Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek RYBKA"

Badanie wpływu dezintegracji E. coli na impedancję czujnika o strukturze palczastej

Czytaj za darmo! »

Monitorowanie zawartości i dynamiki wzrostu mikroorganizmów jest zagadnieniem bardzo ważnym w przemyśle spożywczym, medycynie i ochronie środowiska. Wykorzystywane są do tego metody optyczne, grawimetryczne, czy też elektrochemiczne, w tym spektroskopia impedancyjna [1, 2]. Spektroskopia impedancyjna [3] jest metodą określania właściwości elektrycznych obiektów, która polega najczęściej na pomiarze odpowiedzi na sinusoidalne pobudzenie elektryczne w szerokim zakresie częstotliwości. W wyniku pomiaru otrzymuje się serie widm impedancyjnych, które aproksymuje się zbudowanym elektrycznym modelem zastępczym. Jego parametry łączy się następnie z właściwościami fizycznymi, chemicznymi czy strukturalnymi. Głównymi zaletami tej metody, z perspektywy badań mikrobiologicznych są: brak konieczności wprowadzania zewnętrznych odczynników do badanych próbek, krótki czas pojedynczego pomiaru oraz możliwość uzyskania informacji o zjawiskach fizycznych zachodzących zarówno przy powierzchni elektrod pomiarowych (np. formacja biofilmu czy kolonii), jak również w objętości próbki (np. stan medium). W typowym przypadku konduktywność medium jest zbliżona do konduktywności cytoplazmy, gdyż najczęściej przechowuje się i bada zawiesiny bakterii w roztworach o fizjologicznych lub większych stężeniach jonów. Założono, że gdy mikroorganizmy zostaną zawieszone w medium o bardzo małej konduktywności, to każdy rozpad komórki i uwolnienie cytoplazmy do medium, powinien spowodować względnie dużą zmianę jego składu chemicznego, a więc i parametrów elektrycznych. W niniejszej pracy badano zmiany widm impedancji zawiesiny bakterii E. coli w wodzie ultra czystej, przed i po indukcji rozpadu komórek. Oceniano trzy metody dezintegracji organizmów: sonifikację, elektroporację i lizę chemiczną. Materiały i metody Bakterie Escherichia coli szczepu DH5α pochodziły z Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Wszystk[...]

Wykorzystanie matrycy kamertonów piezoelektrycznych do wysokorozdzielczych pomiarów masy biomolekuł

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano system pomiarowy CIS-1A zrealizowany w ramach projektu "Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń" nr POIG.01.03.01-02-002/08. Prowadzone prace mają na celu konstrukcję inteligentnych urządzeń umożliwiających detekcję w środowisku obecności szkodliwych gazów czy też skażenia wody lub artykułów spożywczych toksynami, bakteriami chorobotwórczymi, wirusami lub grzybami. Bazę systemu stanowi matryca kamertonów piezoelektrycznych, pełniących funkcję czujników masy. Poszczególne elementy systemu CIS-1A zostały zoptymalizowane pod kątem uzyskania jak najlepszej rozdzielczości pomiaru masy. Wyniki teoretycznej analizy czułości kamertonów kwarcowych potwierdzone poprzez szereg eksperymentów kalibracyjnych wykazały przydatność systemu CIS-1A w opisywanych zastosowaniach. Abstract. CIS-1A measurement system constructed in project “Sensors for detection of dangerous factors in the environment - modeling and detection" POIG.01.03.01-02-002/08 is presented in this paper. Purpose of the project is to construct intelligent devices capable of detecting presence of harmful gases in the environment, pathogenic bacteria, viruses or fungi in food or water. A matrix of piezoelectric tuning forks working as mass sensors is the basis of CIS-1A system. Elements of the system have been optimized to achieve best measurement resolution. Theoretical analysis of tuning forks sensitivity and sensor calibration experiments prove their usefulness in described applications. (Tuning fork matrix for high resolution measurements of bio molecule mass). Słowa kluczowe: Kamerton kwarcowy, rezonator piezoelektryczny, biosensor. Keywords: Quartz tuning fork, piezoelectric oscillator, biosensor. Wstęp Ostatnie lata przyniosły intensyfikację badań nad konstrukcją przenośnych, inteligentnych systemów detekcji pozwalających na wykrywanie różnego rodzaju zagrożeń środowiskowych takich[...]

Kamerton piezoelektryczny - uniwersalna platforma czujników fizycznych, chemicznych oraz biologicznych


  Kamertony piezoelektryczne, powszechnie stosowane jako kwarcowe wzorce częstotliwości w elektronicznych układach RTC (ang. Real Time Clock) mogą być również używane w różnych zastosowaniach czujnikowych. Kluczowe w takich aplikacjach jest precyzyjne określenie zmian własności mechanicznych rezonatora, które w określonych warunkach można powiązać ze zmianą mierzonej wielkości fizycznej. Technologia elektrycznych pomiarów parametrów drgań rezonansowych kamertonów kwarcowych (QTF) rozwijana w Zakładzie Metrologii Mikro- i Nanostruktur WEMIF PWR była stosowana do pomiarów różnych wielkości fizycznych. Autorzy prezentują przegląd zastosowań kamertonów piezoelektrycznych w pomiarach topografii powierzchni, detekcji niewielkich mas oraz określaniu[...]

 Strona 1