pracy wykazano ponadto, że skład chemiczny podłoża (różne gatunki stali i żeliwo sferoidalne) wpływa na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, perytektyczne fazy Fe-Zn, struktura powłoki cynkowej.1. WPROWADZENIE Cynkowanie zanurzeniowe jest jedną z najczęściej stosowanych metod ochrony przed korozją wyrobów stalowych. Obecnie metodę tę coraz częściej wykorzystuje się również do ochrony powierzchni odlewów żeliwa sferoidalnego. Żeliwo sferoidalne stanowi obecnie dużą część produkcji w odlewniach i równocześnie jest materiałem nadającym się do metalizacji zanurzeniowej w odróżnieniu od trudno cynkowalnego żeliwa z grafitem płatkowym. Wydaje się, że zdefiniowanie mechanizmu wzrostu powłoki cynkowej na powierzchni wyrobów ze stali czy odlewów z żeliwa pozwoli na: -- świadome prowadzenie procesu cynkowania zanurzeniowego w zakładzie cynkowniczym zgodne z wysokimi standardami ekonomicznymi, -- otrzymanie dobrej jakościowo powłoki ochronnej o poprawnym wyglądzie[...]

Mikrostruktura i właściwości wysokoaluminiowych stopów Fe-C-Al z dodatkami tytanu, niobu, chromu i boru

Czytaj za darmo! »

Interesującą grupą materiałów, których właściwości użytkowe można kształtować w szerokim zakresie są stopy o osnowie faz międzymetalicznych, w których faza wzmacniająca powstaje podczas zabiegu metalurgicznego. W układzie równowagi fazowej stopów Fe-Al znajdujemy dwie interesujące fazy międzymetaliczne FeAl oraz Fe3Al, które tworzą uporządkowane roztwory wtórne na bazie sieci B2 oraz DO3, tr[...]

Nowe możliwości kształtowania budowy powłoki ochronnej w procesie cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

Opisano mechanizm kształtowania się struktury powłoki podczas cynkowania zanurzeniowego. Natychmiast po zanurzeniu wyrobu w ciekłym cynku tworzy się na jego powierzchni, w pierwszej kolejności warstwa namrożonego cynku. Warstwa ta roztapia się po pewnym czasie. Następnie tworzy się warstwa stopowa powłoki, składająca się z cząstkowych warstw faz międzymetalicznych Fe-Zn. W początkowym okresie k[...]

Powłoka cynkowa na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono budowę powłoki ochronnej kształtowanej na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-500-7. Wykazano, że skład chemiczny podłoża wpływa istotnie na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Ocenę powyższego wpływu przeprowadzono przy wykorzystaniu parametru E = Si + 2,5P. Ponadto przeprowadzono badania stereometryczne powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalneg[...]

Zabezpieczenie przed korozją odlewów z żeliwa

Czytaj za darmo! »

Badania opisują mechanizm kształtowania powłoki ochronnej podczas procesu cynkowania zanurzeniowego na podłożu odlewów z żeliwa sferoidalnego. W pracy przedstawiono wzrost warstwy Fe-Zn na powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego podczas procesu cynkowania. Wykazano, że skład chemiczny podłoża istotnie wpływa na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Badania potwierdziły dobrą odporność korozyjną powłoki ochronnej uzyskanej na powierzchni odlewu. Słowa kluczowe: krystalizacja, fazy międzymetaliczne, powłoka cynkowa, żeliwo sferoidalne, cynkowanie zanurzeniowe Corrosion protection of DI castings Research describes the mechanism of zinc coating formatting during the hot galvanizing process at the ductile iron (DI) castings. The subject of investigation was ductile cast iron i[...]

Charakterystyka antykorozyjnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewu z żeliwa

Czytaj za darmo! »

Z analizy przeprowadzonych badań [1÷4] wynika, że po zanurzeniu wyrobu w kąpieli ciekłego cynku w pierwszej kolejności następuje na jego powierzchni namrożenie warstwy Zn i późniejsze jej roztapianie. Następnie w wyniku krystalizacji perytektyki sekwencyjnie wzrasta faza Γ1, δ i ζ - tworząc na powierzchni danego wyrobu (odlewu) warstwę Fe-Zn, nazywaną niekiedy stopową. Zakończenie procesu kształtowania powłoki następuje podczas operacji wynurzania wyrobu z kąpieli ciekłego cynku. Wtedy to swobodnie krystalizujące kryształy Zn mogą przyjmować postać dendrytów często zwanych kwiatem cynkowym [2, 5÷7]. Natomiast odporność korozyjna powłoki ochronnej [8, 9] zależy od grubości, zwartości i morfologii powłoki cynkowej, czyli pośrednio od zastosowanej technologii oraz od składu chemicznego podłoża [10÷20]. metodyka badań Próbki do badań metalograficznych wycięto z ocynkowanych odlewów armatury przemysłowej wykonanej z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-500-7, charakteryzującego się ferrytyczno-perlityczną mikrostrukturą (rys. 1). Cynkowanie zanurzeniowe odlewów prowadzono w procesie wysokotemperaturowym w warunkach przemysłowych. Dla porównania powłoki wytwarzano również na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym. Próbki z żeliwa gatunku EN-GJS-500-7 oraz z żelaza armco zanurzano w ciekłym cynku o temperaturze 450°C oraz 580°C. Proces chemicznego przygotowania (z wykorzystaniem preparatów stosowanych w przemyśle) powierzchni próbek przed zanurzeniem w kąpieli cynkowej obejmował ogólnie znane zabiegi stosowane w zakładach przemysłowych. Średnie stężenie krzemu i fosforu zawartego w odlewach armatury przemysłowej z żeliwa sferoidalnego zestawiono w tabeli 1. Ponadto w tabeli 1 zamieszczono obliczony ekwiwalent krzemu i fosforu oznaczony symbolem E. Badanie morfologii warstwy stopowej powłoki cynkowej przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego firmy LEICA wyposażonego w kamerę cyfrową oraz syst[...]

