Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kułacz"

SYSTEM DYNAMICZNEGO DOSTĘPU DO WIDMA WYKORZYSTUJĄCY MAPY ŚRODOWISKA RADIOWEGO DOI:10.15199/59.2018.6.14


  1. WSTĘP Na terenie Polski można zaobserwować bardzo słabe wykorzystanie pasma telewizyjnego [1]. W wielu miejscach zajętych jest jedynie kilka z dostępnych 49 kanałów telewizyjnych, tzn. w danej lokalizacji odbiór sygnału DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting - Terrestrial) o mocy wystarczającej do poprawnego zdekodowania sygnału jest możliwy tylko w kilku kanałach. W tym kontekście można rozważyć zastosowanie technologii radia kognitywnego celem wykorzystania tego pasma (tzw. białych przestrzeni telewizyjnych, z ang. TV White Spaces, TVWS) do innych potrzeb. Jedną z możliwości jest użycie pasma telewizyjnego wewnątrz budynków w celu świadczenia usług np. dostępu do szerokopasmowego Internetu. Prowadzić to może nie tylko do lepszego wykorzystania pasma telewizyjnego, ale też do odciążenia lokalnych sieci WLAN. Jedną z technologii pozwalających wdrożyć powyższy pomysł w życie jest system dynamicznego przydziału i dostępu do zasobów (ang. Dynamic Spectrum Access, DSA) [2] oparty na bazach danych kontekstowych, np. na bazach środowiska radiowego (ang. Radio Environment Maps, REM) [3][4][5]. Taki system może przechowywać różne dane na temat otoczenia, dzięki którym optymalizuje użycie pasma. Do najważniejszych informacji przechowywanych w takim systemie należą np. położenie nadajników telewizyjnych, aktualne użycie pasma, historia przydziału zasobów, a także rozkład mocy, interferencji, tłumienia i wskaźniki jakości usług. W celu zapewnienia aktualności i poprawności tych wpisów w bazie danych konieczne jest monitorowanie stanu tych parametrów. Z punktu widzenia współdzielenia pasma i jednoczesnej ochrony użytkowników licencjonowanych jedną z kluczowych informacji, potrzebną do poprawnego działania systemu DSA, jest odbierana moc sygnału chronionego. Z przyczyn technicznych, finansowych oraz prawnych nie są możliwe dokładne jej pomiary w dowolnym położeniu, dlatego trzeba zmniejszyć zakres pomiarów a wartości w pozostały[...]

GĘSTA SIEĆ BEZPRZEWODOWA INSPIROWANA UKŁADEM NERWOWYM DOI:10.15199/59.2019.6.80


  1. WSTĘP Ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi bezprzewodowe wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem coraz efektywniejszego wykorzystywania dostępnych zasobów widmowych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dwa kierunki badań zmierzających do zapewnienia stabilnego dostępu do usług dla wielu użytkowników. Pierwszy kierunek prowadzi do idei zagęszczenie sieci bezprzewodowej i zmniejszania odległości pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem (np. poprzez tworzenie sieci heterogenicznych z wieloma tzw. małymi komórkami czy też poprzez stosowanie sieci typu ad-hoc lub sensorowych) [5][7]. Drugi kierunek natomiast zmierza ku wprowadzaniu coraz większego poziomu inteligencji do sieci bezprzewodowych - jest to trend obserwowany szczególnie w odniesieniu do technologii radia i sieci kognitywnych czy sieci typu SDN (ang. Software Defined Networks) [6]. W wyniku podejmowanych prac badawczych sieci bezprzewodowe stają się - kolokwialnie ujmując - coraz gęstsze i zapewniające coraz wyższy poziom samoorganizacji (w pewnym sensie autonomiczne). Powyższa obserwacja stałą się przyczyną do szukania analogii pomiędzy sieciami gęstymi (albo bardzo gęstymi) a rozwiązaniami istniejącymi w przyrodzie. Obserwując życie i funkcjonowanie istot żywych, w szczególności człowieka, należałoby zastanawiać się, w jaki sposób jest możliwe wykonywanie wielu, często równoczesnych i skomplikowanych operacji bez odczuwania większego zmęczenia. Głębsza analiza fizjologii człowieka podkreśla ogromną rolę mózgu oraz całego układu nerwowego, bez którego nie byłoby możliwe wykonywanie żadnych czynności życiowych (począwszy od poruszania się, myślenia, tworzenia, czy nawet tak podstawowych funkcji jak bicie serca czy oddychanie). Można powiedzieć, że system nerwowy kontroluje i steruje każdym elementem ludzkiego ciała. Jednocześnie układ nerwowy wykorzystuje jedynie małą część energii zużywanej przez człowieka, a ponadto ma zdolność przystosowywania się do nowej [...]

WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH ŚRODOWISKA RADIOWEGO REM DO ZARZĄDZANIA PRZYDZIAŁEM ZASOBÓW WIDMOWYCH DOI:10.15199/59.2017.6.71


  Relatywnie niewielka liczba wykorzystanych w Polsce w danej lokalizacji kanałów telewizyjnych stwarza podstawy do analizy możliwości ich wykorzystania z użyciem technologii radia kognitywnego [1]. W szczególności ciekawym przypadkiem aplikacyjnym mogłoby być dostarczanie bezprzewodowego dostępu do usług (np. szerokopasmowego Internetu) wewnątrz budynków. Wynika to z obserwacji wyników przeprowadzanych w tym zakresie pomiarów [6]. Odbierana moc sygnału telewizyjnego wewnątrz pomieszczeń jest z reguły niewystarczająca do zapewnienia wymaganej jakości odbioru sygnału i konieczne jest wykorzystanie zewnętrznej anteny. W tej sytuacji w danym miejscu teoretycznie można wykorzystać nieużywane fragmenty pasma telewizyjnego do innych celów. Jednym z możliwych przypadków jest zastosowanie baz danych środowiska radiowego (REM, ang. Radio Environment Maps) i opartych na nich algorytmów dynamicznego przydziału zasobów np. [7]. Mapa środowiska radiowego to w ogólności mapa przedstawiająca różnego rodzaju dane dotyczące środowiska radiowego. Zawierać może ona informacje np. o położeniu odbiorników i nadajników, o regulacjach dotyczących pasma, dostępnych usługach, aktualnym wykorzystaniu częstotliwości, a także zapamiętane wcześniejsze informacje dotyczące przydzielanych zasobów. Zważywszy na zmienność w czasie otoczenia radiowego oraz regulacji prawnych, dane w niej zawarte muszą być systematycznie aktualizowane, a wykorzystanie pasma częstotliwościowego monitorowane [8]. Dzięki bazom danych typu REM możliwa jest optymalizacja wykorzystania widma, gdyż zawarte w niej informacje o bieżącym wykorzystaniu pasma są niezbędne podczas przydzielania zasobów nowym użytkownikom. Dodatkowe nadajniki nie mogą bowiem zakłócać pracy pobliskich urządzeń, które dotychczas działały poprawnie. Jedną z podstawowych danych, jaka musi być zawarta w takiej bazie jest informacja o mocy odbieranego sygnału systemu chronionego w dowolnym miejscu budynku. Z[...]

 Strona 1