Oddziaływanie składu chemicznego podłoża wyrobów ze stopu Fe-C na powłokę cynkową


  W pracy opisano proces krystalizacji izotermicznej faz w powłoce w zgodnej z technologią cynkowania zanurzeniowego. W pracy wykazano ponadto, że skład chemiczny podłoża istotnie wpływa na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Ocenę powyższego wpływu przeprowadzono przy wykorzystaniu równoważnika krzemu E = Si + 2,5P. Sterowanie strukturą powłoki cynkowej na wyrobach o niekorzystnym współczynniku E stanowi interesujące zagadnienie, które wymaga prostego i praktycznego rozwiązania. Dlatego też opisano mechanizm wzrostu podwarstw w powłoce na wyrobach z różnych gatunków stali oraz z żeliwa sferoidalnego (charakteryzujących się dużą wartością równoważnika krzemu E). Z badań wynika, że modyfi - kacja zabiegu pokrywania powierzchni wyrobu roztworem soli topnika jest najprostszą metodą sterowania grubością powłoki, która jest w prostej zależności z osiąganiem korzystnego efektu ekonomicznego w zakładzie cynkowniczym. Badania potwierdziły dobrą odporność korozyjną uzyskanych powłok ochronnych. Słowa kluczowe: krystalizacja powłoki cynkowej, grubość powłoki cynkowej, stal konstrukcyjna zwykłej jakości, wysokojakościowe żeliwo szare Infl uence of the chemical composition Fe-C alloy product on the zinc coating Paper describes the process of isothermal crystallization, consistent with principles of the hot galvanizing technology. Moreover it has been proved that the chemical composition of the substrate affects substantially the growth kinetics and the constitution of Fe-Zn layer. This effect has been evaluated using parameter E = Si + 2.5P. Controlling the structure of zinc coating on products with disadvantageous value of parameter E is a very interesting issue requiring simple and feasible in practice solution. Therefore there have been taken efforts to explain the mechanism of the coating, growth exemplifi ed by products made of steel of various grade and ductile cast iron (both of high value at equivalent E). The operation of coating [...]

Ocena odporności na utlenianie żeliwa wysokoaluminiowego


  Głównym składnikiem strukturalnym w żeliwie wysokoaluminiowym jest eutektyczny i nadeutektyczny węglik Al4C3. Dodatek Ti powoduje zanik nadeutektycznych wydzieleń węglika Al4C3 i wpływa na powstanie węglika tytanu. Zwiększanie zawartości Ti w roztworze prowadzi do ciągłego zmniejszania się udziału Al4C3 w strukturze. Przy zawartości ok. 5% tytanu, węglik Al4C3 jest zastąpiony węglikiem tytanu. Taką strukturę cechuje wysoka odporność na utlenianie otrzymanych materiałów, przewyższająca właściwości żeliwa i staliwa wysokochromowego. Słowa kluczowe: żeliwo wysokoaluminiowe, oporność na utlenianie, TiC, Al4C3 Evaluation of oxidation resistance of high-aluminum cast iron The main structural component in high aluminum cast iron is eutectic and hypereutectic carbide Al4C3. Ti additions promote the formation of TiC as the primary phase, but the eutectic constituent is still Al4C3. Further Ti additions lead to total replacement of the eutectic Al4C3 by TiC. In this case, at Ti mass fractions 5%, Al4C3 is totally replaced by TiC. In addition, this work indicates that the high-aluminum cast iron alloy posses high oxidation resistance, exceeding that of high-chromium cast iron and chromium cast steels. Keywords: high-aluminum cast iron, oxidation resistance , TiC, Al4C3.1. Wprowadzenie Interesującą grupą materiałów, których właściwości u[...]

Coating Zn formation during hot dip galvanizing

Czytaj za darmo! »

The studies aimed at an analysis of the formation and growth kinetics of zinc coating on reactive silicon-killed steels in a zinc bath. The growth kinetics of the produced zinc coatings was evaluated basing on the power-law growth equation. As regards galvanizing of the surface of products, investigation was done for various steel grades and ductile iron taking into account the quality and th[...]

 Strona 1  Następna strona »